Hotărârea nr. 578/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Centrul Integrat pentru Copii aflati in Situatii de Risc"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 578 din 25.10.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de Risc"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 608/16.10.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83472/16.10.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83474/16.10.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de Risc", având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 578/25.10.2018

Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de Risc

Municipiul Galați dorește crearea unui „Centrul Integrat pentru Copii aflați în Situații de Risc” din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16 Galați, Strada Arieșului, Nr. 8. Proiectul propune implementarea de activități și programe complementare școlii pentru copiii care frecventează Școala Gimnazială Nr. 16, în proporție de 36% de etnie romă, în vederea reducerii/prevenirii absenteismului și abandonului școlar.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

Corp C2

  • -  Refacere trotuare degradate;

  • -  Consolidare elemente de șarpantă;

- Termoizolare pereți cu vată minerală;

- Termoizolare planșeu peste ultimul nivel cu vată minerală de 30 cm grosime;

- Termoizolare placă peste sol cu 10 cm polistiren extrudat;

- Înlocuire tâmplărie;

- Utilizare energie regenerabilă cu pompe de căldură aer-apă;

- Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

- Pardoseli parchet stratificat în săli.

- Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

- Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

Corp Co

  • -  Refacere trotuare degradate;

  • -  Termoizolație pentru planșeu;

- Termoizolare pereți cu vată minerală;

- Termoizolare planșeu peste ultimul nivel cu vată minerală de 30 cm grosime;

- Termoizolare placă peste sol cu 10 cm polistiren extrudat;

- Înlocuire tâmplărie;

  • -  Montare pe holuri, casa scării și holuri granit;

  • -  Realizare sistem de încălzire, alimentare cu apă;

- Lucrări de modernizare a instalației de iluminat;

- Realizare rezervă de incendiu prevăzută cu stație de pompare hidranți interiori și exteriori;

- Refacere stații verzi;

- Amenajare loc de joacă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:  3.267.280,64 lei, cu TVA

din care C+M:              1.883.032,20 lei

Capacități: Suprafețe desfășurate : Corp C2= 514 mp,

Corp C0 = 99 mp

Sursa de finanțare: buget local/buget de stat/credit/fonduri europene. Durata de realizare a investiției : 24 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

CENTRUL INTERGRAT PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv TVA )

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obtinerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajari pt protectia mediului și aducerea terenului la starea inițială

3735.00

709.65

4444.65

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

3735.00

709.65

4444.65

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitatile

21000.00

3990.00

24990.00

TOTAL CAPITOL 2

21000.00

3990.00

24990.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

6000.00

1140.00

7140.00

3.1.1. Studii de teren

6000.00

1140.00

7140.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

4000.00

760.00

4760.00

3.3

Expertizare tehnică

10000.00

1900.00

11900.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8000.00

1520.00

9520.00

3.5

Proiectare:

69000.00

13110.00

82110.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

13000.00

2470.00

15470.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12000.00

2280.00

14280.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

39000.00

7410.00

46410.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

34000.00

6460.00

40460.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

22000.00

4180.00

26180.00

3.7.2. Auditul financiar

12000.00

2280.00

14280.00

3.8

Asistență tehnică

34500.00

6555.00

41055.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5000.00

950.00

5950.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

3000.00

570.00

3570.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2000.00

380.00

2380.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

29500.00

5605.00

35105.00

TOTAL CAPITOL 3

165500.00

31445.00

196945.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4.1

Constructii si instalatii -total

1477075.00

280644.25

1757719.25

Obiect 1 - Corp C2 (corp B)

1107635.00

210450.65

1318085.65

Obiect 2 - Corp C0 (corp gradinita)

291795.00

55441.05

347236.05

Obiect 3 - Amenajarea exterioara

77645.00

14752.55

92397.55

4.2

Montaj utilaje tehnologice - total

65800.00

12502.00

78302.00

Obiect 1 - Corp C2 (corp B)

65000.00

12350.00

77350.00

Obiect 2 - Corp C0 (corp gradinita)

800.00

152.00

952.00

Obiect 3 - Amenajarea exterioara

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj-total

303400.00

57646.00

361046.00

Obiect 1 - Corp C2 (corp B)

298500.00

56715.00

355215.00

Obiect 2 - Corp C0 (corp gradinita)

4900.00

931.00

5831.00

Obiect 3 - Amenajarea exterioara

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari - total

465700.00

88483.00

554183.00

Obiect 1 - Corp C2 (corp B)

362000.00

68780.00

430780.00

Obiect 2 - Corp C0 (corp gradinita)

45200.00

8588.00

53788.00

Obiect 3 - Amenajarea exterioara

58500.00

11115.00

69615.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2311975.00

439275.25

2751250.25

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier

17920.00

3404.80

21324.80

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14770.00

2806.30

17576.30

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

3150.00

598.50

3748.50

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

83034.01

0.00

83034.01

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1582.38

0.00

1582.38

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7911.90

0.00

7911.90

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

7911.90

0.00

7911.90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500.00

0.00

1500.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

147707.50

28064.43

175771.93

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8000.00

1520.00

9520.00

TOTAL CAPITOL 5

256661.51

32989.23

289650.74

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregatirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2758871.51

508409.13

3267280.64

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1582380.00

300652.20

1883032.20

Data: 26.07.2018 Întocmit,

Sef proiect: ing. Constantin Buza Beneficiar/Investitor, MUNICIPIUL GALATI

Anexa nr 2

DEVIZUL

obiectului 1 - Corp C2 (corp B)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

2000

380

2380

4.1.2

Rezistență

20710

3935

24645

4.1.3

Arhitectură

735082

139666

874748

4.1.4

Instalații

349843

66470

416313

TOTAL I - subcap. 4.1

1107635

210451

1318086

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

65000

12350

77350

TOTAL II - subcap. 4.2

65000

12350

77350

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

298500

56715

355215

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

362000

68780

430780

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

660500

125495

785995

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1833135

348296

2181431

Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 2 - Corp C0 (corp gradinita)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

1000

190

1190

4.1.2

Rezistență

3765

715

4480

4.1.3

Arhitectură

198797

37771

236568

4.1.4

Instalații

88233

16764

104997

TOTAL I - subcap. 4.1

291795

55441

347236

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

800

152

952

TOTAL II - subcap. 4.2

800

152

952

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4900

931

5831

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

45200

8588

53788

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

50100

9519

59619

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

342695

65112

407807

Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 3 - Amenajarea exterioara

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

77645

14753

92398

4.1.2

Rezistență

0

0

0

4.1.3

Arhitectură

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL I - subcap. 4.1

77645

14753

92398

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0

0

0

TOTAL II - subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

58500

11115

69615

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

58500

11115

69615

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

136145

25868

162013