Hotărârea nr. 52/2018

Aprobarea costului mediu lunar de intretinere a copiilor inscrisi in cadrul Centrului Financiar Crese - serviciul social de zi Cresa nr. 1 si serviciul social de zi Cresa nr. 36

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 15.02.2018

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscriși în cadrul Centrului Financiar Creșe - serviciul social de zi Creșa nr. 1 și serviciul social de zi Creșa nr. 36

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 55/26.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.02.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 6860/26.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9260/30.01.2018, al Direcției de Asistență Socială și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Centrului Financiar Creșe nr. 26/10.01.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 3219/11.01.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), alin. (4), alin. (5), alin. (6) din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 70, art. 71, art. 72 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;art.72, alin.3Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 1 și pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere în Centrul Financiar Creșe Galați, pentru anul 2018, în sumă de 550 lei.

Art. 2 - Directorul Centrului Financiar Creșe Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,