Hotărârea nr. 553/2018

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Politiei Locale Galati a unui imobil situat in Micro 17, zona Drumul de Centura nr. 39E

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 553

din 25.10.2018

privind transmiterea, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Poliției Locale Galați, a unui imobil situat în Micro 17, zona Drumul de Centură, nr. 39 E

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 582/09.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81370/09.10.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 81372/09.10.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 24973/14.09.2018, a Poliției Locale Galați, înregistrată la Registratură a Municipiului Galați sub nr. 88565/14.09.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (5), lit. ”a” și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea, din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Poliției Locale Galați, a unui imobil situat în Micro 17, zona Drumul de Centură, nr. 39 E, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul se transmite în administrare pentru perioada în care se va asigura cadrul necesar desfășurării serviciilor de ordine și siguranță publică.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


proprietate privata

Su ARABESQUE SRL


iN>i


,17.58.


17.58


8.24.


STATIE

POMPA


2-34]


ROMANE

P*3E


IMOBIL LOCUINȚE

M04


P+2E


IMOBIL LOCUINȚE w

4i

yi


M05


P*2E


IMOBIL LOCUINȚE

N

01


M06


P+2E


IMOBIL LOCUINȚE

■J1


M07


P+2E


47058.


OBIL LOCUIN 'E M01   »


P+2E


g.34 froo


IMOBIL LOCUINȚE

■j3


M02


P+2E


IMOBIL LOCUINȚE I w I

01 I


M03


TIU TRATIV


P+2E


.17.30.


SPAȚIU COMERCIAL


5.41 -


1

UI


SPUTIU ADMINi STRATh/ b .L_Jr ^4.78L-o>

o 00 n


. . '..........


INIMII


Președinte de ședință,


9.76.


5>

.âlZSL

i

.43

) (

00..               \ A____