Hotărârea nr. 505/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 37, str. Drumul de Centura nr. 96B

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 505 din 27.09.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 532/10.09.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74128/10.09.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74130/10.09.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 59408/13.07.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B (T152/1, P25, Lot 2), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 96B (T152/1, P25, Lot 2), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de atelier auto - întreținere autoturisme, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Gheorghe Luminița și Gheorghe Laurențiu Mircea, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,Limita amenaiari de incinta propuse


Rețea de energie electrica tip LEA 0,4 kv existenta


Branșament propus la rețeaua de gaze naturale (ulterior extinderii)


energie termica existenta


proiectant de arhitectura:

S.C SUFERCON sju. 1® 1® “7” S4’.2,''”        l 1 rERTi

proiectant de arhitectura:

ATELIER AUTO ÎNTREȚINERE AUTOTURISME SI ÎMPREJMUIRE TEREN

adresa imobilului:

MUN. GALAȚI

DRUMUL DE CENTURA NR. 96B

proiectant de urbanism:

J17/68/19.01.2018

MACHBAR /vy\

ATELIER                      275

machbar.atelieregmail.com

beneficiar:

GHEORGHE LAURENTIU-MIRCEA SI GHEORGHE LUMINIȚA

specificație:

nume:

semnătură:

1 :200

REGLEMENTARI EDILITARE

sef proiect:

drd. mașter urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

proiectant:

IULIE 2018

număr proiect:      pictare       nurT,ar plansa :

015/2018    P.U.D.        U3

desenator;
Limita supralargire cale


Limita amenajari de incinta propuse


Circulație carosabila


Circulație pietonala Teren neamenajat


CURȚI CONSTRUCȚII


Arie construita


Arie desfasurata


Circulație carosabila


Amenajari de incinta Teren neamenajat


Circulație pietonala    ARIE TOTALA ZONA DE STUDIU PUD :


Servicii (atelier auto -intretinere autoturisme)


SUPRAFAȚA DESFASURATA


TEREN NEAMENAJAT


Acces pietonal


Acces construcție


AMENAJARI DE INCINTA


Circulații interioare

Spatii de parcare


proiectant de arhitectura:

s.c. SUFERCON bl         [BQ]

proiectant de urbanism:

MACHBAR                  JL7/68/19.01.2018

ATELIER /           40 “F’âs 275

'    machbar.atelier@gmail.com

specificație:

nume:

semnătură:

1 : 200

sef proiect:

drd. mașter urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

proiectant:

IULIE 2018

desenator:


GHEORGHE LAURENTIU-MIRCEA SI GHEORGHE LUMINIȚAPRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.....

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul "raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. “ATELIER AUTO- ÎNTREȚINERE AUTOTURISME SI ÎMPREJMUIRE”, STR. DRUMUL DE CENTURA, NR. 96B (T152/1, P25, LOT 2), GALAȚI BENEFICIARI: GHEORGHE LUMINIȚA SI GHEORGHE LAUTENTIU MIRCEA 7        7                                                                 7

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), SC Supercon S.R.L., str.Brailei, nr.163, Bl. A4, ap. 8/12 Tel: 748158275 și S.C. Machbar Atelier S.R.L., Galați, str. Dr. Râutu, nr. 11, Bl. A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat vecinul direct al parcelei: doamna Enache Marioara.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU


Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et.1, Galați, România www.primariagalati.ro


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

investitie :

ATELIER AUTO - INTRETINERE AUTOTURISME SI IMPREJMUIRE TEREN

Mun. Galați, Drumul de Centura Nr. 96B

beneficiar : GHEORGHE LAURENTIU - MIRCEA si GHEORGHE LUMINIȚA

proiectant de arhitectura :

A*

adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12

OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

SC. SUPERCON SRL.

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

proiectant de urbanism :

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA,

MACHBAR ATELIER S.R.L. A

BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FOAIE DE GARDA

investiție :

ATELIER AUTO - INTRETINERE AUTOTURISME SI IMPREJMUIRE TEREN

localizare :

MUN. GALAȚI, DRUMUL DE CENTURA NR. 96B

J ’

proiect nr :

015 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiari :

GHEORGHE LAURENTIU - MIRCEA si GHEORGHE LUMINITA

proiectant de arhitectura :

SUPERCON S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

TABEL

RESPONSABILITATI

sef proiect (urbanism) : proiectant (urbanism) : desenator :

drd. master urbanist

Atanasia MANDRU (STOICA)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

BORDEROU

PIESE SCRISE

foaie de garda tabel responsabilitati borderou memoriu justificativ anexe

PIESE DESENATE

U0a - U0c : incadrare in teritoriu

U1 : situatie existenta

U2 : reglementari urbanistice

U3 : reglementari edilitare

U4 : obiective de utilitate publica

U5 : posibilitati de mobilare urbanisticaadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999

contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

ATELIER AUTO - INTRETINERE AUTOTURISME SI

investitie : IMPREJMUIRE TEREN

localizare : MUN. GALAȚI, DRUMUL DE CENTURA NR. 96B

J ’

proiect nr : 015 / 2018

faza : PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiari : GHEORGHE LAURENTIU - MIRCEA si GHEORGHE LUMINITA

proiectant de arhitectura :

SUPERCON S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

drd. m. urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

data reviziei : iunie 2018adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări consta in realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -ATELIER AUTO - INTRETINERE AUTOTURISME SI ÎMPREJMUIRE TEREN - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 1108 din 07.08.2017.

In conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

 • 2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

  • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei in care acesta este inclus

Zona studiată în cadrul P.U.D. se află în Galați, zona vestica a orasului, in apropiere de intersectia Drumul de Centura - Str. Constantin Levaditti. Terenul ce face obiectul P.U.D. este inclus in U.T.R. 37 - ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE / SERVICII / LOCUINTE INDIVIDUALE. Conform PUG Galati, zona prezinta urmatoarele caracteristici 1:

Zona se compune din terenurile ocupate de activități productive de bunuri (producție “concretă” incluzând toate categoriile de activități industriale conform CAEN). Din această zonă fac parte atât unitățile existente care se mențin, se află în proces de restructurare presupunând conversie în profiluri industriale diferite sau în profiluri de servicii pentru industrie, distribuție și comercializare, cât și terenurile rezervate pentru viitoare activități productive și servicii.

1 Extras din documentatia ACTUALIZARE PUG GALATI (varianta rectificata)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Pentru construcțiile generatoare de riscuri tehnologice, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 12 din R.G.U., prin ordin comun al miniștrilor industriei, agriculturii și alimentației, apelor, pădurilor și protecției mediului, sănătății, transporturilor, apărării naționale și de interne, se va solicita autorizația de construire în conformitate cu condițiile impuse prin acordul de mediu. Riscul tehnologic este determinat de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren sau de poluarea aerului, apei sau solului.

Pentru întreprinderile care pot polua factori de mediu sau pot produce zgomot și vibrații se instituie zone de protecție sanitară (procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, surpări de teren sau poluare).

În cazul obiectivelor existente, se va urmării diminuarea efectelor negative prin propunerea de realizare a unor perdele de protecție, fâșii puternic plantate cu lățimi variabile, în funcție de terenurile libere existente.

In cazul necesitatii de detaliere a regimului de construire, alinierii fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale cladirii, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe parcela, comasarea/dezmembrarea parcelelor (sub 4 loturi), acestea se pot detalia in baza P.U.D.

În cadrul zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice se aplica prevederile specifice acestora.

Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (alunecări de teren, inundații) și protecției locuitorilor împotriva acestora, autorizarea executării construcțiilor sau amenajărilor în zone expuse la riscuri naturale, cu excepția celor cărora au drept scop limitarea acestora, este interzisă. In zonele cu interdictie temporara de construire, ca urmare a existentei unui potential risc natural, autorizarea constructiilor se va realiza in urma unor Planuri Urbanistice Zonale sau studii geotehnice detaliate.

Pentru modificarile aduse constructiilor existente situate in zona de risc (rosu: AEGL 3, portocaliu: AEGL 2) ale obiectivelor SEVESO (conform plansei Zone de Protectie SEVESO) se va solicita punctul de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Galati si al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Eremia Grigorescu” Galati. Pentru investitiile noi se vor aplica prevederile H.G. nr. 804/ 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

AEGL 2 - Nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli ireversibile, grave si pe termen lung si pot pierde capacitatea de a se proteja.

AEGL 3 - Nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli mortale sau chiar moartea.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  studiu geotehnic

 • ■  plan topografic

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  se recomanda fundarea directa a constructiei, sub limita adancimii de inghet

 • ■  adancimea de fundare va fi de minimum 1,5m fata de cota terenului sistematizat

 • ■  presiunea conventionala maxima : 90 - 100 kPa

 • ■  vor fi prevazute masuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apa din retele, colectarea si indepartarea apelor pluviale in afara amplasamentului constructiei

 • ■  structura de rezistenta va fi rigidizata, adaptata sa poata prelua eventuale tasari diferentiate Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  amplasamentul prezinta inclinatie orientata dinspre est inspre vest

 • ■  cotele de nivel ale terenului sunt cuprinse in intervalul 28,45m - 30,24m (Sistem Cote Marea Neagra)

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform PUG Galati, U.T.R. 37 prezinta urmatoarele prescriptii si reglementari (ce nu pot fi modificate de documentatiile PUD) :

Utilizari admise :

 • ■  activitati productive si de depozitare

 • ■  constructii comerciale, inclusiv cele care comercializeaza materiale de constructii, showroom-uri cu vanzare

 • ■  constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in cadrul zonelor de activitati productive


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  servicii conexe activitatilor productive

 • ■  parcaje publice subterane, supraterane si multietajate

 • ■  constructii aferente echipamentelor edilitare

 • ■  activitati transporturi: port, gara, autogara

 • ■  stații de întreținere și reparații auto

 • ■  stații de benzină

 • ■  comerț, alimentație publică și servicii

 • ■  locuințe de serviciu pentru personalul care asigură permanența sau securitatea unităților

 • ■  accese pietonale și carosabile

 • ■  perdele de protecție

Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

 • ■   retragerile de la aliniamente spre străzile perimetrale și interioare, vor fi obligatoriu mai mari de 5,00 metri pe străzi de categoria a III-a si mai mari de 10,0 metri pe străzi de categoria I-a si a II-a

 • ■   la intersecția dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria I, a II-a și de 6.0 metri pe străzi de categoria a III-a

 • ■   în cazul unor noi intervenții în cadrul incintelor industriale care își păstrează funcțiunea dominantă existentă, retragerile de la aliniamente vor fi de minim 5,00 metri

Stationarea autovehiculelor :

 • ■   staționarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcții/reparații, cât și în timpul funcționării clădirilor se va face în afara drumurilor publice, fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spații de circulație, încărcare și întoarcere

 • ■   în spațiul de retragere față de aliniament, maxim 40% din teren poate fi rezervat parcajelor cu condiția înconjurării acestora cu un gard viu având înălțimea de minimum 1,20m

 • ■   numar minim de locuri de parcare:

- Constructii administrative si de birouri :

* minim 1 loc parcare la 10-40 salariati si 1 loc suplimentar pentru microbuzeadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

* un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale

* atunci cand constructiile cuprind sali de conferinte si alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare

* 1 loc parcare la 10-30 salariati si un spor de 20% pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de sindicate,culte,fundatii,organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, sedii de birouri

- Constructii de locuinte :

* 1 loc parcare la 1 locuintă unifamilială cu lot propriu

* 1 loc parcare la 2 apartamente pentru locuinte colective

- Constructii industriale :

 • *   activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp

 • *   activități desfășurate pe o suprafață de 101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp

 • *   activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp

 • ■   Pentru construcții ce înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare

 • ■   Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5.

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor :

 • ■   Înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama/atic pe o distanta de minim 5 m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente.

 • ■   P+4E (15m la coama / atic)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Spatii libere si spatii plantate :

 • ■   orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al localității

 • ■   suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament si limitele laterale si posterioare vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 20% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei

 • ■   suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp

 • ■   se vor prevedea plantații înalte în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separație față de alte subzone și unități teritoriale de referință

 • ■   in cazul activitatilor care disturba/ pot disturba alte activitati de pe parcele invecinate, sau atunci cand limita de proprietate constituie si limita de separatie intre zone functionale diferite, este obligatorie crearea unei plantatii de protectie (plantatie inalta)

procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi stabilit dupa cum urmeaza :

 • -  Constructii administrative (cu exceptia sedii de partid, Sedii de sindicate, culte, fundații, organizații neguvernamentale, asociații, agenții, fonduri, sedii de birouri) :

* 15%

 • -  Constructii comerciale :

* 5%

- Constructii de locuinte :

* 10%

- Constructii industriale :

* obligatorii aliniamente cu rol de protectie în funcție de categorie, dar nu mai puțin de 20%

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Împrejmuiri :

 • ■   împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimi de maxim 2.00 metri din care un soclu de maxim 0.60 m., și vor fi dublate cu un gard viu ; in cazul necesității unei protecții suplimentare se recomandă dublarea spre interior la 2.50 metri distanță, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști

 • ■   porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice

Procent maxim de ocupare a terenului (POT %) :

 • ■  P.O.T. max = 50 %

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) :

C.U.T. max = 2,5

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Concomitent cu prezenta documentație se afla in curs de elaborare documentația PUZ UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41. Documentatia PUZ se afla in stare incipienta, reglementarile preliminare fiind inca in dezbatere.

In varianta de elaborare a PUZ BARBOSI valabila in prezent, terenul ce face obiectul investitiei se afla in zona functionala M1 - Zona mixta - comert si servicii de interes general, inclusiv locuire. Prescriptiile urbanistice pentru aceasta zona sunt 1 :

M1 - Zona mixtă, comerț și servicii de interes general, inclusiv locuire

GENERALITĂȚI

CARACTERUL ZONEI

 • (1) Zona mixtă se caracterizează printr-o permisivitate mare în ceea ce privește caracterul funcțional, permițând coexistența atât a funcțiunilor de interes general și public cât și a activităților productive, manufacturiere și deadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

depozitare de mici și medii dimensiuni. Aceste zone sunt grupate, în general, în bordura arterelor de circulație importante, precum și în arii actualmente slab construite pentru care se preconizează o astfel de dezvoltare.

 • (2)    Particularitățile subzonei se evidențiază după mai multe criterii, astfel:

 • ■   amplasare în zona de protecție LEA

 • ■   amplasare în interiorul/vecinătatea căii ferate (cu zona de protecție a căii ferate) la vest; amplasare în vecinătatea taluzului spre subzona CF

 • ■   amplasare în zona cu riscuri naturale (alunecări de teren); se va face evaluare punctuală funcție de studiile geotehnice pentru fiecare amplasament concret

 • ■   amplasare în vecinătatea parțială, la est, cu cimitirul Sf. Lazar, care impune o distanta de protecție de min 50 m intre incinta sa și locuințe

 • ■   zona de locuințe este detaliata în planșa nr.2.1 și 2.2, dpdv al țesutului urban și al construibilitatii; exista loturi fără accesibilitate

 • ■   amplasare în vecinătatea magistralelor de termoficare, apă și gaze, cu zone de protecție specifice

 • (3)    Funcțiunea dominantă a zonei este cea terțiară cuprinzând servicii de interes general, comerț. Ca functiuni complementare se pot mentiona:

 • ■   Locuințe;

 • ■   Activități de productie și manufactură de dimensiuni mici și medii (I.M.M.) cu suprafață desfășurată de maxim 250 mp;

 • ■   Spații verzi și de agrement.

SECȚIUNEA I : UTILIZARE FUNCȚIONALĂadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (7) Locuinte de serviciu;

 • (8) Construcții învățământ (tip afterschool, invatamânt prescolar)/ cultura;

 • (9) Construcții de sănătate (centre de asistenta de specialitate -boli cronice, persoane cu dizabilități, recuperări funcționale, centre psihiatrice-);

 • (10) Construcții de turism (max 50 persoane) și agrement;

 • (11) Activități productive manufacturiere nepoluante și artizanale, precum și de producție în spatii cu suprafața construita construita care sa respecte indicatorii POT si CUT maximali din tabelul 15;

 • (12) Spatii publice, pietonale, spatii verzi;

 • (13) Construcții aferente echipamentelor edilitare;

 • (14) Circulații rutiere;

 • (15) Parcaje la sol, supraterane și subterane;

 • (16) Amenajari sportive.

Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări (se regăsesc în cadrul tabelului 16, atașat)

 • (1) Se recomanda ca în cazul amplasării unor construcții aferente echipamentelor edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada și pe cat posibil sa nu afecteze prin zonele de protecție sanitara necesare funcționarea celorlalte clădiri existente;

 • (2) Se mențin funcțiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu condiția ca, în cazul dispariției acestora, sa se insereze numai funcțiuni caracteristice specificului zonei;

 • (3) Amenajarea de terenuri pentru staționarea autovehiculelor, cu suprafața de maxim 1.000 mp construit la sol, semnalizate corespunzător pentru potențialii utilizatori; amplasamentele nu vor stânjeni activitatea desfășurată zilnic în zonă și vor rezolva și/sau ameliora lipsa locurilor de parcare și traficul generat de alte funcțiuni existente în zonă (instituții administrative, instituții financiar- bancare, comerciale etc.);

 • (4) Se admit utilizări pentru funcțiuni comerciale, servicii profesionale și activități productive nepoluante cu condiția ca suprafața acestora să respecte indicatorii maximali POT si CUT din tabelul 15; să nu genereze transporturi grele, sa nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (5) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane - depozitare pe platforme deschise; containerele de colectare trebuie sa fie accesibile pentru utilizatori, dar amplaste discret (sa nu fie vizibile direct din spațiul public);

 • (6)  Funcțiuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu următoarele condiții:

 • ■   funcțiunea să nu implice activități care sa atraga staționarea autoturimelor pe domeniul public;

 • ■   să nu afecteze vegetația existentă (perdele verzi, vegetație de protecție, de aliniament de pe traseele pietonale) din amenajarile peisagistice, plantațiile de aliniament, spațiile plantate de pe parcele private și de pe domeniul public;

 • (7) Platforme de precolectare a deșeurilor urbane - depozitare pe platforme deschise; containerele de colectare trebuie sa fie accesibile pentru utilizatori, dar amplaste discret (sa nu fie vizibile direct din spațiul public);

 • (8)  Funcțiuni cu caracter comercial, servicii, administrativ cu următoarele condiții:

 • (9) Activități agrozootehnice -dar numai de tip pedagogic (ferme cu profil agricol, ecvestru), ecologic (activitati de agrosilvicultura), crearea de culoare ecologice (paduri de vegetatie cu arbori si arbusti autohtoni), experimental (culturi bioenergetice si pasunat) ;

 • (10) Construcții provizorii de orice natură, de orice dimensiune și indiferent de modalitatea lor de montare, cu excepția amplasării temporare a acestora pe durata unor activități sau evenimente desfășurate pe durată limitată de timp, in conformitate cu Regulamentul de publicitate stradala Mun Galati

 • (11) Spălătorii auto, service auto benzinarii, vulcanizări, tinichigerii, ateliere de tamplarie etc., care pot crea riscuri pentru sanatate sau disconfort pentru populatie prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuintelor; distanța se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii, reprezentand limita suprafetei unitatii respective; pentru unitatile sus-mentionate se asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare. (cf. Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

 • (12) Idem - unități comerciale- materiale de construcții, piese auto.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Articolul 3 - Utilizări interzise (se regăsesc în cadrul tabelului 16, atașat)

 • (1) Amplasarea spre arterele de circulație a structurilor de vânzare cu suprafața mare și medie (avand peste 600,00 mp suprafata desfasurata astfel inacât sa nu prezinte fațade oarbe); Acestea vor fi amplasate în spatele frontului la strada - construit și vor avea accesul carosabil asigurat din arterele de categoria IlI-a;

 • (2) Activități productive de mari dimensiuni (peste 1000,00 mp)

 • (3) Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode pentru traficul generat,

 • (4) Parcaje private (în construcții individuale) amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului,

 • (5) Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura clădirilor și deteriorând finisajul acestora;

 • (6) Activitățile care intră sub incidența prevederilor LEGII Nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

 • (7) Activități poluante de orice fel sau care prezintă risc tehnologic, care degradează cadrul natural existent și conduc la dispariția vegetației;

 • (8) Zone gospodărie comunala : cimitire.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE și CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

 • (1) Autorizarea executării parcelărilor noi, în baza prezentului regulament, este permisă dpdv al suprafeței, formei, dimensiunilor, numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

 • ■   front la stradă de minimum 8 metri pentru clădiri înșiruite și de minimum 12 metri pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • ■   suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate (de la caz la caz, se recomandă chiar minim 250 mp pentru clădiri izolate/cuplate);

 • ■   adâncime mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei .

Suprafețele parcelelor investigate se prezintă astfel:

 • ■   > 1000 mp -majoritar


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  500 mp-1000 mp

 • ■  250 mp - 500 mp

 • ■   150 mp - 250 mp

 • Latimea parcelelor investigate, catre drumul public/acces este de:

 • ■  8-12 m

 • ■   12-15 m

 • ■   peste 15 m -majoritar

Exista si parcele fără front la stradă sau cu acces în indiviziune, precum si parcele neconstruibile, cu suprafață mai mică de 150 mp

 • □  Raportul adâncime / lățime pentru parcelele investigate se prezintă astfel:

 • ■   raport 1/1 + 1/3

 • ■   raport mai mic de 1/3

 • (2) Pentru parcelările realizate prin divizarea unor terenuri sau prin reconfigurarea unor terenuri alipite, sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. precedent;

 • (3) Pentru parcele existente - Parcelele care nu îndeplinesc condițiile de construibilitate (altele decât cea referitoare la suprafață, cf. alin. (1)) pot deveni construibile după aprobarea, conform legii, a unei documentații de urbanism de tip P.U.D.;

 • (4) Parcelele existente care nu îndeplinesc condițiile de construibilitate (cele referitoare la suprafață) pot deveni construibile numai prin divizare și comasarea sau asocierea cu una sau mai multe parcele învecinate.

Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

 • (1) În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării, după caz.

 • (2) În cazul în care există o aliniere similară a clădirilor durabile cu destinatia de locuintă pe parcelele învecinate, aceasta se va putea prelua dacă se asigură condiții de confort urban și parcelelor adiacente

 • (3) În cazul clădirilor însiruite, nu se admit pe parcelele de colt decât clădiri cu fatade perforate pe ambele străzi.

 • (4) La intersectia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (5) Amplasarea clădirilor fată de aliniamentul existent al parcelei sau fata de cel propus în cazul parcelelor aflate la limita arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând caracterul zonei sau cerințele de confort și funcționalitate din cadrul lotului (parcelei). Se va urmari amplasarea constructiilor astfel incat sa existe posibilitatea de a asigura insorire si spatiu liber pentru fatade la loturile adiacente (retrageri/alinieri decalate).

 • (6) Distanta minima fata de aliniament/imprejmuirea de la drumul de acces, va fi de 3,00 m, asigurandu-se posibilitatea de parcare in lateralele constructiilor sau subteran.

 • (7) În zona dintre aliniament si linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia împrejmuirilor, aleilor de acces si platformelor

Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

 • (1) Dacă parcela se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente, viabile realizate din materiale durabile și retrase fată de limitele laterale ale parcelelor, noua cladire se va amplasa în regim de construire izolat;

 • (2) Dacă pe una dintre limitele de proprietate cu parcela vecină se găseste calcanul unei constructii viabile, realizată din materiale durabile, noua clădire se va amplasa în regim de construire cuplat după caz alipindu-se la calcanul clădirii existente (daca conditiile tehnice si proprietarul constructiei existente, permit acesta). În situatia în care constructia existenta are un regim de înăltime mai mic și diferenta este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte;

 • (3) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc constructii viabile, realizate din materiale durabile, noua clădire se va putea amplasa în regim de construire însiruit alipindu-se la ambele calcane ale clădirilor existente;

 • (4) In cazul cladirilor insiruite se va avea in vederea asigurarea accesului, prin gang de trecere dimensionat conform legii, pentru mijloacele de interventie;

 • (5) Distantele minime fată de una din limitele laterale ale parcelei vor fi cele prevazute in codul civil. La amplasarea unei constructii se va avea in vedere asigurarea insoririi, circulatiei aerului si protectia la foc, precum si interventia in caz de necesitate a proprietatilor adiacente. De asemenea se va asigura spatiul necesar interventiilor de necesitate pe parcela studiata;adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (6) Distanta minimă fată de limita posterioară a parcelei va fi de minim 3,0m, asigurandu-se insorirea, circulatia aerului si protectia la foc a vecinatatilor;

 • (7) În cazul alipirii constructiei la limita de proprietate, se vor respecta sarcinile impuse de art. 660 (prezumtia de coproprietate asupra despărtiturilor comune) și art. 612 (distanta minimă în constructii) din Noul Cod Civil;

 • (8) Este interzisă cuplarea la calcan între constructiile de locuinte și clădiri cu functiuni aferente echipării tehnico-edilitare;

 • (9) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc constructii viabile, realizate din materiale durabile, noua clădire se va putea amplasa în regim de construire însiruit (daca conditiile tehnice si proprietarii constructilor existente, permit acesta) alipindu-se la ambele calcane ale clădirilor existente.

Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcela

 • (1) Dacă pe ambele limite de proprietate cu parcelele vecine se găsesc constructii viabile, realizate din materiale durabile, noua clădire se va putea amplasa în regim de construire însiruit (daca conditiile tehnice si proprietarii constructilor existente, permit acesta) alipindu-se la ambele calcane ale clădirilor existente.

Articolul 8 - Circulații și accese

 • (1) Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulație sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lățime de minim 3.5 metri pentru lungime de drum de max 10 m și de 7,00 m pentru o lungime de drum mai mare de 10 m (cu posibilitate de intoarcere) pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor și a mijloacelor de transport grele;

 • (2) Pentru funcțiuni altele decât locuirea este obligatoriu ca accesul carosabil și pietonal să se facă direct din drumul public (nu prin servitute de trecere).

 • (3) Pentru toate categoriile de construcții și amenajări se vor asigura accese pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

 • (4) În cazul fronturilor continue la stradă/construcțiilor ce formează curți interioare se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor, cu lățime minima de 3,0 m și înălțime de 3,50 m;adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (5) Accesele și pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanenta.

 • (6) În toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dificultăți de deplasare.

 • (7) Se recomandă amplificarea circulației pietonale prin crearea pasajelor și deschiderea curților cu funcțiuni atractive pentru pietoni.

 • (8) Parcelele rezultate din divizări, în cazul în care nu pot beneficia de un acces propriu din drumul public cu lățime de minim 3,5 m, devin neconstruibile până la asigurarea îndeplinirii acestei condiții.

 • (9) În cazul clădirilor amplasate în regim de construire continuu (înșiruite) acestea vor avea asigurat un acces în partea posterioară a parcelei de minim 3,0m sau se va asigura accesul în curtea posterioară printr-un pasaj (gang).

 • (10) Pentru parcelele cu diferențe mari de nivel este obligatoriu asigurarea accesului pietonal pentru intervenția pompierilor.

Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor

»

 • (1) Se va consulta tabelul 15 atasat.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

  Funcțiune

  »

  nr. minim locuri de parcare

  Construcții administrative și de

  birouri

  • -  minim 1 loc parcare la 10-40 salariați și 1 loc suplimentar pentru microbuze,

  • - un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile de primarii, sediile de servicii descentralizate în teritoriu ale ministerelor și altor organe de specialitate ale administrației publice centrale,

  • -  atunci când construcțiile cuprind săli de conferințe și alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare,

  • -  1 loc parcare la 10-30 salariați și un spor de 20% pentru invitați


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Funcțiune

»

nr. minim locuri de parcare

pentru       sediile       de       partid,       sedii       de

sindicate,culte,fundatii,organizatii, neguvernamentale, asociații, agenții, sedii de birouri

Financiar bancare

- 1 loc parcare la 20 persoane

Construcții comerciale, servicii

 • -  1 loc parcare la 200 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de pana la 400 mp,

 • -  1 loc de parcare la 100 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de 400 - 600 mp,

 • -  1 loc de parcare la 50 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de 600 - 2000 mp,

 • -  1 loc de parcare la 40 mp suprafața desfășurata a construcției pentru unități de peste 2000 mp,

 • -  pentru restaurante va fi prevăzut cate un loc de parcare la 5-10 locuri la masa

 • -  la acestea se adaugă spatiile de parcare/ garare a autovehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcarea destinata clienților

Construcții culturale

 • -  1 loc parcare la 50 mp spațiu expunere pentru expoziții, muzee,

 • -  1 loc parcare la10-20 locuri în sala pentru biblioteci, cluburi, săli de reuniune

Construcții de sănătate

 • -  1 loc de parcare la 4 persoane angajate cu un spor de 10% pentru asistenta de specialitate, dispensar policlinic, dispensar urban

 • -  1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte tipuri de unități sanitare, creșe și creșe speciale, leagăne de copii

Construcții invățământ

- 3-4 locuri parcare la 12 cadre didacticeadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Funcțiune

»

nr. minim locuri de parcare

Construcții și amenajări sportive/ turism și agrement

 • -  1 loc parcare la 5-20 locuri pentru săli de sport, săli de

antrenament,

 • -  obligatoriu un număr de 1-3 locuri pentru autocare

Construcții de locuințe

 • -  1 loc parcare/ 1 locuința unifamiliala cu lot propriu

 • -  1 loc parcare/ 1apartament pentru locuințe colective

Construcții productive /

depozitari si agrozootehnice

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață de 101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

 • -  activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp.

 • (3) Pentru construcții ce înglobează spatii cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

 • (4) Pentru funcțiunile existente și menținute pana la dispariție, se vor aplica prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 5., precum și anexa 6.

Articolul 10 - Înălțimea maxima admisibila a clădirilor

 • (1) Se va consulta tabelul 15 atasat privind inaltimile maxime admisibile pentru fiecare tip de activitate in parte.

 • (2) Înaltimea minima va respecta conditiile geotehnice.

 • (3) Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate și a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate (conform H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, actualizata).

 • (4) Intervențiile ce vizează extinderi/completari ale funcțiunilor existente vor avea regimul de înălțime determinat de caracterul investiției în corelare cu specificul zonei, incadrandu-se in regimul de inaltime aprobat.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor

 • (1) Orice intervenție asupra fațadelor existente, ca și modul de realizare al unor noi construcții, completări sau extinderi, elemente de mobilier urban ori de reclamă, nu vor creea conflicte in zonă;

 • (2) Arhitectura noilor clădiri se va subordona cerințelor de coerență a secvențelor particulare de țesut urban și va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturală contemporană; aceasta va ține seama de caracterul zonei și de caracteristicile clădirilor învecinate în ceea ce privește:

 • ■   volumetria: simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice, etc.;

 • ■   arhitectura fațadelor: armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forță verticale și orizontale și ca frecvență a elementelor-accent, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proporții ale elementelor arhitecturale, ca relief al fațadei, ca transparență a balustradelor balcoanelor și logiilor, etc.;

 • ■   materiale de construcție: armonizarea texturii finisajelor cu cea a clădirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea în caracterul zonei, respectarea materialelor construcției inițiale în caz de refacere și extindere;

 • ■   culoare: armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambianței cromatice a străzii, sublinierea eventuală a ritmului fațadelor etc.;

 • (3) În cazul utilizării funcționale a mai multor parcele pentru o nouă construcție, se va menține exprimarea în plan și în arhitectura fațadelor a amprentelor parcelarului inițial;

 • (4) Aspectul exterior al clădirilor trebuie să exprime caracterul și reprezentativitatea funcțiunii;

 • (5) Finisajele trebuie să corespundă exigentelor actuale ținând seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate. Sunt interzise materialele strălucitoare;

 • (6) Se vor evita pastișele și imitațiile unor stiluri arhitecturale exitente și imitarea materialelor naturale;

 • (7) Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor și anexelor;

 • (8) Se vor utiliza materiale naturale, deopotrivă ușoare și adecvate unui cadru urban modern;

 • (9) Se interzice realizarea unor mansarde false.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (10) Finisarea cladirilor se va prezenta astfel:

 • ■   Tencuieli:

- Culori: Alb, crem, bej lapte, gri mahon, cărămiziu;

- Materiale: tencuieli lise sau cu strop mic pentru fațade, piatră decorativă, cărămidă decorativă/ aparentă, lambriuri din lemn, placaje din piatră de calcar, marmură (în straturi subțiri ce subliniază orizontalitate sau verticalitate). Nu se admite folosirea următoarelor materiale: faianță, tencuieli strop mare, plăci de marmură spartă, piatră lăcuită, tablă, materiale plastice.

 • ■   Acoperiș

- Culori: cărămiziu, maron închis, gri antracit;

- Materiale: țiglă din ceramică naturale, folii bitum. Coamele se vor realiza din țigle speciale prinse cu mortar de var. Lucarnele se vor conserva, în măsura în care există. Părțile metalice ale acoperișului (parazăpezi, jgheaburi, burlane etc.) și racordurile pentru scurgerea apelor pluviale realizate din tablă de zinc, se vor lăcui în tente de culoare închisă sau vor fi desfăcute sau înlocuite în întregime cu aceeași tentă de culoare ca a acoperișului. Se admite folosirea ferestrelor de tip VELUX, doar dacă acest tip este utilizat pe întreaga suprafață a obiectivului;

Se recomandă acoperișurile tip șarpantă, din țiglă sau materiale similare cu pantă de cel mult 45 grade;

 • ■   Balustrade:

- Materiale: sticlă, fier forjat, lemn;

 • ■   Balcoane: cu parapete pline și transparente, din metal, sticlă sau lemn. Se interzic următoarele: culorile stridente la finisaje (galben, roșu, roz, verde, albastru etc.); utilizarea materialelor plastice; eliminarea decorațiunilor specifice (ancadrament, cornișe, brâuri, pilaștri); publicitatea de orice tip este interzisă.

Tâmplărie:

- Materiale: lemn și PVC, cu excepția spațiilor comerciale de la parter, unde sunt acceptate formule moderne high-tech (sticlă, oțel).adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (11) Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară

 • (1) Autorizarea construcțiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la rețelele de apă, canalizare și energie electrică și dacă capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. În mod excepțional, este permisă asigurarea utilităților în sistem local, cu condiția asigurării posibilității viitoare de racordare la rețeaua publică;

 • (2) La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • (3) Se va asigura evacuarea rapidă a apelor meteorice din spațiile accesibile publicului la rețeaua de canalizare;

 • (4) Noile clădiri vor fi echipate fie cu o antenă colectivă și o rețea de videocomunicații conform reglementărilor tehnice în vigoare, fie cu un branșament la rețeaua cablată;

 • (5) Toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;

 • (6) Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor tv-satelit și a antenelor pentru telefonia mobilă;

 • (7) Cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneți zăbreliți (tripozi uniți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale;

 • (8) Se interzice montarea supraterană pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecominicații,transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră;

 • (9) Este obligatorie racordarea construcțiilor noi la toate utilitățile disponibile în zonă.

 • (10) Se va asigura evacuarea apelor meteorice în exces printr-un sistem de canale funcțional care să deverseze apele meteorice în rețeaua publică;

 • (11) Se va utiliza un sistem de colectare a apelor meteorice separat de cel al apelor uzate menajere;

 • (12) Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu gazon;

 • (13) Montarea acestor echipamente tehnice se execută în varianta de amplasare subterană, sau după caz, în incinte sau nișe ale construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor; în mod excepțional, este admisă


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

amplasarea supraterană a echipamentelor tehnice aferente rețelei de distribuție a energiei electrice, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subterană a acestora este imposibilă sau nefezabilă din punct de vedere tehnico-economic, cf. prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012;

 • (14) Este interzisa postarea pe arbori a cablurilor de electricitate sau de telecomunicații, a elementelor de semnalizare de orice fel;

 • (15) Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • (16) Se interzice amplasarea rețelelor de telecomunicații pe stâlpi de iluminat și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elemente de fațadă ale imobilelor;

 • (17) Rețelele existente de telecomunicații vor fi reamplasate subteran;

 • (18) Lucrările de branșare și de racordare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar;

 • (19) Se vor respecta normele de protecție sanitară și tehnologică privitoare la amplasarea construcțiilor față de rețelele edilitare importante, în special față de liniile electrice aeriene; amplasarea construcțiilor și realizarea amenajărilor în proximitatea acestor rețele vor trebui avizate de către administratorii acestora;

 • (20) Se va asigura un iluminat adecvat funcțiunii și asigurării securității circulației în zonă;

 • (21) Rețelele uzate care produc pierderi de apă și implicit umezirea pământurilor se vor înlocui tot în varianta subterană.

Articolul 13 - Spatii libere și spatii plantate

 • (1) Se va consulta tabelul 15 atasat privind procentul minim de spatii verzi în interiorul parcelei.

 • (2) Curțile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantații decorative, inclusiv pe fațade;

 • (3) Se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

 • (4) Elementele fixe de mobilier urban din spațiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitând aceleași avize de specialitate ca și construcțiile;

 • (5) Terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu minim un arbore la fiecare 100 mp;adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (6) Parcajele publice vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

 • (7) Spatiile verzi si plantate sunt cu rol decorativ si de agrement pentru constructiile comerciale, servicii, constructii administrative si birouri, constructii culturale, constructii de turism si agrement si constructii de locuinte, si sub forma de aliniamente cu rol de protectie pentru constructiile de sanatate, invatamant, activitati productive, depozitari, agrozootehnice si echipamente TE.

Articolul 14 - Împrejmuiri

(1) Se va menține caracterul existent al împrejmuirilor astfel:

 • ■   în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea, înălțimea de maximă 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu; poate fi autorizată o înălțime diferită în cazul reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă;

 • ■   stâlpii de susținere, în cazul în care nu sunt metalici, se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al gardurilor alăturate;

 • ■   porțile se vor armoniza cu împrejmuirea;

 • ■   pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2.00 metri;

 • ■   construcțiile publice vor putea face excepție ca dimensiuni și calitate a decorației gardurilor și porților de intrare care se vor armoniza cu arhitectura clădirii. Se va urmări ca împrejmuirile să fie transparente, dublate cu gard viu.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE ATERENULUI

Articolul 15 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

(1) Procentul maxim de ocupare a terenului (POT) se regaseste in tabelul 15.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Articolul 16 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

(1) Coeficientul maxim de utilizare a terenului se regaseste in tabelul 15.

Tabel 15

Zona M - Zone mixte

Subzona M1 - Zona mixtă, comerț și servicii de interes general, inclusiv

locuire

\ REGLEMENTARI

UTILIZĂRI

REGIM ÎNĂLȚIME/ H max.la cornișă

PROCENT min. SPAȚII VERZI / incintă

Permise

Permise cu condiționări

i— o Q_

1— ZD O

constructiÎX

CL

O

Q_

~co

X

CD

CD CO ’rșj _CD ~CZ

OBS.

Locuințe

înșiruite

P+1+M / 14m

55%

2,2

20% (10)

Lot

150-250mp

individuale

cuplate

P+1+M / 14m

45%

1,8

20% (10)

Lot

250-500mp

izolate

O

P+1+M / 14m

35%

1,5

20% (10)

Lot >500mp

Locuințe colective

P+3+M / 17m

30%

1,6

20%

Administrative (birouri)

o

P+2+M / 14m

60%

2,5

10%

Financiar-bancare

o

P+2+M / 14m

60%

2,5

10%

Comerciale / servicii

o

P+2+M / 14m

50%

2,5

5%

Culte

H max 20m

40%

2,0

25%

Cultură

P+2+M / 14m

40%

1,8

10%

Învățământ

P+2+M / 14m

30%

1,4

20-15-

25%

Sănătate

P+2+M / 14m

20%

1,0

20-15%

Amenajări sportive

P+1 / 9m

50%

1,2

25%

Spații verzi și construcții de agrement

o

P+1 / 6m

10%

0,1

25%

Turism

P+2+M / 14m

30%

1,5

25%

Activități productive/depozitări

o

P+1 / 9m

SF

50%

SF

1,5

20%

Agrozootehnice

P+1 / 9m

SF

50%

SF

1,5

20%

Construcții și echipamente TE

o

P+1 / 9m

SF

50%

SF

1,5

30%adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Transporturi

o

Accese pietonale/carosabile

o

Modernizări, reconversie, reparații

Construcții provizorii

Construcții gospodărie comunală

Parcaje publice

AMPLASAREA FAȚĂ DE FACTORII DE RISC NATURAL ȘI ANTROPIC

J                                                                                                                                                                     >

(1) Pentru lucrările de construire în cadrul M1 autorizarea se va putea realiza ținând cont de respectarea condiționărilor impuse de amplasarea acestor locații față de zone de risc natural (tasări etc), față de zone risc potențial natural și față de zone risc antropic (obiective SEVESO). De asemenea, se vor lua în considerare condiționările prin necesitatea respectării zonelor de protecție pentru căi ferate, rețele LEA, rețele apă, drum național, cimitir.

Locații

»

Zona de risc/potențial risc natural

Zona de risc

Zona de protecție

kvl IG4 Vlw 1 Iwv tehnologic

Căi

Ferate

LEA

Rețea apă

Drum

Național

»

Cimitir

altele

Inundații

»

Geo

/ taluz

SEVESO

M1

-

da

da (AEGL 3)

da

da

da

da

da

viaduct

Pentru subzona M1 se vor aplica următoarele condiții în cadrul autorizării lucrărilor de construire:

 • (2) Soluțiile constructive și materialele de construcție folosite vor avea în vedere situarea construcției într-o zonă supusă riscurilor naturale;

 • (3) Construcțiile și instalațiile se vor conforma condițiilor geotehnice și seismice;

 • (4) Se va asigura un sistem de drenaj al apelor meteorice funcțional;


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (5) Conform Planului Urbanistic General al municipiului Galați -aprobat, pentru modificarile aduse constructiilor existente situate in zona de risc (AEGL 3, AEGL 2) ale obiectivelor SEVESO se va solicita punctul de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Galati si al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Eremia Grigorescu” Galati. Pentru investitiile noi se vor aplica prevederile LEGII Nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

AEGL 2 - Nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli ireversibile, grave si pe termen lung si pot pierde capacitatea de a se proteja.

AEGL 3- nivelul concentratiei deasupra caruia se considera ca populatia expusa timp de 60 minute poate suferi efectele unor boli mortale sau chiar moartea.

 • (6) În zonele din jurul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, elaborarea reglementărilor urbanistice și/sau autorizarea executării lucrărilor de construcții va fi realizată cu respectarea distanțelor de siguranță și a compatibilității teritoriale stabilite în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare.”

 • (7) Se interzice realizarea oricăror construcții sau amenajări pe terenurile rezervate pentru lărgirea unor străzi, realizarea unor noi circulații auto sau pietonale, modernizarea intersecțiilor și realizarea parcajelor. În cazul terenurilor proprietate privată afectate de realizarea oricărei intervenții de mai sus, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare dezvoltării zonei, se vor efectua intervenții de tip expropriere pentru cauză de utilitate publică (acolo unde este cazul), conform legislației specifice în vigoare (L. nr. 255/2010 și L. nr. 33/1994);

 • (8) In zona de siguranță a infrastructurii feroviare, se pot amplasa doar instalații de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere operativă a circulației trenurilor precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului;

 • (9) În cazurile în care limitele zonei de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;

 • (10) În zona de siguranță și protecție aferentă infrastructurii feroviare este interzisă autorizarea lucrărilor de construcții, instalații, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare afectează buna desfășurare, organizare și dirijare a traficului sau prezintă riscuri de accidente;


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MACHBAR ATELIER S.R.L.


MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI cod unic de inregistrare 38720882

nr. ordine in registrul comertului J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • (11) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul

Transporturilor;

 • (12) Este interzisă amplasarea de construcții / instalații / amenajări în zonele de protecție a infrastructurilor tehnice și tehnico-edilitare;

 • (13) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în zonele de siguranță ale altor funcțiuni, precum și a celor situate în zone de servitute pentru protecția sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructură se realizează în condițiile respectării legislației în vigoare (zone de protecție, distanțe de siguranță) și cu obținerea avizului deținătorilor de rețele;

 • (14) Autorizarea construcțiilor noi este permisă doar dacă există posibilitatea racordării la rețelele de apă, canalizare și energie electrică și dacă capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. În mod excepțional, este permisă asigurarea utilităților în sistem local, cu condiția asigurării posibilității viitoare de racordare la rețeaua publică.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

In scopul prezentei documentatii PUD s-a luat in studiu o suprafata de teren de 803,50 mp ce cuprinde :

 • ■  400 mp : terenul ce face obiectul PUD, apartinand domeniului privat, proprietate a beneficiarilor GHEORGHE LAURENTIU - MIRCEA si GHEORGHE LUMINITA

 • ■  403,50 mp : portiuni din caile de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD pe laturile de nord si de vest, apartinand domeniului public, proprietate a Mun. Galati

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Calea de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD in partea de vest este o fundatura si deserveste local zona pe directia nord-sud. Calea de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD in partea de nord deserveste local zona pe directia est-vest si asigura accesul direct catre artera principala Drumul de Centura. Centura orasului asigura accesibilitatea intre Str. Brailei - Str. Combinatului - Str. Constantin Levaditti - Bd. Siderurgistilor - Str. Tecuci - Str. 9 Maiadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

1945 - Bd. Milcov - Str. Dr. Mihai Petrini Galatzi - Str. Ionel Fernic - Bd. Traian Vuia - Str. Grigore Ventura - Bd. George Cosbuc.

In prezent accesul in sit se poate face atat prin partea de nord a lotului, cat si din partea de vest direct din caile de circulatie ce bordeaza amplasamentul. Calea de circulatie din zona de nord se prezintă sub forma unei artere cu dublu sens de circulație, cu fire de circulație carosabila si pietonala. In zona de studiu PUD, aceasta are profil stradal de 7 - 12m. Calea de circulatie din zona de vest se prezintă sub forma unei artere cu dublu sens de circulație, cu fire de circulație carosabila si pietonala. In zona de studiu PUD, aceasta are profil stradal de aproximativ 6m.

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

J                                                            ’                                       1                                                         1

Suprafața ocupata de imobilul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Steren = 400 mp

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  nord : 29,13m (cumulat)

 • ■  est : 14,62m

 • ■  sud : 30,70m

 • ■  vest : 11,02m

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  nord : drum (cale de circulatie de deservire locala, fara denumire, ce asigura accesul catre

Drumul de Centura)

 • ■  est : imobil propr. ENACHE MARIOARA

 • ■  sud : imobil propr. ENACHE MARIOARA

 • ■  vest : drum (cale de circulatie de deservire locala, fara denumire)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               f                                                      f

In cadrul imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. se identifica următoarele suprafețe :

 • ■  Suprafața de teren construita : 0 mp

 • ■  Suprafața de teren libera : 400 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezinta caracter comercial / industrial. In vecinatatea terenului studiat intalnim spatii de depozitare, servicii si unitati comerciale, insa majoritatea terenurilor sunt libere de constructii. La mai mare departare de terenul ce face obiectul PUD se regasesc si constructii avand destinatia de locuinta. Zona este slab urbanizata. Procentul de ocupare a terenului (POT) este scazut, iar coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de asemenea scazut.

Tesutul urban este alcatuit din parcele cvasi - regulate, in general de dimensiune medie si mare (punctual se contureaza si terenuri de mici dimensiuni). Deschiderea la strada (frontul loturilor) variaza intre aproximativ 10,00m -100,00m, iar adancimea acestora variaza intre aproximativ 15,00m - 60,00m.

Frontul este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structura durabila, semi-durabila si provizorie, cu regim de înălțime P (parter) - P+1+M dispuse in regim izolat sau pe una din limitele laterale ale terenurilor (nu se poate vorbi despre regim de construire cuplat propriu-zis, intrucat nici unele din constructiile dispuse pe hotar nu sunt alipite de vreo alta cladire). In zona se intalnesc atat cladiri aflate in stare fizica buna, cat si in stare fizica medie si rea.

Regimul de aliniere al clădirilor variază intre aproximativ 1,00m - 30,00m si nu se poate stabili o retragere dominanta. Cladirile mai noi si in stare buna sunt amplasate retras fata de aliniament.

Cladirile existente in zona sunt caracterizate de volumetrie simpla, in general mono-bloc, fara decrosuri si cu aspect industrial. Intrucat constructiile din zona nu prezinta balcoane si / sau logii, gradul de transparenta al tesutului construit este foarte redus.

Datorita geometriei loturilor (in cea mai mare parte lungi si inguste), cladirile sunt in general dispuse cu latura scurta spre strada si cu latura lunga (de obicei fatada principala) spre lateralul lotului. Fatadele orientate catre stradaadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

prezintă tratare foarte simpla, fie cu goluri mici si putine pentru ferestre, fie lipsite de goluri. Loturile cu deschidere mai generoasa au cladirile orientate cu fatada principala spre strada.

Modul de acoperire al constructiilor in zona este in general in sarpanta. Structura sarpantelor este realizata in una - patru ape. Gama cromatica a invelitorilor cuprinde atat nunate calde (rosu, caramiziu, maro), cat si nuante reci (gri, argintiu, verde, albastru). Textura finisajelor invelitorilor este in general fina, cu finisaj mat, existand si exceptii (tabla stralucitoare).

Fatadele cladirilor prezinta in general deschideri de mici si medii dimensiuni pentru ferestre si usi, insa cladirile mai nou construite prezinta si deschideri de dimensiune medie. Fatadele sunt realizate in general fara decoratii, cu design pur functional; punctual intalnim ancadramente realizate din culoare. Gama cromatica a fatadelor include culori calde (nuante de galben, bej), dar mai ales colori reci (nuante de gri, verde, albastru). Textura finisajelor fatadelor este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezinta refrexii discrete, ce nu degradeaza imaginea urbana.

Imprejmuirile la strada ale loturilor din zona sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din plasa metalica, din tabla, din lemn sau din beton. Imprejmuirile la strada ale loturilor prezinta in general grad foarte redus de transparenta, fiind aproape exclusiv opace. Acestea au inaltimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatica a imprejmuirilor include culori calde (nuante de bej, galben) si nuante reci (gri, argintiu, verde, albastru).Textura finisajelor imprejmuirilor la strada este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat.

Calea de circulatie din zona de nord se prezintă sub forma unei artere cu dublu sens de circulație, cu fire de circulație carosabila si pietonala. In zona de studiu PUD, aceasta are profil stradal de 7 - 12m. Calea de circulatie din zona de vest se prezintă sub forma unei artere cu dublu sens de circulație, cu fire de circulație carosabila si pietonala. In zona de studiu PUD, aceasta are profil stradal de aproximativ 6m. Ambele cai de circulatie sunt fara imbracaminte rutiera rigida (drum de pamant). Acestea sunt deservite de retea de energie electrica, iar cea din nord si de retea de termoficare.

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD este liber de constructii. In vecinatatea terenului se regasesc spatii comerciale, servicii de intretinere si reparatie auto, spatii de depozitare, constructii tehnico-edilitare.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.6. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFETELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitată conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■  Terenuri aparținând domeniului public, proprietate a Municipiului Galați : 403,50 mp

 • ■  Terenuri aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice : 400 mp

Terenul ce face obiectul PUD este proprietatea beneficiarilor GHEORGHE LAURENTIU - MIRCEA si GHEORGHE LUMINITA, conform Contractului de Vanzare - Cumparare nr. 1520 din data de 31.05.2017 si este identificat prin nr. cadastral 101541, nr. carte funciara 101541.

 • 3.7.  CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Succesiunea litologica a terenului :

 • ■  0,00m + 0,70m : strat de umplutura pamant negru

 • ■  0,70m + 3,40m: orizont de loess galben, putin umezit, consistent in general, mai umed in baza

 • ■  3,40m + 5,00m: strat de praf argilos cafeniu, umed, consistent - compact

Indici geotehnici :

 • ■  Granulozitate : pietris 0% ; nisip 12% - 13% ; praf 64% - 70% ; argila 18% - 23%

 • ■  Umiditatea naturala : 15,7% < w < 19,1%

 • ■  Limita de framantare : 10,8% < wL < 11,4 %

 • ■  Limita de curgere : 31,1% < wP < 32,4 %

 • ■  Indicele de plasticitate : 20,3% < Ip < 21%

 • ■  Indicele de consistenta : 0,67 < Ic < 0,76

Condiții de fundare si recomandări:

 • ■  Fundare directa, pana la adancimea impusa constructiv si cu respectarea adancimii limita de inghet (- 1,00m)

 • ■  Adancimea minima de fundare va fi de -1,50m pentru fundatiile exterioare si -1,00 m pentru fundatiile interioareadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  Presiunea convenționala de calcul maxim admisa : 90 - 100 kPa

 • ■  Se recomanda sistematizarea verticala a terenului din jurul construcției va asigura indepartarea apelor pluviale si evitarea stagnarii acestora

 • ■  Structura de rezistenta a constructiei se va rigidiza pentru micsorarea sensibiltatii la deformatiile terenului de fundare si pentru preluarea tasarilor neuniforme

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE ȘI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Amplasamentul nu prezintă accidente de teren vizibile.

Conform studiului geotehnic, zonele in care grosimile stratului de pamant negru vor fi mai mari decat cota de fundare, sau daca la adancimea de fundare impusa constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de caramizi, moloz etc. sau cu umiditati excesive, mai mari decat a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina in totalitate si golul rezultat va fi completat pana la cota de fundare cu pamant galben curat cu umiditatea optima de compactare, compactat corespunzator cu mijloace de terasare semi-mecanice, in strate subtiri de cca. 15-20 cm.

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic al pânzei de apa subterana nu fost interceptat in forajele executate, acesta aflându-se la adâncimi de mai mari de 5,00 m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament si in funcție de acesta.

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectarea cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referința (IMR) corespunzător stării limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013). Amplasamentul cercetat, se încadrează in zona cu gradul 8 de intensitateadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

macroseismica, situându-se in apropierea liniei de fractura tectonica majora Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorita acestui fapt in zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru in zona Vrancea.

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE, ETC.)

Analiza fondului construit existent in vecinatatea imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : P (parter) - P+1E / P+M

 • ■  Structura : clădiri durabile, semi-durabile si provizorii

 • ■  Stare : buna, medie si rea

Analiza fondului construit existent pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  Inaltime : nu este cazul

 • ■  Structura : nu este cazul

 • ■  Stare : nu este cazul

 • 3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează, conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1108 din 07.08.2017 :

Alimentare apa canal :

 • ■  Conform avizului nr. 4433 / 20.02.2018 emis de APA CANAL S.A. GALATI, in vecinatatea terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD, societatea nu are in exploatare retele de apa sau canalizare

Alimentare cu energie electrica :

 • ■  Conform avizului nr. 30501819026 / 16.02.2018 emis de SDEE MUNTENIA NORD, caile de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD pe laturile de nord si de vest sunt echipate cu retea electriva tip LEA 0,4kV, iar calea de circulatie din zona de nord este echipata si cu retea electrica tip LES 0,4 kV

 • ■  Terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD nu prezintă branșament la rețeaua de alimentare cu energie electrica


  MACHBAR ATELIER S.R.L.


adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Gaze naturale :

 • ■  Conform avizului nr. 312.458.697 / 15.03.2018 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE - ENGIE, in vecinatatea terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD, societatea nu detine retele sau alte instalatii de distributie a gazelor naurale.

Incalzire si apa calda de consum :

 • ■  Conform avizului nr. 1871 / 22.03.2018 emis de CALORGAL SA, in vecinatatea terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD, societatea nu are in exploatare retele de apa calda de consum si incalzire

Alimentare cu energie termica :

 • ■  Conform avizului nr. 2580 / 16.04.2018 emis de ELECTROCENTRALE GALATI SA, calea de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD este echipata cu retea de apa fierbinte.

 • ■  Terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD nu prezintă branșament la rețeaua de alimentare cu energie termica

Telefonizare :

 • ■  nu este cazul

Transport urban :

 • ■  nu este cazul

 • 4.   REGLEMENTĂRI

  • 4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusa de beneficiar este realizarea obiectivului ATELIER AUTO - INTRETINERE AUTOTURISME SI IMPREJMUIRE TEREN.

 • a) Compartimentare :

 • ■  3 spatii intretinere auto

 • ■  Grup sanitar

 • ■  Birouadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Extindere retele edilitare de apa, canalizare si gaze naturale

 • ■  Realizare branșamente / racorduri la retelele de apa, canalizare, electricitate (subteran) si gaze naturale

 • c)  Amenajari de incinta :

 • ■  Circulatii interioare : 133,50 mp (33,38% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatii de parcare : 25 mp (2 autovehicule)

 • ■  Spatii plantate : 144mp (28,50% din suprafata totala a terenului)

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

 • a)  Funcțiune propusa :

 • -  functiunea propusa se afla in concordanta cu utilizarile admise in zona, respectiv intretinere auto

 • b)  Amplasarea constructiei :

 • ■  regim de construire :

 • -  constructie izolata

 • ■  pozitionare :

 • -  constructie amplasata catre posteriorul lotului, de-a lungul laturilor de est si de sud

 • ■  amplasare fata de aliniament :

 • -  constructie retrasa fata de aliniament la distanta mai mare de 5m, conform prevederilor PUG Galati

 • ■  amplasare fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei :

 • -  constructie retrasa fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei

 • c)  Conformarea constructiei :

 • ■  regim de inaltime :

 • -  inaltimea constructiei propuse este P (parter), Hmax = 6,60m (inaltimea la coama fata de cota ±0,00m)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  retragerea fata de aliniament :

 • -  cladirea propusa este retrasa fata de aliniament, la o distanta mai mare de 5m, conform cu prevederile PUG Galati (5,40m fata de limita nordica, respectiv la 11,60m fata de limita vestica)

 • ■  retragerea fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:

 • -  constructia propusa se afla la distanta de minim 0,60m fata de laturile de est si de sud, fatadele aferente fiind lipsite de goluri pentru usi sau ferestre

 • -  constructia propusa se afla la distanta mai mare de 0,60m fata de latura de vest, fatada aferenta continand ferestre de lumina

 • ■  distanta dintre cladiri :

 • -   nu este cazul

 • ■  volumetrie :

 • -  se propune realizarea unui volum simplu, monobloc

 • -  volumul propus este adecvat scarii impuse de tesutul invecinat

 • -  constructia propusa prezinta acoperire in sarpanta, in conformitate cu caracterul zonei

 • ■  arhitectura fatadelor :

 • -   fatadele cladirii propuse au deschideri pur functionale pentru usi si ferestre

 • -  fatada de nord este proiectata ca fatada principala, cu deschideri mari pentru accesul autovehiculelor

 • -  fatadele de est si de sud sunt opace, iar fatada de vest are o fereastra de lumina NOTA : iluminarea naturala a cladirii se face prin intermediul a trei luminatoare

 • ■   finisaje :

 • -  cladirea propusa va avea inchiderile perimetrale si acoperisul din panouri sandwich

 • ■  gama cromatica :

 • -   cladirea propusa va fi finisata cu nuante de alb si griadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ

’                                                  J                                              J

In conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările si completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

 • ■  coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință

 • -  nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție

 • ■  procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • - suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • - proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construităadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

S-au exclus din calculul ariilor construite si desfășurate următoarele :

- Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

- Trotuarele de protecție

ARIA CONSTRUITA folosita pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

Ac = 127,50m

ARIA DESFASURATA folosita pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

Ad = 127,50m

Dimensiuni maximale în plan :

 • ■  7,50m x 17,00m

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR ETC.)

Distanțele minime intre obiectivele propuse si limitele de proprietate:

 • ■  fata de limita de nord : 5,40m

 • ■  fata de limita de sud : 0,60m

 • ■  fata de limita de est : 0,60m

 • ■  fata de limita de vest : 11,60m

Distanțele obiectivelor propuse fata de constructiile existente si mentinute pe teren :

nu este cazuladresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Accesuri :

 • ■  acces pietonal : latura de nord a lotului, direct din calea de circulație ce asigura accesubilitatea catre Drumul de Centura

 • ■  acces carosabil : latura de nord a lotului, direct din calea de circulatie ce asigura accesubilitatea catre Drumul de Centura

 • ■  acces utilaje pentru stingerea incendiilor : latura de nord a lotului, direct din calea de circulatie ce asigura accesubilitatea catre Drumul de Centura

 • 4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE J                                                                                                                                                                                    f                f

MENȚINUTE

Construcția propusa va fi amplasata in zona sud-estica a terenului. Fațada principala a construcției propuse este orientata către calea de circulatie din zona de nord. Accesul in construcție se realizează prin fațada nordica. In urma propunerii, curtea constructiei se va desfasura de-a lungul laturilor de nord si de vest.

Pe teren nu exista constructii cu care sa se armonizele cea nou - propusa.

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

J                                                                                                               >

Nu este cazul.

 • 4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE li     i   i

Se propune supralargirea si modernizarea cailor de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat PUD pe laturile de nord si de vest la ampriza de minim 7.50m, conform profilului transversal tip 3 prezentat in PUZ UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41. In sit, circulația auto si cea pietonala se desfasoara pe aleile pavate proiectate.

Conform RLU aferent PUG Galati, pentru constructii industriale se impune a se amenaja minim un loc de parcare la 150mp suprafață desfășurată a construcției pentru activități desfășurate pe o suprafață de 101-1.000 mp.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Construcția propusa are suprafața desfasurata de 127,50mp. Conform prescripțiilor de mai sus, in incinta se impune amenajarea a minim 2 locuri de parcare.

In cadrul obiectivului propus s-a prevazut amenajarea a 2 spatii de parcare.

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE

J                                                                                                 f                                                                                                                                                                                                                       f

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

I

Amplasamentul necesita intervenții de sistematizare verticala pentru uniformizarea terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.14 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticala al prezentei documentații. Amplasarea clădirii in zona sud-estica a terenului asigura deschidere suficienta a curții pentru dezvoltarea spatiilor plantate.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRII IMPUSE DE

> >

ACEASTA

Nu este cazul.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

 • 4.11. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Se propun urmatoarele :

 • ■  Extinderea retelelor edilitare de apa, canalizare si gaze naturale pe caile de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat PUD pe laturile de nord si de vest

 • ■  Supralargirea si modernizarea cailor de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat PUD pe laturile de nord si de vest la ampriza de minim 7.50m, conform profilului transversal tip 3 prezentat in PUZ UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Conform RLU aferent PUG Galati, pentru construcțiile industriale vor fi prevăzute spații verzi și plantate in procent de minim 20% din suprafata terenului.

Spatiul neocupat de constructii si circulatii interioare va fi inierbat. Acesta va ocupa 114m , respectiv 28,50% din suprafața terenului.

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 28,45m - 30,24m (Sistem Cote Marea Neagră) si prezintă inclinație orientata dinspre est inspre vest.

 • 4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Se va avea in vedere nivelarea terenului, cu orientarea inclinației acestuia pentru evacuarea apelor pluviale către calea de circulatie din zona de vest.

Latura de vest a terenului se va nivela la cota de 28,45m, iar latura de est se va incarca pana la cota de 28,76m pentru a asigura o panta de cel putin 1%. In jurul construcției propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție si rigole pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcțiilor propuse :

 • ■  distanta fata de limita de nord : 5,40m

 • ■  distanta fata de limita de vest : 11,60m

Înălțimea construcțiilor propuse :

 • ■  regim de înălțime : P (parter)adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Hmax = 6,60 m (inaltimea la coama fata de cota ± 0,00m)

Procentul de ocupare a terenului :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 31,87%

 • 4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,31

 • 4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

Alimentare apa canal:

 • ■  Se propun urmatoarele :

 • - Extinderea retelelor de apa si canalizare pe caile de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD in partea de nord si in partea de vest

 • - Realizarea unui bransament, respectiv a unui racord la retelele de apa, respectiv de canalizare, ulterior finalizarii lucrarilor de extindere

 • - Realizarea unui put forat, respectiv realizarea unui bazin vidanjabil in incinta pana la finalizarea lucrarilor de extindere a retelelor de apa si canalizare

Alimentare cu energie electrica:

 • ■  Se propune realizarea unui bransament subteran la reteaua de energie electrica tip LES 0,4 kV existenta pe calea de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD in zona de nord

Gaze naturale:

 • ■  Se propun urmatoarele :

 • - Extinderea retelei de gaze naturale pe caile de circulatie ce bordeaza terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD in partea de nord si in partea de vest

 • - Realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale, ulterior finalizarii lucrarilor de extindereadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Incalzire si apa calda de consum :

 • ■  nu este cazul

Alimentare cu energie termica :

 • ■  nu este cazul

Telefonizare :

 • ■  nu este cazul

Transport urban :

 • ■  nu este cazul

 • 4.18. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT SI PROPUS)

FUNCȚIUNI EXISTENTE:

COMERȚ, SERVICII,

ZONA CONSTRUCȚII

INDICATORI

URBANISTICI

UTR 37 :

ZONA ACTIVITĂȚI

PRODUCTIVE/ SERVICII /

LOCUINTE INDIVIDUALE

SPATII VERZI

AFERENTE ECHIPAMENTELOR TEHNICO- EDILITARE, (CU EXCEPTIA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR TEHNOLOGICE)

* posibilitati maxime, conform P.U.G. GALATIadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

INDICATORI URBANISTICI

TERENUL CE A GENERAT NECESITATEA ELABORĂRII PUD

situatie existenta

situatie propusa

ELEMENTE DE BILANT

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

mp

%

mp

%

CIRCULATII PUBLICE

403,50

50,22

403,50

50,22

Circulatie carosabila

252,00

31,36

311,50

38,77

Circulatie pietonala

98,00

12,20

92,00

11,45

Teren neamenajat

53,50

6,66

0,00

0,00

CURTI CONSTRUCTII

400,00

49,78

400,00

49,78

Suprafata construita

0,00

0,00

127,50

15,87

Suprafata desfasurata

0,00

---

127,50

---

Amenajari de incinta

0,00

0,00

272,50

33,91

Teren neamenajat

400,00

49,78

0,00

0,00

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE

803,50

100,00

803,50

100,00

STUDIU PUDadresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

ELEMENTE DE BILANT

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

mp

%

mp

%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0,00

0,00

127,50

31,87

SUPRAFAȚA DESFASURATA

0,00

---

127,50

---

TEREN NEAMENAJAT

400,00

100,00

0,00

0,00

AMENAJARI DE INCINTA

0,00

0,00

272,50

68,13

Circulații interioare

»

0,00

0,00

133,50

33,38

Parcări la sol

0,00

0,00

25,00

6,25

Spatii verzi plantate

0,00

0,00

114,00

28,50

SUPRAFATA TOTALA A

TERENULUI CE FACE OBIECTUL

PUD

400,00

100,00

400,00

100,00

 • 5. CONCLUZII

  • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Realizarea investiției propuse creează o unitate de servicii, respectiv intretinere autovehicule.

 • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Obiective de utilitate publica :

 • ■  Extinderea rețelelor edilitare de apa, canalizare si gaze naturale pe caile de circulație ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD pe laturile de nord si de vest

 • ■  Modernizarea si supralargirea cailor de circulatie ce bordeaza terenul ce face obiectul PUD pe laturile de nord si de vest la ampriza de 7,50m conform profilului transversal tip 3 prezentat in PUZ UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Obiective a căror realizare se afla in sarcina beneficiarului :

 • ■  Edificare construcție propusa

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivul propus

 • ■  Platforme si trotuare in incinta

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spatii plantate, amenajări exterioare

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Consideram ca propunerile făcute de beneficiar sunt in concordanta cu caracterul zonei si cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcției s-a făcut cu sensibilitate fata de forma si dimensiunile lotului, iar amenajarile de incinta au urmărit buna accesibilitate in sit si dezvoltarea spatiilor plantate.adresa

MUN. GALATI, STR. BRAILEI NR. 163, BL. A4, AP. 8 / 12 OP.6, COD 800309, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

RO11860639

nr. ordine in registrul comertului

J17 / 412 / 1999 contact

www.supercon.ro office@supercon.ro

+40 (236) 437 777 +40 (745) 541 141 +40 (722) 336 648

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 6. ANEXE

  Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 1108 următoarele documente, in copie :

  • ■  Certificat de Urbanism

  • ■  Aviz CTATU

  • ■  Dovada achitării taxei RUR

  • ■  Titlul de proprietate asupra imobilului

  • ■  Extras de carte funciara

  • ■  Aviz apa canal

  • ■  Aviz alimentare cu energie electrica

  • ■  Aviz gaze naturale

  • ■  Aviz salubritate

  • ■  Aviz incalzire si apa calda de consum


  din 07.08.2017, la prezenta documentație se vor anexa

  • ■  Aviz alimentare cu energie termica

  • ■  Aviz sanatatea populatiei

  • ■  Acord notarial vecini (activitate)

  • ■  Numar postal

  • ■  Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului

  • ■  Studiu geotehnic

  • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.


Întocmit,

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

1

Extras din PUZ UTR 37, UTR 39, UTR 40, UTR 41 - MUN. GALATI

Articolul 1 - Utilizări admise (se regăsesc în cadrul tabelului 16, atașat)

 • (1) Construcții comerciale/servicii generale ;

 • (2) Construcții administrative și birouri;

 • (3) Construcții financiar bancare, sedii sindicate, sedii partid, fundații, ONG, agenții asociații;

 • (4) Construcții culturale, cu capacitate mai mica de 50 de locuri;

 • (5) Instituții, servicii și echipamente publice;

 • (6) Locuințe (individuale, cuplate, colective);