Hotărârea nr. 570/2018

Majorarea cotizatiei Asociatiei "SMURD" Galati, pentru anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 570 din 25.10.2018

privind majorarea cotizației Asociației „SMURD” Galați, pentru anul 2018

Inițiator: Consilieri locali - Bugeag Gheorghe și Cosca Radu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 603/16.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83332/16.10.2018, a inițiatorilor -consilierii locali Bugeag Gheorghe și Cosca Radu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83334/16.10.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor, și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea Asociației „SMURD” Galați nr. 313/03.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 94133/03.10.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L nr. 158/20.04.2006 privind aprobarea actului constitutiv al asociației pentru înființarea SMURD Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 20, alin. (1), lit. „i" din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă majorarea cotizației Municipiului Galați pentru Asociația „SMURD” Galați, pe anul 2018, de la suma de 84.000 lei, la suma de 160.000 lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,