Hotărârea nr. 503/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 8, Bd. Milcov, nr. 10A

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 503 din 27.09.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, bd. Milcov, nr. 10A

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 530/10.09.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74118/10.09.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74120/10.09.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 59406/13.07.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, bd. Milcov, nr. 10 A (bd. Milcov, nr. 10, LOT 1), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, bd. Milcov, nr. 10A (bd. Milcov, nr. 10, LOT 1), în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință individuală, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Băisan Costel-Cătălin și Băisan Luminița, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,


|                        UTR 8 :                        f

1   BULEVARDUL COSBUC - ZONA MIXTA   |

SUPRAFAȚA   1

PARCELA

POT

I    CUT    I

150-200 mp

45%

1,5

201 - 500 mp

45%

2,5

501 -1000 mp

70%

3,5

peste 1000 mp

«0%

4,8


ELEMENTE DE BILANȚ

SITUAȚIE

EXISTENTA

SITUAȚIE

PROPUSA

ELEMENTE DE BILANȚ

SITUAȚIE EXISTENTA

SITUAȚIE

PROPUSA

SUPRAFAȚA (mp)

I PROCENT (%)

SUPRAFAȚA I (mp)

PROCENT (%)

SUPRAFAȚA I (mp)

PROCENT <%)

SUPRAFAȚA I (mp)

PROCENT (%)

CIRCULAȚII PUBLICE

171,00

18,15

171,00

18,15

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

23,00

3,61

122,05

19,19

Circulație carosabila

89,00

11,45

89,00

11,45

Garaj

23,00

3,61

23,00

3,61

Circulație pietonala

52,00

6,70

52,00

6,70

Locuința

0,00

0,00

99,05

15,58

CURȚI CONSTRUCȚII

636,00

81,85

636,00

81,85

SUPRAFAȚA DESFASURATA

23,00

221,10

-

Arie construita

23,00

2,96

122,05

15,71

Garaj

23,00

23,00

Arie desfasurata

23,00

221,10

-

Locuința

0,00

198,10

-

Amenajari de incinta

613,00

78,89

513,95

66,14

AMENAJARI DE INCINTA

613,00

96,39

513,95

80,81

ARIE TOTALA ZONA DE STUDIU PUD :

777,00

100,00

777,00

100,00

Circulații interioare

0,00

0,00

127,50

20,05

Spatii de parcare

0,00

0,00

0,00

0,00

Spatii plantate

613,00

96,39

386,45

60,76

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN :

636,00

100,00

636,00

100,00

P. O . T. existent=3,61%

| P . O.T . realizat=19,19% |

C . U.T . EXISTENT=O , 03  |

| C. U . T . REALI ZAT=0,34  |
Limita zonei de studiu PUD

Limita de proprietate a terenului ce a generat PUD

Limita construcții existente

Limita construcții propuse (la nivelul parterului)

Limita construcții propuse (la nivelul etajelor superioare)

Limita amenajari de incinta propuse


Rețea de alimentare cu energie electrica existenta

Branșament subteran propus la rețeaua de alimentare cu energie electrica

Rețea de apa existenta

Branșament propus la rețeaua de apa

Rețea de canalizare existenta


Racord propus la rețeaua de canalizare

Rețea de gaze naturale existenta

Branșament propus la rețeaua de gaze naturale" PREZENTUL DOCUMENT ESTE “I VALABIL ÎNSOȚIT DE PROCESU-VERBAL DE RECEPȚIE


22 CO

S<o

CM

O

■M-

O

co

ss

CO


Ț^l

O

>

■O'

1 ■ ■

kr

.-J

:>

o

o

1

ri’

<

J

cm

0

■ ■ ■

o'

.Q..

O


proiectant de arhitectura:

titlu proiect:

LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE

adresa imobilului:

BD.MILCOVNR. 10A

MUN. GALAȚI

proiectant de urbanism:

beneficiar:

BAISAN COSTEL-CATALIN SI BAISAN LUMINIȚA

titlu planșa:

REGLEMENTARI EDILITARE

număr proiect:

016/2018

proiectare:

P.U.D.

U3PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ (P+M) SI ÎMPREJMUIRE”,

B-DUL MILCOV, NR. 10A, GALAȚI

BENEFICIARI: BĂISAN COSTEL CĂTĂLIN SI BAISAN LUMINIȚA

9                                                  V

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), S.C. Machbar Atelier S.R.L. și S.C. Arhideskvision SRL, Galați, str. Dr. Râutu, nr. 11, Bl, A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat vecinii directi al parcelei: UM 01551, Dobrea Răduțu, Enache Cosmin, Stroia Cosmin.

In cadrul procesului de informare și consultare a publicului s-au înregistrat observații din partea vecinului de la nordul parcelei care a generat PUD, domnul Enache Cosmin. Principalele observații au fost: pastrarea împrejmuirii existente și realizarea accesului la locuința propusă, precum și diferitele reparații viitoare să se facă doar din interiorul parcelei beneficiarilor Băisan Costel Cătălin și Băisan Luminița.

Prin adresa nr. 63925/03.07.2018, a Unității Militare 01551, se comunică faptul că vizavi de propunerile din documentația PUD nu sunt obiecții dar că beneficiarul documentației are obligația obținerii avizului Statului Major al Apărării.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați


*Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam.103, Et. 1, Galați, România www. primariagalati. ro


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE

Mun. Galați, Bd. Milcov Nr. 10A

beneficiar : BAISAN COSTEL - CATALIN si BAISAN LUMINIȚA


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FOAIE DE GARDA

investiție :

LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE

localizare :

MUN. GALAȚI, BD. MILCOV NR. 10A

J ’

proiect nr :

016 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiar :

BAISAN COSTEL - CATALIN si BAISAN LUMINIȚA

proiectant de arhitectura :

S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

TABEL

RESPONSABILITATI

sef proiect (urbanism) : proiectant (urbanism) : desenator :

drd. master urbanist

Atanasia MANDRU (STOICA)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

BORDEROU

PIESE SCRISE

foaie de garda tabel responsabilitati borderou memoriu justificativ anexe

PIESE DESENATE

U0 : incadrare in teritoriu

U1 : situatie existenta

U2 : reglementari urbanistice

U3 : reglementari edilitare

U4 : obiective de utilitate publica

U5 : posibilitati de mobilare urbanistica


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

   investiție :

   LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE

   localizare :

   MUN. GALAȚI, BD. MILCOV NR. 10A

   J ’

   proiect nr :

   016 / 2018

   faza :

   PLAN URBANISTIC DE DETALIU

   beneficiar :

   BAISAN COSTEL-CATALIN SI BAISAN LUMINITA

   proiectant de arhitectura :

   S.C. ARHIDESKVISION S.R.L.

   proiectant de urbanism :

   MACHBAR ATELIER S.R.L.

   data reviziei :

   iunie 2018

   OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări consta in realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -

LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 502 din 05.04.2018.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

In conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7 / 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

 • 2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

  • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei in care acesta este inclus

Zona studiată în cadrul P.U.D. se află în Galați, zona central - nordica a orasului, la vest fata de axul nord -sud creat de Bd. George Cosbuc, respectiv in apropierea intersectiei Bd. Milcov - Str. Focsani. Terenul ce face obiectul P.U.D. este inclus in U.T.R. 8 - Bulevardul Cosbuc - zona mixta. Conform PUG Galati, zona prezinta urmatoarele caracteristici 1:

Zonele mixte de dezvoltare sunt constituite de-a lungul principalelor artere la nivel municipal si contin cu precadere locuinte, servicii generale si comerciale si echipamente publice destinate asigurarii necesarului si deservirii zonelor de locuinte individuale si colective adiacente. Totodata acestea au rolul de a asigura dezvoltarea echilibrata si continuitatea configurativa la nivelul municipiului, prin relationarea principalilor poli de dezvoltare.

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  studiu geotehnic

 • ■  plan topografic


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  Se recomanda fundarea directă la adâncimea impusă constructiv și cu respectarea adâncimii limită de îngheț, prin intermediul unei perne din material granular (balast / piatra sparta), cu grosimea de 1,00m sub fundatii, evazata cu minim grosimea ei

 • ■  Presiunea convențională maxim admisă, prin intermediul pernei de material granular : 120 kPa

 • ■  Structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculată, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferențiate în timp, ale construcției și implicit ale ternului de fundare

 • ■  La proiectare, execuție și exploatare, se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul construcției sau de sub aceasta, cu ape infiltrate provenite din precipitații sau pierderi din rețele și conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă și canalizare

 • ■  Se recomanda sistematizarea pe verticală și în plan a terenului adiacent construcției proiectate, care se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent pentru indepartarea rapida a apelor pluviale

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare se vor introduce obligatoriu in canale de protectie

Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  amplasamentul este relativ plan si prezinta cote de nivel cuprinse in intervalul 60,22m - 60,57m (Sistem Cote Marea Neagra)

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform PUG Galati, U.T.R. 8 prezinta urmatoarele prescriptii si reglementari (ce nu pot fi modificate de documentatiile PUD) :

Funcțiunile admise în zona de studiu :

 • ■  locuinte individuale si colective

 • ■  constructii comerciale, cu exceptia celor care comercializeaza materiale de constructii

 • ■  constructii administrative si birouri

 • ■  constructii financiar bancare


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  construcții de cult, cu excepția mănăstirilor, schiturilor si cimitirelor

 • ■  institutii, servicii si echipamente publice

 • ■  servicii generăle, cu exceptiă ătelierelor poluănte

 • ■  constructii invatamant

 • ■  constructii de sanatate, cu exceptia centrelor de asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu dizabilitati, recuperari functionale, centre psihiatrice)

 • ■  constructii de agrement: locuri de joaca pentru copii, parcuri, scuaruri

 • ■  parcaje publice subterane, supraterane si multietajate

 • ■  spatii publice, pietonale, spatii verzi

 • ■  constructii aferente echipamentelor edilitare

Amplasarea cladirilor fata de aliniament :

 • ■  Construcțiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului străzii cu următoarele condiții:

 • - în cazul în care pe parcelele învecinate construcțiile sunt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea dominantă pe stradă, instituită prin regulamentele anterioare, evidențiată prin clădiri mai noi și în stare bună;

 • - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan ;

 • - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament, iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 3 -5.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 3-5.0 metri;

Stationarea autovehiculelor :

pentru constructii de locuinte, se va asigura minim 1 loc de parcare la 1 - 5 locuinte unifamiliale cu lot propriu


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Inaltimea maxima admisibila a cladirilor :

 • ■   Înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora, astfel incat inaltimea maxima la coama / atic pe o distanta de minim 5m de la aliniament sa nu depaseasca distanta intre aliniamente

 • ■  P+5E (18m la coama / atic)

Spatii libere si spatii plantate :

 • ■   spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • ■   se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

 • ■   terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații va fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • ■   parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare și vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălțime;

 • ■   pentru constructii de locuinte, procentul minim de spatii verzi in interioriul parcelei va fi in funcție de tipul de locuire, dar nu mai puțin de 2 mp/ locuitor

Împrejmuiri :

 • ■   în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00m din care un soclu opac de 0.60m, partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu ; poate fi autorizată o înălțime diferită în cazul reconstrucției sau restaurării unei împrejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existentă

 • ■   stâlpii de susținere în cazul în care nu sunt metalici se vor armoniza cu finisajul clădirii principale și al gardurilor alăturate

 • ■   porțile se vor armoniza cu împrejmuirea

 • ■   pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2.00m

Procent maxim de ocupare a terenului (POT %) - in cazul locuințelor individuale :

 • ■   P.O.T. max = 45 % (pentru suprafețe de teren cuprinse intre 150 mp - 500 mp)

 • ■   P.O.T. max = 70 % (pentru suprafete de teren cuprinse intre 501 mp - 1000 mp)

 • ■   P.O.T. max = 80 % (pentru suprafete de teren mai mari de 1000mp)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT) - in cazul locuințelor individuale :

 • ■   C.U.T. max = 1,5 (pentru suprafețe de teren cuprinse intre 150 mp - 200 mp)

 • ■   C.U.T. max = 2,5 (pentru suprafețe de teren cuprinse intre 201 mp - 500 mp)

 • ■   C.U.T. max = 3,5 (pentru suprafete de teren cuprinse intre 501 mp - 1000 mp)

 • ■   C.U.T. max = 4,8 (pentru suprafete de teren mai mari de 1000mp)

 • 2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Nu este cazul.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

In scopul prezentei documentatii PUD s-a luat in studiu o suprafata de teren de 777 mp ce cuprinde :

 • ■  636 mp : terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD, apartinand domeniului privat, proprietate a beneficiarilor BAISAN COSTEL - CATALIN si BAISAN LUMINITA

 • ■  171 mp : o portiuni din Bd. Milcov, apartinand domeniului public, proprietate a Mun. Galati

 • 3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Bd. Milcov asigura accesul direct catre jumatatea vestica a Mun. Galati, facand legatura cu urmatoaele artere de circulatie : Bd. George Cosbuc, Str. Vizantea, Str. Focsani, Str. Odobesti, Str. Cotesti, Str. Naruja, Str. 1 Decembrie 1918, Bd. Traian Vuia, Str. Ionel Fernic, Str. Nicolae Mantu, Calea Smardan, Drumul de Centura . In prezent accesul in incinta terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD se face prin partea de sud a lotului, direct din Bd. Milcov. Aceasta se prezintă sub forma unei artere carosabile cu îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulatie carosabila si pietonala. In zona de studiu PUD, Bd. Milcov are profil stradal de aproximativ 13,60m.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

J                                                            ’                                       1                                                         1

Suprafața ocupata de imobilul ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  Steren = 636 mp

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  nord : 12,00 m

 • ■  est : 53,28 m (cumulat)

 • ■  sud : 12,56 m

 • ■  vest : 53,13 m

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborarii P.U.D. :

 • ■  la nord - Cazarma 302

 • ■  la est - Stroia Cosmin si Enache Cosmin

 • ■  la sud - bd. Milcov

 • ■  la vest - Dobrea Radutu

 • 3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               J                                                      J

In prezent, pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD se regaseste o constructie (C1) cu regim de inaltime P (parter), cu destinatia de garaj. Situatia suprafetelor se prezinta dupa cum urmeaza :

 • ■  Suprafața de teren construita : 23,00 mp

 • ■  Suprafața de teren libera : 613,00 mp

 • 3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezinta caracter rezidențial, cu locuinte unifamiliale, procent de ocupare a terenului (POT) mediu si coeficient de utilizare a terenului (CUT) scazut.

Țesutul urban este alcatuit din parcele cvasi - regulate, de dimensiune medie. Deschiderea la strada (frontul loturilor) variaza intre aproximativ 8,00m - 30,00m, iar adancimea acestora variaza intre aproximativ 20,00m - 50,00m.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Frontul pe artera Bd. Milcov este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structura durabila, semi-durabila si provizorie, cu regim de înălțime P (parter) - P+1E dispuse predominant in regim cuplat si in regim izolat. In zona intalnim atat cladiri aflata in stare fizica buna, cat si cladiri aflata in stare fizica medie sau rea.

Constructiile sunt in general dispuse retras fata de aliniament, cu cateva exceptii. Cladirile care sunt retrase fata de aliniament prezinta regim de aliniere variabil de 2,00m - 8,00m. Retragerea dominanta a cladirilor este de 7-8m.

Cladirile existente pe Bd. Milcov sunt caracterizate in general de volumetrie simpla, local cu mici decrosuri. Constructiile edificate cu mai mult timp in urma nu prezinta balcoane si / sau logii. Frontul prezinta grad scazut de transparenta. In antiteza, cladirile nou-construite prezinta balcoane si / sau logii cu grad mediu de transparenta.

Datorita geometriei loturilor, cladirile sunt in general dispuse cu latura scurta spre strada si cu latura lunga spre lateralul lotului. Fatadele orientate catre strada prezinta tratare relativ simpla, cu borduri si ancadramente, in general cu goluri pentru ferestre. Cladirile noi prezinta goluri de dimensiune medie si tratare decorativa.

Modul de acoperire al constructiilor in zona este in general in sarpanta, cu una sau mai multe ape. Gama cromatica a invelitorilor cuprinde atat nunate calde (rosu, caramiziu), cat si nuante reci (gri, argintiu). Textura finisajelor invelitorilor este in general fina, cu finisaj mat, existand si exceptii (tabla stralucitoare).

Fatadele cladirilor prezinta in general deschideri de dimensiune medie pentru ferestre si usi. Fatadele sunt realizate in general cu decoratii simple sau fara decoratii ; decoratiile de fatada includ borduri, braie sau ancadramente, realizate fie in relief, fie din culoare. Cladirile nou-construite prezinta deschideri de dimensiuni mai mari, cu tratare de tip ancadrament. Gama cromatica a fatadelor include culori calde (nuante de galben, bej, caramiziu) si colori reci (nuante de gri, verde). Textura finisajelor fatadelor este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezinta refrexii discrete, ce nu degradeaza imaginea urbana.

Imprejmuirile la strada ale loturilor din zona sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din fier forjat, din tabla, din lemn sau din beton. Imprejmuirile la strada ale loturilor prezinta grad redus sau foarte redus de transparenta, fiind in general opace. Acestea au inaltimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatica a imprejmuirilor include culori calde (nuante de galben, caramiziu) si nuante reci (gri, argintiu).Textura finisajelor imprejmuirilor la strada este fie fina, fie grunjoasa, cu finisaj mat.

In zona de studiu PUD Bd. Milcov se prezintă sub forma unei artere carosabile cu îmbrăcăminte rutiera rigida, cu fire de circulatie carosabila si pietonala. Calea de circulatie are profil stradal de aproximativ 13,60m si este echipata cu rețele edilitare (retea de apa, retea de canalizare, retea de alimentare cu energie electrica si retea de gaze naturale). Aceasta se afla in stare fizica medie - buna.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Clădirile aflate in imediata vecinătate a lotului ce a generat necesitatea elaborării PUD au destinația de locuințe unifamiliale sau anexe gospodaresti.

In prezent, pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD se regaseste o constructie (C1) cu regim de inaltime P (parter), cu destinatia de garaj.

 • 3.6.  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFETELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitată conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■  Terenuri aparținând domeniului public, proprietate a Municipiului Galați: 171mp

 • ■  Terenuri aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice si juridice: 636 mp

Terenul de 636mp este proprietatea beneficiarilor BAISAN COSTEL - CATALIN si BAISAN LUMINIȚA conform Contractului de Vanzare - Cumparare autentificat cu nr. 304 / 02.02.2018 de N.P. Hogas Doina si este identificat prin nr. cadastral 125927, nr. carte funciara 125927.

 • 3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Succesiune litologica :

 • ■  0,00m + 3,50m : strat de umplutura pamant negru si si galben, eterogena, umeda

 • ■  3,50m + 5,00m: orizont de loess galben, umed-moale

Indici geotehnici :

 • ■  Granulozitate : pietris 0% ; nisip 12 - 13% ; praf 69 - 71% ; argila 17 - 18%

 • ■  Umiditatea naturala : 22,2% < w < 24,7%

 • ■  Limita de framantare : 10,1% < wL < 10,8%

 • ■  Limita de curgere : 29,9% < wP < 30,6%

 • ■  Indicele de plasticitate : 19,6% < Ip < 19,9%

 • ■  Indicele de consistenta : 0,28 < Ic < 0,42


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Condiții de fundare si recomandări:

»

 • ■  Fundare directa, pana la adancimea impusa constructiv si cu respectarea adâncimii limita de inghet (- 1,00m), la adancimi de minim 1,50m pentru fundatii exterioare si minim 1,00m pentru cele interioare, prin intermediul unei perne din material granular (balast / piatra sparta), cu grosimea de 1,00m sub fundatii, evazata cu minim grosimea ei

 • ■  Presiunea conventionala de calcul maxim admisa, prin intermediul pernei de material granular : 120 kPa

 • ■  Structura de rezistență a construcției proiectate va fi astfel aleasă și calculată, încât să micșoreze sensibilitatea construcției la deformațiile terenului de fundare și să fie capabilă să preia eventualele tasări neuniforme și diferențiate în timp, ale construcției și implicit ale ternului de fundare

 • ■  La proiectare, executie si exploatare se vor prevedea masuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul constructiei sau de sub aceasta cu ape infiltrate provenite din precipitatii sau pierderi din retele si conductele hidro-edilitare, purtatoare de apa si canalizare

 • ■  Sistematizarea pe verticala si in plan a terenului adiacent constructiei proiectare se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent, astfel incat sa asigure indepartarea rapida a apelor pluviale, prin realizarea de trotuare de protectie, pante, rigole si santuri de garda dalate, verificate periodic si mentinute in functiune

 • ■  Toate retelele sau conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă rece, apă caldă și canalizare se vor introduce obligatoriu in canale de protecție

 • 3.8. ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE ȘI UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Amplasamentul nu prezintă accidente de teren vizibile.

Conform studiului geotehnic, zonele in care grosimile stratului de pamant negru vor fi mai mari decat cota de fundare, sau daca la adancimea de fundare impusa constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de caramizi, moloz etc. sau zone cu umiditati excesive, mai mari decat a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina in totalitate si golul rezultat va fi completat pana la cota de fundare cu pamant galben, curat, cu umiditatea optima de compactare (w = 12% - 16%), compactat corespunzator cu mijloace de terasare semi-mecanice, in straturi subtiri cu grosimea de cca. 15cm - 20cm.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Nivelul hidrostatic al pânzei de apa subterana se afla la adâncime de cca. 4,50m de la cotele actuale ale terenului natural de pe amplasament si in funcție de acesta.

 • 3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru proiectarea cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinata pentru intervalul mediu de recurenta/referința (IMR) corespunzător stării limita ultime. Valoarea perioadei de control (colt) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013). Imobilul cercetat se încadrează in zona cu gradul 8 de intensitate macroseismica, situându-se in apropierea liniei de fractura tectonica majora Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorita acestui fapt in zona municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru in zona Vrancea.

 • 3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE, ETC.)

Analiza fondului construit existent in zona :

 • ■  Inaltime : P (parter) - P+1E

 • ■  Structura : clădiri durabile, semi-durabile si provizorii

 • ■  Stare : buna, medie si rea

Analiza fondului construit existent pe terenul ce a generat necesitatea elaborarii PUD:

 • ■  Inaltime : P (parter)

 • ■  Structura : cladire cu structura provizorie

 • ■  Stare : medie


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona amplasamentului situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează, conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1085 din 24.08.2016 :

 • ■  Alimentare apa canal :

Conform avizului nr. 14236 / 15.05.2017 emis de APA CANAL S.A. Galati, pe Bd. Milcov exista retele de apa OL Dn 200mm si OL Dn 50mm si o conducta de canalizare Beton Dn 400mm.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD nu prezinta bransament la reteaua de apa potabila, sau racord la reteaua de canalizare.

 • ■  Alimentare cu energie electrica :

Conform avizului nr. 30501819795 / 08.05.2018 emis de SDEE MUNTENIA NORD, lucrarile propuse nu afecteaza instalatiile electrice.

Artera de circulatie Bd. Milcov este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD nu prezinta bransament la reteaua de alimentare cu energie electrica.

 • ■  Gaze naturale :

Conform avizului nr. 312.644.873 / 16.05.2018 emis de DISTRIGAZ SUD RETELE - ENGIE, pe Bd. Milcov exista retea de distributie a gazelor naturale.

Terenul ce a generat necesitatea elaboarii PUD nu prezinta bransament la reteaua de gaze naturale.

 • ■  Incalzire si apa calda de consum :

Nu este cazul.

 • ■  Alimentare cu energie termica :

Nu este cazul.

 • ■  Telefonizare :

Nu este cazul.

 • ■  Transport urban :

Nu este cazul.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.   REGLEMENTĂRI

  • 4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusa de beneficiar este realizarea obiectivului LOCUINȚA INDIVIDUALA SI ÎMPREJMUIRE.

 • a)  Compartimentare :

 • ■  Parter : camera de zi ; bucatarie ; grup sanitar ; birou ; hol ; casa scarii ; spatiu tehnic ; terasa acoperita ; terasa neacoperita

 • ■  Mansarda : 3 dormitoare ; 2 dressing-uri ; hol ; casa scarii ; logie ; balcon

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Realizarea de bransamente pentru urmatoarele retele edilitare : retea de apa ; retea de alimentare cu energie electrica (subteran) ; retea de gaze naturale

 • ■  Realizarea unui racord la reteaua de canalizare

 • c)  Amenajari de incinta :

 • ■  Circulatii interioare : 127,50 mp (20,05% din suprafata totala a terenului)

 • ■  Spatii plantate : inierbarea spatiului liber rezultat in urma propunerii - 386,45 mp (60,76% din suprafata totala a terenului)

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

 • a)  Funcțiune propusa :

 • -  Functiunea de locuinta individuala este in conformitate cu permisivilatile PUG Galati pentru UTR 8

 • b)  Amplasarea construcției :

 • ■  regim de construire :

 • -  constructie izolata

 • ■  poziționare :

 • -  constructie amplasata in jumatatea sudica a terenului, de-a lungul laturii de est


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  amplasare fata de aliniament :

 • -  construcție retrasa fata de aliniament (limita de sud)

 • ■  amplasare fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei :

 • -  constructie retrasa fata de limitele de nord, de est si de vest ale parcelei

 • c) Conformarea constructiei :

 • ■  regim de inaltime :

 • -  inaltimea constructiei propuse (Hmax = 7,80m la coama) nu depaseste distanta dintre aliniamente pe Bd. Milcov (13,60m)

 • -  regimul de inaltime propus (P+M) se incadreaza in regimul de inaltime dominant al zonei (P - P+1E)

 • ■  retragerea fata de aliniament (limita sudica - Bd. Milcov) :

 • -  conform PUG Galati, constructiile propuse vor respecta retragerea dominanta pe strada ; totodata RLU impune o distanta minima intre cladiri echivalenta cu 1/4 din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele (in situatia in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități ce necesită lumină naturală)

 • -  cladirea propusa se va retrage de la aliniament cu 8,45m, pentru a asigura distanta de 1,30m (1/4 din inaltimea la cornisa a celei mai inalte dintre ele) intre aceasta (regim de inaltime P+M ; H cornisa 5,20m) si constructia existenta pe teren (regim de inaltime P -parter ; Hcornisa 3,00m)

 • ■  retragerea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:

 • -  constructia propusa se afla la distanta de cel putin 2,00m fata de limitele de proprietate de nord si de vest ale terenului, fatadele respective continand ferestre de vedere

 • -  constructia propusa se afla la distanta de cel putin 0,60m fata de limita de proprietate de est a terenului, fatada respectiva continand strict ferestre de lumina

 • -  terasa neacoperita dinspre posteriorul cladirii, ce asigura vedere catre fondul invecinat, se afla la distanta de cel putin 2,00m fata de oricare dintre limitele laterale sau posterioara ale lotului


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  conformarea construcției la condițiile geotehnice :

 • -  Infrastructura construcției va fi alcatuita din fundații continue legate cu centuri armate pe ambele directii ; suprastructura va fi din cadre de beton armat formate din stalpi si grinzi ; planseele vor fi din beton armat

 • -  Fundatia continua din axul D aferent laturii de est a constructiei se va retrage cu 1 m fata de limita de est a proprietatii ; talpa fundatiei va fi intoarsa ; in dreptul axului D se propune o consola de 30 cm pe care se vor aseza peretii exteriori placati cu termosistem cu grosimea de 10 cm astfel incat distanta dintre limita proprietatii de est si cladirea propusa va fi de minim 60 cm.

 • -  Fundatiile constructiei propuse se vor afla la distanta de cel putin 1,00m fata de limitele de proprietate pentru punerea in opera a pernei din material granular

 • -  Atat fundatia cladirii propuse, cat si imbunatatirile de teren se vor executa in limitele terenului ce face obiectul prezentei documentatii PUD

 • ■  distanta dintre clădiri situate pe aceeași parcela:

 • -  constructie existenta : regim de inaltime P - parter ; Hcornisa 3,00m

 • -  constructie propusa : regim de inaltime P+M ; H cornisa 5,20m

 • -   cladirea propusa respecta distanta intre constructii de 1/4 din inaltimea la cornisa a acesteia (1,30m), fiind cea cu inaltimea mai mare

 • -  cladirea existenta are functiunea de garaj si nu include camere de locuit sau pentru activitati care sa necesite lumina naturala

 • -  cladirea propusa nu are la nivelul parterului ferestre pentru camere de locuit sau pentru activitati care sa necesite lumina naturala dispuse pe fatadele de sud si de vest, pe o distanta mai mica de 5,20m fata de punctul cel mai apropiat al constructiei existente

 • ■  volumetrie :

 • -  se propune realizarea unei constructii cu regim mic de inaltime (P+M) ce prezinta un joc discret de volumetrie (clădire in forma de „L”) ; sistemul de acoperire va fi in sarpanta (2-4 ape) ; volumul propus este adecvat scarii impuse de tesutul invecinat


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • ■  arhitectura fațadelor :

 • -  fațadele de sud si de nord sunt tratate ca fatade principale, cu vedere catre calea de circulație ce bordeaza terenul si catre curtea constructiei ; acestea prezinta goluri de dimensiune medie pentru usi si ferestre

 • -  fatadele de est si de vest sunt tratate ca fatade secundare si prezinta goluri de dimensiune mica si medie pentru ferestre de lumina, ce nu permit vederea catre fondul invecinat (est) si pentru ferestre de vedere (vest)

 • ■  finisaje :

 • -   finisajele cladirii propuse sunt similare cu cele ale constructiilor invecinate

 • -   fatadele cladirii vor prezenta un joc discret de texturi, cu finisaj mat

 • ■  gama cromatica :

 • -  se respecta ambianta cromatica a strazii : cladirea propusa va fi finisata cu nuante de alb / gri / maro

 • ■  conformarea imprejmuirii :

 • -   imprejmuirea existenta, provizorie, se va dezafecta

 • -  imprejmuirea propusa va avea inaltimea de maxim 2,00m, cu parte superioara transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică ; stalpii de sustinere vor fi tratati cu aceleasi finisaje cu care va fi tratata si locuinta propusa

 • -  porțile se vor armoniza cu împrejmuirea

 • -   pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea maximă de 2.00m

 • 4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ ’                                        J                                    J

In conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările si completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • -  nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție

procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • -  suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • -  proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită

S-au exclus din calculul ariilor construite si desfășurate următoarele :

 • -  Terasele deschise și neacoperite

 • - Suprafața balcoanelor

 • -  Suprafața logiilor

 • -  Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • - Trotuarele de protecție

 • - Scarile exterioare


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

ARIA CONSTRUITA folosita pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

 • ■  Ac = 122,05 mp, din care:

 • -  Construcție existenta (garaj) : 23mp

 • -  Construcție propusa (locuința) : 99,05mp

ARIA DESFASURATA folosita pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările si completările ulterioare :

 • ■  Ad = 221,10mp, din care :

 • -  Constructie existenta (garaj) : 23mp

 • -  Constructie propusa (locuinta) : 198,10mp

Dimensiuni maximale în plan (constructie propusa) :

 • ■  13,50m x 9,40m

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANTE FATA DE CONSTRUCTIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE SI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR ETC.)

Distanțe minime fata de limitele de proprietate:

 • ■  fata de limita nordica : 30,95m

 • ■  fata de limita estica : 0,60m (cu respectarea prevederilor Codului Civil si a conditiilor geotehnice)

 • ■  fata de limita sudica : 8,45m

 • ■  fata de limita vestica : 2,00m

Distanța intre construcții amplasate pe aceeași parcela :

 • ■  1,30m (cu respectarea conditiilor RLU aferent PUG Galati)

Accesuri pietonale și auto :

 • ■  Acces pietonal : se va asigura din Bd. Milcov (limita de sud a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD)

 • ■  Acces carosabil : se va asigura din Bd. Milcov (limita de sud a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD)


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

Accesuri utilaje pentru stingerea incendiilor:

Accesul utilajelor de stingere a posibilelor incendii este asigurat din Bd. Milcov, respectiv din partea de sud a terenului ce a generat necesitatea elaborarii PUD.

 • 4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE J                                                                                                                                                                                    f                f

MENȚINUTE

Constructia propusa se va retrage fata de aliniament, la distanta de 1,30m fata de punctul cel mai apropiat al cladirii existente pe teren, cu respectarea prevederilor RLU aferent PUG Galati. Locuinta se va amplasa in jumatatea sudica a terenului, de-a lungul laturii de est.

Fatadele principale ale locuintei sunt orientate catre nord si catre sud. Accesul in locuinta se realizeaza prin fatada sudica.

In urma propunerii, curtea constructiei se va desfasura in jumatatea nordica a lotului

 • 4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

> >

Nu se va interveni aupra constructiei existente pe teren (garaj).

 • 4.7. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE

f                                                            f                                                                                f                                                       f

Bd. Milcov isi va pastra profilul actual.

In sit, circulatiile auto si pietonale sunt limitate la aleile pavate proiectate, cu acces direct din Bd. Milcov (latura de sud a lotului).

Numarul minim de spatii de parcare necesare a fi amenajate in incinta, conform RLU aferent PUG Galati este de 1 loc de parcare.

Cladirea existenta, cu destinatia de garaj isi va pastra functiunea actuala si va adaposti 1 autovehicul.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.8. PRINCIPII SI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE

J                                                                                                 f                                                                                                                                                                                                                       f

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

I

Amplasamentul necesita intervenții de sistematizare verticala pentru schimbarea inclinatiei terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.14 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticala al prezentei documentații. Pentru a satisface atat nevoile de circulatie cat si o distanta confortabila intre functiuni, spatiul liber rezultat in urma propunerii este impartit in doua categorii : jumatatea sudica este folosita pentru circulatii pietonale si auto (de incinta) si respectiv jumatatea nordica este folosita pentru dezvoltarea plantatiilor de incinta.

 • 4.9. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRII IMPUSE DE

> >

ACEASTA

Nu este cazul.

 • 4.10. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

 • 4.11. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

 • 4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Locuinta proiectata este prevazuta cu 5 camere de locuit. Numarul maxim de locuitori prevazut este de 5-6 persoane.

Conform RLU aferent PUG Galati, suprafata minima de spatii plantate obligatoriu a fi amenajate in incinta este de 10-12mp.

Spatiul neocupat de constructii si circulatii interioare va fi inierbat. Acesta va ocupa 386,45 mp, respectiv 60,76% din suprafața terenului. Aceasta suprafata, respectiv acest procentaj satisfac cerintele minime obligatorii de amenajare de spatii verzi de incinta pentru functiunea de locuire.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.13. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 60,22m - 60,57m (Sistem Cote Marea

Neagră). Terenul ce face obiectul PUD este relativ plan.

 • 4.14. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA

Se va determina o inclinatie a terenului si se vor face nivelări pentru a facilita evacuarea rapida a apelor pluviale către Bd. Milcov.

Latura de sud a terenului se va nivela la cota de 60,54m, iar latura de nord se va incarca pana la cota de 61,10m, rezultand o panta de aproximativ 1%. In jurul construcției propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție si rigole pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale.

 • 4.15. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcției propuse :

 • ■  distanta fata de limita de sud : 8,45m

Înălțimea construcției propuse :

 • ■  regim de înălțime : P+M

 • ■  Hcornisa = 5,20 m

 • ■  Hmax = 7,80 m

Procentul de ocupare a terenului (pentru terenul ce a generat PUD) :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 19,19%

 • 4.16. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,34


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 4.17. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

 • ■  Alimentare apa canal :

Se propune realizarea unui bransament, respectiv a unui racord la retelele de apa si canalizare existente pe Bd. Milcov.

 • ■  Alimentare cu energie electrica :

Se propune realizarea unui bransament subteran la reteaua de energie electrica existenta pe Bd. Milcov.

 • ■  Gaze naturale :

Se propune realizarea unui bransament la reteaua de gaze naturale existenta pe Bd. Milcov.

 • ■  Incalzire si apa calda de consum :

Nu este cazul.

 • ■  Alimentare cu energie termica :

Nu este cazul.

 • ■  Telefonizare :

Nu este cazul.

 • ■  Transport urban :

Nu este cazul.

 • 4.18. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT SI PROPUS)

  UTR 8 : BULEVARDUL COSBUC - ZONA MIXTA

  SUPRAFATA PARCELA

  POT

  CUT

  150 - 200 mp

  45 % *

  1,50 *

  201 - 500 mp

  45 % *

  2,50 *

  501 - 1000 mp

  70 % *

  3,50 *

  peste 1000 mp

  80 % *

  4,80 *


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

FUNCȚIUNI EXISTENTE :

ACTIVITATI PRODUCTIVE IN UNITATI DISPERSATE / SPATII VERZI

ACTIVITATI AGROZOOTEHNICE / ZONA CONSTRUCTII (EXCEPTAND CELE DESTINATE SPORTULUI,

AFERENTE ECHIPAMENTELOR TEHNICO - EDILITARE AGREMENTULUI)

/ TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA (CU EXCEPTIA

CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR TEHNOLOGICE)

POT

CUT

POT

CUT

* posibilitati maxime, conform P.U.G. Galati

INDICATORI URBANISTICI PENTRU TERENUL CE FACE OBIECTUL PUD

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

POT

CUT

POT

CUT

ELEMENTE DE BILANT

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

mp

%

mp

%

CIRCULATII PUBLICE

171,00

18,15

171,00

18,15

Circulatie carosabila

89,00

11,45

89,00

11,45

Circulatie pietonala

52,00

6,70

52,00

6,70

CURTI CONSTRUCTII

636,00

81,85

636,00

81,85

Suprafata construita

23,00

2,96

122,05

15,71

Suprafata desfasurata

23,00

---

221,10

---

Amenajari de incinta

613,00

78,89

513,95

66,14

SUPRAFATA TOTALA A ZONEI DE

777,00

100,00

777,00

100,00

STUDIU PUD


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

ELEMENTE DE BILANT

SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

mp

%

mp

%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

23,00

3,61

122,05

19,19

Garaj

23,00

3,61

23,00

3,61

Locuința

0,00

0,00

99,05

15,58

SUPRAFATA DESFASURATA

23,00

---

221,10

---

Garaj

23,00

---

23,00

---

Locuința

0,00

---

198,10

---

AMENAJARI DE INCINTA

613,00

96,39

513,95

80,81

Circulații interioare

»

0,00

0,00

127,50

20,05

Parcări la sol

0,00

0,00

0,00

0,00

Spatii verzi plantate / țeren neamenajaț

613,00

96,39

386,45

60,76

SUPRAFATA TOTALA A IMOBILULUI CE A GENERAT NECESITATEA ELABORARII PUD

636,00

100,00

636,00

100,00


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 5. CONCLUZII

  • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

Realizarea investiției propuse creează spatii de locuit.

 • 5.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D.

Obiective a căror realizare se afla in sarcina beneficiarului :

 • ■  Edificare construcție propusa

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivul propus

 • ■  Platforme si trotuare in incinta

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spatii plantate, amenajări exterioare

 • 5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI

Consideram ca propunerile făcute de beneficiari sunt in concordanta cu caracterul zonei si cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcției s-a făcut cu sensibilitate fata de forma si dimensiunile lotului si fata de vecinatati, iar amenajarile de incinta au urmărit buna accesibilitate in sit si dezvoltarea spatiilor plantate.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

 • 6. ANEXE

Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 502 din 05.04.2018, la prezenta documentație se vor anexa următoarele documente, in copie :

 • ■  Certificat de Urbanism

 • ■  Aviz CTATU

 • ■  Dovada achitării taxei RUR

 • ■  Titlul de proprietate asupra imobilului

 • ■  Extras de carte funciara

 • ■  Aviz apa canal

 • ■  Aviz alimentare cu energie electrica

 • ■  Aviz gaze naturale

 • ■  Aviz salubritate

 • ■  Numar postal

 • ■  Punctul de vedere / actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

 • ■  Studiu geotehnic

 • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.

Întocmit,

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

1

Extras din P.U.G. GALATI