Hotărârea nr. 457/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare strada Brailei intre strada Rosiori si Potcoava de Aur"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 457 din 30.08.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare

strada Brăilei între strada Roșiori și Potcoava de aur”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 485/13.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68326/14.08.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68328/14.08.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Amenajare strada Brăilei între strada Roșiori și Potcoava de aur”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 457/30.08.2018

Amenajare strada Brăilei între strada Roșiori și Potcoava de aur

Strada Brăilei este amplasată în zona de centru-sud a municipiului Galați, pornind din intersecția cu bd. Dunarea si având ca punct de intersecție str Domnească. In aceasta etapa tronsonul analizat este cuprins intre strada Roșiori și Complexul Comercial Potcoava de aur.

Elementele dominante ale tronsonului sunt date de profilul stradal prevazut cu 2 sensuri de circulatie cu 3 benzi de sens, separate de o zona centrala verde, incadrat de blocuri P+10 si scuaruri bogat plantate.

In zona de sud a scuarurilor se poate vorbi de o circulatie lină, de promenada, neafectata de carosabil.

Din punct de vedere arhitectural, spatiul a ramas la stadiul initial de amenajare, fara interventii majore de-a lungul timpului si care nu mai corespunde cerintelor actuale, prevazut cu mobilier urban neadecvat, parte din banci de piatra/banci pentru parcuri , metalice cu sezuturi din lemn. In zona centrala a sitului exista o zona cu fântână si jardiniere placate cu piatra, obiecte de tip sculpturi si ceas urban nevalorificate prin amplasare.

Iluminatul public este conventional, format din stâlpi metalici cu felinare montate la partea superioara.

Materialul dendrologic este inestetic sau degradat.

Prezentul proiect cuprinde realizarea lucrărilor care sa aduca zona centrala a orasului la un stil arhitectural urban contemporan prin: -modernizarea si reabilitarea zonelor care vor fi transformate in scuaruri urbane, cu spatii pentru socializare -înlocuire mobilier urban -reabilitarea retelelor electrice si a iluminatului -reabilitarea spatiilor verzi si dotarea cu sisteme de irigatii performante -refacerea fântânii arteziene, inclusiv a instalatiilor si a echipamentelor hidraulice

-amenajare peisagistica urbana si arhitecturala in concordanta cu amenajarea peisagistica din zona centrala (Potcoava de aur-pasaj Dunarea-Limita bl P-uri)

-introducere canalizatii subterane pentru coborârea rețelelor de curenti slabi -pista bicicliști

Lucrarile propuse se vor realzia de la bordura de delimitare a carosabilului până la limita de proprietate a blocurilor de locuinte adiacente amplasamentului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 11.641.489,400 lei

Din care C+M:           8.614.894,536 lei

Capacități: -trotuare S-2.561 mp

-scuar urban S-17.900mp

-retele iluminat -mobilier urban

-retele irigatii automat

-fântâna-bazin decorativ

-amenajari peisagistice: arbori, arbusti, flori si plante perene -Suprafata pista biciclisti-672 mp, Suprafata spatiu verde-9.918 mp

Durata de realizare a investitiei: 14 luni

Sursa de finanțare: buget local si/sau imprumut Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,


Ștrșda Navelor nr. 3, Gabti, 800030, Tel. / Fax: 0236411779 secreta riat^prpi ect- galați. ro / www.proiect-galati.ro

REG.c6h/L J/17/27/1991       R035BRDE180SV03904591800           R094TREZ3065069XXX00165S

C.I.F. ROI 634170                   B.R.D. - G.S.G. Galați                        Trezoreria Galați

DEVIZ GENERAL

al obiectului de Investiții: AMENAJARE STRADA BRĂILEI ÎNTRE STRADA ROȘIORI Șl POTCOAVA DE AUR

PR.NR4011/2018 FAZA: D.A.L.I, CONFORM H.G. 907/2016.

Nr cit.

T"

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

. (inclusiv TVA):

lei

.....- - y

lei

J .......

lei

■■■:■&■ ■■■■■ ■ -■■■■■' :

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PTR. OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TER

ENULUI

ii

Obținerea terenului

- : .

... :

12

Amenajarea terenului

. .. ■

■                 ■■ i

.........  '-j

1.2.1 Demontări re jele

* .

1,2.2- Lucrări de sistematizare verticală        ...............

■■ ■ ■< 1

. ... ....... -

1.3

Amenajări pir. protecția mediului și aducerea la starea inițială

.. .-. . .

..........

1.4

Cheltuieli pentru realocarea/protecția utilităților

■ ' -

.....

TOTAL CAPITOL 1

? -

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PTR. ASIGIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1

Branșament apă rece ■■■■■■■■■■■■

. ■ ■ ■ i

12:

Racord canalizam ■

■' '■ <■ ■ :

23

-■.Tâkeâvizare^ .

.......

. .. v ■ ..;.

Taxă racordare alimentare energie electrică

..' ■ ' : ■

■ ■ ■ ■ -

total Capitol i

■ ■ ■

i                            ::. - ::

CAPITOLUL 3. CHELTUILI PI R. PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

ii

studii

36.200,000

"   6.878,000

43.078,000

3.1.1. Studii de teren :GEO, TOPO, HIDRO                                    .'

. 36.200,000 ...:

6.878,000

43.078,(XX)

3.1.2. Raport privind impactol asupra mediului.                                  i

. ■ ....: ■ :'.'':

'■ -■ ■ ■

333; AlteștodiiSp^^Ce '''

. . '3

S:

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizați

ZSQOjOOO ..

. ... Ț.425,000.

. ■.: ,8.925,000 ■.:.

Autorizațiede.constriicție

• <

-. .. ■ ,■ * .' .■ ■

Avize                                       ...... ......

7300,000. ::

....... 1.425,000......

■    '8.925,000 ''

3.3.

. . 30:000,000   ;

.     5.700,000 ..

skViXXOOD ■

3.4.'

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

.....■* .....

.:* ■

..... ,

3.5.-

Proiectare :

218.344,000   '•

41.485,360

■ ' £59.829360

3.5.1.Temă deprolectoriș                                  .    .........

'...:

-

.........

3.5.2. diferența prel. proiectare                                          .....

’ .12315,000 " ■

' 2.339,850   :

14.654,850

3.5.3.Ștu<iutrde fezăbilitate/d<xurieiito|ie:de avizare a lucrărilor de interv. și D.G. ■

70.150,000

'     13.328,500    '■

:"83.47Ș,5t®.

3.5.4. Documenta țiik1 tehnice Rccesare.îrivedereăob;. avizelor/ acord uri tor/au tor ix.

15.009,000

' J 2.851,710    ".-

17.860,7~ld   :

335, .Verificarea- tehnică de calitate a prpi.de trilul tehiifc șwi detaliilor .de execuție ':

■ &60tW

"L634;000" ■

16.234)000 ■.

35.6; Proiect tehnic șt detoliidfrexeciițfe '                         ........

- 112,270,000.     '

'    21.331,300

'' 183,601300

3.U

Organi^ro^pidcedttritor deâchiziții'

..........3*......

3.7.

Consultanță :

......' ■ - ■ '

: . ' ' > ■ ■

............ .^.. . .■. . ,

.3.7.1, ^anagemerituide-piokxl pentru obiectivul de investiții

;.                        3:: ::: :

.

.........

3.7.2. Auditul financiar

-

■                                                                                        .....i

........■ ■ ■ - ■

3.8.

Asistență tehnică: :                                      .......... ......

' . ■. 106.936,313 " "

20327399'

: 127313,71-2 ■

3.șj,AsiMt;hțilehnicădin=panea.pr0iect<mtuluiO,5%

35.662,104 ''

'' ' 6775,800 ' ’■

' .. .421437,904 ..

3,8.1 .1 pe peri. ada du oxeărțieaîuErărilor     . . ':

' 35.662,104

; ■ 6,775-800 ■

' 42.437,904 '

3:8.1.2 -pin pririidpăreți proiecta nto Iu i la- fazele-inclușe în progtoHui l * ÎO o >nl i ni al

1 ucidrildr deex-vuție, avizat de ■către InspectbratutdeStattoCȚvistiucțiL’

■ * .....

■ j

3.8.2. pirigt'fiHe de șantier,                               de specialiste 1(1%:......

..■'.71324309.

■ '. 13551,600 ..

84375308 " =

tOTAL:toI:rOI,X: ■ ■

' 75.815,759

474346,072 "' '

CAPI 1'01.UL 4.( ȚI J-LTUlELI PENTRU INVESIIȚIA DE BAZA <■  '

l.î

Cmișirimțiișltoștalnții ...... ..... .........

ob.l ^F7tȚ/ilîrx\flereitoluiȚinchișiv desfaceri sidemolări)

■ -HViiUiW

■ . ’ &ti39,U)6

. 53X239,Ulii .

ob.2- Pavaje di^granli ;                 ........... ............

2-57X3pO$nțI

488.737,000

336L037,CX)0 .'

OLL- lardinium din beton ■ ■ ■.............. ...... ...............

i -.ooȚMiW

.   208.918.300

'   .L308.488.30n

Nr

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Vafoare (inclusiv TVA)

.... lei

lei

' ■ tei

•: 1

2 . .. ■

’          3

4

..... ■ ■ 5             ~

ob.-4 Bazin decorativ (apa + sisteme) '           ..... ......

:    258.820,000

49.175300:

307.995,800

ob. 5 -Pământuri si pietriș

205.200,000

38,988,000

244.188,000

ob. 6-Borduri carosabile la aliniamente stradale

62300300

11.894300

74494,000

ob. 7-Grilaje metaliceinpaviment la arbori

48.500,000

9.215,000

57.715,000 '

ob. 8; *Piiștebfdclețe.

70.100,000

13.319,000

.•83419300

ob. 9-Peluze gazonate

572.566,000

108.787,540

681.353,540

ob. 13-Petele de irigații automatizate

779,000,000

Koiaooo

ob. .14 - Petele de iluminat pietonal si arhitectural

598.281,000

113373,390

■ '' 711,954,390

ob. 14 biș - Canalfzatie peritm cabluri

410.493,860

77.993,833

488.487,693

ob. 16-Țoale tari

6.000,000

' L140,000

7.140,(XK)

TOTALII ..

7.131.530,860

1.354.990,863

8.486,521,723

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice $ funcționale

ob. 4 - Pompa recirculare

890X10

169,100

. . . ww

'             .-.7c

.. ■ "■ ■ ■'- ■

■ ■ ■ ‘

'.....

TOTAL42

890,000

woo

1059400    :

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

ob. 4 ~ Pompa recir^ulăre

3.560300

..... 676,400 ■"

;    1236,4®

" " ■ .. ..*...

*

’ -

TOTAL 4.3

3.560,000 V

676400

4.236,400

14:'

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită monta j și echip. de transport

....

.......

TOTAL 4.4

■ * ■ ■ i

......                   V

. •        r-

4.5

Dotări

ob. 10- Material demirOlogic arbori . .                  ............

■    380.375,000

72271,250

„ 452346350 i i

ob. 11- Material dcmdrologic arbuști

188.750,000

W2/500

'' 224312300' '

ob.12- Materialdendrologîc-flori-șiplanteperene

■     35.^0300 -' '

12.350,000.’

77.350,000

ob.<i5;-ÂGCeS'orH- '                         ......... ...

508.050,000

96.529,500

. . .604,5^3® ■.

TOTAL 4.5 ..

: 1.142.175,000

217.013,250

1.359.188,250

4.6

Active necorporale

" 2

:......

TOTAL 4.6

TOTAL CAPITOL 4.  ■

».27U55>0 ;;

;-157234013'

,9,85L005;473"

CAPITOL UL5.ALTE CHELTUIELI                 ' "'

54 .

Organizare de șantier:

. 1.MW22.''

" M878,Ș .

i": . 212.189,521

5nKL.-LucTAri.de:co)țst^cțiișijhșfalații.a^^te0rgâiii^ri!. deșanțihr 15%:

■iwO.

20.327,399

127,313,712

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 1%

... 71.324,209    •'•

13.551,600

■    ■ 84.875,80.8

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79.633,479

s. . . .

79.633,479

5,2-LComișfoanele și dobânzile aferente prerii tu lui băncii .Hnanțatoare

** .

5i2iZ-Cpta:flferentă:fâC.p.enteil controlul calității lucrărilor de cdhstr'uc)iil)3%

36i9733Â..

........................

36.197,036

&2.3; Cota aferentăi^pciriru controlul Ștațuiiii ItiȚiritenajarea teritoriului/ urbanism și pentru autorizarea lucrărilor .de.construcții 0,1 %■

7.239,407

7.239,407

5.2,4, Cotă aferentă CasCi:Sod3e'a Constructorilor - CSC 0,5% ’   .............

.     36.197,036 .

"•   36.197;036 : .

*.

5.3 ■

'■ C-lteituteli diverse și neprevăzute 10%

.' .Ș60M&7

163.466,2^7

: ' 1021814355''   ■

Cheltuieli pentru informare șLpubHcitațe'

'' :

X-

■ '

TOTAL CAPITOL 5.

Ulț&ÎK^’",1

"' 197.345,236 "'

1.315.637,854

. „ .CAPIipLVLS.aiELȚyWUPENlIțUPROBEȚEHNOlXJGiCEȘiTESTte^

6.1 :

Pregătirea personalului de exploatare

■ ■

•*

6.2,

•Probe tdtoofogice și; teste

.... . * ■ ’ .:

.. ... . :

TOTAL CAPI TOL 6.  .

'.. . . . -

.....■■■"

..........' :

TOTAL 'GeȘeRAL- . ■ ■

■ 9,795A7Wi

; 1346.010,609

■ H34.L4B9ĂP0.

■   7.239.407,173

■ 13^487,365

,   8.614.394,536

In prețuri la data 6 iunie 2OiS;i:etiț-0^4/^S3î tei

Data:


Beneficiar / Investitor,

ing. Ianesci^iJor^t/6^’ Dir

i ngi Marină jȘ*t al^A. ■'


FORMULAR F1 : ':

Obiectiv: ! AMENAJARE STRADA BRĂILEI INTRE STRADA ROȘIORI SI POTCOAVA DE AUR

EAZĂbD.ĂlJ. > • CONFORM H.G. 907/2016

....... .                  . ■ Centralizatorul .

oheltUieliW pe obiectiv

.....x                                                                                                         .                                ■           ■                          ■ ■ ■ ■

Nr.capJ-:subcap„.

deviz :

Denumirea capitoielor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect

Din care: C+M

:... lei

lei

r=": C-'-:'?-7; .=

1.2 ■ ■ ■

.......

0,00

0,00

1.3    '

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenuluila starea inii

■ 0,00

.:..- 0,00

1.4

0,00

0.00

2 '

:Reațizarea’uUHtaUlbrhe<^sare'obiectivului- ’

....... 0,00

0,00

3.5

Brci^țare-.-.'      -... ■'■'               ■ ■ ■ -.■■■„■

4 ■ . ■ ■ ■

Investiția de baza

8278155.860

7132420.860

4;1 ■ Construcții si instalațiile aferente acestora : ■ ■

7131530,860

'    7131530,860

ob.1 -Pregătireaterenului (incluși vdesfaceri si demolări) j.....

448100,000

448ÎOO.OOO

cfe.2n’Pavaieiie:§râhit ■ C.':"     '    -'' '                   ... n

2572300.000

2572300,000

ob.3 -. 'Jaîdmfefe.:.dtn'.betbn?.:- ■    ■■■■■........

'Z : i099570;OO&

1099570,000

ob>:4 Bazin decarăti v (apa * /sisteme): ■■■'

258820,000

258820,000

ob. S. -rP^măhturlsi btetris-           ..........

205200,000

205200.000

oh. 6. - ■ Borduri' carosabilela.:.aWniaMente .stradale

62600,000

62600.000

bb; -7- Grilaje metalice, jnrpâvîmehrt. la arbori■

48500,000

.......

obL=& -Ffeteibtcidete

70100,000

70100,000

ob..:9:«Pșiuze:ga3onbte-;.-

572566-000

572566.000

.6Rutele de irigată automatizate. ■. .....

■;..'■       779000.000

779000,000

ob.14-■ Rețele de Wuminat pietonal.sî arhitectural.

598281,000

598281.000

ob. 14 bis (Canalizatîe- pentru cabluri

410493.860

410493.860

ob. 16- Toaleta ri -:                              .........

6000,000

6000,000

A“ ?';■/'/ CCT':-:'::"::

4.2'.': .Montaj uiitaje. echipamente; tehnologice si funcționale .

j           890,000

'•f.C-BSfcOOG

ob; 4-;Pbmp:arecîrcufare-: ■                       ■    „-. A

890,000

'      ■ "   890:000

4:3 Utilaje; ■ echipamente- tehnologice ■ si funcționale care necesita mont

3560,000

obi..4'a'Pbmp'a'reșcîrwliare..: ■. ■

3560,000

4.4 Utflâie, echipamente tehnoloqice si funcționale care nu necesita montaj si echîpamente

r ...

M:5. DcWi:'

1142175,000

.obz 10-, Măteriai dendro.fogic arbori ■

380375,000

1. ■ ■ "■"' ■

ob.ii- MateHel'dehdrcidSîCarba'str.'.

188750,000

1.

bfa.. 12=-- .Matersal ■ dendroiogie - flțoiri si piante perene

65000,000

©b. iS.:-. Accesorii

508050,000

A,'6 Activ-e necorporale

KM .      :

Organizare? de șantier

106986^13

106986,313

5.1.1 L ucran :de ■ construcții: si; insteîatij. aferente organizam de -.șantier

106986,313

106986,313

5.1.2 Oheîteieilcon.ekb ofgânîzarit.'sanijemliJH: ’ ..

0,000

0,000

k-2...

Probe tehnoiogîce .si teste                         .        ............

0,000

0,000

jTOTAL VALOARE {exclusiv TVA)

8385142,173

7239407,173

pe val.oâreS'adauga'fa..

1593177,013

1375487,363

'TOTAL VALOARE {inclusiv TVA): '  '  '   '   .....

9978319,186

8614894,536

WQCMÎTy: