Hotărârea nr. 580/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 28

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 580 din 25.10.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 28

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 610/16.10.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83298/16.10.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 83300/16.10.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 70597/24.08.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 28, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 28, în vederea realizării unor construcții cu funcțiunea de locuință, anexe, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiar, Bujor Sorin, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro

BG>I

CERT |

ISO 9001

S/N : C00096 JRAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Dp+P+POD UTIL, ANEXE SI ÎMPREJMUIRE”, TRAIAN NORD, ALEEA HORTENSIILOR, NR.28, GALAȚI BENEFICIAR: BUJOR SORIN

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), S.C. Machbar Atelier S.R.L. și S.C. Supercon S.R.L. , Galați, str. Dr. Răutu, nr. 11, Bl. A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat vecinii directi al parcelei: Avram Nicu, Dănescu Gheorghe, Budurcă Dumitru.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF,
Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU

Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et.1, Galați, România

www.primariagalati.ro


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

investitie :

LOCUINTA DP+P, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN

Mun. Galați, Aleea Hortensiilor Nr. 28

beneficiari :   BUJOR SORIN

proiectant de arhitectura :

A*

adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12

OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

SC. SUPERCON SRL.

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

proiectant de urbanism :

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA,

MACHBAR ATELIER S.R.L. A

BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FOAIE DE GARDA

investiție :

LOCUINTA DP+P, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN

localizare :

MUN. GALAȚI, ALEEA HORTENSIILOR NR. 28

J ’

proiect nr :

008 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiari :

BUJOR SORIN

proiectant de arhitectura :

S.C. SUPERCON S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

TABEL

RESPONSABILITATI

sef proiect (urbanism) : proiectant (urbanism) : desenator :

drd. master urbanist

Atanasia MANDRU (STOICA)


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

BORDEROU

PIESE SCRISE

foaie de garda tabel responsabilitati borderou memoriu justificativ anexe

PIESE DESENATE

U0 : incadrare in teritoriu

U1 : situatie existenta

U2 : reglementari urbanistice

U3 : reglementari edilitare

U4 : obiective de utilitate publica

U5 : posibilitati de mobilare urbanistica

proiectant de arhitectura :

jv

adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12

OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

^RCțH

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

SC SUPERCON SRL.

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

proiectant de urbanism :

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA,

MACHBAR ATELIER

S.R.L.

BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  investiție :

  LOCUINTA DP+P, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN

  localizare :

  MUN. GALAȚI, ALEEA HORTENSIILOR NR. 28

  J ’

  proiect nr :

  008 / 2018

  faza :

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  beneficiari :

  BUJOR SORIN

  proiectant de arhitectura :

  S.C. SUPERCON S.R.L.

  proiectant de urbanism :

  MACHBAR ATELIER S.R.L.

  drd. m. urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

  data reviziei :

  octombrie 2018


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări consta in realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -LOCUINȚA DP+P, ANEXE SI ÎMPREJMUIRE TEREN - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1426 din 07.11.2016

In conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei in care acesta este inclus

Obiectivul este situat in zona de nord a Mun. Galați, in zona nordica a cartierului Traian Nord, la est fata de axul nord-sud creat de Str. Arcașilor si la vest fata de axul nord - sud creat de Str. Traian. Investiția se va realiza în intravilanul Mun. Galați, Aleea Hortensiilor Nr. 28.

Zona are caracter preponderent rezidential, cu cladiri ru regim mic de inaltime, respectiv P (parter) - P+2E. Constructiile sunt dispuse in regim izolat, in general retrase fata de calea de circulatie. Fondul construit de pe Aleea Hortensiilor prezinta grad mediu de ocupare a terenului si coeficient mic de utilizare a terenului.

Conform P.U.Z. TRAIAN NORD, zona rezervată locuirii este ocupata de un tesut rezidential dezvoltat fie spontan, fie pe baza unui plan prestabilit, cu constructii de înăltime mică si medie, destinate locuirii individuale, dar si colective. Locuirea colectivă ocupă o suprafată mică în cartierul Traian Nord si este caracterizată de constructii de înăltime medie.


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Functiunea dominantă a zonei :

rezidențială - locuire individuală / colectivă

Funcțiuni complementare :

 • ■  servicii si echipamente tehnico -edilitare specifice locuirii

 • ■  comerț de proximițațe cu suprafață redusă (maxim 25% din suprafața desfăsurată totală a consțrucțiilor de pe țeren)

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  sțudiu geoțehnic

 • ■  plan topografic

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  se recomanda fundarea directa a constructiei, sub limita adancimii de inghet

 • ■  se recomanda ca intre terenul de fundare si fundatiile constructiilor proiectate sa se interpuna un strat drenant din material granular (balast) cu grosimea de 0,30 - 0,40m

 • ■  presiunea conventionala maxim admisa : pconv = 100 kPa

 • ■  se vor prevedea masuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei prin lucrari de sistematizare verticala

 • ■  structura de rezistenta va fi rigidizata, adaptata sa poata prelua eventuale tasari diferentiate Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  terenul prezina inclinație orientata aproximativ dinspre est înspre vest

 • ■  cotele de nivel ale terenului sunt cuprinse in intervalul 74,57 m - 74,97 m (Sistem Cote Marea Neagra)


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform prevederilor P.U.Z. TRAIAN NORD, situl este inclus in L - zona de locuințe, subzona L1 - locuire individuală și colectivă de tip urban cu clădiri de înălțime mica. În această subzonă predomină locuirea pe parcelă, în construcții cu regim de inăltime mic.

Utilizari admise :

 • ■  Locuințe individuale și colective cu regim maxim de înălțime P+2E+M

 • ■  Spații plantate, locuri de joacă pentru copii

 • ■  Grădinite

 • ■  Parcaje la sol și subterane

 • ■  Constructii aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de locuinte

Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

 • ■  În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării

 • ■  În cazul în care există o aliniere similară a clădirilor durabile cu destinația de locuință pe parcelele învecinate, aceasta se va prelua, cu condiția să nu contravină prevederilor alineatului urmator

 • ■  Amplasarea clădirilor față de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul parcelelor aflate in bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza

respectând următoarele condiții :

Categoria strazii

Distanta minima fata de aliniament

Distanta minima fata de

axul propus al strazii

Strazi cu profil transversal tip

IV

3,0 m

6,0m - 7,0m

În zona non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Stationarea autovehiculelor :

 • ■  Staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un minim de 1 loc de parcare / locuință (apartament) sub 100mp suprafața utila, 2 locuri de parcare/ locuință (apartament) peste 100mp suprafața utilă

 • ■  Staționarea autovehiculelor necesare altor activități se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se spațiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislației în vigoare

Inaltimea maxima a cladirilor :

 • ■  Se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de maxim 45 grade

 • ■  Înălțimea maximă a construcțiilor va fi de 10,0m la cornișă, echivalentul a maxim 3 (trei) niveluri supraterane P+2E+M

 • ■  Pentru clădirile noi poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală cu plusul de înălțime, dar nu mai puțin de 3,0m ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul urmator

 • ■  Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de maxim 45 grade ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior

 • ■  Inăltimea maximă admisibilă a constructiilor, măsurată in planul fatadei acestora, nu va depăsi distanta dintre ele si alinierea constructiilor situate pe partea opusă a străzii.

 • ■  În cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat se admit depășiri de 1,0 - 2,0m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate

 • ■  În situația în care construcția este alipită pe limita de proprietate unei construcții viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de înălțime mai mic, se va prelua înălțimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m ; dacă diferența este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte

Spatii libere si spatii plantate :

 • ■  Spațiile libere vizibile din circulațiile publice se tratează ca grădini de fațadă.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  Spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează și se plantează

 • ■  Procentul minim obligatoriu de spațiu verde plantat în interiorul parcelei este de 30%

 • ■  Pentru siguranța clădirii, arborii se plantează la o distanță de cel puțin 3,0m de aceasta

 • ■  Suprafețele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafețe mari și să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice

Împrejmuiri :

 • ■  Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Codului Civil cu privire la zidul comun

 • ■  Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public ; se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălțimi mai mici de 2,00 m

 • ■  Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum si a suprafețelor din policarbonat, PVC si alte materiale plastice sau care imită materiale naturale

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) admis al zonei :

 • ■  P.O.T. maxim = 55 % (pentru constructii insiruite)

P.O.T. maxim = 45 % (pentru constructii cuplate)

P.O.T. maxim = 40 % (pentru constructii izolate)

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) admis al zonei :

Pentru P+1+M (etaj retras):

C.U.T. maxim = 1,4 (pentru constructii insiruite)

C.U.T. maxim = 1,1 (pentru constructii cuplate)

C.U.T. maxim = 1,0 (pentru constructii izolate)

Pentru P+2+M (etaj retras):

C.U.T. maxim = 2,0 (pentru constructii insiruite)

C.U.T. maxim = 1,6 (pentru constructii cuplate)

C.U.T. maxim = 1,4 (pentru constructii izolate)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Nu este cazul.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

In scopul prezentei documentatii PUD s-a luat in studiu o suprafata de teren de 1483 mp ce cuprinde :

 • ■  1180 mp : terenul ce face obiectul PUD, apartinand domeniului privat, proprietate a beneficiarului BUJOR SORIN

 • ■  303 mp : o portiune din Aleea Hortensiilor, apartinand domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice sau juridice

3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Aleea Hortensiilor asigura accesul catre Str. Cetateanul Ioan. La randul sau, Str Cetateanul Ioan asigura accesul spre Str. Traian si Str. Arcasilor, artere de referinta la nivelul cartierului Traian Nord si la nivelul Mun. Galati, ce traverseaza orasul pe axul nord - sud.

Accesul in sit se face prin partea de nord a lotului, direct din Aleea Hortensiilor.

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

J                                                ’                               1                                              1

Suprafața ocupata de imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  STEREN = 1180 mp

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  nord : 23,16 m (cumulat)

 • ■  est : aproximativ 39m

 • ■  sud : 29,65 m

 • ■  vest : 39,18 m (cumulat)


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  la nord : domeniu privat - Aleea Hortensiilor

 • ■  la est : domeniu privat - propr. AVRAM NICU

 • ■  la sud : domeniu privat - propr. DANESCU GHEORGHE

 • ■  la vest : domeniu privat - propr. BUTURCA DUMITRU

3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               f                                                      f

In cadrul imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. se identifica urmatoarele suprafete :

 • ■  Suprafața de teren construita : 0,00 mp

 • ■  Suprafața de teren libera : 1180 mp

NOTA : amenajarile de incinta si imprejmuirea provizorie se vor dezafecta

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezinta caracter rezidențial, cu locuinte unifamiliale, procent de ocupare a terenului (POT) mediu si coeficient de utilizare a terenului (CUT) scazut.

Tesutul urban este alcatuit din parcele regulate sau cvasi - regulate, de dimensiune medie si mare. Deschiderea la strada (frontul loturilor) variaza intre aproximativ 15m - 40m, iar adancimea acestora este de aproximativ 15m - 40m.

Frontul pe Aleea Hortensiilor este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structura durabila, cu regim de înălțime P -P+2E dispuse in regim izolat sau cuplat. Acestea se afla in stare fizica buna, fiind relativ recent construite.

In zona obiectivului studiat, pe aceeasi parte a caii de circulatie, regimul de aliniere al clădirilor situate pe Aleea Hortensiilor este de aproximativ 26m. Retragerea dominanta a cladirilor pe Aleea Hortensiilor este de aproximativ 4m - 5m. Cladirile sunt in general dispuse catre centrul lotului, curtea constructiei desfasurandu-se catre calea de acces si catre posteriorul lotului.

Cladirile existente pe Aleea Hortensiilor sunt caracterizate de volumetrie compusa, cu decrosuri atat in plan orizontal, cat si in plan vertical. Constructiile prezinta lucarne, balcoane si / sau logii. Frontul prezinta grad mediu de transparenta.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Datorita geometriei loturilor, clădirile sunt in general dispuse cu latura lunga spre calea de circulație si cu latura scurta spre lateralul lotului. Fatadele orientate catre Aleea Hortensiilor sunt fatade principale, cu goluri de dimensiune medie si mare pentru ferestre si usi.

Modul de acoperire al constructiilor in zona este in general in sarpanta, cu doua sau mai multe ape. Gama cromatica a invelitorilor cuprinde in general nunate calde (rosu, caramiziu, maro). Textura finisajelor invelitorilor este in general fina, cu finisaj mat.

Fatadele cladirilor prezinta in general deschideri de dimensiune medie sau mare pentru ferestre si usi, majoritatea cladirilor fiind nou-construite. Fatadele sunt decorate in general cu elemente simple (braie sau ancadramente), realizate in general din culoare si joc de finisaje si texturi. Gama cromatica a fatadelor include culori calde (nuante de galben, caramiziu) si colori reci (nuante de gri). Textura finisajelor fatadelor este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezinta in general refrexii discrete, ce nu degradeaza imaginea urbana.

Imprejmuirile la strada ale loturilor din zona sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din fier forjat, din plasa metalica, din tabla, din beton sau din lemn. Imprejmuirile la strada ale loturilor prezinta grad mediu de transparenta, fiind in general semi-transparente sau opace. Acestea au inaltimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatica a imprejmuirilor include culori calde (nuante de galben, rosu) si nuante reci (gri, argintiu, verde). Textura finisajelor imprejmuirilor la strada este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat.

In zona de studiu PUD, Aleea Hortensiilor se prezintă sub forma unei artere carosabile fara îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulatie carosabila. Profilul stradal este de aproximativ 7m. In zona imediat adiacenta obiectivului studiat artera de circulatie este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica. In proximitatea Str. Cetateanul Ioan, Aleea Hortensiilor prezinta echipare completa cu rețele edilitare : retea de apa potabila, retea de canalizare, retea de alimentare cu energie electrica si retea de gaze naturale. In zona de studiu, calea de circulatie Aleea Hortensiilorse afla in stare fizica rea.

3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

In prezent, imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. este liber de constructii. Amenajarile de incinta si imprejmuirea provizorie se vor dezafecta.

Constructiile din vecinatatea imobilului ce face obiectul P.U.D. au destinatia de locuinte si anexe.


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

3.6. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFETELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitată conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■  Terenu aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice : 1180 mp (teren aflat in totalitate in proprietatea beneficiarului BUJOR SORIN)

 • ■  Terenu apartinand domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice: 303 mp (Aleea Hortensiilor)

Imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. este proprietatea beneficiarului BUJOR SORIN conform Contractului de Vanzare autentificat cu nr. 3449 / 22.12.2014 si este identificat prin nr. cadastral 17869 nr. carte funciara 105369.

3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Succesiunea litologica a terenului :

 • ■  0,00 m + 1,10 m : strat de pamant vegetal negru, uscat in generalsi numai pe alocuri partial putin umezit ; in zona amplasamentului, in suprafata terenului de fundare exista platforme din beton cu grosimi de 0,2m - 0,4m ; in continuare s-a intalnit o umplutura eterogena alcatuita din pamant cu resturi de caramizi, nisip si / sau elemente din pietris si in baza pamantul vegetal

 • ■  1,10 m + 6,00 m: orizont de loess galben macroporic, sensibil la umezire, de grupa „B”, putin mai cafeniu in suprafata, cu calcar degradat si / sau corectii calcaroase, uscat ; acesta prezinta intercalatii sub forma de lentile cu grosimi variabile de 1,10 - 2,00 m de prafuri argiloase loessoide, cafenii local cu zone galbene si galbene - cafenii

Indici geotehnici :

 • ■  Umiditatea naturala : 10,4% < w < 15,9%

 • ■  Indicele de consistenta : 0,75 < Ic < 1,00adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Condiții de fundare si recomandări:

 • ■  se recomanda fundarea directa a construcției, sub limita adâncimii de inghet, pe stratul de loess galben macroporic sensibil la umezire care se intalneste imediatsub stratul de pamant vegetal negru, sub platformele din beton si / sau sub umplutura eterogena din suprafata terenului de fundare, care se vor indeparta in totalitatea lor

 • ■  se recomanda ca intre terenul de fundare si fundatiile constructiilor proiectate sa se interpuna un strat drenant din material granular (balast) cu grosimea de 0,30 - 0,40m

 • ■  presiunea conventionala maxim admisa : pconv = 100 kPa

 • ■  se vor prevedea masuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei prin lucrari de sistematizare verticala

 • ■  structura de rezistenta va fi rigidizata, adaptata sa poata prelua eventuale tasari diferentiate

 • ■  sistematizarea pe verticala si in plan a terenului adiacent constructiei proiectare se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent, astfel incat sa asigure indepartarea rapida a apelor pluviale, prin realizarea de trotuare de protectie, pante, rigole si santuri de garda dalate, verificate periodic si mentinute in functiune

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare, se vor introduce in canale de protectie

3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE ȘI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Conform studiului geotehnic, zonele in care grosimile stratului de pamant negru vor fi mai mari decat cota de fundare, sau daca la adancimea de fundare impusa constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de caramizi, moloz etc. sau zone cu umiditati excesive, mai mari decat a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina in totalitate, iar golul rezultat va fi completa pana la cota de fundare cu pamant galben, curat, cu umiditate optima de compactare (w % = 12,00% - 16,00 %), compactat in strate elementare subtiri cu grosimea de cca 10 -15 cm.

Pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. nu s-au identificat accidente de teren.


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic al pânzei de apa subterana nu fost interceptat in forajele executate, acesta aflându-se la adâncimi mai mari de 6,00m de la cotele actuale ale terenului natural si in funcție de acesta.

3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectarea cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referința (IMR) corespunzător stării limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013). Imobilul cercetat se încadrează in zona cu gradul 8 de intensitate macroseismica, situându-se in apropierea liniei de fractura tectonica majora Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorita acestui fapt in zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru in zona Vrancea.

3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE, ETC.)

Analiza fondului construit existent in vecinatatea imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : preponderent P+1E - P+2E

 • ■  Structura : durabila

 • ■  Stare fizica : buna

Analiza fondului construit existent pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : nu este cazul

 • ■  Structura : nu este cazul

 • ■  Stare fizica : nu este cazul

NOTA : amenajarile de incinta si imprejmuirea provizorie care exista in prezent pe teren se vor dezafecta


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona de studiu a prezentei documentatii P.U.D. situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează, conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1426 din 07.11.2016 :

Alimentare apa canal :

 • ■  Conform avizului nr. 42060 / 16.12.2016 emis de APA CANAL SA, in zona obiectivului propus, pe Aleea Hortensiilor, societatea nu are in exploatare retele de apa si canalizare

 • ■  In apropiere de Str. Cetateanul Ioan, Aleea Hortensiilor prezinta echipare cu retele de apa si de canalizare (extinderi efectuate de SC TRANSPEC SA)

Alimentare cu energie electrica :

 • ■  Conform avizului nr. 30501715979 / 08.03.2017 emis de SDEE Muntenia Nord SA, obiectivul propus nu afecteaza instalatii electrice.

 • ■  In zona obiectivului propus, pe Aleea Hortensiilor exista rețea de alimentare cu energie electrica tip LEA 0,4 kV

 • ■  Amplasamentul nu prezintă branșament la rețeaua de alimentare cu energie electrica

Gaze naturale :

 • ■  Conform avizului nr. 311.120.926 / 14.12.2016 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE (ENGIE), in zona obiectivului propus, pe Aleea Hortensiilor, societatea nu detine retele sau alte instalatii de distributie a gazelor naturale

 • ■  In apropiere de Str. Cetateanul Ioan, Aleea Hortensiilor prezinta echipare cu retea de gaze naturale (extinderi efectuate de SC TRANSPEC SA)


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.   REGLEMENTĂRI

4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusa de beneficiar este realizarea obiectivului LOCUINȚA DP + P, ANEXE SI ÎMPREJMUIRE TEREN.

 • a)  Compartimentare :

 • ■  Locuinta :

 • -  Demisol partial : spatiu de depozitare

 • -  Parter : camera de zi, 3 dormitoare, bucatarie, 3 bai, 2 dressinguri, camara, camera CT, 2 holuri, windfang, 2 terase acoperite, 1 terasa neacoperita

 • -  Pod : spatiu de depozitare

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a terenului) : loc de luat masa, hol, baie, bucatarie

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-vest a terenului : spatiu de depozitare (echipamente hobby)

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Extindere retele edilitare pe Aleea Hortensiilor: retea de apa, retea de canalizare si retea de gaze naturale

 • ■  Bransament retea de apa

 • ■  Racord retea de canalizare

 • ■  Branșament subteran retea de energie electrica

 • ■  Bransament retea de gaze naturale

 • c)  Amenajari de incinta :

 • ■  Circulatii interioare : 344 mp (29,15% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatii de parcare : 38 mp (3,22% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatiu plantat : 470,80 mp (39,90% din suprafata totala a terenului)


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • d) Împrejmuiri :

 • ■  împrejmuirea provizorie existenta se va dezafecta ; aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica

 • ■  imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

 • a)  Funcțiune propusa :

 • -  functiunea propusa se afla in concordanta cu utilizarile admise in zona si coincide cu functiunea dominanta, respectiv locuire si anexe

 • b)  Amplasarea constructiilor :

 • ■  regim de construire :

 • -  constructii izolate

 • ■  pozitionare :

 • -  locuinta (constructie principala) : constructie amplasata catre zona centrala a lotului, conform caracterului arterei Aleea Hortensiilor, stabilit din investitii anterioare

 • -  anexe : constructii amplasate catre zonele de sud-est si de sud-vest ale lotului

 • -  curtea constructiei se dezvolta in zonele de nord si de sud ale parcelei

 • ■  amplasare fata de limita cu calea de circulatie Aleea Hortensiilor :

 • -  constructii retrase fata de calea de circulatie

 • ■  amplasare fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei :

 • -  constructii retrase fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei

 • c)  Conformarea constructiilor :

 • ■  regim de inaltime :

 • -  inaltimea constructiilor propuse (P - DP+P, HMAX = 6,50m - inaltimea la coama fata de cota ±0,00) se incadreaza in limitele maxime impuse de P.U.Z. TRAIAN NORD

 • -  regimul de inaltime propus se incadreaza in regimul de inaltime dominant al zoneiadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  retragerea fata de limita cu calea de circulație Aleea Hortensiilor :

 • -  locuinta : constructie retrasa fata de limita cu calea de circulatie la 6,00m

 • -  anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : constructie retrasa fata de limita cu calea de circulatie la 30,75m

 • -  anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : constructie retrasa fata de limita cu calea de circulatie la 35,78m

 • ■  retragerea fata de axul propus al strazii :

 • -  locuinta : constructie retrasa fata de axul propus al strazii la 9,65 m, in conformitate cu prescriptiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 6,00m - 7,00m fata de axul propus al strazii)

 • -  anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : constructie retrasa fata de axul propus al strazii la 34,40m, in conformitate cu prescriptiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 6,00m -7,00m fata de axul propus al strazii)

 • -  anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : constructie retrasa fata de axul propus al strazii la 39,43m, in conformitate cu prescriptiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 6,00m -7,00m fata de axul propus al strazii)

 • ■  retragerea fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:

 • -  locuinta : constructia propusa este retrasa la distanta mai mare de 2,00m fata de oricare limita a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD

 • -  anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : constructie situata la distanta mai mare de 0,60m fata de limitele de est si de sud ale terenului, fatadele respective continand doar ferestre de lumina, ce nu permit vederea catre fondul invecinat ; constructia este situata la distanta mai mare de 2,00m fata de restul limitelor de proprietate

 • -  anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : constructie situata la distanta mai mare sau egala cu 0,60m fata de limitele de vest si de sud ale terenului, fatada sudica continand doar ferestre de lumina, ce nu permit vederea catre fondul invecinat ; constructia este situata la distanta mai mare de 2,00m fata de restul limitelor de proprietateadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  volumetrie :

 • -   locuința : se propune realizarea unui volum compus, marcat de decrosuri in plan orizontal, cu regim mic de inaltime, respectiv DP+P

 • -   anexe : se propune realizarea unor volume simple, fara decrosuri, cu regim mic de inaltime, respectiv P (parter)

 • -  volumele propuse sunt adecvate scarii impuse de tesutul invecinat

 • ■  arhitectura fatadelor :

 • -   locuinta : fatadele de nord si de sud ale constructiei propuse sunt tratate ca fatade principale ; constructia prezinta goluri de dimensiune medie pentru usi si ferestre pentru fatadele de est, de sud si de vest, in timp ce fatada de nord prezinta goluri de dimensiune mica ; acoperirea constructiei se va realiza in sarpanta

 • -  anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : fatadele de nord si de vest ale constructiei propuse sunt tratate ca fatade principale ; constructia prezinta goluri de dimensiune mare pentru usi si ferestre pentru fatadele de nord si de vest, in timp ce fatadele de sud si de est prezinta goluri de dimensiune mica ; acoperirea constructiei se va realiza in sarpanta

 • -   anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : fatada de nord a constructiei propuse este tratata ca fatade principala ; constructia prezinta goluri de dimensiune medie pentru ferestre pentru fatada de nord, in timp ce fatadele de est, de sud si de vest prezinta goluri de dimensiune mica ; acoperirea constructiei se va realiza in terasa

 • ■   finisaje :

 • -   finisajele cladirilor propuse sunt similare cu cele ale constructiilor invecinate

 • -   fatadele cladirilor propuse vor prezenta un joc discret de texturi, cu finisaj mat

 • ■  gama cromatica :

 • -   se respecta ambianta cromatica a Aleii Hortensiilor : cladirile propuse vor fi finisate cu nuante de alb / gri / maro


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • d) Conformarea imprejmuirilor :

 • -   împrejmuirea provizorie existenta se va dezafecta ; aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica

 • -   Imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ

’                                                  J                                              J

In conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările si completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință

- nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • - suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • - proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită

S-au exclus din calculul ariilor construite si desfășurate următoarele :

 • - Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • - Trotuarele de protecție

 • - Terasele neacoperite

 • - Scarile exterioare

ARIA CONSTRUITA folosita pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

 • ■  AC = 327,20 mp (s-au luat in calcul toate cele trei clădiri propuse, inclusiv terasele acoperite ale acestora)

ARIA DESFASURATA folosita pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

 • ■  Ad = 491,57 mp (s-au luat in calcul toate cele trei cladiri propuse, inclusiv terasele acoperite ale acestora)

Dimensiuni maximale în plan :

 • ■  Locuinta : 18,70 m x 16,25 m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : 5,50m x 8,00m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : 12,00m x 3,00m


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR ETC.)

Distanțele minime intre obiectivul propus si limitele de proprietate:

 • ■  Locuinta :

 • - fata de limita nordica : 6,00 m

 • -  fata de limita estica : 6,65 m

 • - fata de limita sudica : 17,20m

 • -  fata de limita vestica : 5,00m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a lotului) :

 • - fata de limita nordica : 30,75 m

 • -  fata de limita estica : 0,75 m

 • -  fata de limita sudica : 1,00 m

 • -  fata de limita vestica : 23,18 m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) :

 • - fata de limita nordica : 35,78 m

 • -  fata de limita estica : 16,40 m

 • - fata de limita sudica : 0,60m

 • -  fata de limita vestica : 1,20 m

Distanțele obiectivului propus fata de construcțiile existente si menținute pe teren :

 • ■  nu este cazul

Distanțele intre constructiile propuse :

 • ■  Locuinta - anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : 9,15m

 • ■  Locuinta - anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : 13,55m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a lotului) - anexa (situata in zona de sud-vest a lotului)

10,10madresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Accesuri :

 • ■  acces pietonal : latura de nord a lotului, direct din Aleea Hortensiilor

 • ■  acces carosabil : latura de nord a lotului, direct din Aleea Hortensiilor

 • ■  acces utilaje pentru stingerea incendiilor : latura de nord a lotului, direct din Aleea Hortensiilor

 • 4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE J                                                                                                                                                                                    f               f

MENȚINUTE

Constructiile propuse sunt in concordanta cu permisivitatile Regulamentului Local de Urbanism din cadrul P.U.Z. TRAIAN NORD, iar arhitectura propusa a cladirii mimeaza volumetria si finisajele cladirilor invecinate.

Cladirile se vor amplasa catre centrul (constructia principala - locuinta) si catre posteriorul lotului (anexele), astfel incat curtea constructiei se va desfasura catre nordul si catre sudul lotului. Amplasarea constructiei principale -locuinta - s-a facut luand in calcul exemplul constructiilor edificate anterior in lotizarea de pe Aleea Hortensiilor (arterele de pe directia nord-sud). Acestea sunt dispuse catre centrul lotului, cu o retragere dominanta de 4-5m.

Loturile cu front la Aleea Hortensiilor invecinate direct cu terenul ce face obiectul PUD sunt libere de constructii. Artera de pe directia est-vest este in curs de dezvoltare si prezinta loturi de dimensiune mai mare decat cele de pe arterele de pe directia nord-sud. Retragerea propusa pentru constructia principala este de 6m. Anexele propuse au fost retrase catre posteriorul lotului.

Pe teren nu au existat constructii cu care sa se armonizeze cele nou - propuse.

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

J                                                                                                               >

Pe teren nu au existat constructii asupra carora sa se intervina.

Imprejmuirea provizorie existenta se va dezafecta. Aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica. Imprejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse.

Amenajarile de incinta existente se vor dezafecta.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE

11 11

Se propun următoarele :

Extinderea arterei de circulație Aleea Hortensiilor la ampriza de 8,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : sens unic dinspre vest inspre est, respectiv dinspre sud inspre nord; banda de circulatie carosabila (3,50m); parcare publica (2,50m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m si 0,50m)

In sit, circulația auto este limitata la spatiul de parcare pentru 2 autovehicule amenajat in zona de nord-vest a terenului. Circulatia pietonala se desfasoara pe aleile pavate proiectate.

4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE

1 1 1

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

1

Amplasamentul necesita intervenții ușoare de sistematizare verticala pentru uniformizarea terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.14 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticala al prezentei documentații. Amplasarea clădirilior catre centrul si catre sudul terenului asigura deschidere suficienta a curții catre zonele de nord si de sud ale lotului pentru dezvoltarea spatiilor verzi si însorirea adecvata a acestora.

4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRII IMPUSE DE

1 1

ACEASTA

Nu este cazul.

4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.11. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Se propun următoarele :

 • ■   Extinderea arterei de circulație Aleea Hortensiilor la ampriza de 8,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : sens unic dinspre vest inspre est, respectiv dinspre sud inspre nord; banda de circulatie carosabila (3,50m); parcare publica (2,50m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m si 0,50m)

 • ■   Extindere retele edilitare pe Aleea Hortensiilor : retea de apa, retea de canalizare si retea de gaze naturale

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

In incinta se propune plantarea spațiului liber rezultat in urma propunerii. Spațiile verzi plantate vor ocupa

470,80 mp, respectiv 39,90% din suprafața terenului.

4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 74,57 m - 74,97 m (Sistem Cote Marea Neagră) si prezintă inclinație orientata aproximativ dinspre est înspre vest.

4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Se propune modificarea inclinatiei terenului natural si asigurarea unei pante de minim 1% pentru evacuarea apelor pluviale catre Aleea Hortensiilor astfel :

 • ■  Limita nordica se va incarca pana la cota 74,90 m (Sistem Cote Marea Neagră)

 • ■  Limita sudica se va incarca pana la cota 75,30 m (Sistem Cote Marea Neagră)

In jurul construcțiilor propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție si rigole pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MACHBAR ATELIER

S.R.L.


MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcțiilor (distanta fata de limita de nord a terenului):

 • ■  Locuința : 6,00m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : 30,75m

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : 35,78m

Înălțimea construcțiilor:

 • ■  Locuinta : regim de înălțime DP + P ; Hmax = 6,50 m (inaltimea la coama, fata de cota ±0,00)

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-est a lotului) : regim de înălțime P (parter) ; Hmax = 4,50 m (inaltimea la coama, fata de cota ±0,00)

 • ■  Anexa (situata in zona de sud-vest a lotului) : regim de înălțime P (parter) ; Hmax = 2,60 m (inaltimea la atic, fata de cota ±0,00)

Procentul de ocupare a terenului :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 27,73%

4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,41

4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

Alimentare apa canal:

 • ■  Se propune extinderea retelelor de apa si canalizare pe Aleea Hortensiilor (se vor continua extinderile

incepute de SC TRANSPEC SA pe arterele de pe directia nord-sud)

 • ■  Se propune realizarea unui bransament la reteaua de apa, ulterior extinderii acesteia pe Aleea Hortensiilor

 • ■  Se propune realizarea unui racord la reteaua de canalizare, ulterior extinderii acesteia pe Aleea

Hortensiilor


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Alimentare cu energie electrica:

 • ■  Se propune realizarea unui branșament subteran la rețeaua de alimentare cu energie electrica tip LEA 0,4 kV existenta pe Aleea Hortensiilor

Gaze naturale:

 • ■  Se propune extinderea retelei de gaze naturale pe Aleea Hortensiilor (se va continua extinderea inceputa de SC TRANSPEC SA pe arterele de pe directia nord-sud)

 • ■  Se propune realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale, ulterior extinderii acesteia pe Aleea Hortensiilor

 • 4.18. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT SI PROPUS)

  ELEMENTE DE BILANT

  SITUATIE EXISTENTA

  SITUATIE PROPUSA

  mp

  %

  mp

  %

  CIRCULAȚII PUBLICE

  303,00

  20,43

  303,00

  20,43

  Circulație carosabila

  303,00

  20,43

  260,00

  17,53

  Circulație pietonala

  0,00

  0,00

  43,00

  2,90

  CURTI CONSTRUCȚII

  1180,00

  79,57

  1180,00

  79,57

  Suprafața construita

  0,00

  0,00

  327,20

  22,06

  Suprafața desfasurata

  0,00

  ---

  491,57

  ---

  Amenajari de incinta

  1180,00

  79,57

  852,80

  57,51

  SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE

  1483,00

  100,00

  1483,00

  100,00

  STUDIU PUD


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

ELEMENTE DE BILANT

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

mp

%

mp

%

1) SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

0,00

327,20

27,73

2) SUPRAFATA DESFASURATA

0,00

---

491,57

---

3) AMENAJARI DE INCINTA

1180,00

100,00

852,80

72,27

3.1) Circulații interioare

0,00

0,00

344,00

29,15

3.2) Parcări la sol

0,00

0,00

38,00

3,22

3.3) Spatii verzi plantate / teren neamenajat

1180,00

100,00

470,80

39,90

SUPRAFATA TOTALA A IMOBILULUI CE A GENERAT NECESITATEA ELABORARII PUD

1180,00

100,00

1180,00

100,00

INDICATORI

POSIBILITATI MAXIME CONFORM

TERENUL CE A GENERAT NECESITATEA

ELABORARII PUD

URBANISTICI

P.U.Z. TRAIAN NORD

SITUATIE

EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA (REZULTATA IN URMA PROPUNERII)

POT (%)

55% (constructii insiruite)

45% (constructii cuplate)

40% (constructii izolate)

0,00 %

27,73 %

CUT

P+1E+M (etaj retras)

1,4 (constructii insiruite)

1,1 (constructii cuplate)

1,0 (constructii izolate)

0,00

0,41

P+2E+M (etaj retras)

2,0 (constructii insiruite)

1,6 (constructii cuplate)

1,4 (constructii izolate)


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

5. CONCLUZII

 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Realizarea investiției propuse creeaza un spatiu de locuit si anexe ale acestuia. Realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse va creste calitatea locuirii in zona si coerenta spațiului construit.

5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Obiectiv de utilitate publica :

 • ■   Extinderea arterei de circulație Aleea Hortensiilor la ampriza de 8,00m , in conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat in P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : sens unic dinspre vest inspre est, respectiv dinspre sud inspre nord; banda de circulatie carosabila (3,50m); parcare publica (2,50m); circulatie pietonala de o parte si de alta a partii carosabile (1,50m si 0,50m)

 • ■   Extindere retele edilitare pe Aleea Hortensiilor : retea de apa, retea de canalizare si retea de gaze naturale

Obiective a căror realizare se afla in sarcina beneficiarului :

 • ■  Construire locuinta si anexe

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivul propus

 • ■  Platforme si trotuare in incinta

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spatii verzi, amenajări exterioare

5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Consideram ca propunerile făcute de beneficiar sunt in concordanta cu caracterul zonei si cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcțiilor s-a făcut cu sensibilitate fata de vecinatatile imediate si fata de forma si dimensiunile lotului, iar mobilarea urbanistica a urmărit dezvoltarea spatiilor verzi.


se SUPERCON SRL.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


6. ANEXE

Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 1426 din 07.11.2016, la prezenta documentație P.U.D. se vor anexa următoarele documente, in copie :

 • ■  Certificat de Urbanism

 • ■  Aviz CTATU

 • Taxa RUR

 • ■  Titlu de proprietate asupra imobilului

 • ■  Extras de carte funciara (teren propriu)

 • ■  Extras de carte funciara (cale de acces)

 • ■  Aviz alimentare apa canal

 • ■  Aviz alimentare cu energie electrica

 • ■  Aviz gaze naturale

 • ■  Aviz salubritate

 • ■  Numar postal

 • ■  Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

 • ■  Studiu geotehnic

 • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.

Întocmit,

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR CONFORM P.U.Z. TRAIAN NORD


REGIM DC

CONSTRUIRE

POT

cer

P+14M (•ta) retras)

P*2»M («taj rația*)

KSMUfT

1.4

2.®

CUPLAT

«%

1.1

1*

IZOLAT

1,0

1>


BILANȚ TERITORIAL ZONA DE STUDIU PUD


ELEM3CTE DC BILANȚ

SITUAT»

EXISTENTA

SITUAT»

PftOPIMA

SUPRAFAȚA (■e)

1     IA)

SUPRATAXA

PROCENT ItJ

CAICE CIRCULAT*

10) M

a.4-1

MSM

20.43

CinwUiwcMPM**»                N3.W      MO      280 04      1Tj»

ClraiMM ptalenM*                   OM        «.10       43,40       2M


cu»n cosnwcm              inui HET hmm

AH» amputa

0.4»

12T2S)

nu

Afle dnlBtrala

OJ»

-

4S157

-

AmMțari d» mtlMa

1100 JJO

TM7

152 M

NJSii


ARC TOTALA 2OM* DE STUOIU PUD

14B1JX

moco

14*304

11)4,40

BILANȚ TERITORIAL

TEREN CE FACE

OBIECTUL PUD

SITUATIB

EXISTENTA

SITUAT»

PROPUSA

CLEMENTE DE BILANȚ

I » boc un

SUPRAFAȚA I

IttâB

0)

l"Fl

SUPRAFAȚA CONSTHIRTA

ti.cn

«.K

wm

ÎTJ)

SUPRAFAȚA DESFASURATA

0.00

*91, IT

-

AMENAJAM DE ROITA

11W.M

10004

9»,K

J2JF

CtnuMi Mrim

OJ»

«,n

M4.IM

m$

Spaoide pMurt

0.M

*.«

11.40

3.22

SrrSI ptoMM» i »'"i Monenajel

uaorn

iK.M

trasa

HM

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN               11WM HftM ItfOJO iot,»


STRADAL


EXISTENT

HORTENSIILOR


PROFIL STRADAL PROPUS ALEEA HORTENSIILOR profil tranrvwrtal tip IV

Wl TMIMt MC*O


ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIU


OFICIUL DE CMRSTWJ Șl PUBIOTATE NAMiliARA

,...........

(m. op RiM^caro/ ă* )'" " iirCEPTIONAT

ln(. SILVIA ^C^HTRU


MACHBAR /YA


DATA....?'.’'2 -ZT-


drd iMStar urbantol AtMMM MÂNDRU (8T0ICAILOCUNTTAOP • P, ANEXE SI ÎMPREJMUIRE TEREN


NUN. GALAȚI

ALEEA HORTENSBLOR NR 28


BUJOR SORIN


REGLEMENTARI URBANISTICE