Hotărârea nr. 519/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 4, Aleea Liliacului nr. 9A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 519 din 27.09.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr.9A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 547/17.09.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75802/17.09.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 75804/17.09.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 67849/24.08.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr.9A (str. Arcașilor, nr. 1, Lot 1), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Liliacului, nr.9A (str. Arcașilor, nr. 1, Lot 1), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiar, Talpău Constantin Cosmin, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

Prezenta documentație s-a întocmit la solicitarea beneficiarului TALPAU CONSTANTIN COSMIN, pentru justificarea amplasarii unei Locuinte, in Galati, ALEEA LILIACULUI NR.9A.

1.1. Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea proiectului:

Locuinta unifamiliala si imprejmuire teren

Amplasamentul:

Galati, ALEEA LILIACULUI NR.9A

Faza de proiectare:

P.U.D.

Initiator:

TALPAU CONSTANTIN COSMIN

Beneficiar:

TALPAU CONSTANTIN COSMIN

Elaborator:

Birou individual de arhitectură

Bacalu D. Mihai Puiu

Data elaborării:

07.2018

Proiect nr. :

35/2018

1.2. Obiectul lucrării

Tema program a fost concepută împreună cu inițiatorul și constă în justificarea amplasarii din punct de vedere urbanistic a unei locuinte in Galati, aleea Liliacului nr.9, pe terenul proprietatea solicitantului.

2. INCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul pe care este amplasata locuinta apartine beneficiarului și este situat in zona de nord a municipiului Galati.

2.1. Concluzii din documentații elaborate anterior PUD-ului

În PUG-ul municipiului Galați, terenul în analiză face parte din UTR 4 -LOCUINTE INDIVIDUALE-ARCASILOR. SUBZONA L1 - LOCUIRE INDIVIDUALA SI COLECTIVA DE TIP URBAN CU CLADIRI DE INALTIME MICA. Amplasamentul studiat este inclus in PUZ TRAIAN NORD.

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

In zona amplasamentului studiat a fost elaborate documentatii de tip PUD. In prezent este in elaborare PUD - beneficiar Stresina Iulian, vecin pe latura de est. Locuinta vecina este proiectata in regim de subsol partial+parter+pod util, avand o distanta (regim de aliniere) la 8,59 m fata de limita de la drum. In ambele amplasamente studiate se propune o zona de interventie cu privire la posibilitatea de largire a drumului de acces (aleea Liliacului), conform PUZ TRAIAN NORD.

  • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

3.1 Accesibilitatea la căile de comunicație

Amplasamentul este situat la aleea Liliacului, iar suprafata totala a terenului proprietate este de 318,00 mp. Aleea Liliacului este o strada cu constructii noi, cu loturi avand geometria poligonala, cu deschideri variabile.

  • 3.2 Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Suprafata totala a terenului proprietate este de 318,00 mp.

Vecinatati :

-nord: aleea Liliacului

-sud: Tataru Stefan si Popa Florin

-est: Stersina Iulian

-vest: Deaconescu Daniel

3.3 Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul pe care se va amplasa locuinta este juridic, liber de constructii.

3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona in care este situat amplasamentul studiat este in dezvoltare si s-au realizat locuinte individuale cu regim de inaltime de P-P+2, in stare foarte buna.

3.5 Destinația clădirilor

Constructia propusa a fi edificata va avea functiunea de locuinta.

3.6 Regimul juridic al terenurilor.

Terenul este proprietatea solicitantului, in conformitate cu actul de proprietate.

3.7   Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Din forajele executate pe amplasamentul studiat, rezultă că stratificata terenului se prezintă astfel:

: în suprafață se întâlrește un strat de sol vegetal negru de 1,00 -? 1,10 m grosime.

■i Urmează până la adâncimi de -6,50 m, unde s-au oprit forajele executate, un strat de loess galben, macroporic, sensibil la umezite, grupa „B" (conform normativ NP125-2010), cu umidități de w = 10,5 -r 13,0%, caicaros.

Din forajele de adâncime executate anterior în zonă, rezultă că baza acestui strat sensibil la umezire se întâlnește la adâncimi de circa -10,00 m față de cota Lerenului, de unde încep alternanțe de prafuri argiloase, argile prăfoase consistente.

Din rezultatele de laborator obținute anterior în zonă, rezultă că stratul de loess prezintă următoarele caracteristici geotehnice:

Compoziție granuîometrică:

* Nisip - 10 4- 13% . Praf = 68 -r 70%

. Argilă = 22 4 24%

L=0,76 * 1/00

IP-17r0 4 20,0

¥=1,34 4- 1,42 t/m2

im3=4,4 4- 8,2 cm/m


Indice de consistență:

Indice de plasticitate:

Greutate volumetrică:

Indicele de tasare specifică la umezi re:

Apa subterană n-a fost interceptată în forajele executate, nivelul hidrostatic fiind Situat la adâncimi de -14,00 4 -15,00 m față de cota terenului {din fântâna existentă în incinta vecină).

CONDIȚII DE FUNDARE ȘI RECOMANDĂRI

Față de condițiile geologo-tehnice existente și ținând seama de indicațiile normativului NP 125-2010, rezultă că fundarea viitoarei locuințe (parter), se va face direct pe stratul de loess galben sensibil la umezire, sub stratul de sol vegetal negru, ținând seama de adâncimea impusă constructiv (de h™ = -1,50 m față de cota teren) și de adâncimea de îngheț de -1,00 m pentru Galați (conform STAS 6054/1977).

■ în cazul în care solul vegetal negru depășește adâncimea de fundare, acesta va fi excavat până la stratul de loess galben și înlocuit cu loess galben curat, de carieră sau din săpăturile de fundații, compactat în strate subțiri de 15 4 20 cm grosime.

• Presiunea convențională ce se va lua în calcul va fi de PCow = 100 kPa la grupări fundamentale, pentru care se va ține seama de tasări probabile la umezire de ordinul a 5 centimetri pentru fiecare metru de loess rămas necompactat sub cota de fundare.

Deoarece sub cota de fundare rămâne un strat de loess neconsolidat, se va alege o structură de rezistență capabilă să preia tasările mari și neuniforme ce vor apărea în timp.

Ultimul strat de 30 4 40 cm al săpăturii pentru realizarea fundațiilor (afectat de precipitații) se va îndepărta în chiar ziua turnării betoanelor în fundații, iar fundul săpăturii se va amenaja prin compactare manuală.

■ Conform indicațiilor normativului NP 125-2010, la fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezlre, nu vor fi folosite fundații Izolate.

  • >  La proiectare, execuție și exploatare se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare cu ape provenite din precipitații sau din rețelele și conductele hidroedilitare (conform normativului NP 125-2010). Toate conductele purtătoare de apă vor fi introduse în canale de protecție, conform normativelor în vigoare, cu respectarea adâncimii de îngheț de -1,00 m pentru Galați (conform STAS 6054/1977).

- Umpluturile de pământ din Jurul fundațiilor se vor realiza din loess galben curat, bine compactat în strate subțiri de 15  20 cm grosime.

■■ Se va face o sistematizare verticală corespunzătoare, astfel încât apele de precipitații să nu staționeze îr imediata vecinătate a construcției.

• în jurul clădirii se vor executa trotuare corespunzătoare, prevăzându-se și hid roi zoi ații împotriva infiltrați lor apelor pluviale în zona fundațiilor.

La proiectare, execuție șl exploatare se va ține seama de:

  • > Normativ NP 125-2010 și normativ NP 074/2014, privind proiectai ea Și executarea construcțiilor fundate pe terenuri sensibile ia umezire grupa „B", considerate pământuri dificile;

t Normativ NP 112-2004, privind proiectarea și executarea lucrărilor de

fundații directe la construcții;

k Normativ C 169-1988, privind executarea săpăturilor și recepționarea lucrărilor de terasamente pentru fundarea construcțiilor civile;

» STAS 6054/1977 privind adâncimea limită la îngheț de -1,00 rn pentru

Galați;

  • > STAS 11100/1/1993 privind gradul VIII MSK și „Cod de proiectare seismică -Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2013 privind perioada de colț Tt = 1,0 sec și accelerație orizontală ag = 0,30 g (din flg. 3.1, 32).

Orice neconcordanță între studiu și teren va fi soluționată de către proiectantul de specialitate.

3.8 Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Accidentul de teren depistat, cat si alte eventuale beciuri, hrube etc. , se vor curata si se vor umple cu pamant galben curat, compactat corespunzator.

3.9 Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată la adancimi -2,00-2,80 m de suprafața terenului cu nivel variabil.

3.10 Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad 8 de intensitate seisimică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,30 g.

3.11 Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare)

Fondul construit existent in zona este in stare buna si foarte buna . Constructiile din imediata vecinatate sunt in regim de parter- parter+etaj.

3.12 Echipare existentă

Pentru constructiile din zona studiata sunt utilitati _ apa, canalizare, electricitate, gaze..

4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema - program

Constructia noua solicitata prin tema program este cea de LOCUINTA

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Constructia noua se va realiza in regim de subsol partial+parter +pod util si va fi amplasata prin stabilirea unei limite de aliniere in regim discontinuu. Astfel suprafata ocupata de constructia noua este de 110,00 mp, iar cea desfasurata este de 110,00 mp. In incinta se va asigura min.1 loc de parcare.

4.3 Capacitatea, suprafata desfasurata

Constructia noua va avea o suprafata desfasurata de 110,00 mp si se va organiza pe 2 niveluri.

4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Constructia noua se va realiza in regim de parter. Accesul carosabil se va realiza din aleea Liliacului. Distantele minime dintre constructia noua si vecinatati (min 2,50 m din est, 2,00 m din sud, (masurat la limita proprietatii), 1,00 m din vest - (la limita de proprietate), 7,00 m la nord, fac posibila accesul mijloacelor de interventie in incinta. In incinta se va asigura 1 loc de parcare. La amplasarea constructiei se vor respecta prevederile codului civil. Inaltimea maxima a constructiei este de 5,50 m. Limita de aliniere a fost stabilita la 7,00 m fata de imprejmuirea de la drum si a fost impusa de posibilitatea asigurarii locului de parcare, precum si de a asigura posibila reprofilare a aleii Liliacului, conform prevederilor PUZ Traian Nord. De asemenea s-a urmarit si respectarea unei distante de min. 2,00 m pe latura de sud, conf. cod civil. Amplasarea si conformarea functionala a locuintei va respecta prevederile codului civil.

Imprejmuirea daca se va realiza in locul celei existente, va respecta prevederile certificatului de urbanism, astfel incat la aleea Liliacului se va realiza o imprejmuire transparenta, iar pe celelalte laturi se vor putea realiza imprejmuiri opace. Inaltimea maxima a imprejmuirilor va fi de 2,00 m..

4.5. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente

Constructia propusa nu va avea un regim de inaltime peste constructiile din jur, iar elementele decorative si de finisaj nu vor fi accentuate, mentinandu-se in limitele care sa asigure o relatie de vecinatate neagresiva si in acelasi timp de comunicare cu constructiile existente. Amplasarea noii constructii nu va afecta insorirea imprejurimilor

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente.

Nu este cazul.

4.6. Modalitati de de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale.

Accesul auto in incinta se va face din aleea Liliacului, strada cu sens unic, asa cum este si propus in PUZ Traian Nord.

4.7. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei.

In cadrul lucrarilor de amenajare a incintei, se vor amenaja spatiile plantate, precum si aleile. Nu se va interveni asupra reliefului zonei, lucrarile de sistematizare verticala vor urmari miscari minime de terasamente, menite a asigura protejarea constructiilor din incinta fata de apele meteorice, luandu-se masuri pentru indepartarea acestora.

4.8 Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

4.9 Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Constructia urmeaza a se executa intr-o zona care nu pune probleme de reabilitare ecologica.

4.10 Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

4.11 Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Dupa terminarea executiei noului obiectiv, in incinta se vor reface spatiile plantate, precum si aleile si trotuarele.

4.12 Profiluri transversale caracteristice

In prezent profilul transversal al strazii este de cca. 4,00 m carosabil, cu trotuare , neintervenind asupra acesteia sub aspectul profilului transversal. In cadrul PUZ Traian Nord aleea Liliacului va trebui reprofilata si realizata la cat.IV - strada cu sens unic.

4.13 Lucrări necesare de sistematizare verticală

In incinta se vor amenaja spatii plantate, alei, parcare, urmarindu-se scurgerea apelor meteorice de langa constructii .

4.15 Asigurarea utilitatilor

Intrucat in zona nu exista utilitati, decat energie electrica, noua constructie se va racorda, la ap prin forarea unei fantani cu statie de tratare apa si canalizare in sistem local, prin construirea unui bazin etans vidanjabil.

BILANT TERITORIAL:

Suprafata teren studiata: 318,00 mp, din care:

Existent

propus

teren      proprietate

beneficiar

318,00 mp

318,00 mp

Ac

-

110,00 mp

Ad

-

110,00 mp

Alei-trotuare-parcare

-

90,00 mp

Aspatii plantate

-

118,00 mp

POT

34,59%

CUT

0,34

Datele sunt din proiect nr. 538/2018, elaborat de S.C. SUPERCON S.R.L. GALATI

5. CONCLUZII

Realizarea obiectivului propus nu modifica agresiv structura si volumetria zonei. Prezenta documentatie de urbanism creaza un cadru si o modalitate de abordare a unor ate investitii care ar putea fi solocitate in zona.      De asemenea realizarea de noi constructii, implica si o echipare

corespunzatoare ale zonei respective, aflata intr-o dinamica accentuata.

Intocmit, arh. Mihai Bacalu

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BACALU D. MIHAI PUIU

GALATI, STRADA BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2 TEL. 0749 061 898

e-mail : p.bacalu@yahoo.com


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI


Conform Legii 350/2001 -art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ (P) SI ÎMPREJMUIRE”, TRAIAN NORD, ALEEA LILIACULUI, NR. 9A, GALAȚI BENEFICIAR: TALPÂU CONSTANTIN COSMIN ’

Elaborator d-nul arh. Bacalu Mihai Puiu, Birou Individual de Arhitectură, Galați, str. Brăilei nr. 1, bl. I, ap. 2, tei. 0749061898.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat atat prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat P.U.D.: Streșină Iulian, Diaconescu Daniel, Popa Florin și Tătaru Ștefan.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU

* Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România www.primariagalati.ro


Suprafețe teren:

Suprafața masurata = 318 mp

Suprafața din act = 318 mp

PUNCTE VECHI

Pct.

X(m)

Y(m)

Z(m)

CUI MAGAZIN

446050.933

736836.625

75.557

TARUSJRAMVAI

445130.428

737480.719

66.020

INVE1

VTAJ

T DE COO

RDONATE

Pct.

X(m)

Y(m).

1

445958.888

736634.735

2

445960.281

736650.611

n

3

445940.419

736652.302

4

445938.958

736636.407


BENEFICIAR:

TALPAU CONSTANTIN COSMIN

SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

SCARA:

TITLU PROIECT:

FAZA:

INTOCMIT

arh. M. BACALU

1/200

LOCUINTA UNIFAMILIALA SI IMPREJMUIRE TEREN GALATI, ALEEA LILIACULUI NR.9A

P.U.D.

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DATA:

TITLUL PLANSEI:

PLANSAS uprafata teren studiata: 318,00 mp, din care

Existent

propus      1

teren        proprietate

beneficiar

318,00 mp

318,00 mp

Ac

-

110,00 mp

Ad

-

110,00 mp

Alei-trotuare-parcare

-

90,00 mp

Aspatii plantate

-

118,00 mp

POT

34,59%

CUT

0,34


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

INTOCMIT

arh. M. BACALU

PROIECTAT

arh. M. BACALU

arh. M. BACALU


Suprafețe teren:

Suprafața masurata = 318 mp

Suprafața din act = 318 mp

PUNCTE VECHI

Pct.

X(m)

Y(m)

Z(m)

CUI MAGAZIN

446050.933

736836.625

75.557

TARUSJRAMVAI

445130.428

737480.719

66.020

IN VEI

VTAI

T DE COO

RDONATE

Pct.

X(m)

Y(m).

1

445958.888

736634.735

2

445960.281

736650.611

n

3

445940.419

736652.302

4

445938.958

736636.407