Hotărârea nr. 567/2018

Darea in folosinta gratuita a spatiului - sala de spectacole - aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Teatrului Dramatic "Fani Tardini" Galati, catre Colegiul National "Mihail Kog?lniceanu" Galati, pe termen limitat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 567

din 25.10.2018

privind darea în folosință gratuită a spațiului - sală de spectacole - aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, către Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” Galați, pe termen limitat

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 600/16.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83342/16.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 83344/16.10.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Văzând solicitarea nr. 4653/15.10.2018, a Colegiului Național “Mihail Kogălniceanu” Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 98657/15.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (6), lit. ”a” punctul 1 și ale art. 124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă darea în folosinșă gratuită a spațiului - sală de spectacole -aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați, pe termen limitat, în data de 12 noiembrie 2018, între orele 09:00 - 13:00, către Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” Galați, pentru realizarea programului de manifestări cu ocazia sărbătoririi a 140 de ani de la înființare.

Art. 2 - Directorul Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,