Hotărârea nr. 458/2018

Modificarea HCL nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici, pe anul 2013, in baza carora se vor executa lucrarile de investitii la obiectivul "Construire locuinte sociale Micro 17"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 458

din 30.08.2018

pentru: modificarea HCL nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Construire locuințe sociale Micro 17”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 490/13.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68330/14.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68332/14.08.2018, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit. d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 415 din 19.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pe anul 2013, în baza cărora se vor executa lucrările de investiții la obiectivul „Construire locuințe sociale Micro 17”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați

Anexa la HCL 458/30.08.2018

Prin proiect sunt prevăzute a se realiza următoarele lucrări:

Construirea a 3 module/blocuri P+2E, cu 72 unități locative, care vor fi prevăzute cu 1 și 2 camere. Unitățile modulate vor fi realizate, având un cadru de oțel ca structură de rezistență, pereți de închidere tip sandwich și pereți de compartimentare izolați termic și fonic finisați, ușa de intrare metalică, ferestre cu geam termopan, parchet pe podea, vopsitorii lavabile pe tavan și pereți, instalație electrică și sanitară adecvată, tablou electric, contorizare individuală pentru măsurare consum energie electrică și apă. Unitățile locative vor fi dotate și echipate cu baie bucătărie, 1-2 dormitoare. La parter vor fi amplasate unități locative pentru persoane cu dizabilități.

Sistemul de fundare este format din grinzi continue de fundare așezate pe o pernă de piatră spartă sau leoss. Perna are o grosime de 90 cm și egalizare egală cu grosimea. Grinzile de fundare au tălpi de 1,20 m lățime și 50 cm lățime. Elevațiile au lățimea de 40 cm. Stâlpii metalici principali se ancorează prin buloane M24 în grinzile întoarse. Suprastructura unui corp de clădire este alcătuită dintr-o structură metalică cu 3 deschideri, 5 travei și 3 niveluri de 2,80 m fiecare.

Suprastructura este realizată din cadre metalice transversale contravantuite centric, cu diagonale în V și cadre metalice longitudinale necontravantuite.

Planșeele sunt realizate pe o soluție din planșeu compozit cu cofrag metalic colaborant, din tablă cutată dispus pe grinzi metalice IPE 270. Închiderile perimetrale atât la parter cât și la etaj se realizează cu pereți din panouri tristrat , termoizolante, de tip sandwich dispuse pe elemente orizontale de perete.

Învelitoarea se realizează din panouri tristrat termoizolante, de tip sandwich cu minim 5 nervuri dispuse pe panele metalice de acoperiș, realizate din profile galvanizate Z250x2,5.În planul învelitorii se vor dispune contravantuiri orizontale realizate din cornier L70x70x7.

Balcoanele sunt realizate din planșeu de beton armat și montanți metalici din țeavă pătrată dispuși la colțuri și rigle orizontale laminate.

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la rețeaua publică iar pentru prepararea apei calde se vor prevedea boilere de 40 l pentru apartamentele cu o cameră și 60 l pentru apartamentele cu 2 camere.

Se vor prevedea instalații de iluminat normal și de siguranță, instalație de prize și de forță, paratrăsnet, instalație de protecție și împământare pentru fiecare bloc în parte.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 47.810.766,12 lei

din care C+M : 42.325.507,12 lei

Capacități : 3 blocuri, regim de înălțime P+2E

Sc/bloc = 503,10 mp.

Su/bloc = 1.276,90 mp.

Sd/bloc = 1.509,30 mp.

Sc/3 blocuri = 503,10 mp x 3 = 1.509,30 mp.

Su/3 blocuri = 1.276,90 mp x 3 = 4527,90 mp.

Sd/3 blocuri = 21.973,90 mp.

Sursa de finanțare: Buget local

Anexam devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții Construire locuințe sociale Micro 17


în lei/euro la cursul

4.3888

|           din data 01 august 2013

I

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

subcapitolelor de lucrări

LEI

EURO

LEI

LEI

EURO

r

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL I, Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

o.oc

O.OC

O.OC

) 0.00

1.2

Amenajarea terenului

240,707.1 J

54,845.71

45,734.3f

286,441.51

65,266.48

1.2.1.

Demolare clădiri, platforme existente

175.000.0C

39.874.2C

33.250.0C

208.250.0C

47,450.33

1.2.2.

Dezafectare parc existent

23,043.76

5,250.5$

4,378.32

27,422.1 C

6,248.20

1.2.3.

Dezafectare punct gunoi

4,981.37

1,135’02

946.46

5,927.82

'      1,350.67

1.2Â

Dezafectare loc de joaca

37.682.0C

8,585.95

7,159.58

44,841.58

10,217.28

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

49,650.63

11,313.03

9,433.62

59,084.28

13,462,51

1.3.1.

Aducerea la starea inițiala a terenului

47,046.83

10,719.75

8,938.90

55,985.73

12,756.50

1.3.2.

Amenajări pentru protecția mediului

2,603.80

593.28

494.72

3,098.52

706.01

TOTAL CAPITOLUL I

290,357.78

66,158.81

55,167.98

345,525.76

78,728.98

CAPITOLUL II. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețea ext - alim cu energ medie tens

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.2

Rețea ext - alim cu energ joasa tens

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

2^3

Rețea ext - alim curenti slabi CATV

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.4

Rețea ext alim cu apa pot,canalizare

246,360.58

56,133.93

46,808.51

293,169.09

66,799.37

2.5

Drumuri, platforme, trotuare, sist vert

929,813.19

211,860.46

176,664.51

1,106,477.70

252,113.95

TOTAL CAPITOLUL II

1,176,173.77

267,994.39

223,473.02

1,399,646.79

318,913.32

CAPITOLUL III. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

12,040.00

2,743.35

2;287.60

14,327.60

3,264.58

3.2

Taxe pt.obținerea de avize,acorduri si autoriza

208,320.00

47,466.28

39,580.80

247,900.80

56,484.87

3.3

Proiectare si inginerie

1,305,603.81

297,485.37

248,064.72

1,553,668.53

354,007.60

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

1,264.00

288.01

240.16

1,504.16

342.73

3.5

Consultanta

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

3.6

Asistenta tehnica

684,740.00

156,019.87

130,100.60

814,840.60

■ 185,663.64

TOTAL CAPITOLUL HI

2,211,967.81

504,002.87

420,273.88

2,632,241.69

599,763.42

CAPITOLUL IV. Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

34,325,899.86

7,821,249.51

6,521,920.97

40,847,820.83

9,307,286.92

4.1.1.

Lucrări de constructii/structura

17,896,989.18

4,077,877.59

3,400,427.94

21,297,417.12

4,852,674.33

4.1.2.

Lucrări arhitect, închideri, compartim

9,491,631.91

2,162,694.11

1,803,410.06

11,295,041.97

2,573,605.99

4.1.3.

Lucrări instalații interioare

6,012,875.91

1,370,050.11

1,142,446.42

7,155,322.33

1,630,359.63

4.1.4.

Dotări

924,402.86

210,627.70

-175,636.54

1,100,039.40

250,646.97

TOTAL CAPITOLUL IV

34,325,899.86

7,821,249.51

6,521,920.97

40,847,820.83

9,307,286.92

CAPITOLUL V. Alte cheltuieli........

V   ■        \

5.1

Organizare de șantier

654,998.30

149,243.14

124,449.68

779,447.98

177,599.34

5.1.1.

Lucrare de construcții

399,138.30

90,944.75

82,993.93

482,132.23

108,224.25

5.1.1.1

Lucrări de construcții si relocare

165,059.56

37,609.27

36,973.36

202,032.92

44,755.03

5.1.1.2

Amenajare drum acces si platforma

160,305.95

36,526.15

30,458.13

190,764.08

43,466.11

5.1.1.3

Alimentare cu apa

10,199.65

2,324.02

2,264.29

12,463.94

2,765.58

5.1.1,4

Alimentare cu energie electrica

42,523.08

9,689.00

9,298.64

51,821.72

11,529.91

5.1.1.5

Amenajare sânt b.a. acoperit cu dale

11,024.47

2,511.96

2,094.65

13,119.12

2,989.23

5.1.1.6

Dezafectare organizare de șantier

10,025.59

2,284.36

1,904,86

11,930.45

2,718.39

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

270,394.12

61,610.03

51,374.88

321,769.00

73,315.94

5.2

Comisioane,cote,taxe,costul creditului

377,584.90

86,033,74

71,741.13

449,326.03

102,380.16

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,140,131.98

259,782.17

216,625.08

1,356,757.05

309,140.78

TOTAL CAPITOLUL V

2,172,715.17

495,059.05

412,815.88

2,585,531.06

589,120.27

CAPITOLUL VI. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste pentru predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ‘

6.2

3robe tehnologice si teste

0.00

.0.00

0.00

0.00

.0.00 :

TOTAL CAPITOLUL VI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

40,177,114.39

9,154,464.64

7,633,651.73

47,810,766.12

10,893,812.92

Din care C+M

35,271,255.94

8,036,651.46

7,054,251.19

42,325,507.12

9,643,981.75


Beneficiar Primăria Galați