Hotărârea nr. 502/2018

Vanzarea terenului in suprafata de 296,24 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galati, situat in Galati, str. Enachita Vacarescu, nr. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 502 din 27.09.2018

privind vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 536/10.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 27.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 74148/10.09.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 74150/10.09.2018, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere solicitarea domnului Fălcaru Dănuț, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 53119/04.06.2018;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 29155/30.07.2018;

Văzând Raportul de evaluare privind terenul proprietatea municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1;

Având în vedere dispozițiile Cap. I, I. 2, pct. 6 din Anexa la H.C.L. nr. 207/29.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” și art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 296,24 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, str. Enăchiță Văcărescu, nr. 1, domnului Fălcaru Dănuț.

Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 136 euro/mp, fără TVA, la cursul oficial comunicat de BNR la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4 - Cheltuielile ocazionate cu încheierea contractului de vânzare -cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art. 5 După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere nr. 29155/30.07.2018 își încetează valabilitatea.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,