Hotărârea nr. 459/2018

Asocierea Municipiului Galati cu Uniunea Scriitorilor din Romania Filiala Sud-Est Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 459

din 30.08.2018

pentru asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România Filiala Sud-Est Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 483/13.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68508/14.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 68510/14.08.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Uniunii Scriitorilor din România filiala Sud-Est Galați nr. 4239/24.05.2018, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 50447/24.05.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 4 din O.G. 51/1998 privind imbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România filiala Sud-Est Galați pentru desfășurarea Festivalului Concurs Internațional „Serile de poezie ale revistei Antares”, ediția a XX-a, în perioada 26 septembrie -01 octombrie 2018, la Galați.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 459/30.08.2018

CONTRACT

nr. _________/_________2018

de asociere intre Municipiul Galați si Uniunea Scriitorilor din România filiala Sud-Est

Intre

Municipiul Galați cu sediul în Galați, str. Domnească nr.38, cod fiscal 3814810, reprezentată prin Primarul municipiului Galați__și Uniunea

Scriitorilor din România filiala Sud-Est Galați cu sediul în Galati, str. Labirint nr. 1, tel: 0744205032, contul RO25 RNCB 0141000508720002, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Galati, reprezentată prin Reprezentant legal ________________________s-a incheiat prezentul contract.

CAPITOLUL I: OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Municipiul Galați, in asociere cu Uniunea Scriitorilor din România filiala Sud-Est Galați, realizează Festivalul Internațional de Literatură “Serile de poezie ale revistei Antares”, in perioada 26 septembrie- 01 octombrie 2018, in temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și alin. 2 lit. "e", alin. 6 lit.”a” pct. 4 și alin. 7 lit. "a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II: DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul intră in vigoare la data semnării sale de către ambele părți și iși incetează valabilitatea la finalizarea Festivalului Internațional de Literatură “Serile de poezie ale revistei Antares”.

CAPITOLUL III: OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Sectiunea 1: Obligațiile Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est

Art. 3. Uniunea Scriitorilor din România, filiala Sud-Est se obligă:

  • a. Să folosească suma acordată de la bugetul local exclusiv pentru cheltuieli de organizare a Festivalului Concurs International “Serile de poezie ale revistei Antares”, astfel:

  • - cazarea invitaților, conform OG 51/11 08 1998 privind imbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,actualizată.

  • - masă în procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate, conform art. 4 alin. 3 din OG 51/11 08 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale,actualizată.

  • b. Să sprijine cultura, ca factor strategic al dezvoltării și atribut esențial al identității naționale;

  • c. Să promoveze și să incurajeze libertatea de exprimare și de afirmare a diversității culturale a municipiului Galati, pluralismul cultural si dialogul intercultural, ca valori esențiale ale unei societăți deschise, democratice;

  • d. Să tindă in permanență, cu profesionalism si seriozitate, spre perfectionarea modului de informare al cetățenilor asupra culturii și artelor din municipiul Galați;

  • e. Să prezinte documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate in vederea decontării acestora, in limita sumei alocate de la bugetul local, in termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către Municipiul Galați. Documentele vor fi prezentate în copie certificată cu mențiunea "conform cu originalul", datate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est.

Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

Art. 4. Municipiul Galați are, in raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura 16000 lei din bugetul local, cap. 67.02.

Art. 5. Plata acestor sume se face prin virament bancar, in contul RO25 RNCB 0141000508720002, deschis la Banca Comerciala Română, Sucursala Galați, al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est.

CAPITOLUL IV: PROCEDURI DE INCETARE A CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract incetează la data expirării termenului pentru care a fost incheiat.

Art. 7. Fiecare dintre părți poate revoca prezentul contract in condițiile notificării deciziei celeilalte părți in termen legal. Revocarea produce efecte după 30 de zile de la data notificării.

Art. 8. In cazul in care fundația nu respectă condițiile prezentului contract, respectiv neutilizarea sumelor in scopul precizat, Municipiul Galați isi rezervă dreptul de a decide oricând incetarea aplicării prevederilor prezentului contract, notificând fundației anularea plăților acordate de la bugetul local. Dacă fundația nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vătămată se poate adresa instanței de judecată.

CAPITOLUL V: CLAUZE SPECIALE

Art. 9. Orice neînțelegere între părți se va încerca a se rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar litigiile vor fi deferite spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 10. Nerespectarea de către oricare dintre părțile contractante a oricărei clauze care o privește din prezentul contract, dă dreptul celeilalte părți la invocarea rezilierii contractului în baza unei notificări a cauzei invocate în termenul prevăzut de lege.

Art. 11. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 12. Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________ în 2 (două) exemplare,

ambele cu valoare de original, fiecărei părți parvenindu-i câte un exemplar.

Municipiul Galați               Uniunea Scriitorilor din România Filiala Sud-Est

PRIMAR,                                  Președinte,

Director Executiv

Direcția Financiar Contabilitate

Control Financiar Preventiv

Director Executiv

Directia Relații Publice, și

Managementul Documentelor

Serviciul Juridic de Legalitate

Sef Serviciu Invătământ, Cultură, Sport,

Turism, Culte, Sănătate și Evenimente

Președinte de ședință,