Hotărârea nr. 559/2018

Modificarea H.C.L. nr. 698/13.12.2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Galati pentru anul scolar 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 559

din 25.10.2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 698 din 13.12.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2018-2019

Inițiator: Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 591/15.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de

25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 83070/15.10.2018, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 83072/15.10.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați nr. 14125/10.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 98549/12.10.2018;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5158/28.09.2018 privind revocarea titlului de „Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” din municipiul Galați, județul Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5159/28.09.2018 privind revocarea titlului de “Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiului Tehnic “Traian Vuia” din municipiul Galați, județul Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5160/28.09.2018 privind revocarea titlului de “Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiului Tehnic “Paul Dimo” din municipiul Galați, județul Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5161/28.09.2018 privind revocarea titlului de “Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiului Tehnic “Radu Negru” din municipiul Galați, județul Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5162/28.09.2018 privind revocarea titlului de “Colegiu” acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” din municipiul Galați, județul Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. 698/13.12.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere dispozițiile art. 5 lit. „b” și art. 6 alin. (1) din anexa la Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 6564/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.(1) alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. „a” pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Pozițiile 59, 60, 61, 62 și 65 din Anexa 1 la H.C.L. nr. 698 din 13.12.2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2018-2019, se modifică și vor avea următorul cuprins:

REȚEA ȘCOLARĂ de stat 2018-2019

Nr .

crt.

Mediu

Urban/

Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică - Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică (arondată) - Adresa Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de învățământ

59

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "RADU

NEGRU" Str.Stiintei nr.119, Galati, tel./fax.0236411634, e-mail: office@radu-negru.ro, LIC, PROF, POS

60

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL

VLAICU" Str.1 Dec.1918 nr.25, Galati, teL/fax.0236463740, e-mail: lic_metalurgic_gl@yahoo.comctavgl@yahoo.com, LIC, PROF, POS

61

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL

DIMO" Str.1 Dec.1918 nr.27, Galati, teL/fax.0236316970, 0236312627, email: paul_dimo@yahoo.com, LIC, PROF, POS

62

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN

VUIA" Str.Anghel Saligny nr.117, Galati, tel. 0236/316748, e-mail: cttvautogl@yahoo.com, LIC, PROF

65

Urban

LICEUL TEHNOLOGIC "DUMITRU

MOȚOC" Str.Milcov nr.15, Galati, tel.

0236316924, e-mail: dumitru_motoc@yahoo.com, LIC, PROF,

POS

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul hotărârilor Consiliului Local Galați cu privire la unitățile de învățământ prevăzute la art. I, sintagma "Colegiul tehnic" se înlocuiește cu sintagma "Liceul Tehnologic".

Art. III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,