Hotărârea nr. 461/2018

Aderarea comunei Virlezi la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Serviciul Regional Apa Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 461

din 30.08.2018

privind aderarea comunei Vîrlezi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

« Serviciul Regional Apă Galați »

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 492/13.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68518/14.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68520/14.08.2018, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere adresa comunei Vârlezi nr. 3087/09.08.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 78399/10.08.2018;

Având în vedere dispozițiile HCL nr. 55/14.02.2008 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municipiului Galați în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați” si aprobarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galați”, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e și alin. (7), lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă aderarea comunei Vârlezi la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară « Serviciul Regional Apă Galați ».

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,