Hotărârea nr. 537/2018

Aprobarea Studiului de oportunitate in vederea Achizitiei de mijloace de transport mai putin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de catre municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 537 din 27.09.2018

pentru aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 566/21.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 77492/21.09.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 77494/21.09.2018 al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin.2, art. 12, lit. j din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2) și art. 17, alin. 1, lit. f) și lit. k) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.36, alin.1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1 - Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 537/27.09.2018

STUDIU DE OPORTUNITATE

Privind achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante ~ 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați

1. Date generale

Obiectul prezentei documentații îl constituie analizarea oportunității achiziționării de către Municipiul Galați de mijloace de transport nepoluante (50 de autobuze electrice hibrid noi), in vederea înnoirii și completării parcului auto existent la operatorul public, respectiv Transurb SA.

2. Situația existentă

La nivelul Municipiului Galați activitatea de transport public local de persoane este realizata ca urmare a Delegării gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane de către UAT Galați în temeiul HCL 127/31.03.2016, a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înființarea si autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciilor de transport public in comun in orașe, municipii, județe si in zonele asociațiilor de dezvoltare comunitara si a Ordinului ANRSC 263/2007 referitor la aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Serviciile de transport in comun se prestează exclusiv în municipiul Galați, de către societatea comerciala - Transurb SA - la care Consiliului Local Galați este unic acționar. Aceasta operează 4 trasee de tramvaie, cu o lungime de 57,3 km, 2 trasee de troleibuz cu o lungime de 30,9 km si 28 de trasee de autobuze cu o lungime de 467,13 km. In prezent, compania operează cu un număr de 19 de tramvaie, 18 de troleibuze si 98 de autobuze, parcul de vehicule fiind in scădere fata de anul 2017 pentru autobuze si tramvaie, ca urmare a casarii unor vehicule uzate.

Transurb SA este Operatorul de transport rutier care executa serviciul de transport public local in municipiul Galați, sub autoritatea administrației publice locale, prin Contractul de delegare nr. 49304/03.05.2016.

Parcul de vehicule al Transurb SA este unul extrem de învechit, ceea ce generează costuri ridicate cu mentenanța, blocaje in traseu care conduc la timpi lungi de așteptare in statii si pune in pericol siguranța pasagerilor.

Cele mai noi autobuze din flota companiei sunt 28 unitati MAZ, cu o vechime de 10 ani, iar cele mai vechi au circa 20 de ani vechime.

Flota de autobuze second-hand a fost achizitionata in urma cu 2-3 ani din Europa fiind fabricate intre 1998 - 2003. De asemenea, vehiculele nu dispun, in general, de instalații de climatizare și au consum ridicat de combustibil.

3. Scenarii tehnico-economice

Pentru desfasurarea activitatii de transport local in conformitate cu structura rețelei de transport cu o lungime de aprovimativ 555,43 km (autobuze, troleibuze și tramvaie) si a Programelor de circulație aprobate de către UAT Municipiul Galați, Transurb SA dispune de un parc auto variat și/sau folosește mijloace de transport auto și electrice precum autobuze, troleibuze si tramvaie, structura si starea tehnica a autobuzelor fiind sintetizata conform Anexei nr.i la prezentul studiu.

Activitatea de transport desfasurata de către Transurb SA este reflectata de realizarea programului de transport cu autobuze, troleibuze si tramvaie.

Având in vedere analiza valorilor raportate de către Transurb SA privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta, realizați in anii 2016 si 2017, la activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si analiza situației actuale privind structura si componenta parcului auto, este evidentă depășirea gradului de utilizare a mijloacelor de transport (depășirea gradului de utilizare a tramvaielor peste 2,50 ori).

Datele menționate se pot observa in Anexa nr 1 conținând informații puse la dispoziție de către Transurb SA.

Din cele mai sus expuse, rezulta necesitatea reînnoirii parcului de mijloace de transport, ceea ce va asigura condiții de transport in siguranța si confortul utilizatorilor acestui serviciu.

In conformitate cu punctul 14.2.5. al contractului de delegare au fost stabiliți indicatorii de performanta prevăzuți în Anexa 11 la contractul de delegare.

Din raportările aferente anului 2016 se remarca un număr de peste 80% de mijloace de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, ceea ce implica nerespectarea valorii indicatorului respectiv.

In cazul in care se vor achiziționa autobuze electrice hibrid noi, se va putea respecta indicatorul de performanta nr. 7 (referitor la vechimea mijloacelor de transport) din anexa nr. 3 la prezentul Studiu, respectiv anexa 5 la "Contractul de delegare a gestiunii ".

In baza legii 92/2007 autoritatile administrației publice au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe.

Pentru asigurarea unei activitati de transport cat mai performante, bazata pe criterii economice si tehnice care sa asigure un grad de confort ridicat precum si respectarea normelor de protecția mediului, pentru înregistrarea unor cheltuieli de exploatare cat mai reduse si care sa vina in completarea ultimelor reglementari europene in acest sens, trebuiesc indeplinite anumite cerințe din punct de vedere tehnic si al nivelului de dotări de către un mijloc de transport persoane, cum ar fi:

 • - Capacitatea de transport- minim 90 locuri;

 • - Caroseria si structura de rezistenta confecționate din materiale rezistente la coroziune si diferente de temperatura, asamblate in variante modulare ușor de înlocuit, atat la exterior cat si la interior in salonul calatori;

 • - Dotări de confort de ultima generație (sisteme de climatizare automate, sisteme audio video de informare, sisteme de taxare si localizare electronice interactive cu software de management transport);

 • - Propulsor cu un raport echilibrat privind puterea dezvoltata astfel incat sa corespunda configurației rețelei de transport actuale si viitoare;

 • - Sa dispună de dotare specifica necesara accesului si transportului persoanelor cu dizabilitati.

în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Galați, la paragraful 1.3.3. Planuri și proiecte propuse, sunt incluse următoarele proiecte:

 • - Proiect Achiziționarea a 40 autobuze euro 6;

 • - Proiect Achiziționarea 40 autobuze electrice si dotări aferente.

în documentul respectiv este justificată necesitatea acestor proiecte prin impactul lor pozitiv asupra creșterii atractivității și siguranței deplasărilor cu transportul public. Un alt aspect important este acela că proiectele vizează achiziția de vehicule cu grad de poluare redus: autobuze electrice hibrid, cu un impact puternic asupra reducerii numărului de vehicule x km parcurși cu autovehiculul personal, reducerii congestiilor de circulație și a efectelor externe generate de acestea, asigurarea fluenței traficului rutier, reducerea emisiilor poluante și a gazelor de seră. Vehiculele vor avea un consum redus, precum și facilități pentru persoanele cu handicap și dotări care să asigure siguranța și informarea călătorilor.

Proiectul analizat în studiul de trafic propune achiziționarea de mijloace de transport nepoluante, încadrându-se astfel în măsurile și acțiunile incluse în Planul de Mobilitate

Urbană Durabilă menționate anterior.

Fluxuri mari de trafic rutier, datorită lipsei de atractivitate a transportului public, cu efectele negative rezultate.

în condițiile în care oferta de transport public devine mai atractivă, datorită confortului și siguranței sporite, precum și a reducerii duratei de călătorie, efectul așteptat este o creștere a cotei modale pentru acest mod de transport, corelată cu creșterea deplasărilor pietonale și cu bicicleta, mai ales în condițiile promovării transferului intermodal între acestea.

în acest sens, a fost realizată o estimare a creșterii numărului de călători ca urmare a creșterii atractivității acestor mijloace de transport nepoluante în urma implementării proiectului, în principal datorită reducerii duratei de călătorie și creșterii siguranței și confortului deplasării, precum și a existentei dotărilor pentru informarea călătorilor, în timpul călătoriei. Un efect indirect există și asupra numărului de deplasări pietonale, care va crește de asemenea, dar într-o măsură mai mică. Creșterea numărului de deplasări cu transportul public și pietonale va conduce la o scădere corespunzătoare a deplasărilor cu autovehiculul propriu.

Analiza comparativă a scenariilor a fost realizată prin intermediul rezultatelor extrase din modelul de transport și a prognozelor referitoare la cererea de transport. Așa cum a fost specificat anterior, analiza este realizată pentru anii de prognoză reprezentativi, respectiv anii 2020 și 2025.

Rezultatele sunt prezentate mai jos informă tabelară, la nivel de rețea:

TOTAL REȚEA/ ANUL DE PROGNOZĂ

întârziere vehicul (s/veh)

medie   /

Număr mediu opriri (opriri/veh)

Viteza medie (km/h)

Si

S2

Si

S2

Si

S2

2020

113,2

96,3

1,42

1,36

23

24

2025

132,8

106,8

1,33

1,35

21

23

Analiza comparativă a scenariilor, parametri de trafic, 2020/2025

Analiza comparativă a cererii de transport

Pe lângă efectele asupra deplasărilor cu vehiculul privat, în analiza comparativă trebuie introduse prognozele referitoare la caracteristicile deplasării cu transportul public, cu bicicleta și pietonale, precum și efectul implementării scenariilor propuse asupra nivelului de emisii de gaze de seră. Totodată, este necesară compararea compoziției modale a deplasărilor, pentru evaluarea evoluției cotei modale a transportului public, în special, dar și a deplasărilor cu bicicleta și pietonale.

Necesitatea achiziționării autobuzelor electrice hibrid solicitate se mai justifică și prin luarea în considerare a următoarelor motivații:

 • a) depășirea gradului de utilizare.

Din datele înregistrate, rezulta ca depășirea gradului de utilizare a parcului de autobuze este de 2 ori. Uzura acestor autobuze creeaza probleme in procesul de mentenantă curenta, dar și preventivă.

Pentru a putea asigura necesarul zilnic de autobuze se fac eforturi deosebite, acestea mentinandu-se într-o stare tehnică și de confort (prin revizii tehnice periodice, reparații curente, reparații curente dezvoltate etc), care nu întotdeauna satisfac cerințele călătorilor referitoare la serviciul public de transport.

 • b) cheltuielile înregistrate la activitatea de transport public local realizata cu autobuzele existente, este foarte ridicată.

Deoarece in caietul de sarcini pentru achiziția autobuzelor electrice hibrid se va solicita:

-parcursul mediu anual pentru un autobuz electric hibrid nou este de circa 60.000 de km/an;

 • - garanția de funcționare pentru un autobuz electric hibrid nou este de minimum 3 ani sau de minimum 200.000 de km;

 • - furnizorul va realiza pe costurile sale, un stoc de materiale, piese si agregate necesar pentru activitatea de remediere defecțiuni inclusiv pentru garanția subansablelor pe toata perioada garanției de funcționare;

 • - toate reperele si consumabilele necesare remedierii defecțiunilor in termenul de garanție sunt in sarcina ofetantului si livrate pe cheltuiala acestuia la S.C. Transurb SA. Galați;

 • - manopera pentru intretinerea zilnica, mentenanta zilnica, pentru intretinerea si mentenanta planificata se face de personalul Transurb pe cheltuiala furnizorului,

Costurile vor scade semnificativ.

 • c) Creșterea satisfacției a călătorilor, in ceea ce privește condițiile de transport

Din contactele directe cu călătorii in timpul monitorizării traseelor, extragem următoarele concluzii:

 • - dintre caracteristicile specifice ale transportului in comun de calatori (punctualitate, ritmicitate, confort, siguranța, informare), calatorii intervievați au apreciat ca principalele direcții in care trebuie intervenit cu prioritate sunt punctualitatea, siguranța si confortul;

 • - din perspectiva calatorilor, rezultă necesitatea de a se achiziționa autobuze electrice hibrid noi, care sa confere calatorilor incredere si conștientizarea stării de siguranța a călătoriei;

 • - deprecierea de percepție a caracteristicii confort este cauzata de conștientizarea publica a faptului ca s-ar impune optimizări ale condițiilor de deplasare referitoare Ia zgomot, iluminare, vibrațiile caroseriei, accesibilitatea in salon, scaune mai confortabile, aerisire etc.

 • - adaptarea cu privire Ia accesul si transportul persoanelor cu dizabilitati;

Totodată trebuie menționat ca in ultimii ani au crescut numărul de reclamatii din partea calatorilor. Reclamatiile se refera la lipsa unui confort corespunzător, lipsa căldurii în mijloacele de transport iarna si a aerului condiționat vara, geamuri/trape blocate, trepidații puternice.

In consecința, pentru buna derulare a serviciului public local și asigurarea unui nivel calitativ corespunzător pentru acest serviciu public, este necesara achiziționarea de autobuze electrice hibrid noi.

 • d) Impactul pozitiv asupra factorilor de mediu, prin dotarea parcului auto de transport in comun cu autobuze electrice hibrid noi

Oportunitatea acestui proiect deriva și din necesitatea adoptării unor masuri care sa conducă la reducerea emisiilor de GES (gaze cu efect de sera) din sectorul transporturi. Așa cum prevede și Strategia Naționala a României privind Schimbările Climatice 2013 - 2020, masurile necesare pentru sectorul transporturilor au in vedere reducerea emisiilor de GES -Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile din situația neimplementarii Mașter Planului General de Transport, subcapitolul Schimbări climatice.

Modernizarea parcului auto de transport in comun in municipiul Galați are ca efecte principale:

 • - diminuarea efectelor negative a poluării aerului asupra sanatatii populației și a mediului, ca urmare a emisiilor de gaze de eșapament de la autoturisme, cu nivel de poluare foarte ridicat și menținerea nivelului emisiilor in limitele admise conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,

 • - imbunatatirea valorii emisiilor pentru încadrarea in valorile limita admise la nivel european pentru aerul ambiental,

 • - susține dezvoltarea durabila, sistemul de transport fiind eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, conservând rezervele naturale pentru generațiile viitoare prin consumul redus al noilor vehicule,

 • - creeaza condiții pentru adoptarea la scara mărită a transportului public și reducerea transportului privat, cu efecte benefice atat asupra fluidizării circulației in mediul urban cat și de reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu aer, apa, sol, biodiversiate.

4, Analiză comparativă

în stabilirea unei politici de transport se considera că următoarele obiective sunt de mai mare importanță:

-Realizarea unui transport public de persoane modern, performant, care să asigure satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, prin servicii de calitate;

-Oferirea unui cadru de referință pe termen scurt sau mediu pentru ameliorarea mobilității;

-încurajarea transportului public și descurajarea utilizării autoturismelor proprii;

-O infrastructură de transport modernă, care sa permită circulația rutiera în siguranță;

-Operatori de transport rutier public performanți, care răspund prompt cerințelor publicului călător și exigențelor legislației aferente transportului public;

-Reducerea poluării mediului înconjurător prin folosirea de mijloace de transport ecologice;

-Autoritățile publice și instituții locale să fie implicate și responsabile în organizarea si derularea serviciului public de transport calatori;

în „Strategia privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 2014 -2020” printre obiectivele principale se regăsesc:

 • - îmbunătățirea eficienței activității operatorului public de transport local prin creșterea performanțelor existente;

 • - Creșterea calității serviciilor de transport public oferite de operatorii de transport;

-Protejarea mediului înconjurător prin scăderea emisiilor poluante ale mijloacelor de transport si alte masuri specifice standardelor europene de mediu;

 • - Reducerea poluării chimice si fonice;

 • - Modernizarea sau înlocuirea parcului de vehicule;

La punctul 3 „Scop și obiective” din „Strategia privind transportul public in Municipiul Galați pentru perioada 2014 - 2020” se menționează că „Un alt obiectiv al strategiei de transport, vizeaza in principal menținerea calitatii serviciului de transport public local urban prin imbunatatirea următorilor indicatori:

 • - reducerea cheltuielilor de exploatare;

 • - reducerea consumului de energie;

 • - reducerea poluării chimice si fonice;

 • - modernizarea infrastructurii;

 • - modernizarea sau înlocuirea parcului de vehicule”

Consumul de combustibil este un factor important in calculul costului pe kilometru. Cu cât consumul este mai scăzut, costurile cu serviciul public vor fi mai scăzute, putând astfel ca fondurile rezultate din aceste economii să fie utilizate pentru modernizarea infrastructurii, achiziții de materiale rulante noi și performante. în acest moment consumul mediu al autobuzelor este de aproximativ 40 l/iookm, contribuind pe lângă alți factori la un cost ridicat pentru fiecare km parcurs. O reducere de 40 % a consumului mediu prin achiziția noilor autobuze electrice hibrid, ar conduce la o economie la 3.400.000 km estimați a fi parcurși pe an, de circa 1.220.000 lei/an (6 lei/litru motorina).

Ținta UAT Municipiul Galați este de a pune la dispoziția cetățenilor mijloace de transport moderne dar și cu un consum de combustibil cât mai redus și nepoluante, devenind astfel și exemplu, asțfel încât prin mediatizare și conștientizare să se atragă către transportul public în detrimentul transportului personal cât mai mult public călător.

Transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de transport: suportabil, mai rapid, confortabil și avantajos.

Pentru ca aceaste cerințe sa fie atinse, sunt necesare investiții periodice in mijloacele de transport si infrastructura aferenta pentru a se asigura ca serviciului oferit este de calitate și servește exigențele pasagerilor.

Totodată, in mod     complementar, se reduce   si    cheltuiala     cu

reparațiile și imobilizările. In acest sens, daca cheltuiala medie lunara cu reparațiile și imobilizările este de cca. 4.000.000 lei/luna, consideram ca reducerea va fi de cca. 40 %, avandu-se in vedere executarea proceselor tehnologice si reparațiile curente Ia parcul aflat in exploatare, adica economia lunara ar fi de cca.i.600.000 lei/luna.

Prin innoirea parcului se va realiza creșterea gradului de satisfacție a calatorului, dar si creșterea atractivitatii folosirii mijloacelor de transport in comun in detrimentul autoturismelor personale. Acest fapt conduce Ia decongestionarea arterelor principale din municipiul Galați, reducerea poluării chimice/fonice si scade durata călătoriei pentru celelalte autovehicule aflate in trafic, cu scăderea riscului de angrenare in evenimente rutiere.

De menționai faptul ca innoirea parcului de autobuze va avea multe influente pozitive, astfel:

Creste atractivitatea serviciului public de transport in comun de persoane, in defavoarea folosirii autoturismelor personale, fapt care generează scăderea poluării generale, descongestionarea arterelor principale din municipiul Galați si implicit scăderea riscului de implicare in evenimente rutiere;

Creșterea satisfacției pasagerilor, atat prin confortul sporit oferit pe durata deplasării cat si prin scurtarea duratei călătoriei;

Scad cheltuielile de exploatare, atatprin reducerea cheltuielilor materiale aferente reparațiilor si mentenantei, cat si prin reducerea cheltuielilor salariate generate de scăderea volumului de munca din atelierele de reparatii-intretinere;

La încheierea exercițiului financiar, scăderea cheltuielii de producție va determina reducerea efortului bugetar local, in sensul ea va scadea sau se va elimina necesitatea de a acoperi diferența dintre cheltuiala si venit, potrivit prevederilor contractului de delegare a gestiunii încheiat intre Primăria Municipiului Galați si Transurb SA

Se pot crea surse de finanțare, din bugetul propriu, pentru anumite obiective necesare.

începând cu luna octombrie 2018 se poate depune documentația pentru finanțarea achiziției a 50 de autobuze electrice hibrid prin Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

Prin acest program se urmărește îmbunatatirea transportului public local/zonal de calatori, asigurarea condițiilor pentru creșterea calitatii, frecventei și a eficientei acestuia, cu impact asupra reducerii utilizării autoturismelor personale și a emisiilor de echivalent C02.

Pregătirea infrastructurii de transport, constă în achiziționarea si instalarea unor instalații de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibride (sa fie luată in calcul viteza si timpul de incarcare), construirea/modernizarea/reabilitarea autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta.

Având in vedere ca suma alocata prin Program pentru Municipiul Galați este de aproximativ 110 mii. lei, se are in vedere depunerea unei cereri de finanțare în vederea achiziționării de 50 de autobuze electrice hibrid.

5. Descrierea funcțională și tehnologică

Autobuzele urbane hibride de tip diesel/electric vor fi echipate cu un motor electric asincron trifazat fara colector de minim între 120 - 160 Kw, montat pe puntea din spate, cu aer auto ventilat, cu care se va asigura o viteza medie de deplasare de 55 Km/h, o buna funcționare a autobuzului fara reparații generale pentru un parcurs de minim 500.000 km, cu o durata normala de utilizare de 15 ani.

Motorul va fi fara perii, realizat cu lagare izolate electric, fara întreținere si dotat cu senzori pentru sesizarea depășirii temperaturii normale de funcționare montati in stator. Motorul de tracțiune trebuie sa aiba circuitul de aer pentru răcire astfel realizat încât apa sa nu pătrundă accidental in contact cu bobinajele. Gradul de protecție al motorului se va alege de către constructor..

Transmisia mișcării la roti se va efectua prin reductor mecanic diferențial.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric va fi echipat cu unitate electronica de comanda si control a motorului electric, cu reglaj continuu, cu diagnoza, control si parametrizare cu microprocesor, cu sistem electronic de control alfranarii si tracțiunii (EBS), cu diagnoza, control si parametrizare prin magistrala de date a vehicului (CAN-multiplex).

Instalația de alimentare a motorului electric trebuie sa conțină obligatoriu, pe langa echipamentele de tracțiune sifranare, următoarele:

 • •  întrerupător automat de protecție;

 • •  filtru de paraziti radio;

 • •  dispozitiv de sesizare a tensiunii periculoase pe caroserie.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric trebuie sa aiba in dotare un motor diesel euro VI, cu consum redus de combustibil. Tipul motorului diesel, capacitatea cilindrica precum si tipul generatorului electric vor fi alese de către constructor.

Pentru alimentarea motorului electric se va utiliza un sistem de stocare a energiei electrice, bazat pe supercapacitori. Constructorul va alege tensiunea de lucru a supercapacitorilor în funcție de puterea motorului electric ales.

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric trebuie sa fie dotat cu echipament de măsurare a consumului de energie electrica precum si pentru monitorizarea sistemului de incarcare.

Pentru alimentarea motorului termic, se va prezenta   instalația de alimentare

utilizata si sistemele auxiliare folosite pentru obținerea parametrilor Euro VI.

Sa fie prevăzut cu dispozitiv distinct pentru întreruperea alimentarii cu carburant a motorului in caz de urgenta (incendiu, suprasaturare, pierderi accidentale de combustibil, supraîncălzire, etc).

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric va fi dotat cu echipament de măsurare a consumului de combustibil (debitmetru cu sistem de măsurare directa si metrologizat). La fiecare autobuz se va prezenta certificat de verificare metrologica pentru echipamente.

Informațiile privind consumul de energie si combustibil vor fi transmise către computerul de gestiune management trafic cu care echipamentul se interconectează prin rețeaua CAN. Aceste informații se vor transmite on line către serverul furnizat in cadrul contractului si aflat la sediul Transurb, in vederea extragerii acestor rapoarte.

Rapoartele trebuie sa ofere informații cu privire la consumul de energie si combustibil raportat la km parcurși si la staționari. Intervalele de timp sa poata fi luate din GPS cu raportări ora/zi/luna/luni.

Echipamentele de măsurare consum energie si combustibil trebuie sa poata fi demontate de pe autobuz in cazul defectării acestuia sau in scopul verificării metrologice. Furnizorul va asigura documentația tehnica de funcționare si verificarea acestuia.

întregul sistem de management al flotei trebuie să fie compatibil cu sistemul deținut de operatorul de transport. Din acest motiv furnizorul va lua obligatoriu relații de la consorțiul care implementează sistemul AFC pentru a se clarifica lista cu dispozitivele care trebuie instalate de furnizor si care trebuie instalate de către consorțiu, pentru acestea din urmă furnizorul pregătind numai instalația de alimentare/conexiune sau dispozitivele de fixare.

6. Impactul asupra mediului (emisia de gaze)

Consiliul Local al Municipiului Galați, are obligația de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local de persoane, ținând seama de planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, de programele economico - sociale ale localității, precum si de folosirea mijloacelor de transport, consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe. In ceea ce privește domeniul transporturilor, principalul efect al fenomenului de globalizare este corelația dintre creșterea economica, creșterea transportului de mărfuri și persoane.

Dezvoltarea transporturilor a urmat îndeaproape dezvoltarea economica mondiala, care a impus sporirea continua a volumului de mărfuri transportate. Acest fapt a condus la creșterea numărului de vehicule rutiere de marfa, costuri adiționale, poluare, accidente și efecte sociale adverse.

Necesitatea decuplării creșterii economice de creșterea volumului de transport, in scopul obținerii în continuare a beneficiilor creșterii economice fora a avea însă efecte adverse, capata noi valențe prin promovarea modurilor de transport, “prietenoase cu mediul” și mai sigure.

Logistica transporturilor se va dezvolta cu scopul de a reduce costurile, și in același timp, de a oferi servicii de calitate. Sistemul care poate atinge obiectivele dezvoltării durabile, poate stabili preturi corespunzătoare care sa reflecte adevăratele costuri ale diferitelor moduri de transport și poate asigura condiții competitive adecvate fata de toate modurile de transport.

In cadrul unei analize cost -beneficiu pot fi cuantificate următoarele categorii de costuri și beneficii. Cateva exemple:

 • - Realizarea unei investiții atrage cheltuieli cu realizarea acesteia, insa cheltuielie de întreținere sau mentenanta sunt minime avand in vedere perioada de garanție;

 • - Creșterea vitezei de rulare și/sau a punctualității transportului public (TP), confortul si siguranța ar reduce costurile TP, atrage mai multi pasageri, ceea ce duce la creșterea veniturilor din TP. Aceasta poate atrage mai multi utilizatori de mașini personale sa utilizeze TP, ceea ce poate conduce la reducerea fluxului de automobilele personale si reducerea impactului negativ asupra mediului;

 • - întreținerea - Exploatarea - Viteza de deplasare - Distanta - Punctualitatea transportului public- Protecția mediului- Siguranța circulatiei-sunt elemente cheie ale analizei.

Pornind de la prognozele realizate în PMUD în ceea ce privește indicele de motorizare, evoluția populației și cererea de transport public și ținând cont de măsurile prevăzute a fi implementate prin scenariul propus și ipotezele descrise anterior, au fost obținute rezultatele prezentate mai jos.

Parcursul total al vehiculelor, 2017/ 2020 / 2025

An referință

2017

Parametru

Si

S2

Parcursul    total    al

vehiculelor (veh x km)

898.903

898.903

An prognoză

2020

Parametru

Si

S2

Parcursul total al vehiculelor (veh x km)

1.022.849

958.430

An prognoză

2025

Parametru

r si

S2

Parcursul    total    al

vehiculelor (veh x km)

1.229.424

965-893

Deplasări și/sau pasageri cu transportul public, 2017 / 2020 / 2025

An referință

2017

Parametru

Si

S2

Deplasări și/sau pasageri cu transportul public

216.992

216.992

An prognoză

2020

Parametru

Si

S2

Deplasări și/sau pasageri cu transportul public

227.684

236.835

An prognoză

2025

Parametru

Si

S2

Deplasări și/sau pasageri cu transportul public

245-504

279.818

Emisii gaze cu efect de seră, 2017/2020 / 2025

An referință

2017

Parametru

Si

S2

C02echiv (tone/zi)

252

252

CO2 (tone/zi)

240

240

N20 (kg/zi)

18

18

CH4 (kg/zi)

38

38

An prognoză

2020

Parametru

Si

S2

C02echiv (tone/zi)

268

258

CO2 (tone/zi)

255

246

N2O (kg/zi)

19

18

CH4 (kg/zi)

40

38

An prognoză

2025

Parametru

Si

S2

C02echiv (tone/zi)

290

256

CO2 (tone/zi)

277

244

N2O (kg/zi)

20

CH4 (kg/zi)

42

34

Efectul comutării unor deplasări către transportul public conduce la reducerea fluxurilor de trafic rutier, cu efecte pozitive vizibile asupra calității mediului, emisiile GES scăzând ca valoare încă din anul 2020, iar efectul devenind mai puternic până în 2025.

7. Traseele existente și traseele nou-înființate ca urmare a achiziționării autobuzelor noi electrice hibrid

Prin achiziționarea a 50 de autobuze noi hibrid, se dorește, concomitent cu implementarea sistemului de taxare automată, managementul flotei și informarea călătorului (finalizare în luna martie 2019), implementarea unei noi rețele de trasee care va conține două trasee circulare de bază și care vor fi capacitate cu 45 - 50 de autobuze (în fimcție de intervalele orare din noul Program de transport care va fi aprobat). Această flotă va reprezenta baza de la care se va crea noua rețea de trasee în funcție de studile care vor avea loc până la acea dată.

Practic se vor desființa 4 trasee actuale (cu capacități de 8 -12 autobuze) - Traseul 11, 18, 28 și 105 și se vor înființa două trasee care vor prelua călătorii celor4

8. Infrastructura

Prin Programul Operațional Regional 2007-2014, s-au reabilitat o succesiune de străzi respectiv străzile Oțelarilor, Stadionului, Frunzei și Gheorghe Asachi până la intersecția cu strada str. Siderurgiștilor, în valoare de 54 milioane de lei. Reabilitarea a condus la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor municipiului Galați prin diminuarea timpului de călătorie cu traseele de autobuz care trec pe aceste străzi

Concomitent cu achiziționarea de autobuze electrice hibrid noi, se va aplica și pentru accesarea de fonduri pentru reabilitarea în continuare a infrastructurii, astfel încât cele două componente să fie realizate în paralel, conducând spre o eficientizare a transportului, transport care la ora actuală este costisitor comparativ cu cel realizat cu autobuze în alte municipii. Modernizarea infrastructurii în strânsă legătură cu modernizarea parcului de autobuze prin achiziția de 50 de autobuze electrice hibrid, va conduce la o deplasare mai rapidă realizată cu autobuzul, chiar decât una realizată cu autoturismele proprii, ceea ce va conduce la o ameliorare a costurilor/ km actuale și va atrage public călător într-un număr mai mare, implicit la creșterea încasărilor.

9- Numărul, tipul, autonomia și capacitatea autovehiculelor

Achiziția de autobuze urbane noi hibride de tip diesel/electric noi, de mare capacitate, solo (nearticulate), cu podea coborâta si rampa-kneeling, care vor avea aceeași marca, tip si producător, destinate transportului public local de persoane din Municipiul Galați este

Autobuzele hibride de tip diesel/electric de mare capacitate, concepute si construite de către producător pentru transportul public local de persoane, vor avea locuri pe scaune si in picioare (nu se accepta carosari efectuate de terti efectuate pe sasiuri care nu au fost inițial destinate transportului public de persoane sau recarosari ale unor vehicule ce nu au fost proiectate pentru transportul public local de persoane), vor trebui sa indeplinească condiții de fiabilitate, securitate, confort si protecție ambiental la nivelul normelor europene actuale, sa asigure o mentenanta scăzută, accesibilitate ușoara la agregatele si subansamblurile componente.

Numărul de 50 de unități este dedicat, așa cum s-a justificat și mai sus, înființării unor noi trasee (2) în cadrul unei operațiuni de implementare a unei rețele de trasee noi.

Alegerea tipului de motorizare se justifică atât din punct de vedere al consumului mult mai redus față de cele clasice (diesel) cu circa 40% implicit reducerea cantității de noxe eliberate în atmosferă, cât și din punctul de vedere al autonomiei de transport și al fiabilității acestui tip de motorizare confirmat de funcționarea lor în marile metropole ale Europei.

în ceea ce privește capacitatea de transport, autobuzele electrice hybrid de 11,5 - 12,5 metri cu un minim de 90 de locuri (pe scaune și în picioare) s-au dovedit a fi cele mai indicate configurației stradale și fluxului de călători existent la ora actuală.

10. Caracteristicile și specificațiile tehnice ale autobuzele electrice hybrid

Autobuzele hibride de tip diesel/electric trebuie să îndeplinească condiții speciale de fiabilitate, securitate, confort, protecție ambientală la nivelul normelor europene actuale și trebuie să asigure o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și accesibilitate ușoară la agregate. Componentele si echipamentele electrice si electronice instalate pe autobuzul electric trebuie sa fie protejate împotriva supratensiunilor si a scurtcircuitelor. Cablajele montate pe autobuzul electric nu trebuie sa fie supuse solicitărilor mecanice.

Capacitate de transport de minim 90 calatori (pe scaune si in picioare) si posibilitate de acces a persoanelor cu dizabilitati. Caroseria va fi autoportanta de tip cheson cu podea coborâta. Nu se admit trepte pe întreaga suprafața disponibila pentru calatori. Caroseria trebuie prevăzuta cu 3 (trei) usi de acces pentru calatori dispuse pe partea dreapta, fiecare alatuita din cate doua panouri. Ușile vor fi prevăzute cu mecanism de acționare pneumatica si comanda electrica. Amplasamentul ușilor, configurația salonului de pasageri și a rampei de urcare pentru pasagerii care se deplasează cu cărucior rulant, vor asigura o bună circulație a călătorilor și o încărcare proporțională a punților.

Elementele specifice de design privind vopsirea exterioară a caroseriei se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

Postul de conducere va fi executat într-o concepție modernă, separat complet de compartimentul pasagerilor, cu acces pe partea dreaptă a autobuzului electric, prin usa întâia (usa I).

Postul de conducere trebuie să fie prevăzut cu instalații care să asigure microclimatul corespunzător și trebuie să fie realizat în sistem ergonomie cu respectarea normelor privind sănătatea și igiena muncii. Bordul va fi prevăzut cu toata aparatura necesara, cu ceasuri indicatoare si martori luminoși și acustici în stare de funcționare pentru monitorizarea realizării in bune condiții a tuturor comenzilor, urmărirea funcționării corecte a instalațiilor întregului autobuz, precum si semnalizarea defecțiunilor aparute la principalele sisteme si componente ale acestuia.

Direcția va fi de tip servo-asistată cu volan pe partea stângă.

Suspensia va fi integral pneumatică, gestionată electronic, cu posibilitatea ajustării gărzii la sol pe o singură parte pentru accesul pasagerilor care se deplasează cu căruciorul rulant (funcția de îngenunchiere-kneeling).

Autobuzul hibrid de tip diesel/electric va fi dotat cu frână de serviciu cu aer comprimat cu două circuite independente, frână auxiliară (de încetinire) electrică recuperativă, frână de stație BUS-STOP controlată cu microprocesor, cu posibilități de activare de către conducătorul auto si frână de staționare pe axa spate, acționată prin cilindri dubli de frână prin arc acumulator de forță. Axa față va fi de tip rigidă sau de tipul semiaxe independente, iar puntea spate motoare va fi compactă, cu coroană și pinion de atac cu dantură hipoidă. Indicatoarele electronice pentru afișarea numărului si denumirea liniei de traseu vor fi dispuse in interior cu fata spre exterior, unul in fata in partea de sus a cabinei, unul in lateral si unul in spate. La interior va avea un panou (TFT-LCD) care va afișa statia următoare.

La exterior vor fi dotate cu oglinzi retrovizoare reglabile electric, prevăzute cu sistem de încălzire, in vederea evitării aburirii sau înghețării lor in sezonul rece.

Autobuzele hibride de tip diesel/electric vor fi proiectate sa junctiuneze in condițiile de clima specifice municipiului Galați.

Autobuzele hibride de tip diesel/electric vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video atat in interior cat si in exterior si vor avea sistem integrat de gestiune si diagnosticare electronica prin rețea CAN.

Autobuzele hibride de tip diesel/electric trebuie să prezinte o soluție unitară pentru tot lotul de autobuze, toate subansamblele si piesele componente trebuie sa fie de serie, interschimbabile la întregul lot si sa fie in circuitul comercial. Toate subansamblurile si componentele care echipează autobuzele trebuie sa aiba o funcționare normala, fara sa-si modifice performantele in aceleași condiții de mediu in care funcționează vehiculul.

Subansamblele principale ale autobuzului hibrid de tip diesel/electric sunt:

 • - motorul electric de tracțiune;

 • - motorul diesel euro VI de acționare a generatorului;

 • - generator electric;

 • - sistem de stocare a enegiei;

 • - sistem de recuperare a energiei la frânare;

 • - compresorul;

 • - caseta de direcție;

-pompa servodirectie;

 • - echipamente electrice auxiliare (contactori, relee, siguranțe automate, sistem de proiecție la suprasarcina, motoare auxiliare ventilație, echipamente de încălzire);

 • - set baterii 24VCC pentru servicii auxiliare;

 • - instalație aer condiționai;

 • - caroserie;

 • - aeroterme cu motoare fara perii colectoare;

 • - sistem numărare calatori;

 • - sistem informare audio-video calatori.

Pentru fiecare subansamblu principal, furnizorul va prezenta producătorul, tara de proveniența si specificații tehnice detaliate.

11. Strategia de întreținere a noilor autovehicule pe întreaga perioadă de viață a acestora

Garanția obligatorie va include, pentru autobuzele hibrid de tip diesel/electric urbane livrate conform caietului de sarcini, o perioada de garanție de minim 5 ani sau 500.000 de kilometri, ce decurge din momentul semnării procesului verbal de recepție intermediară în urma înmatriculării definitive in Galați.

Pe perioada de reparație in garanție, perioada de garanție se prelungește cu perioada de imobilizarea a autobuzului.

Disponibilitatea autobuzelor trebuie sa fie minim 98% din total autobuze livrate. Sunt excluse defecțiune din cauza accidentelor sau vandalismului.

Furnizorul va asigura la sediul beneficiarului un stoc minim de consumabile si piese de schimb pe toata perioadă garanției, cu titlu gratuit.

Prin activitate de întreținere si mentenanta zilnica se înțelege totalitatea lucrărilor executate de personalul Transurb, specializat la furnizor inainte de livrarea autobuzelor, pentru verificarea autobuzelor si înlocuirea componentelor vitale cu valoare mica ( ex. filtre, uleiuri, unsori, becuri, etc).

Toate consumabilele necesare activitatii de întreținere si mentenanta zilnica vor fi livrate eșalonat de furnizor, pe cheltuiala acestuia (filtre, uleiuri, unsori, completări ulei , antigel, becuri, etc) care au o viata de funcționare mai mica decât garanția autobuzului respectiv 500.000 km.

înlocuirea pieselor defecte in TG (Termen Garanție) se va asigura de furnizor cu tilu gratuit, in termen de maxim 48 ore de la solicitare, pentru piesele care nu sunt in stoc la beneficiar.

Prin activitate de întreținere si mentenanta planificata se înțelege totalitatea lucrărilor cerute de planul de revizii, funcție de km rulați.

Manopera va fi asigurata de personalul Transurbpe cheltuiala furnizorului.

Toate consumabilele necesare activitatii de întreținere si mentenanta planificata vor fi livrate eșalonat de furnizor, pe cheltuiala acestuia, pe toata perioada de garanție si vor fi livrate eșalonat pe cheltuiala furnizorului.

înlocuirea pieselor defecte in TG se va asigura de furnizor cu tilu gratuit, in termen de maxim 48 ore de la solicitare, pentru piesele care nu sunt in stoc la beneficiar.

Ofertantul va include in prețul ofertei toate materialele si reperele consumabilele ce trebuie schimbate/ completate pe perioada garanției respectiv de 500.000 km sau 5 ani, (ce decurge prima).

Acestea vor fi furnizate de ofertantfara niciun cost pentru achizitor/utilîzator.

Prin repere si materiale consumabile si de mare uzura se înțelege totalitatea materilalelor si reperelor care au o perioada de utilizare mai mica decât perioada de garanție de 500.000 km (apa distilata, uleiuri, unsori, amortizoare, acumulatori, garnituri de frana, perne de aer, curele, etc)

Activitatea de remediere a defecțiunilor aparute in termen de garanție din vina furnizorului se executa cu personal specilizat al Transurb pe cheltuiala furnizorului si cu piesele asigurate de furnizor gratuit.

In cazul in care pe parcursul a 500.000 km o avarie sau o uzura anormala apare/se repeta la mai mult de 2% din autobuzele livrate, acesta reprezintă un „defect sistematic” sau defabricatie.

In acest caz furnizorul este obligat sa verifice la fiecare autobuz in parte si sa înlocuiască pe cheltuiala proprie reperul/sistemul defect la toate autobuzele livrate.

Ofertantul va efectua pe propria cheltuiala instruirea personalului de întreținere si reparații al achizitorului, va pune la dispoziție cu titlu gratuit echipamentele, softurile, materialele de prima dotare si SDV-istica necesara pentru autorizarea achizitorului ca service autorizat RAR pentru a face lucrări in termen de garanție si post garanție asupra tipului de autobuz hibrid de tip diesel/electric de mare capacitate, contractat (conform cerințelor RNTR 9), pentru intervenții/ verificări / reglaje, conform precizărilor din documentație tehnica a autobuzelor respectiv:

 • a) diagnostic, intretinere si reparații ale instalațiilor electrice si mecanice (motor electric, motor diesel, sistem direcție, sistem franare, instalație electrica si electronica etc.);

 • b) întreținerea si repararea caroseriei

Instruirea specialiștilor beneficiarului pentru activitatea de intretinere si reparații va fi făcută pe cheltuiala ofertantului declarat câștigător, la locațiile producătorului autobuzului, pentru personalul tehnic cu calificare superioara, conform listei de mai jos:

 • - 4 specialiști pentru 5 zile lucratoare pentru autobuz ca ansamblu, caroserie, sistem direcție, sisteme de franare etc.;

 • - 4 specialiști pentru 5 zile lucratoare pentru sistemele electrice, electronice si diagnostic de sistem;

Pentru personalul de execuție (muncitori), cursurile de formare pentru revizii, reparații, inspecții, lucrări la caroserie, vor fi efectuate după cum urmează, la locațiile producătorului autobuzului:

 • - 20 muncitori pentru 5 zile lucrătoare pentru reviziile tehnice programate, diagnostic și reparații curente;

 • 12.Reglementar ea serviciilor de transport public local

Legislație internă

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, este reglementat de următoarele acte normative:

Legea nr. 92 I 10 aprilie 2007, a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 353/23 noiembrie 2007, al M.I.RA., pentru ap aplicare a Legii nr.92/2007;

Ordinul nr. 263 /6 decembrie 2007 a Președintelui A.N.R.S.C. \privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii servicilor de transport public local;

Legea nr.51 /8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificiirile i completările ulterioare;

Ordinul nr.972 /3 octombrie 2007 al Ministrului Transporturilor privind aprobarea Regulamentului -cadru pentru efectuarea transportului public local i a Caietului de sarcini-cadru;

Ordinul nr.272 112 decembrie 2007 al Preedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Normelor- cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local.

Directive Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 1370/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN $1 AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 Privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului

Directiva 2005/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005, privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la masurile care trebuie luate împotriva emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin comprimare utilizate la vehicule și împotriva emisiilor de gaze poluante provenite de la motoarele cu aprindere prin scânteie alimentate cu gaz sau cu gaz petrolier lichefiat utilizate la vehicule;

Regulamentul (UE) nr. 627/2014 al Comisiei din 12 iunie 2014, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 382/2011 pentru adaptarea acestuia la progresul tehnic în ceea ce privește monitorizarea particulelor în suspensie de către sistemul de diagnosticare la bord Text cu relevanta pentru SEE;

Ordinul nr.741 din 13 iulie 2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane

 • 13. Valoarea estimată

Municipiul Galați poate face aceasta achiziție in perioada 2018 - 2019 prin accesarea de fonduri in cadrul ‘Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane” în limita fondurilor alocate.

 • 14. Concluzii

Ținând cont de necesitatea stringentă de înnoire a parcului de autobuze si de incadrarea in indicatorii de performanta este necesara achiziția de autobuze electrice hibride noi, autobuzele fiind cele care prezintă gradul cel mai mare de uzura si care la aceasta data sunt cele mai accesibile din punct de vedere al finanțării proiectului.

Menționam ca autobuzele au gradul de utilizare depășit din parcul auto existent de peste 2 ori, conform datelor puse la dispoziție de Transurb. Ca urmare apreciem ca se impune cu prioritate înlocuirea acestora. înlocuirea autobuzelor nu poate face, in momentul de fata, obiectul investițiilor realizate cu fonduri proprii.

Totodată, facem precizarea ca autobuzele electrice hibride pot fi achiziționate prin “Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, acesta fiind accesibil numai pentru mijloace de transport cu alimentare electrica, electrică hybrid sau GNC.

In vederea realizării transportului public de calatori in municipiul Galați in condiții de siguranța și de calitate, concretizate prin: reducerea costurilor de întreținere si exploatare, reducerea imobilizărilor provenite din cauze tehnice, creșterea confortului și siguranței pentru calatori, precum și protecția asupra mediului înconjurător, a vieții de ansamblu a comunității gălățene, supunem spre aprobare Studiul de Oportunitate privind Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați, care sa corespunda cerințelor si normativelor in vigoare.

Structura Parcului Inventar al mijloacelor de transport persoane al Transurb SA

Autobuze

Nr.

crt

Tip autobuz

Buc.

curi I cata

Lo bu

I

Durata normala bucata

Depăș irea gradului de utilizare

NI

A

L

UNI

DAFB

96

24

91

8

96

2,50

DAFB

96

6

91

8

96

2,12

DAFB

96

2

91

8

9b

2,00

DAF

SB200

40

74

8

96

1,87

DAF

SB250

5

85

8

96

2,25

DAF

SB 250

4

87

8

96

2,12

DAF

SB 250

7

91

8

96

2,00

DAF

SB 250

23

93

8

96

1,87

MAZ

29

6

10

8

96

1,25

r. crt.

ELEMENTUL DE

CHELTUIALA

M

AUTO

BUZE

TRA

MVAI

TRO

LEIBUZ

Cheltuieli materiale,

din care:

ei

22.37

5-139,58

3.611.

440,17

925.8

39,95

-combustibil

ei

12.68

4.183,60

118.57

6,08

19.76

3,65

-piese    schimb,

material auxiliare

ei

3B8o.

781,72

895-4

31,77

210.0

58,36

-cheltuieli reparații

ei

70.07

6,80

56-714

,29

3-997

,85

-alte cheltuieli de

exploatare

ei

6.240.

097,48

2.540.

718,03

692.0

20,09

I

Cheltuieli       cu

salariile

ei

27.49

1.621,28

10.65

6.690,73

1.809

832,85

II

Cheltuieli Totale

ei

49.86

6.760,86

14.26

8.130,90

2.735

.672,80

V

Parcurs Total

m

7-553-

498,39

1.466.

164,10

454-6

53,07

Indicatori de performanta ai serviciului si modalitatea de calcul al penalităților

Nr. Crt.

Indicatori

Descriere

mod de caicul, pentru un trimestru

Parametru

Pondere criteriu

Exemplu valori ale : parametrilor, calculatepe; baza raportului -opera toruiiii-.

Valori de caicul malus

încălcare majora

Reținere din garanția pe

Mod

U.M.

Nivel acceptat, tara penalizări

Nivel maxim permis

1

Curse anulate sau neregulate

(curse anulate sau neregulate/ total curse incluse in Programul de Transport) x 100

tramvai

%

5

10

5,00%

3

0,50

autobuz

%

5

10

5,00%

3

3,33

troleibuz

%

5

10

5,00%

5

3,00

2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 de ore

? (lungimea traseelor anulate x zile de anulare}/ lungimea totala a traseului x 365

tramvai

%

0,5

2

2,00%

&

autobuz

%

0,2

1

2,00%

0

0,00

troleibuz

%

0,2

1

2,00%

0

0,30

3

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

tramvai

Nr.

3000

1000

1000

5000

2000

2000

8,00%

8,00%

8,00%

? . .. :

0

0,00

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 1 si 2

autobuz

Nr.

9

0,00

troleibuz

Nr.

0

0,00

4

Respectarea Planului de Servicii

(? parc planificat - ? parc utilizat) / (? parc planificat) x 100

tramvai

%

5

10

4,00%

8

0,00

autobuz

%

5

10

4,00%

&

0,80

troleibuz

%

5

10

4,00%

3

0,30

5

Plângeri de la pasageri

Plângeri fundamentate

Nr. Plângeri fundamentate inregistrate

toate

Nr.

5

100

1,00%

3

0,00

Plângeri rezolvate

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal

toate

Nr.

3

94

1,00%

Plângeri nerezolvate

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in termen legal

toate

Nr.

2

6

1,00%

0

0,00

6

Protecția mediului

Respectarea standardelor de poluare EURO 2 si EURO 3

Număr vehicule care nu respecta normele Euro 2 si Euro 3 raportat la numărul de vehicule impus in Programul de Transport

autobuz

%

20

40

3,00%

0

0,00

7

Vehicule

Vechimea medie a vehiculelo

Vechimea medie a vehiculelor

tramvai

ani

40

45

4,00%

0

0,00

autobuz

ani

15

18

4,00%

0

0,30

troleibuz

ani

10

12

4,00%

0

GjE&O1

Cerințe de confort

Numărul vehiculelor neincadrate in clasa I și 11 de confort/ numărul total de vehicule incluse in Programul de Transport

autobuz

%

10

50

4,00%

3

0,00

8

Penalitati plătite

Cuantumul penalităților plătite de către operatorul de transport/ transportatorul autorizat, pentru nerespectarea standardelor de transport de calitate si mediu

toate

lei

5000

10000

1,00%

r5’î > ■

3

0,30

9

Respectarea prevederilor legale

Numărul abaterilor constatate si sancționate de personalul imputernîcit

toate

No.

20

100

10,00%

3

0,00

10

Accidente de trafic

Numărul accidentelor in trafic din vina personalului propriu Operatorului

toate

No.

5

30

4,00%

3

0,00

11

Indicele de Satisfacție a Pasagerilor

Respectarea nivelului minim impus

toate

No.

7,50

7,00

6,00%

3

0,00

Total pondere criterii

100,00%

TOTAL

încălcări majore

0

Reținere trimestriala din garanția anuala

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,