Hotărârea nr. 579/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul de Recreere pentru Persoane Varstnice - Tinerete fara Batranete"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 579 din 25.10.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Centrul de

Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 609/16.10.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83476/16.10.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83478/16.10.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Centrul de Recreere pentru Persoane Vârstnice - Tinerețe fără Bătrânețe

Imobilul este proprietatea Municipiului Galați și este amplasat în Galați, Str. Traian, Nr. 2013. Deoarece la nivelul Municipiul Galați nu sunt suficiente centre multifuncționale care să ofere servicii integrate pentru persoanele vârstnice, se dorește realizarea proiectului prin care se vor extinde și moderniza serviciile sociale din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

Corp Ci și C2

 • -  Realizarea unor cadre din beton armat format din stălpi și grinzi din beton armat, planșeu și fundații continue din beton armat, centură din beton armat la partea superioară a zidăriei;

 • -  Refacere șarpantă din lemn;

 • -  Injectarea cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau mortar de ciment în fisurile de mici dimensiuni din pereți;

 • -  Injectarea la baza zidăriei a unei soluții hidroizolatoare;

 • -  Diafragmele fisurate vor fi injectate cu lapte de ciment, rășină epoxidică sau mortar de ciment apoi țesute cu scoabe în zonele degradate;

 • -  Înlocuire zidărie degradată;

 • -  Refacerea soclului prin aplicarea unei hidroizolații corespunzătoare și realizarea unui trotuar de protecție;

 • -  Refacere finisaje interioare și exterioare;

 • -  Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan;

 • -  Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală;

 • -  Termoizolare planșeu ultimul nivel cu 30 cm vată minerală și planșeu peste sol ci 10 cm polistiren extrudat;

 • -  Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă;

 • -  Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

 • -  Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

 • -  Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

 • -  Montare în camere covor PVC.

Corp C4

 • -  Refacere trotuare degradate;

 • -  Refacere tencuieli exterioare degradate;

 • -  Schimbare tâmplărie exterioară cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan;

 • -  Termoizolare pereți cu 15 cm vată minerală;

 • -  Termoizolație la planșeul peste ultimul nicel cu spumă poliuretanică de 20 cm grosime;

 • -  Termoizolația plăcii peste sol cu polistiren extrudat de 10 cm;

- Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă;

- Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

- Montare în camere covor PVC;

- Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

- Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

- Compartimentări interioare;

- Copertine la intrarea în clădiri;

- Realizare rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare hidranți interiori și exteriori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 16.102.186,04 lei cu TVA din care C+M:              9.229.814,62 lei

Capacitati: Suprafețe desfășurate: Corp C1 = 240 mp, Corp C2=790 mp,

Corp C4 =2110 mp

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/credit/ fonduri europene.

Durata de realizare a investiției: 24 luni Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360


Te: 0752/096565

Mail: techmedmelectronic@yahoo.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Centrul de recreere pentn -Tinerețe fiara d<

i persoane vârstnice

3 batranete

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareflnclusiv TVA)

cri.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12500.00

2375.00

14875.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

12500.00

2375.00

14875.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de

investiții

2

[Cheltuieli cu utilitățile

48000.00

9120.00

57120.00

TOTAL CAPITOL 2

48000.00

9120.00

57120.00

CAPITOLUL 3

Che

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

.3.1

Studii

8000.00

1520.00

9520.00

3.1.1. Studii de teren

8000.00

1520.00

9520.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suporț și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4000,00

760.00

4760.00

3.3

Expertizare tehnică

20000.00

3800.00

23800.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic alclădirilor.

20000.00

3800,00

23800,00 -

3,5

Proiectare:

271000.00

51490.00

322490.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

.....0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezâbilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

37000.00

7030.00

44030.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

10000.00

1900.00

11900.00

3:5.5. Verifiearea-tehnieă de -calitate a proiectuluitehnic și a detaliilor de execuție

28000.00

5320.00

33320.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

196000.00

37240.00

233240.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

6.00

0.00

3.7

Consultanță

90000,00

17100.00

107100.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

74000.00

14060.00

88060.00

3.7.2. Auditul financiar

16000.00

3040.00

19040.00

3;8

Asistență tehnică

136000.00

>   25840:00

161840.00 '

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

22000.00

4180.00

26180.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17000.00

3230.00

20230.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5000.00

950.00

5950.00

3.8.2. Diriqenție de șantier

114000.00

21660.00

135660.00

TOTAL CAPITOL 3

549000.00

104310.00

653310.00

CAPITOLUL 4

Chei

uieli pentru investita de baza

4.1

Construcții si instalații -total

7324138.00

1391686.22

8715724.22

Obiect 1 - Corp C1si C2

/j 694280.14

4348386.14

Obiect 2 - Corp C4                           W

7 i 697306.08

4367338.08

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

2982OQ.00

1 56658.00

354858.00

Obiect 1 - Corp C1 si C2

5000.00

V 50350.00

315350.00

Obiect 2 - Corp C4

3200.00

6308.00

39508.00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

-1-TS

1950.00

, 302470.50

1894420.50

Obiect 1 - Corp C1si C2

, 1386000.00

‘4 263340.00

1649340.00

Obiect 2 - Corp C4

205950.00

v 39130.50

245080.50

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări - total

2809300.00

533767.00

3343067.00

Obiect 1 - Corp C1si C2

964100.00

183179.00

1147279.00

Obiect 2 - Corp C4

1^45200.00

350588.00

2195788.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAILCAPITOL4

12023588.00.

. 2284481.72

14308069.72

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

1

5.1

Organizare de șantier

87970.49

M 16714.39

104684.88

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

73308.74

-   13928.66

87237.40

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

14661.75

2785.73

17447.48

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

83034.01

0.00

83034.01

5.-2-.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului-bâncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7756.15

0.00

7756.15

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

38780.73

0.00

38780.73

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -esc

38780.73

0.00

38780.73 ■

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500.00

0.00

1500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

732413.80

139158.62

871572.42

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8000.00

1520.00

9520.00

TOTAL CAPITOL 5

911418.30

157393.02

1068811.32

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

F.T

Pregătirea personalului pentru exploatare

o:oo

0:00

0:00'

6.21

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

...  .....;............. TOTAL GENERAL

....... 13544506.30

2557679.74

16102.186.04

Din care C + NI (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

7756146.74

1473667.88

9229814.62

Data: 16.07.2018

Beneficiar/ln vestitor, MUNICIPIUL GALAȚI


întocmit,

Sef proiect:

ing. Constantin Buza