Hotărârea nr. 463/2018

Aprobarea tipurilor de servicii sociale si a categoriilor de cheltuieli pentru care se acorda subventii din bugetul local asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, potrivit dispozitiilor Legii nr. 34/1998

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 463

din 30.08.2018

privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii nr. 34/1998

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 484/13.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68606/14.08.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68452/14.08.2018 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (2), alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă tipurile de servicii sociale și categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local, asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii nr. 34/1998, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la H.C.L. nr. 463/30.08.2018

 • I. Tipuri de servicii sociale pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute in România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii 34/1998:

 • a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți: 8891CZ-C-II;

 • b) Centre de zi pentru copii de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială:8899CZ-PN-III;8899CZ-PN-IV;

 • c) Centre rezidentiale pentru tineri in dificultate:8790CRT-I;

 • d) Centre rezidențiale pentru copii: 8790CR-C-I;

 • e) Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice): 8790CR-VD-I; 8790CR-VD-II;

 • f) Centre de zi pentru persoane vârstnice: 8810-CZ-V-I;8810-CZ-V-II;

 • g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență:8810ID-I;8810ID-III;

 • h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: 8899CZ-D-I

 • II. Categorii de cheltuieli pentru finanțarea cărora se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, fundațiilor si cultelor recunoscute in Romania, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispozițiilor Legii 34/1998:

 • a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar;

 • b) cu hrana pentru beneficiarii unităților de asistență socială;

 • c) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unităților de asistență social sau inchiriate in vederea desfasurarii unor actiuni sociale;

 • d) de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon internet și pază;

 • e) cheltuieli cu materiale de curățenie, materiale igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.

Președinte de ședință,