Hotărârea nr. 583/2018

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind insusirea inventarului partial al bunurilor care alc?tuiesc domeniul privat al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 583

din 25.10.2018

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 613/16.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83522/16.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83524/16.10.2018, al Direcției Patrimoniului, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), art. 119, și art. 121, alin. (1) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I Poziția 26 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

99

Nr. crt.

Cod    de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

26.

Teren

str. Stadionului nr. 31 Suprafața = 333 mp

99

Art. II Poziția 165 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod   de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

165.

Teren

str. Jiului nr. 7 B Suprafață = 130 mp

99

Art. III Poziția 166 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod   de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

166.

Teren

str. Libertății nr. 108 A

Suprafața = 291 mp

99

Art. IV Poziția 192 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.

crt.

Cod   de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

192.

Teren

str. Apollon nr.7 Suprafață = 209 mp și

Suprafața în indiviziune =

12,5 mp

99

Art. V Poziția 229 din anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015, privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

((

Nr. crt.

Cod    de

clasificare

Denumire bun

Date de identificare

229.

Teren

Zona Piața   Centrală,

Strada Smîrdan nr. 41, Suprafața = 87 mp

99

Art. VI - Se completează anexa la H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VII - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. VIII - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 383/25.10.2018

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

258.

Teren și

Construcție, în cote indiviză

Strada Traian, nr. 55

Suprafața teren în suprafață indiviză de 135,14 mp, reprezentând cota indiviză de 18,67% din terenul aferent locuinței C1 (condominiu), din totalul de 724 mp.

Construcția-apartamentul în suprafață utilă de 94,82 mp, reprezentând cota indiviză de 18,67 % din suprafață utilă totală de 508,28 mp; anul construirii 1885.

259.

Teren

Strada Cezar Boliac, nr. 1A

Suprafața = 111 mp

260.

Teren

Micro 17, Zona Complex Comercial, strada Aleea

Gorunului nr. 6 - F

Suprafața = 86 mp

261.

Teren

Strada Călărași, nr. 12 Suprafața = 23 mp Suprafața = 174 mp

Președinte de ședință,

»                             »              » s