Hotărârea nr. 498/2018

Aprobarea realizarii proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Compartiment Primiri Urgente - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sf. Ioan Galati" si a cheltuielilor legate de proiect

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 498 din 18.09.2018

privind aprobarea realizării proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați >> și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 525/04.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de 18.09.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 72816/04.09.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere dispozițiile art. 5 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 5697/18.08.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe, modificat prin Ordinul MDRAPFE nr. 6424/12.10.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă realizarea proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați>>, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Art. 2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați>> în cuantum de 9.365.418,29 lei inclusiv TVA, din care 6.785.757,50 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli eligibile, iar 2.579.660,79 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile.

Art. 3 - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 135.715,21 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului «Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe - Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați>>.

Art. 4 - Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Municipiului Galați a tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor care pot fi identificate în procedura de verificare a achizițiilor.

Art. 5 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați