Hotărârea nr. 528/2018

Schimbarea destinatiei imobilului situat in Galati, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 24

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 528 din 27.09.2018

privind schimbarea destinației imobilului situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 557/18.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 76404/18.09.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 76406/18.09.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă schimbarea destinației imobilului, situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, din dispensar în spațiu cu altă destinație, în vederea amenajării unei creșe.

Art. 2 - Prevederile H.C.L. nr. 271/28.07.2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 204/29.06.2010 referitoare la trecerea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” - prin Direcția de Sănătate Publică Galați, a imobilelor situate în Galați, str. Cetățuiei nr. 1 și str. Cuza Vodă nr. 24 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după obținerea aprobării Ministerului Sănătății pentru schimbarea destinației prevăzută la art. 1.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,