Hotărârea nr. 57/2018

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a normelor metodologice privind modul de calcul al contributiei lunare de intretinere stabilita pentru beneficiarii caminului pentru persoane varstnice "Sfantul Spiridon" Galati si sustinatorii legali ai acestora

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 15.02.2018

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/26.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6850/26.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9250/30.01.2018, al Direcției de Asistență Socială și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere adresa Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați nr. 119/18.01.2018 înregistrată la Registratura Generala a Municipiului Galați sub nr. 5303/18.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 6 din Anexa 1 la HCL nr. 389/10.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 18, alin. (5), art. 21, alin. (2), art. 24, alin. (1) și alin. (2), art. 25 alin. (1) - alin. (8) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2018, în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați, după cum urmează:

 • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul III de dependență: 1.982 lei;

 • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul II de dependență: 2.042 lei;

 • - pentru beneficiarii care sunt încadrați în gradul I de dependență: 2.102 lei.

Art. 2 - Se aprobă modalitatea de acoperire a valorii integrale a costului mediu lunar de întreținere astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, stabilit în funcție de gradul de dependență și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați;

 • b) diferența până la limita de 90% din costul mediu lunar de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, dar nu mai mult de 30% din veniturile nete lunare totale ale familiei și fără a afecta valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pe membru de familie;

 • c) Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferența dintre valoarea totală a costului mediu lunar de întreținere și contribuția proprie a beneficiarilor sau a aparținătorilor acestora.

Art. 3 - Se aprobă normele metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Prevederile HCL nr. 43/26.01.2017 privind aprobarea costului mediu lunar și a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf Spiridon” Galați și susținătorii legali ai acestora, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați și Directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 57/15.02.2018

Norme metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați și susținătorii lor legali, conform prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

SECȚIUNEA I

COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE

Art. 1 - (1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

 • (2) - Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

Art.2 - (1) Costul mediu lunar, pentru întreținerea în cămin a unui beneficiar este stabilit pe baza cheltuielilor înregistrate în cele 12 luni ale anului 2017.

(2) Pentru anul 2018, nivelul costurilor de întreținere stabilite pe grade de dependență sunt următoarele:

a)

pentru beneficiarii încadrați întreținere de 1.982 lei;

în

gradul

III

de dependență,

un

cost

mediu

lunar

de

b)

pentru beneficiarii încadrați întreținere de 2.042 lei;

în

gradul

II

de dependență,

un

cost

mediu

lunar

de

c)

pentru beneficiarii încadrați

în

gradul

I

de dependență,

un

cost

mediu

lunar

de

întreținere de 2.102 lei.

SECȚIUNEA II

CONTRIBUȚIA LUNARĂ DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE VÂRSTNICE ÎNGRIJITE ÎN CĂMIN ȘI/SAU SUSȚINĂTORII LEGALI

Art. 3 - Persoanele vârstnice îngrijite în cămin precum și susținătorii legali ale acestora, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor legale, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanelor vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ale acestora.

Art. 4 - (1) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se stabilește astfel:

 • a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, stabilit în funcție de gradul de dependență și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați;

 • b) diferența până la limita de 90% din costul mediu lunar de intretinere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, dar nu mai mult de 30% din veniturile nete lunare totale ale familiei și fără a afecta valoarea neta a salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată pe membru de familie;

 • c) dacă prin aplicarea cotei prevăzute la lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție;

 • d) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integral;

 • e) dacă prin aplicarea procentelor prevăzute la lit. a) și b) nu se acoperă valoarea costului mediu lunar de întreținere, Consiliul Local al Municipiului Galați va suporta diferența dintre valoarea totală a costului mediu lunar de întreținere și contribuția proprie a beneficiarilor și/sau a susținătorilor legali ai acestora;

 • (2) Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta.

 • (3) - Contribuția de întreținere se datorează în următoarea ordine de obligare la plată:

 • a)  soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț;

 • b) copii pentru părinți;

 • c) părinții pentru copii.

Art. 5 - (1) La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin în situația în care persoanele vârstnice nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuției, se procedează după cum urmează:

 • a) din veniturile nete lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere;

 • c) în raport cu suma astfel rezultată, se stabilește obligativitatea la plată a susținătorilor legali dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit tegu;

 • d) în cazul în care persoana vârstnică lipsește din cămin din motive medicale minim 5 zile, contribuția lunară de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

 • e) în cazul în care persoana vârstnică lipsește din cămin din motive personale minim 15 zile, zile, contribuția lunară de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective.

(2) - Susținătorii legali nu mai sunt ținuți la completarea contribuției lunare de întreținere și în situația în care prin aplicarea procentului de 60% deși nu se acoperă valoarea totală a costului mediu lunar, persoana vârstnică îngrijită în cămin, în funcție de veniturile proprii, printr-un angajament de plată scris, poate acoperi valoarea integrală a costului mediu lunar stabilit potrivit gradului de dependenta corespunzator.

Art. 6 - (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, sau după caz, și/sau de susținătorul legal.

 • (2) - Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

 • (3) - Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Art. 7 - (1) În cazul în care obligația de plată a contribuției de întreținere ar reveni mai multor persoane ea poate fi plătită și numai de către una din acestea care își asumă obligația de întreținere.

(2) - Pentru persoanele obligate la plata contribuției de întreținere, la stabilirea nivelului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională, alocație de sprijin, alocații de stat, ajutoare și indemnizații cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări bănești de la societățile și asociațiile agricole, veniturile obținute din activitățile de valorificare a produselor agricole și a celor provenite din industria casnică și meșteșugărească prin exercitarea meseriilor, din vânzări și închirieri de locuințe și terenuri, prin prestări de servicii precum și orice alte venituri realizate.

Art. 8 - (1) Conducerea căminului este obligată să informeze persoanele cu care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări ale costului mediu lunar de întreținere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite în baza cărora se recalculează cuantumul contribuției lunare de întreținere.

 • (2) - În vederea stabilirii contribuției lunare de întreținere, dosarul solicitantului va cuprinde referatul de anchetă socială, fișa de evaluare sociomedicală precum și următoarele acte privind starea civilă, componența familiei și situația materială a persoanei îngrijite, respectiv a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată.

 • - copii de pe certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei îngrijite în cămin, ale părinților, ale copiilor, ale soțului sau soției după caz;

 • - declarație notarială privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • - acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverința de salariu, talon de pensie, adeverință din care să rezulte dacă figurează sau nu cu venit eliberată de Administrația Națională de Administrare Fiscală, alte acte, după caz;

 • - copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit obligația de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația beneficiarului îngrijit în cămin, dacă este cazul;

 • - copie după ultima hotărâre judecătorească definitivă prin care cei care datorează plata contribuției de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte persoane.

 • (3) - Cuantumul contribuției de întreținere datorată de persoana vârstnică îngrijită în cămin cât și de susținătorii legali se stabilește în mod individualizat de conducerea căminului și se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.

 • (4) - În angajamentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmează să achite contribuția lunară de întreținere în condițiile creșterii cuantumului acesteia ca urmare a majorării nivelului veniturilor și a modificării costului mediu lunar de întreținere în cămin, precum și obligația de a aduce la cunoștința conducerii căminului orice modificare intervenită în situația veniturilor personale sau ale familiei persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon”.

 • (5) - Recalcularea contribuției de întreținere ca urmare a modificărilor veniturilor beneficiarilor sau ale persoanelor obligate la plata contribuției se va efectua de către cămin, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 9 - (1) Contribuția de întreținere în cămin este supusă majorărilor de întârziere conform legislației aplicabile privind veniturile la bugetul local.

 • (2) - Neplata contribuției de întreținere în termen de 45 de zile de la data scadenta, de către beneficiar sau sustinătorul legal, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar a persoanei îngrijite, prin reziliere unilaterală a contractului de prestări de servicii.

 • (3) - Atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic vor fi acționați în instanța de judecată pentru recuperarea debitelor după epuizarea tuturor căilor de conciliere.

Președinte de ședință,