Hotărârea nr. 512/2018

Trecerea unui imobil aflat in domeniul public al municipiului Galati, situat in municipiul Galati, str. Traian nr. 254, din administrarea Politiei Locale Galati in administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 512 din 27.09.2018

pprivind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 254, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 539/13.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 75088/13.09.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 75090/13.09.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 867, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 36, alin. (1) , alin. (2), lit. ”c” și alin. (5), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea imobilului în suprafață de 3685 mp, din care 859 mp construcție, aflat în domeniul public al municipiului Galați, situat pe str. Traian, nr. 254, din administrarea Poliției Locale Galați în administrarea Consiliului Local Galați;

(2) Datele de identificare ale terenului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,


COORDONATEPUNCTE CONTUR

31.

Y=738128.42

X-443940.83

Suprafața totala teren=45565 mp

32.

Y-738136.28

X°*443945.41

33.

Y-738142.55

X-443953.22

34.

Y=738143.87

X=443952.10

1.

Y=737856.69

X=444139.63

35.

Y= 738145.07

X=443953.44

2.

Y=737868.91

X=444144.73

36.

Y=738143.68

X-443954.63

3.

Y=737894.23

X=*444155.21

37.

Y<=738144.06

X-443955.09

4.

Y=737918.64

X==444164.97

38.

Y-738146.76

X=443962.09

5.

Y=>737919.72

X=444162.49

39.

Y-738147.42

X=443971.17

6.

Y=737974.92

X=444183.39

40.

Y=738145.08

X=443980.57

7.

Y-= 737951.71

X«444240.60

41.

Y=738133.60

X=°444008.89

8.

Y=737965.43

X=444245.43

42.

Y=738135.21

X*=444009.53

9.

Y=737974.88

X-444249.16

43.

Y=738134.57

X=444011.22

10.

Y=738004.68

X=444182.85

44.

Y=738132.92

X=>444010.56

11.

Y=738058.09

X°=444203.51

45.

Y=738123.38

X=444034.08

12.

Y»=738073.10

X=444210.15

46.

Y=738119.27

X=444041.48

13.

Y=738080.92

X=444191.57

47.

Y=738113.93

X=444047.40

14.

Y=738093.90

X=444196.63

48.

Y=738108.11

X=444051.30

15.

Y=738122.12

X=>444208.78

49.

Y-738105.52

X=444052.37

16.

Y=738133.81

X=444213.92

50.

Y=738105.99

X-444053.96

17.

Y=738139.32

X«444199.93

51.

Y=738104.27

X=444054.51

18.

Y=738120.99

X=444192.47

52.

Y-738103.77

X>=444052.82

19.

Y=738130.11

X=444170.47

53.

Y-738098.54

X=444054.04

20.

Y=738105.48

X=>444159.02

54.

Y=738084.60

X=444052.38

21.

Y=738140.47

X=>444071.08

55.

Y= 738030.90

X°>444030.69

22.

Y=738153.79

X=444038.01

56.

Y= 738030.24

X-444032.32

23.

Y=738170.05

X=443997.50

57.

Y=738028.55

X=444031.68

24.

Y=738187.51

X=443955.17

58.

Y-738029.22

X-444030.01

25.

Y=738182.75

X=443949.66

59.

Y=738028.08

X-444029.55

26.

Y=738179.42

X=443945.67

60.

Y=737935.74

X=443991.96

27.

Y=738165.88

X=443934.70

61.

Y=737931.38

X=444001.87

28.

Y=738156.88

X=443930.68

62.

Y=737915.07

X=443995.34

29.

Y=738131.31

X=443919.97

63.

Y=737876.47

X=444091.28

30.

Y=738123.94

X=443939.01


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURA

ÎNTOCMIT

ing.Atanasiu Silvia

VERIFICAT

c.ing. Paraipan Florin