Hotărârea nr. 521/2018

Modificarea si completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 521

din 27.09.2018

pentru modificarea și completarea HCL nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 549/17.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75958/18.09.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 75960/18.09.2018 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Instituției Arhitect Șef și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. X din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vederea dispozițiile H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

9

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA HCL NR. 521/27.09.2018

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz dării în folosință

Val de inventar

Situația juridică actuală

1.

Teren

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Călugăreni nr. 12, aferent bl K6, scara 5, apartament nr.79, parter Suprafața teren - 15,90 mp

1991

2.

Teren

Micro 14; Strada Siderurgiștilor nr. 45, E 34 aferent bloc M3B, scara 2, apartament 34, parter Suprafața teren = 9,05 mp

1991

3.

Teren și construcții

Cartier Valea Orașului, Strada Plevnei nr, 3 Suprafață totală teren = 301 mp Suprafață totală construită = 150 mp

C1 - Suprafața construită la sol - 105 mp

1905

C2 - Suprafața construită la sol = 45' mp

1905

4.

Teren

Post de Transformare PT - Turnul de apă

Cartier Aurel Vtaicu, strada Crizantemelor nr. 4 E Suprafață teren = 72 mp

1991

5.

Teren

Post de Transformare PT - 3

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Nae Leonard nr. 14 A, aferent bloc C12

Suprafață teren = 24 mp

1991

6.

Teren

Post de Transformare PT - 3 - IC FRIMU

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Nae Leonard nr. 5 B, aferent bloc C3B

Suprafață teren = 25 mp

1991

7.

Teren

Post de Transformare PT - 4 - IC FRIMU

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Ing. Anghel Saligny nr. 128 A, aferent bloc H2

Suprafața teren = 24 mp

1991

8. ’

Teren

Post de Transformare PT - 5 - IC FRIMU

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Clăbucet nr. 20, Suprafață teren = 25 mp

1991

9,

Teren

Post de Transformare PT - 6 -1 C FRIMU

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Nae Leonard nr. 9 A, aferent bloc C7

Suprafață teren - 25 mp

1991

10.

Teren

Post de Transformare PT - 7 - SIDERURGIȘTILOR Cartier Aurel Vlaicu, Bdul Siderurgiștilor nr. 24 A, aferent bloc SD6A

Suprafață teren - 29 mp

1991

11.

Teren

Post de Transformare PT -11 - SIDERURGIȘTILOR Cartier Aurel Vlaicu, Strada Grai Eremîa Grigorescu nr. 7 D, aferent blocuri J3 - M2B Suprafață teren = 28 mp

1991

12.

Teren

Post de Transformare PT -17 -1 C FRIMU

Cartier Aurel Vlaicu, Strada Alunișului nr. 3, aferent bLoc C17

. Suprafață teren - 25 mp

1991

13.

1.3.7.2.

Pasajul Luminii

Pasajul Luminii situat între strada Domnească și strada Alexandru loan Cuza

Suprafață = 169 mp

1991

14.

1.3.7.2.

Strada Timișului

Suprafața = 350 mp

1991

15.

1.3.7.2.

Strada Abrud

Suprafața = 777 mp

1991

16.

1.3.7.2.

Strada Horia

Suprafața = 1686 mp

1991

17.

1.3.7.2.

Strada Avram lancu

Suprafața - 1728 mp

1991

18.

1.3.7.2.

Strada Mărului

Suprafața ® 2.138 mp

1991

19.

1.3.7.2.

Strada Răchitași

Suprafața = 815 mp

1991

20.

1.3.7.2.

Strada Panciu

Suprafața = 262 mp

1991

21.

1.3.7.2.

Strada Saturn tronson 1 între strada Brăilei si strada Cloșca (22 E)

Suprafața = 15.028 mp

1991

22.

1.3.7.2.

Strada Cloșca

Suprafața = 25.827mp

1991

23.

1.3.7.2.

Strada Romulus

Suprafața = 2.865 mp

1991

24.

1.3.7.2.

Strada Ciprian Porumbescu tronson! între strada Regiment 11 Șiret și strada General

Suprafața = 2.510 mp

. .

1991

L i

Alexandru Cernat

r

25.

1.3.7.2.

Strada Ci pri an Porumbescu tronson2 între strada General Alexandru Cernat și strada Română

Suprafața = 558 mp

1991

26.

1.3.7.2.

Strada Regiment 11 Șiret

Suprafața = 47.799 mp

1991

27.

1.3.7X

Bdul Marea Unire

Suprafața = 65.814 mp

■ 1991

28.

13.7.2.

Intersecție Strada Cloșca - Strada Saturn - Bdul Marea Unire

Suprafața = 2.398 mp

1991

29.

1.3.7.2.

Strada Cluj tronson între strada Nae Leonard si strada Gheorghe Doja

Suprafața = 2.055 mp

. , 1991   ■/

30.

1.3.7.2.

Strada Gheorghe Doja tronson 1 între strada Fagului și Bdul Siderurgiștilor

Suprafața = 17.602 mp

1991

31.

1.3.7.2.

Strada Gheorghe Doja tronson 2 între Bdul Siderurgiștilor și strada Constructonlor/strada Crizantemelor

Suprafață = 10.855 mp

7      >1991. • . /•

-■'jL'n.c',.'.            ,    '

■■■ ’râ

32.

1.5.2.

Construcție

Str. Saturrr nr. 3P, Piața Ți^lină l         i“

Hală agroalicnen tara . •.   ■     ; • ••

Suprafața construită la sol ® 2.152 mp   -

■ 2009 : ra- -ț

ț’7?;/-.St. ,

’33.

1.5.2.

1.6.1.1.

Construcții

Str. Independențeitir. 2, Piața Mazepa

■ ’J ■<;!.:/. - '■

Ci - Piață agreațimentarăpD+P

Suprafața construită ta soi .- 215 mp ••• .   !

Suprafață desfășurată - 384 mp

2013  .

: ' ‘ : £ .'

---

■■■ ‘

■■■ ■: ■        -.■■■y;.. .

C2 - Grup sanitar

Suprafața construită la sol = 35 mp

'        ? 2013 : / ■■

J ’ ■ '' e:ip

■■ ’             .’-e-

34.

1.5.2.

Construcție

Strada Traian nr. 63, Piața'Centrală Hală, D+P+1E             ’      • ;        .

Suprafață construită la sol = 1.799mp

2000 4 • ;■

1 ’’

1 \\ \ ■■ \ ,'.••■ <

35.

1.3.7.2.

Bdul Dunărea tronson 1 între intersecție Bdul Dunărea - strada Brăilei - strada Drumul de Centură - DE 87 și intersecție Bdul Dunărea - Bdul Galați

Suprafața = 23.513 mp

1991

36.

1.3.7.2.

Bdul Dunărea tronson 2 între intersecție Bdul Dunărea - Bdul Galați si Alee acces

Suprafața = 11.118 mp

1991

37.

1.3.7.2.

Bdul Galați tronson 1 între sens giratoriu Bdul Oțelarilor - Bdul Galați și Bdul Dunărea

Suprafața - 6.599 mp

1991

38.

1.3.7.2.

Bdul Galați tronson 2 între sens giratoriu Bdul Oțelarilor - Bdul Galați și DN 22 B

Suprafața = 20.234 mp

1991

-

39.

1.3.7.2.

Strada Oțelarilor tronson 1 între sens giratoriu strada Oțelarilor tronson 2 - Bdul Galați și strada Stadionului

Suprafața - 27.506 mp

1991

40.

1.3.7.2.

Strada Oțelarilor tronson 2 între sens giratoriu strada Oțelarilor tronson 1 - Bdul Galați și Bdul Brăilei

Suprafața = 16.024 mp

1991

41.

1.3.7.2.

Strada ionel Femic

Suprafața = 14.126 mp

1991

42.

1.3.7.2.

Strada Stadionului

Suprafața = 17.655 mp

1991

43.

1.3.7.2.

Intersecție BduL Dunărea - Bdul Galați

Suprafața = 1.569 mp

1991

44.

1.3.7.2.

intersecție Strada Stadionului -Bdul Dunărea

Suprafața = 2.295 mp

1991

45.

1.3.7.2.

Sens giratoriu Bdul Oțelarilor -Bdul Galați

Suprafața = 4.505 mp

1991

46.

1.3.7.2.

Strada Armata Poporului

Suprafața = 9.107 mp

1991

47.

1.3.7.2.

Strada Constantin Brâncoveanu

Suprafața = 4.748 mp

1991

48.

1.3.7.2.

Strada General Alexandru Cernat tronson 1 între strada Brăilei și Bdul Marea Unire

Suprafața = 8.709 mp

1991

49.

1.3.7.2.

Strada Minerveî

Suprafața = 3.888 mp

1991

:

50.

1.3.7.2.

Strada CMdiu

Suprafața = 5.698 mp

1991

51.

1.3.7.2-

Strada Morilor

Suprafața «= 3.883 mp

1991

52.

1.3.7.2.-

Strada Constructorilor

Suprafața = 15.252 mp

1991

53.

13,7,2.

Strada Română tronson 1 între strada Brăilei și strada Armata Poporului

Suprafața = 6.644 mp

1991

54.

1.3.7.2.

Strada Brăilei

Suprafața = 108.374 mp

1991

55.

Parc Elice

Suprafața = 3.288 mp

1991

56.

Punct Termic SC 50

Micro 19, Strada Stadionului nr; 2 Â

Suprafață teren = 172 mp

Suprafață construită. = 172 mp

1972

. C '

57.

Punct Termic SC 16

■Mazepa 1, Strada Ro multișor. 1A Suprafață teren = .402 mp.

Suprafață.construită. = 322 mp ■               ;

1972  7/

58.

Punct Termic SC 43

Micro 21 > Strada Victor Vîlcovici nr. 6 A, aferent bloc J6 și SC 43

Suprafață teren = 493 mp;.

Suprafață construită = 40t mp        .. ■ ■■■•.

J      -19-72        -

t -7.  4'7

59.

Punct Termic SC 17

Micro 16, Strada Brândușei

Suprafață construită = 244. mp

Teren înscris .provizoriu înCE 122902 ■    .     ...

•      - 1972'/: '

':?7

;-T

60.

Punct Termic SC 33

Micro 19, Ștradă'Lâminoriștilor nr,. 12 A, aferent blocd șiO2

•X..;-. 749721

■ Suprafață teren =. 34Tmpi;7                  ;

Suprafață construită:=       mp      .    ■;U- -'ă ■.' '>■ ■" ■:t

■            4.J

61.

Punct Termic SC. 3

Micro 40. Strada Aviator Vasile. Craiu nr. 7 Aj aferent bloc N6               ■

Suprafață teren = 253 mp:

Suprafață construită - 253 mp

v-1f972

■''

62.

Punct Termic SC Policlinica

StracteTroilor nr. 34     . ..

Suprafață construită = SO mp : .       \     ;

Terenul pe • care este amplasat punctul termic este înscris în CE 117293 ?.                   / ;"i t...

,.     •1972 ■’•

■■ ■■■■' ■' ?'

63,

Punct Termic SC 7

Micro 39 B, Bulevardul Traian Vuia nr. 22 A

Suprafață teren .= 307 mp

Suprafațăconstruita = 307. mp

■ ■ • -1972 7 7

64.

Teren

Micro 39 C, Strada Ionel Femic nr. 29, bl  7

: W“;

65.


Teren și construcții


Suprafața teren = 1.92 mp

Str. dr. Nicolae ALexandrescu nr. 99 Suprafață totală teren = 10.561 mp

2017 Contract de vânzare cumpărare, încheiere de autentificare nr.860/03.05.2017

Construcția C1- cu o suprafață construită la sol de 60 mp, spălătorie, (P), nr. cadastral 124467-C1

- Construcția C2- cu o suprafață construită la sol de 238 mp, Pavilion C (P+2E), nr. cadastral 124467-C2

- Construcția C3- cu o suprafață construită la sol de 310 mp, Pavilion B (P+2E), nr. cadastral 124467-C3

Construcția C4- cu o suprafață construită la sol de 749 mp, C9 Pavilion A (P+1E) nr. cadastral 124467-C4

Construcția C5- cu 0 suprafață construită la sol de 68 mp, Magazie (P) nr. cadastral 124467-C5

- Construcția C6- cu o suprafață construită la sol de 197 mp, Laborator (P), nr. cadastral 124467-C6

- Construcția C7 cu o suprafață construită la sol de 13 mp, Crematoriu (P), nr. cadastral 124467-C7

- Construcția C8- cu o suprafață construită la sol de 38 mp, Magazie (P), nr. cadastral 124467-C8

Construcția C9- cu o suprafață construită la sol de 155 mp, Pavilion F (P+1E) nr. cadastral 124467-C9

Construcția C10- cu o suprafață construită la sol de 124 mp, Atelier + Magazie (P+1E), nr. cadastral 124467-C10;

Construcția C11- cu o suprafață construită la sol de 82 mp, Farmacie (P), nr. cadastral 124467-C11Construcția C12- cu o suprafață construită la sol de 376 mp, Corp 1 Administrativ (P), nr. cadastral 124467-C12

- Construcția C13- cu o suprafață construită la sol de 316 mp, Corp 2 Administrativ (P), nn cadastral 124467-C13

Construcția C14- cu o suprafață construită la sol de 248 mp Corp 3 Administrativ (D+P) nr. cadastral 124467-C14

Construcția C15- cu o suprafață construită la sol de 199 mp Pavilion E (P+ 3E)

1970

Construcția C16- cu o suprafață construită la sol de 142 mp Centrală termică (P)

1978

- Construcția C17- cu o suprafață construită la sol de 16 mp Crematoriu (P)

1978

Construcția C18- cu o suprafață construită la 'sol de 13 nhp, Magazie (P)

1978

- Construcția C19- cu o suprafață construită la sol de 170 mp, Pavilion D - laborator și radiologie (P+2E)

1970

Construcția C20- cu o suprafață construită la sol de 34 mp, Anexa (P)

1980

- Construcția C21- cu o suprafață construită la sol de 75 mp, Stație oxigen (P)

1974

Construcția C22- cu o suprafață construita la sol de 24 mp, Chioșc (P)

1992

Construcția C23- cu o suprafață construită la sol de 100 mp, Seră (P)

1980

Construcția C24- cu o suprafață construită (a sol de 22 mp, Stație Gaz (P)

1960

- Construcția C25- cu o suprafață construită la sol de 20 mp, Magazie (P)

1986

Construcția C26- cu o suprafață construită la sol de 26 mp, Depozit siloz (P)

1960- Construcția C27- cu o suprafață construită La sol de 7 mp, Post Trafo - Proprietatea Electrica (P)

1975

66.

Teren

Strada Mihai Bravu nr. 3

Suprafața = 353 mp

67.

Teren

Strada Mihai Bravu, alee de acces af. Bloc 15 apartamente

Suprafața = 218 mp

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,