Hotărârea nr. 552/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, str. Cardas Agricola nr. 2A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 552 din 25.10.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Cardaș Agricola, nr. 2A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 581/04.10.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.10.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 81384/09.10.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81386/09.10.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 77338/21.09.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Cardaș Agricola, nr. 2A (fost str. Arcașilor, nr. 7, lot 1), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Cardaș Agricola, nr. 2A (fost str. Arcașilor, nr. 7, lot 1), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Zorlescu Adina și Zorlescu Radu, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea proiectului : Locuință unifamiliala P+1E si împrejmuire str.Cardaș Agricola nr.2A.

Investitor : Zorlescu Radu si Zorlescu Adina.

Proiectant : B.I.A. arh.Durbacă Liviu.

Data elaborării : august 2018.

Proiect nr.252/2018.

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este documentația care asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din „Actualizare Plan Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați” aprobat cu Hotărârea nr.62/2015, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr.1282/24.07.2018,

9                                                                                                                                                                                           “

eliberat de Primăria Municipiului Galați.

Documentația are drept scop realizarea investiției propuse prin temă, respectiv CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E SI IMPREJMUIRE, corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare prin valorificarea terenurilor și facilitarea unor proiecte ulterioare de investiții.

Obiectivul documentației este de a asigura dezvoltarea și funcționalitatea zonei rezidențiale, integrarea și armonizarea propunerilor cu fondul construit existent și cel propus în vecinătate.

Reglementările abordate cuprind :

- Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

- Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor și

9                             9                                                                                    9                    9

amenajărilor;

- Relații funcționale și estetice cu vecinătatea;

9                      9                        9                                                                                “

- Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare.

2. ÎNCADRAREA în zonă

2.1. Situarea obiectivului în cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei în care acesta este inclus.

Terenul pe care se va amplasa locuința este situat în intravilanul municipiului Galați, în zona de nord a acestuia.

Terenul are următoarele vecinătăți:

9

Nord : teren proprietate particulara.

Est : teren proprietate particulara.

Vest : teren proprietate particulara.

Sud : drum de acces (str.Cardaș Agricola).

Terenul are o înclinare ușoară pe direcția nord-sud.

Regimul juridic :

Imobilul (terenul) din str.Arcașilor nr.7 se afla situat in intravilanul Municipiului Galați si este proprietatea d-lui Zorlescu Radu conform contract de donație cu dezmembrare autentificat sub nr.2532/15.06.2018

9

de NP Crăciun Cristian - Radu, așa cum rezulta din rubrica - înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale - din extrasul de carte funciara eliberat de OCPI Galați la cererea nr.43475/19.06.2018.

9

Potrivit extras de plan cadastral de carte funciara eliberat de OCPI Galați la cererea nr.46864/02.07.2018, imobilul este înregistrat in planul cadastral fără localizare certa datorita lipsei planului parcelar.

Regimul economic :

Folosință actuala : arabil.

9

Destinația admisa : UTR 4 - „zonă de locuințe individuale -Arcașilor - Subzona L1 - locuire individuala si colectiva de tip urban cu clădiri de înălțime mica”.

J

STRUCTURA FUNCȚIONALĂ - zona înconjurătoare amplasamentului propus este prevăzută pentru locuințe de tip urban cu înălțime mica.

 • 2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona

Pentru prezenta documentație s-au întocmit următoarele studii de fundamentare :

 • - Studiu geotehnic întocmit de ing.Vișan Laurențiu.

 • - Ridicare topo întocmita de ing.Berneanu Dumitru.

Din studiul geotehnic reiese ca fundarea locuinței se poate face direct pe stratul de loess la adâncimea de fundare cu o presiune convențională de 100 KPa.

Terenul este liber de construcții, cu o ușoară inclinare pe direcția nord-sud.

 • 2.3. Concluzii din documentații elaborate in faza P.U.D.

In zona înconjurătoare s-au realizat locuințe cu regim de înălțime P+M P+1, majoritatea având la baza documentații in faza P.U.D. avizate si aprobate. In general, la realizarea acestor locuințe s-au respectat prevederile din P.U.D.-urile aprobate.

De asemenea trebuie sa amintim ca amplasamentul studiat este cuprins in cadrul „P.U.Z. TRAIAN NORD GALATI” care a fost avizat si aprobat de Primăria Galați.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • a. Accesibilitatea la căile de comunicație

9

Accesul carosabil si pietonal la amplasamentul studiat se va face pe str.Cardaș Agricola care are o ampriza de 6,00 m (măsurată pe ridicarea topo). Strada se afla într-o stare buna de funcționare.

 • b. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

BILANȚ TERITORIAL - SITUAȚIE EXISTENTĂ

Suprafață teren incintă    St = 621,00 mp în exclusivitate.

Terenul este liber de construcții.

 • c. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere Bilanțul teritorial al situației existente a terenului este :

9                                                                         9

P.O.T. = 0% și C.U.T. = 0.

9

 • d. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona înconjurătoare, in principiu, este ocupata de construcții fond nou prezentând locuințe cu regim de înălțime P+M + P+1E.

Locuințele au, în general, un aspect arhitectural plăcut, cu volume proporționate și cu acoperișuri în țiglă metalică de culoare roșie sau albastra.

 • e. Destinația clădirilor

9

Toate clădirile executate în zona adiacentă au destinația de locuințe individuale.

 • f. Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform contractului de donație cu dezmembrare nr.2532/15.06.2018, autentificat de NP Crăciun Cristian - Radu.

Drumul de acces din partea de sud este proprietatea Primăriei Municipiului Galați.

 • g. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Terenul de fundare are următoarea stratificație :

 • - la suprafață un strat de pământ vegetal în grosime medie de 1,20

m.

 • - urmează un strat de loess sensibil la umezire în grosime de cca. 6,00 m.

 • - în continuare stratul de loess este umezit.

Fundarea se va face pe stratul de loess la adâncimea de îngheț cu Pconv. = 100 KPa.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat face parte din zona de racord dintre terasa medie și inferioară a Siretului, care se termină 9                                                                  “

la sud cu faleza Dunării.

Din punct de vedere geologic, orașul Galați este așezat pe partea de sud a platformei în zona în care ia contact cu platforma de tip nord dobrogeană.

Din punct de vedere tectonic, municipiul Galați este situat la linia de fractură tectonică Focșani-Nămoloasa-Galați, zonă în care se fac resimțite

9                                                                      9   “                                                                                     9

seismele produse în zona Vrancea și a căror ritmicitate este de aproximativ 30 de ani, intensitate 8 pe scara Mercalli. În zonele cu teren aluvionar și nivel hidrostatic ridicat, coeficientul dinamic al construcțiilor se mărește,

“                                     9              9“

iar forțele seismice cu care se încarcă structura cresc până la nivelul gradului 8,5 pe scara Mercalli.

 • h. Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Conform forajelor executate pe amplasament, nu există accidente subterane.

 • i. Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată la cca.8 m de suprafața terenului cu nivel variabil.

 • j. Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad 8 de intensitate seismică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,24 g.

 • k. Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare) Terenul este liber de orice construcții.

9

 • l. Echipare existentă

La ora actuală, drumul din partea de sud este echipat cu o conducta de apa potabila, rețea de canalizare, energie electrică si gaz metan.

 • 4. REGLEMENTĂRI

 • a. Obiectivele noi solicitate prin tema program

În elaborarea proiectului s-au avut în vedere necesitățile și exigențele formulate prin tema de proiectare, întocmită de beneficiar și însușită de proiectant.

Se propune o locuință dezvoltata pe parter si etaj.

 • b. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

La amplasarea construcțiilor in teren s-au respectat prevederile din Codul Civil actualizat in decembrie 2011 astfel :

- pe latura de nord construcția a fost amplasata la 1,10 m de linia de hotar neavând ferestre cu vedere pe aceasta fațadă.

- Pe latura de vest locuința va fi amplasata la 3,50 m fata de linia de hotar.

- Pe latura de est locuința va fi amplasata la 7,90 m fata de linia de hotar.

- Pe latura de sud locuința va fi amplasata la 6,90 m fata de linia de hotar cu respectarea prevederilor din Codul Civil ed.2011 art.611 privind ”Picătura streșinii” si art.614 privind „Vederea asupra proprietății vecinului”.

La parter se propun următoarele funcționalități : living+dining, bucătărie, grup sanitar, camera oaspeți, camera tehnica si holuri aferente; la etaj 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, 1 birou, 1 sala de fitness, 1 dressing si 1 uscătorie.

 • c. Capacitatea, suprafața desfășurată

Locuința va avea o capacitate de 5 camere locuibile si o suprafață desfășurată de 386,00 mp.

 • d. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi Regimul de înălțime propus este P+1.

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de cărămidă de 30 cm. Sistemul de acoperire este terasa necirculabila (ocazional vizitabila).

Finisajele interioare vor fi adaptate funcțiunilor - pardoseli din parchet și gresie, trepte placate cu lemn, balustrade din inox, zugrăveli decorative.

Finisajele exterioare vor fi realizate din materiale durabile : tencuieli decorative, trepte placate cu gresie antiderapantă, balustrade din inox, tâmplărie din p.v.c. cu geam tip termopan. etc.

Pe laturile de nord, est si vest incinta va fi împrejmuita cu garduri din stâlpi din beton cu panouri din zidărie având h = 2,00 m.

Împrejmuirea către str.Cardaș Agricola se va realiza dintr-un soclu de beton cu h = 40 cm cu stâlpi metalici si panouri din fier forjat

Clădirea propusă se va amplasa conform planului de situație pe suport topografic anexat prezentei documentații.

Obiectivul se încadrează astfel :

o Categoria de importanță „D”.

o Clasa de importanță IV.

o Grad de rezistență la foc III conform NP118/1999.

9

o Regim de înălțime P+1.

 • e. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute

9

Locuința propusa va avea regim de înălțime P+1.

Locuințele realizate într-o zona mai îndepărtată au regim de înălțime P+M + P+1E, cu forme in plan rectangulare si acoperiș șarpantă ceea ce asigura o unitate de expresie arhitecturala pe întregul ansamblu înconjurător.

 • f. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • g. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Drumul de acces din partea de sud are o lățime de 6,00 m intre limitele de proprietate conform ridicării topo avizata de O.C.P.I.; drumul este amenajat si in stare buna de funcțiune.

In cadrul „P.U.Z. TRAIAN NORD - GALATI”, care a fost avizat de Primăria Galați, planșa 2.3, pentru acest drum se propune conform NOTEI din profilul transversal de tip IV cu un carosabil de 5,00 m si doua trotuare laterale de 0,00 m si 1,00 m ceea ce conduce la un prospect de 6,00 m.

Din acest drum se va face accesul carosabil si pietonal la obiectivul propus.

 • h. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Avându-se in vedere ca, gradul de ocupare al zonei este de maximum 30%, ansamblul in care se integrează si locuința propusa, are suficiente spatii verzi cuprinse intre 40^50% din suprafața terenului aferent fiecărei locuințe in parte.

 • i. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

 • j. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Nu este cazul.

 • k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

 • l. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

După executarea locuinței se vor face spațiile verzi prevăzute in cadrul documentației si care trebuie respectate si in cadrul documentației faza D.T.A.C. care va sta la baza eliberării autorizației de construire.

9

m.Profiluri transversale caracteristice

Drumul de acces din partea de sud a amplasamentului, str.Cardaș Agricola, are o ampriza de 6,00 m cu un carosabil de 5,00 m si trotuare de 0,00 m si 1,00 m.

Acest profil transversal (indicat in NOTA) are caracteristicile unei străzi de categoria a IV-a din PUZ Traian Nord.

n. Lucrări necesare de sistematizare verticală

În cadrul incintei se vor realiza lucrări de sistematizare verticală, trotuare în jurul locuinței și asigurarea drenării apelor meteorice către drumul de acces.

o. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Se propune ca alinierea construcției să se facă la distanța de 6,90 m față de limita de proprietate din partea de sud.

Regimul de înălțime este P+1.

P.O.T. = 28,90%

C.U.T. = 0,62

p. Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă si evacuarea apelor uzate se va face prin racordare la conductele existente pe drumul din partea de sud a amplasamentului.

Alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua aeriana existenta pe drumul din partea de sud a amplasamentului.

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin racordare la conducta existenta pe drumul din partea de sud a amplasamentului.

Apa caldă și căldura se vor procura prin intermediul unei centrale termice proprii.

q. Bilanț teritorial la limita amplasamentului studiat

BILANT TERITORIAL

Nr.

crt.

Categoria de referință

Existent

Propus

Procent % din suprafața studiata

1.

Suprafață teren

621,00 mp

621,00 mp

100%

2.

Suprafață construita

-

179,50 mp

28,90%

3.

Suprafață desfășurată

-

386,00 mp

-

4.

Trotuare, alei, parcaje

-

124,85 mp

20,10%

5.

Spatii verzi

-

316,65 mp

51,00%

6.

P.O.T.

0,00%

28,90%

-

7.

C.U.T.

0

0,62

-

8.

Înălțimea la cornișă

9                                             9

-

+6,10

-

9.

Înălțimea totala

9

-

+7,12

-

 • 5. CONCLUZII

La baza întocmirii documentației s-au aflat : tema de proiectare întocmită de beneficiar, Certificatul de Urbanism nr.1282/24.07.2018, planul de situație pe suport topografic, vizat de O.C.P.I. Galați, cat si a „Metodologiei privind conținutul - cadru al documentațiilor de urbanism

 • - in concordanta cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul”.

Terenul este proprietatea beneficiarului conform contractului de donație cu dezmembrare nr.2532/15.06.2018, autentificat de NP Crăciun Cristian - Radu.

Terenul se află în UTR 4 - „zonă de locuințe individuale - Arcașilor

 • - Subzona L1 - locuire individuala si colectiva de tip urban cu clădiri de înălțime mica”.

J

Prezenta documentație in faza P.U.D. s-a întocmit ca urmare a

9

faptului ca in condițiile concrete ale amplasamentului nu se respecta unele reglementari precizate in Certificatul de Urbanism nr.1282/24.07.2018 „Anexa la regimul tehnic” referitoare la amplasarea clădirilor fata de limitele laterale, fata de limita posterioara si parcela in cauza este orientata cu latura lunga către drumul de acces.

Regimul de înălțime propus este P+1E.

Are asigurat accesul carosabil si pietonal din partea de nord a incintei, respectiv str.Cardaș Agricola.

Construcția se va amplasa la distanța de 6,90 m față de limita de proprietate din partea de sud.

Prin realizarea obiectivului prevăzut in prezenta documentație se completează frontul desfășurat al drumului din partea de sud a străzii Cardaș Agricola.

Întocmit, arh.Durbacă Liviu

~ 11 ~

PROIECT :

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA P+1E

SI IMPREJMUIRE

STR.CARDAS AGRICOLA NR.2A

BENEFICIAR :

ZORLESCU RADU SI

ZORLESCU ADINA

FAZA :

P.U.D.

INVESTIȚIA :

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA P+1E

SI IMPREJMUIRE

STR.CARDAS AGRICOLA NR.2A

AMPLASAMENT :

INTRAVILAN GALAȚI

STR.CARDAS AGRICOLA NR.2A

PROIECT NR. :

258/2018

FAZA :

P.U.D.

BENEFICIAR :

ZORLESCU RADU SI

ZORLESCU ADINA

PROIECTANT :

BIROU DE ARHITECTURĂ

ARH. DURBACĂ LIVIU - CEZAR

Str.Al.Lapusneanu bloc C8 ap.44 Galati

Tel. 0236436318, 0733184438

TABEL DE RESPONSABILITĂȚI

ARHITECTURĂ :


arh. Liviu DURBACĂ ..................................................


Proiect : Locuință unifamiliala P+1E si împrejmuire str.Cardas Agricola nr.2A. Beneficiar : Zorlescu Radu si Zorlescu Adina.

Faza : P.U.D.

BORDEROU

Avize si acorduri :

 • 1. Aviz tehnic CTATU - 1 - 4 pag.

 • 2. Aviz ELECTRICA - 5 - 7 pag.

 • 3. Număr poștal - 8 - 9 pag.

 • 4. Aviz mediu - 10 pag.

 • 5. Acorduri vecini si declarație beneficiar - 11 - 14 pag.

 • 6. Aviz geotehnic - 15 - 24 pag.

 • 7. Extrase carte funciara - 25 - 31 pag.

 • 8. Taxa RUR - 32 pag.

Documentație P.U.D. :

5

 • 9. Certificat R.U.R. - 33 pag.

 • 10. Memoriu justificativ - 34 - 43 pag.

 • 11. Contract de donație cu dezmembrare nr.2532/15.06.2018 - 44 - 50 pag.

 • 12. Certificat de Urbanism nr.1282/24.07.2018 - 51 - 58 pag.

 • 13. Aviz O.C.P.I. - 59 pag.

 • 14. Ridicare topo - 60 pag.

 • 15. Încadrare în municipiu și încadrare în zonă - 61 pag.

 • 16. Planșa 1 - situația existentă - 62 pag.

 • 17. Fotografii situația existentă - 63 pag.

 • 18. Planșa 2 - Reglementări urbanistice - 64 pag.

 • 19. Planșa 3 - Reglementări edilitare - 65 pag.

 • 20. Planșa 4 - Obiective de utilitate publică - 66 pag.

 • 21. Perspective - 67 pag.

Întocmit,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF                              ’

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Emai l: arh itectsef@prim ariagalati. ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.        ...../..^...Q.?.....'^

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile ari. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul "raport al informării si consultării publicului" a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Șl ÎMPREJMUIRE”,

STR. CARDAS AGRICOLA, NR. 2A (FOST STR. ARCAȘILOR, NR. 7, LOT 1), GALAȚI BENEFICIARI: ZORLESCU ADINA Șl ZORLESCU RADU

Elaborator d-nul arh. Durbaca Liviu Cezar, S.C. Arhitect Durbaca S.R.L., Galați, str. Armata Poporului, bl. L5, ap. 2, tel. 0733184438, e-mail: durbaca.liviu@yahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat PUD: domnul Grigore George, domnul Pârvulescu Dan, domnul Zorlescu Radu,

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIUCategoria de referința

EXISTENT

PROPUS

Procent % din suprafata studiata

Suprafață teren

621,00 mp

621,00 mp

100,00%

Suprafață construită

-

179,50 mp

28,90%

Suprafață desfășurată

-

386,00 mp

-

Trotuare, alei, parcaj

-

124,85 mp

20,10%

Spații verzi

-

316,65 mp

51,00%

P.O.T.

0,00%

28,90%

-

C.U.T.

0,0

0,62

-

Inaltimea la cornișa

-

+6,10

-

Inaltimea totala

-

+7,12

-


1/

6,00                 k

/

/

k 1,00 k

2,00    ,       3,00        k

4      4

/ /

1


k                 6,00                  k

>0,80

k    2,20

\ 2,20

k0,80>

4 z

/

4


Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referatnr./Data

BIROU DE ARHITECTURA ARH.DURBACA LIVIU CEZAR

NR.130/2005

Beneficiar:     ZORLESCU RADU SI

ZORLESCU ADINA

Proiect nr.

258 / 2018

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara

1 : 500

Titlu proiect : LOCUINȚA UNIFAMILIALA P+1E SI ÎMPREJMUIRE

Faza

P.U.D.

Sef proiect

arh.DURBACA Liviu

STR.CARDAS AGRICOLA NR.2A

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Data

Titlu plansa :

Plansa nr.

A 3

Design

sing.Sirbu Gabi

09.2018

REGLEMENTARI URBANISTICEVerificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referatnr./Data

BIROU DE ARHITECTURA ARH.DURBACA LIVIU CEZAR

NR.130/2005

Beneficiar:     ZORLESCU RADU SI

ZORLESCU ADINA

Proiect nr.

258 / 2018

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara

1 : 500

Titlu proiect : LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E SI IMPREJMUIRE

Faza

P.U.D.

Sef proiect

arh.DURBACA Liviu

STR.CARDAS AGRICOLA NR.2A

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Data

Titlu plansa :

Plansa nr.

A 4

Design

sing.Sirbu Gabi

09.2018

REGLEMENTARI EDILITARE