Hotărârea nr. 499/2018

Aprobarea realizarii proiectului "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte D din cartierul Micro 13B si PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 499 din 18.09.2018

privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 526/04.09.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extrordinară, în data de 18.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72922/04.09.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile Ordinului MDRAPFE nr. 3801/27.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1 Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 75/15.02.2018 privind finanțarea din bugetul local al municipiului Galați a cheltuielilor aferente cotelor de contribuție pentru reabilitarea termică a unor imobile și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de către municipiul Galați cu titlul de cotă de contribuție ce revine asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” în cadrul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI și POR/2017/3/3.1/A/ITI/1 Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați”, în cuantum de 1.580.132,66 lei, inclusiv TVA, din care valoare totală eligibilă de 1.476.055,96 lei, inclusiv TVA și valoare totală neeligibilă de 104.076,70 lei, inclusiv TVA.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de minimum 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 694.499,12 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați”.

Art. 4 (1) Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile eligibile, în cuantum de 346.847,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E - cheltuieli prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei, corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

(2) Se aprobă contribuția asociațiilor de proprietari la cheltuielile neeligibile, în cuantum de 82.434,09 lei, inclusiv TVA, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuințe, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice, precum și 25% din cheltuielile conexe care depășesc 15% din lucrările de bază.

Art. 5 - Se aprobă alocarea de la bugetul local al municipiului Galați a resurselor financiare necesare implementării proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a maximum 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a contribuțiilor Asociației de proprietari nr. 792 - bloc D și Asociației de proprietari “Crinul” - bloc PR3A din valoarea proiectului - cheltuieli eligibile și neeligibile.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,