Hotărârea nr. 569/2018

Prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnati in Consiliul de administratie al societatii TRANSURB S.A. Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 569

din 25.10.2018

privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 602/16.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83338/16.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr.  83340/16.10.2018, al

Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 29, alin. (1), art. 64^1, alin. (4) și (5) și art. 64^4, alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit.” c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 2 luni.

Art. 2 - Se aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB S.A. Galați cu următoarea ordine de zi:

1) Prelungirea mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 2 luni.

Art. 4 - Se mandatează reprezentanții Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea TRANSURB S.A. Galați:

  • a) să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al societății TRANSURB S.A. Galați, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, dar nu mai mult de 2 luni;

  • b) să semneze, în numele și pentru Adunarea Generală a Acționarilor, actele adiționale la contractele de mandat;

  • c) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 569/25.10.2018

ACT ADIȚIONAL NR.__________/___________

LA CONTRACTUL DE MANDAT NR.___________/____________

Încheiat astăzi............................, între:

Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în continuare „mandant"), prin reprezentanți

și

Domnul/doamna ___________________ (denumit/ă în continuare „mandatar”),

membru al Consiliului de Administrație al societății

domiciliat în___, str.___nr. ________, județul

__________, identificat cu B.I./C.I., seria ____ nr. ___________, eliberat de ___________________________ la data de

În temeiul prevederilor art.64Ai alin. (4) și (5) din O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare în conformitate cu prevederile art.8 din Contractul de mandat nr.___________/___________ s-a convenit încheierea

prezentului Act adițional, părțile obligându-se în termenii și condițiile acestuia, după cum urmează:

Art.1 - Mandatul se prelungește până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de 2 luni.

Art.2 - Celelalte prevederi ale Contractului de mandat nr.__________/________

rămân neschimbate.

MANDANT,                                 MANDATAR,

AGA, prin reprezentanți

Președinte de ședință,