Hotărârea nr. 466/2018

Instituirea taxei pentru obtinerea avizelor/acordurilor prin Comisia de Aviz Comun

ROMANIA

JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 466

din 30.08.2018

privind instituirea taxei pentru obținerea avizelor/acordurilor prin Comisia de Aviz Comun

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 496/14.08.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68674/14.08.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68676/14.08.2018 al Instituției Arhitect Șef și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 25 din anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Având în vedere art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea taxei pentru obținerea avizelor/acordurilor, prin Comisia de Aviz Comun, în cuantum de 15 lei/aviz/acord.

Art. 2 - Persoanele juridice care se încadrează în prevederile art. 476 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt scutite de taxa prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați,