Hotărârea nr. 554/2018

Modificarea HCL nr. 266/14.06.2007 privind infiintarea, organizarea Serviciului Public "GeoTopoCad - Expert" (GTCE) pentru masuratori geodezice si topografice, fotogrammetrie, teledetectie, cadastru, GIS, evaluare economica si expertiza tehnico-economica si juridica, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 554

din 25.10.2018

privind modificarea HCL nr. 266/14.06.2007 privind înființarea, organizarea

Serviciului Public „GeoTopoCad - Expert” (GTCE) pentru măsurători geodezice și topografice, fotogrammetrie, teledetecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 583/09.10.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81594/09.10.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81596/09.10.2018, al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Serviciului Public „GeoTopoCad - Expert” nr. 833/24.09.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 91689/24.09.2018;

Având în vedere adresa Serviciului Public „GeoTopoCad - Expert” nr. 834/24.09.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 91691/24.09.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 19, art. 73 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 266/14.06.2007 privind înființarea, organizarea Serviciului Public „GeoTopoCad - Expert” (GTCE) pentru măsurători geodezice și topografice, fotogrammetrie, teledetecție, cadastru, GIS, evaluare economică și expertiză tehnico-economică și juridică, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2 - Serviciul Public GeoTopoCad - Expert din municipiul Galați are sediul la adresa: strada Alexandru Ioan Cuza nr. 47, Bloc Cristal, scara A.”

Art. II - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr. 263/28.07.2011 și HCL nr. 180/29.05.2014.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,