Hotărârea nr. 455/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare linii tramvai si carosabil strazile Traian Vuia, Henri Coanda, George Cosbuc, tronson Henri Coanda – str. Al. Macelaru"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 455

din 30.08.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 488/13.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68542/14.08.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68544/14.08.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Troian Vuia, Henri Coandă,

George Coșbuc, tronson Henri Coandă - str. Al. Măcelaru

Pentru obiectivul ,,Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă-str.Al Măcelaru),, s-a elaborat documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și se va propune pentru finanțare din fonduri structurale prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1 -

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă 2014-2020.

Proiectul propune modernizarea străzilor Milcov, str. Traian Vuia, str. H.Coandă și str. G.Cosbuc, tronson cuprins intre str H Coanda-str Al Macelaru.

Proiectul face parte din Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana (SIDU) si din planul de mobilitate Urbana Durabila (PMUD) ale municipiului Galați. Lungimea străzilor care se propun pentru modernizare este de 2.594m.

SITUATIA EXISTENTA

Strada Milcov este cuprinsa intre intersectia cu str 1 Decembrie 1918 si intersectia cu str Traian Vuia, cu o lungime de 327,3m.

Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare auto este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, zone concave , prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) si scuar cu spațiu verde. Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie prezinta deformatii (valuriri), zone concave, uzura.

Strada Traian Vuia este cuprinsa intre intersectia cu str Milcov si intersectia cu str H Coanda si are o lungime de 506,80 ml.

Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare auto este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, zone concave , prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) . Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie prezinta deformatii (valuriri), zone concave, uzura.

Strada Henri Coandă este cuprinsa intre intersectia cu str Traian Vuia si intersectia cu bd G Cosbuc si are o lungime de 778,12 ml.

Sectorul de strada prezinta 2 benzi de circulatie pe sens. Suprafata de rulare este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri, prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) . Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicatii, iar zona caii de rulare tramvaie este prevazuta cu piatra cubica cu deformatii (valuriri), zone concave si partial din pământ.

Segmentul propus pentru modernizare este cuprins intre intersectia cu str. Henri Coanda si intersectia cu strazile Stefan cel Mare si Al macelaru si are o lungime de 981,8 ml.

Sectorul de strada prezinta 1 bandă de circulatie pe sens. Suprafata de rulare este din covor asfaltic, local usor degradat cu fisuri si crapaturi, valuriri ,a doua banda fiind comună cu calea de rulare a tramvaiului, constituita din dale de beton. Șinele prezintă deformatii (mici valuriri), uzură prevazut un cale de rulare tramvaie (una pe sens) . Pe amplasament sunt retele de apa, canalizare, electrice, telecomunicații.

Parcarile sunt insuficiente, iar acolo unde sunt amenajate nu corespund standardelor in vigoare.

Zona caii de rulare tramvaie este constitutita din pamânt/pavaj de piatra cioplită/dale monolite din beton armat sau din dale prefabricate din beton precomprimat, iar șinele sunt pozate pe traverse din beton sau cu canal pe protiunea cu dale monolite din beton din perioada 1948-1959. Gradul avansat de uzura al caii se manifestă pe o lungime de cca 75% din tronsonul studiat, iar vechimea in exploatare este de cca 40 ani, ceea ce duce la cheltuieli de intretinere si exploatare mari.

Reteaua de fir de contact este alcatuita din:

-stâlpi

-sisteme de sustinere a firului de contact -firul de contact de tip TF 100

Liniile de contact sunt montate in perioada 1970, conectate la stația de redresare, susținute de stâilpi metalici montati între liniile de tramvai ale celor 2 sensuri de circulatie.

Pe amplasamentul propus pentru modernizare exista trasee ale retelelor tehnico-edilitare și anume:

-retele de alimentare cu energie electrică de joasa tensiune in cabluri subterane si retea de iluminat exterior aeriana: stâlpii existenti sunt vechi incarcati atât cu cablurile retelei de alimentare cu energie electrica si retele de telecomunicații.

-retea de distributie gaze naturale

- retea de alimentare cu apa

-retea de canalizare

-retea de telecomunicatii

SITUATIA PROPUSA

Prin proiect se prevăd urmatoarele lucrări :

Modernizare strazi

-realizarea unei structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, cu modificarea partii carosabile, prin realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, executie de piste noi de biciclisti -refacere trotuare cu dale din granit

-amenajari peisagistice prin modernizarea spatiilor verzi existente si crearea unor zone noi, montarea de mobilier stradal nou (cosuri de gunoi, banci, panouri de informare, adapost pentru biciclete, jardiniera decor pentru plante, grilaj de protectie pentru arbori)

-pentru crearea de condiții de microclimat se propune plantarea unei vegetații rezistente in armonie cu zona geografică si cu impact din punct de vedere artistic

- amenajarea intersectiilor de strazi; străzile laterale care intersecteaza strazile proiectate se vor amenaja pe o lungime de 25m cu 2 straturi de mixtura asfaltică

-marcaje longitudinale si transversale (sisteme bicomponente), indicatoare de circulatie (montarea de butoni reflectorizanti in zonele cu risc mare de producere a accidentelor rutiere sau stâlpi de ghidaj pe portiunile de traseu in care vizibilitatea pe timp de noapte este ingreunată)

Lucrari la liniile de tramvai -înlocuirea cu imbracaminte din beton asfaltic MAS8 modificata cu pudreta de cauciuc si polimeri, modernizarea integrala a infrastructurii și suprastructurii căii de tramvai -montare de amortizoare de zgomote și de vibrații -montare sine de tramvai tip Ri60N cu prindere directa

-fider -retea de alimentare cu energie electrica a liniei de tramvai -înlocuirea liniei de tramvai , prin realizarea de lucrari atât la calea de rulare cât si la reteaua de alimentare, cu prevederea de peroane noi si schimbatoare de cale noi

Retele de apa

Se propune inlocuirea partiala a conductelor de apa cu durata de viata expirata si a conductelor a caror durata expiră in urmatorii 10 ani.

Lucrari de instalatii electrice

Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii -alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public -iluminat public (stradal si pietonal) -retea de canalizatie pentru retele electrice de distributie de joasa tensiune -retea canalizatie pentru distributie retele de fibra optica, telefonie si tv -instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a strazii si integrarea sistemului in peisajul urban este necesara inlocuirea stâlpilor din beton cu stâlpi de iluminat noi , metalici, iar acolo unde este cazul se vor prevea stâlpi prevazuti cu consolă pentru montarea de corpuri de iluminat pietonale ( (pentru retea iluminat pietonal).

Corpurile de iluminat stradal vor fi echipate cu surse LED de 120W, iar cele destinate iluminatului pietonal cu surse LED de 50W.

Principalii indicatori tehnico-economici:

Valoarea investiției : 104.692.835,96 lei cu TVA

Din care C+M :      94.700.061,96 lei cu TVA

Capacitați :-strazi modernizate-L= 2594ml

-cale rulare tramvaie simpla-5,57km, fider alimentare -6.300ml

-piste de biciclisti S-6.731mp

-suprafata carosabila -38.550mp

-suprafata parcari-5875mp, suprafata trotuare-17.405mp, latime parte carosabilă-2x3,50m

-retea apa-Dn400mm, Dn600mm, Dn300mm, Dn500mm -mobilier stradal: banci (60 buc), cosuri gunoi (200 buc), adapost biciclete (6 buc)

-instalatii electrice

Sursa de finanțare: buget local/imprumut și fonduri europene

Anexam Devizul general al acestui proiect.

Durata de realizare a investiției : 24 luni

Președinte de ședință,

MODERNIZARE LINII TRAMVAI SI CAROSABIL STRAZILE TRAIÂN VUIA, HENRI COANDA, GEORGE COSBUC (TRONSON HENRICOANDA-STR.ALMACELARU)                  ! V


"MODERNIZARE LINII■..     , .-, - i. ■■ .. ■ ■-. ■        ■ ■ ;: /                                                                                   din luna publicării apelului'

;■■ pengȚTii^kcșpițplelp^și jjjbc^jȘițolți^i^^^^

■WiiSși

7 , -S.-

• ■? <<lValdare; inclusiv țVâ .?'>

■ ■ ■' ■■'„■' ■':

;■■■        .<■>■■;.. ■■ ■'■"■ ■■                         .■■<.. ■ ■?V;7:

■■■ ■■<>/"■ ■

Jg^miblei s-'y

mii eurog.

■ <■-

îsațTrf      ' ::;£

5.A:

-s.'1.- ■ :             :k’J-

i

; Obținerea terenului.'.        ...,v s7^<< :g.

-g.WO

. 0.00000

...■ o.ooooo.;

1.2

Amenajarea terenului • •             JWOWIWI

ÎBBHB

■< 81.21550

<   508.66550

'."■1ii;i98Sf

1 -3 7

Amenajări pentru protecția mediului și âduCereă lă-ștăceay^ inițială                .. ■' : y ;• ®

;110.87260

:    694.41260

■ 151.80408-

.TOTALCAPITOLUL

19208810

1,203.07810

263.00238

CĂPITO

.g2.Cheltuielipeng

2.1

| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților neț^t^B|g|^ifc|i

tawia

BIMB#

; goOo

|       O.ooooo

0.000Ci£g

TOTAL CAPITOLUL 2 <:ggllgil#

l'r-’j? =’S5piH&£âȘâS’jSȘ r?7  y.ooopo

ggg^tgjpl

0.00000

| 0.00000

0.000007

^JdfjȘîJK Ji J ;V

3.1 ‘

Studii de teren

"1<OK

g; 2.40469

/ 2.64000

13.64000

2.98184<

3.2

Taxe pentru obținere de avize, acorduri și utilități ■    <\g'

100.00000,

•••:.•; 21.86079

'    19.00000

119.00000

26.014341

3.3

Proiectare și inginerie

3,731.50000

' < 815.73540

: 710.31000

4,441.81000

971.01478

3.3.1 .

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare

3,703.75000

' 809.66903

.   704.40000

4,408.15000

963.65643-

3.3.1.1

Studiu de prefezabilitate

0.00000

0.00000

. 0.0.0000

0.00000

0.00000

3.3.1,2

. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

• 103.75000

, . 22.68057,

20.40000

124.15000

27.14017

3.3.1.3

Proiect tehnic

2,100.00000

. 459.07660

399.00000

2,499.00000

546.30115

3.3.1.4

Detalii de execuție

1,400.00000

306.05107

266.00000

1,666.00000

364.20077

' 3.3.1;5

Verificarea tehnică a proiectării

100.00000

21.86079

, 19.00000

119.00000

26.01434,

•3.3.1.6 .

Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii

0.00000-

0*00000

0.00000

0.00000

0.00000 .

3.3.2

Documentații necesare . pentru obținerea, acordurilor,......

avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

■   17.50,000

3.82564

3.45000

20:95000

4.57984;

3.3.3

Cheltuieli pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcții începute și neterminate sau care urmează a fi modificate prin proiect (modernizări, consolidări, etcj

.10.25000

2.24073

- 2.46000

12.71000

2.77851

3.3.4

Cheltuieli pentru efectuarea auditului de siguranța a circulației

,0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

■ 0.00000

0.00000

. ,0.00000

0.00000

: 3.5

Consultanță

400.00000 ■

. 87.44316

76.00000

476.00000

104.05736

" 3.6 '

Asistență tehnică .    '

, 700.00000

153.02554

133.00000

833.00000

182.10038

TOTAL CAPITOLUL 3

4,942.50000

1,080.46958

940.95000

5,883.45000

1,286.16867

CAPITOL

ul 4. cheituie^

-g

ggsss

4.1

Construcții, și instalații

78,157.34400

17,085.81322'

14,849.89536

93,007.23936

20,332.11773

4.1.1

Lucrări de drum

27,387.77000

5,987.18302

5,203.67630

32,591.44630

7,124.74779

4.1.2

Lucrări de tramvai

26,296.38100

5,748.59676

4,996.31239

31,292.69339

6,840.83014

4.1.3

Rețea fir contact si fider alimentare

7,132.77500

1,559.28100

1,355.22725

8,488.00225

1,855.54439

4.1.4

Amenajare peroane calatori

1,622.12800

354.61000

308.20432

1,930.33232

421.98590

4.1.5

Lucrări rețea apa

8,931.80000

. 1,952.56208

1,697.04200

10,628.84200

2,323.54888"MODERNIZARE LINII TRAMVz/si


■Sițhj; ;/<crțJ:'

■-1- :                            1.. ■ ■ '' ■>. Z

ymiregwpițQieibr

$0$

/77 Valdafeinciiis iv

§8gsșâw&

■; S.: .'• ■- ‘ -C .«* ■. ;;#J

4.1.6 7

< Iluminat public si canalizatie șubterana .<7 7

.■.:;;Ș,745;490pp.;

j-;$5&X)9531

SrtMsfe

■■-■/6,837,i33io

1>494.651^|y

4.17 •

sow

77,238.79000

77OMB

:     4.2

'Montaj utilaje/echipamente

■-?/• AOlp0OOO?

'0.00000

; 0.000007

■■■ 4.3

vUW^ș;:e^hipăhiențe;1ehnol6giceiși;ft^icSTțjii^ii^^g^

. necesita, montaj

:; b-QQQW^

KW®»

IfetWs

iHilif

7:;7:F;6.goooo

•' ■ -0;d()SS

■ ■ ■      ' ■-■ -•■ w                .

' 4.4'

. Utilaje/echipamente tehnologice si

necesita montaj si echipamenteleiransp^/O^^^^

iMgaBjj

B77|ooq(M:

5; 7 O;6o6ob

■ '' "7®

. ,0.000^;

4.5'

Dotări                  ••••■’

Ml

":■■ •'• 0.00000

■. 0.000007;

4.6

Active necorporale               ■.

SSMS#

SHWE

0.00000

o.ooooc>77

. ■ TOTAL CAPITOLUL 4 i

HM

14,849.89536

93,007.23936

20,332.117737

w 'O?

iBiKOîSSă'

.5.1.

Organizare de șantier .                  •■':.-7777®l

lfl22>1^

106.61850

.667.76850

■   145.9794^:

5.1.1 ■

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de ■ ? șantier

r41<55(W

®: 89.96808’

’ 78.19450

. 489.74450

107.062027

5.1.2 ■

-Cheltuieli conexe organizării de șantier'

7   149.60000.;.

: 77 3270374

28.42400

178.02400

38.91745

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

875.38000

' 191.36500

. 0.00000

875.38000.

191.36500-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,523.00000 ■

551.54774

. 479.37000.

3,002.37000

656.34182 .

TOTAL CAPITOLUL 5

3,959.53000

865.58456

585.98850

:.’ 4,545.51850

993.68629

MfS-

MMHHMMMMHi

: 6,1

Pregătirea personalului de exploatare

- 0.00000;

■ . 0.00000

’ ■ 0.00000.

0.00000

0.00000

.6.2

Probe tehnologice și teste                           . .   ’ '

45;00000

.,/ 9.83736

7   8.55000

53.55000

11.70645

TOTAL CAPITOLUL 6               ...../

45.00006

9.83736

8,55000

53^55000

11.70645

■■SSi

^=-’9477flfl^0n?IQfi7


Proiectant,

Asocierea S.C. ADD GLOBAL DEȘIGN S.R.L. &:S.C. URBAN PROIECT GRUP S.R.L.


Beneficiar,

MUNICIPIUL GALAȚI


Prin lider de asociere S.C. ADD GLOBALQESiGN S.R.L. ing. Andrei LucianJȘTdesignZ>


. Primar, lonut PUCHEĂNU