Hotărârea nr. 564/2018

Aprobarea atribuirii unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Stefu Ion S.R.L. pentru Societatea Arcelor Mittal Galati S.A.

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 564 din 25.10.2018

privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Ștefu Ion S.R.L., pentru Societatea Arcelor Mittal Galați S.A.

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 594/16.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 82902/15.10.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 82904/15.10.2018, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere solicitarea Societății Ștefu Ion S.R.L. nr. 754/05.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 96261/05.10.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 17, alin. (1), lit. „p” din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 31 și art. 34 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353 / 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport Societatea Ștefu Ion S.R.L., pentru Societatea Arcelor Mittal Galați S.A., pe următoarele rute:

 • 1. Tur: Liceul de Marină - str. Portului - str. Navelor - str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Eroilor - str. Traian - str. Basarabiei - str. Siderurgiștilor - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA;

Retur: Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA - str. Siderurgiștilor - str. Basarabiei - str. Traian - str. Eroilor - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei - str. Domnească - str. Navelor - str. Portului - Liceul de Marină;

 • 2. Tur: Grădina Publică - str. Domnească - str. Gării - str. Nicolae Bălcescu - str. Brăilei - b-dul Geoge Coșbuc - str. Crizantemelor - str. Gheorghe Doja - str. Siderurgiștilor - Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA;

Retur: Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Doja - str. Crizantemelor - b-dul George Coșbuc - str. Brăilei - str. Domnească - Grădina Publică;

 • 3. Liceul auto - Bingo Europa - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei -Drumul de Centură - str. Siderurgiștilor - Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 4. Tur: Gara CFR - str. Gării - str. Traian - str. Basarabiei - Piața Energiei - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA;

Retur: Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - Piața Energiei - str. Basarabiei - str. Domnească - Gara CFR;

 • 5. IREG - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 6. IREG - str. Siderurgiștilor - str. Brăilei - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA și retur

 • 7. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Regiment 11 Siret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Doja - str. Brândușei - str. Lebedei - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. Brăilei - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 8. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Regiment 11 Siret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Doja - str. Brândușei - str. Lebedei - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. Siderurgiștilor -Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 9. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Regiment 11 Siret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Doja - str. Brândușei - str. Lebedei - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. Siderurgiștilor -Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 10. Oficiul Poștal nr. 6 - str. Regiment 11 Siret - str. Prelungirea Coșbuc - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 11. Spitalul Militar - str. Traian - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - str. Brăilei - Poarta Sud Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 12. Spitalul Militar - str. Traian - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur;

 • 13. Spitalul Militar - str. Traian - str. Brăilei - str. Siderurgiștilor - str. Gheorghe Asachi - str. Prelungirea Brăilei - Drumul de Centură - Poarta Est Societatea Arcelor Mittal SA și retur.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,