Hotărârea nr. 465/2018

Asocierea Municipiului Galati cu Asociatia Why Not Us

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 465

din 30.08.2018

privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Why Not Us

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 495/14.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68578/14.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68580/14.08.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Asociației Why Not Us, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 43011/03.05.2018;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 749/19.12.2017 privind aprobarea Planului acțiunilor socio-culturale, sportive și civice pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și 5 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Asociația Why Not Us, în vederea organizării evenimentului „Street Food Festival”, în perioada 13 - 16 septembrie 2018, la Galați.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 465/30.08.2018

CONTRACT NR. _________/_________2018

de asociere între Municipiul Galați și Asociația Why Not Us

Art.1. Părțile:

MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească nr. 54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar Și

ASOCIAȚIA “Why Not Us”, cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, bd. 21 Decembrie 1989, nr. 57, ap. 3, județul Cluj, CIF 35727762, cont....................., deschis la

................reprezentată Președinte.................................., s-a încheiat prezentul contract.

Art.2. Obiectul contractului

Obiectul principal al contractului îl constituie organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor prilejuite de evenimentul "Street Food Festival", în perioada 13 - 16 septembrie 2018, în municipiul Galați, cu perioada extinsă 10 - 17 septembrie 2018, necesară pentru montaj/demontaj.

Art.3. Obligațiile părților

MUNICIPIUL GALAȚI se obligă:

 • •  Să pună la dispoziția Asociației "Why Not Us" locația necesară desfășurării și organizării evenimentului;

 • •  Să contribuie financiar pentru acoperirea costurilor aferente evenimentului "Street Food Festival" și numai în scopul pentru care s-a realizat prezentul parteneriat, cu suma de 167.760 lei fără TVA, de la bugetul local;

 • •  Să asigure utilitățile necesare desfășurării evenimentului (salubrizare, toalete etc);

 • Să permită promovarea evenimentului pe domeniul public.

ASOCIAȚIA "WHY NOT US" se obligă:

 • •  Să respecte legislația în domeniul astfel încât să nu atragă răspunderea materială, civilă, penală, contravențională, a organizatorilor și a partenerilor, după caz;

 • •  Să transmită din timp informații referitoare la spațiile necesare în vederea desfășurării evenimentului;

 • •  Să transmită invitațiile de participare la eveniment pentru oficialități;

 • •  Să monteze/demonteze și dezafecteze zonele destinate organizării și desfășurării evenimentului în perioada stabilită ulterior cu Primăria Municipiului Galați, dacă este cazul;

 • •  Să folosească suma alocată numai în scopul organizării și desfășurării evenimentului;

 • •  Să anunțe pe parcursul evenimentului sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea realizării evenimentului ;

 • •  Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului;

Să întreprindă demersurile în eventualitatea contractării unor sponsorizări și a respectării legislației în vigoare cu privire la afișarea materialelor promoționale;

 • •  Să obțină de la UCMR - ADA autorizația neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ pentru evenimentul menționat, în cazul în care va fi difuzată muzică;

 • •  Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la eveniment;

 • •  Să suporte toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul realizării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în evenimentul menționat;

 • •  Să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror daune: daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, pentru pagubele produse din vina sa pentru neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea parțială a obligațiilor sale;

 • •  Pe toată durata evenimentului, Asociația nu va permite afișarea/folosirea de mesaje, sloganuri sau sigle politice pe standurile comerciale și în toată zona de desfășurare a evenimentului;

 • •  Să asigure prezența serviciilor de asistență medicală;

 • •  Să asigure paza în vederea desfășurării în condiții optime a evenimentului;

 • •  Să obțină avizele necesare și să respecte normele impuse de ISU pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • •  Să respecte normele impuse de protecția muncii;

 • •  Să obțină avizele necesare de la Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA);

 • •  Să obțină avizele conform Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și să comunice oficial persoana responsabilă de eveniment;

 • •  Să transmit un raport de activitate cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contractul de asociere, la finalul evenimentului. În termen de 30 de zile de la data efectuării plății de către municipiul Galați, Asociația va transmite documentele justificative, în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul asociației.

Art. 4. Durata parteneriatului:

Prezentul contract este valabil de la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea evenimentului "Street Food Festival" organizat în perioada 13 - 16 septembrie august 2018, la Galați.

Art. 5. Comunicări:

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. Litigii:

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea protocolului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. Clauza de forță majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului protocol, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI

Primar


ASOCIAȚIA WHY NOT US

Reprezentant legal


Director Executiv

Direcția Financiar Contabilitate

Control Financiar Preventiv

Director Executiv

Direcția Relații Publice și Managementul Documentelor

Avizat Juridic

Serviciu Juridic și Legalitate

Șef Serviciul Învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Președinte de ședință,