Hotărârea nr. 452/2018

Modificarea HCL 128/31.03.2016 privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice

ROMANIA JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 452

din 30.08.2018

privind modificarea HCL 128/31.03.2016 privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice

Inițiator: Primarul Municipiului Galati, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 400/22.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galati, întrunit în ședință ordinară, in data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 53754/22.06.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galati, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53756/22.06.2018, al Direcției Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public si privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 456 alin. (2) și ale art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (2), lit. „c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la HCL nr. 128/31.03.2016 privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 452/30.08.2018

PROCEDURA

privind acordarea facilităților fiscale prevăzute de

dispozițiile art.456 alin.2 Jit. b, e - k, m, n și art. 464 alin.2 lît. a - c, g, j, n, r din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, contribuabilililor persoane fizice

 • I. Potrivit dispozițiilor art.456 alin.2 Iit. b, e - k, m,n din L.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale pot hotărîsâ acorde scutire sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate;

 • e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

 • i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 • j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) Iit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social;

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

II. Potrivit dispozițiilor art.464 alin.2 lit.a-c, g-j, n-r din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

{............î

 • g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

 • h) terenurile aferente clădirii de domiciliu sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social; {..............}

n) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

r) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Conform art.495 lit.d din Legea 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, "scutirile sau reducerile de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri și impozitului pe teren/taxei teren prevăzute la art.456 alin.2 lit. lit. b, e - k, m, n și 464 alin.2 lit. lit. a - c, g, j, n , r se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie 2019.

în cazul în care beneficiarii facilităților fiscale prevăzute la art.456 alin.2 lit. b, e - k, m, n și art.464 alin.2 lit. a - c, g, j, n , r figurează în evidența Serviciului de Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale persoane fizice cu documente justificative depuse până la data de 31.12.2018 nu mai exista obligativitatea depunerii altor documente justificative.

 • 1. Regulamentul de aplicare a facilităților fiscale pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizația de șomaj sau ajutor social, conform art 456 al.2 lit k si art. 464 lit. j

 • A. Reducerea cu 100% a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren aferent clădirilor datorat de către contribuabilii se aplică numai in cazurile:

 • 1. Imobilul este utilizat ca domiciliu de către solicitantul facilității trebuind sa faca dovada ca locuiește efectiv la adresa ;

 • 2. Contribuabilul sa nu depășească in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie de 300 lei;

 • 3. Contribuabilii sau membrii de familie sa nu dețină mijloace de transport cu tracțiune mecanica cu excepția celor destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

 • 4. Contribuabilii sau membrii de familie sa nu dețină mai multe clădiri / terenuri in municipiul Galați sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

 • B. Reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren aferent clădirilor datorat de către contribuabilii persoane fizice numai in cazurile:

 • 1. imobilul este utilizat ca domiciliu de către solicitantul facilității acesta trebuind sa facă dovada ca locuiește efectiv la adresa ;

 • 2. contribuabilul sa nu depășească in luna anterioara cererii un venit mediu pe membru de familie cuprins intre 301 lei si 400 lei;

 • 3. contribuabilii sau membrii de familie sa nu dețină mijloace de transport cu tracțiune mecanica cu excepția celor care sunt destinate transportului persoanelor cu handicap si care sunt adaptate acestui scop;

 • 4. contribuabilul sau membrii de familie sa nu dețină mai multe clădiri / terenuri in municipiul Galați sau in alte localitati, indiferent de utilizarea acestora.

 • 5. scutirea prevăzute la punctele A si B se acorda pentru clădirile de la adresa de domiciliu a căror suprafața nu depășește 90 mp.

 • 6. Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la punctele A si B, solicitantul nu trebuie să dețină în proprietate teren liber de construcții mai mult de 120 mp.

în cazurile in care veniturile declarate nu pot fi probate suficient se va solicita referat de specialitate Serviciului de Asistenta Sociala din cadrul Primăriei.

Contribuabilul va completa si depune pe propria răspundere, sub sancțiunea dispozițiilor art.326 din Codul penal, cererea-declarație prevăzută la modelul B, anexat la prezenta Procedura, pusa la dispoziție gratuit de către Serviciul impozite, Taxe si Alte Venituri Locale Persoane fizice.

In cazul in care, din analiza efectuata rezulta ca solicitantul nu îndeplinește vreuna din condițiile impuse de prezenta Procedura, dosarul se clasează. Clasarea si motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termenul prevăzut de dispozițiile OG nr.27/2002 privind soluționarea petițiilor, modificata si completata ulterior.

In situația in care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile impuse de prezenta Procedura, contribuabilului i se acorda facilitatea începând cu data 01.01,2019.

Reducerea cu 100%, respectiv 50% de la impozitului pe clădiri si a terenului aferent clădirii se acorda numai proprietarului pentru bunurile proprii si comune soților, stabilite potrivit Legii 287/2009 privind Codul Civil cu completările si modificările ulterioare.

2. Regulamentul de aplicare a facilităților fiscale conform art 456 al.2 lit m

In conformitate cu dispozițiile art.456 alin.2 lit.m din Legea227/2015 -privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare: Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii, persoane fizice, ai apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

Pentru contribuabilii proprietari de imobile, ce se incadreaza in prevederile art.456 alin.2 lit.m din Legea 227/2015 -privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, facilitatea fiscala consta in scutirea de la plata impozitului pe clădiri.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri (art.456 alin.2 lit.m)

De scutirea impozitului pe clădiri beneficiază persoanele fizice care dețin în Municipiului Galați apartamente în blocurile de locuințe și imobile la care s-au realizat lucrări în condițiile O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • -  să realizeze lucrările de intervenție prevăzute în O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată;

 • -  lucrările de Intervenție realizate la clădiri trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • - din procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

 • - au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie;

 • - pe durata derulării înlesnirii, beneficiarul acesteia să achite la scadență toate obligațiile față de bugetul local pentru care nu beneficiază de înlesnire;

 • - proprietarul imobilului să achite integral toate obligațiile față de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

 • - sa prezinte tabelul nominal cu acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor si tabelul nominal cu proprietarii care au susținut financiar lucrările.

In cazul Asociațiilor de proprietari sau a clădirilor cu mai multi proprietari, lucrările de intervenție pentru creșterea performaneti energetice a clădirii, vor fi executate in totalitate si nu parțial.

Scutirea de la plata impozitului pe clădire se va face cu incepere de la intai ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor, pe o perioada de 7 ani, pe baza unui dosar depus la DDILP, alcătuit din:

-cererea contribuabilului persoana juridica /persoana fizica. In cazul Asociațiilor de Proprietari cererea va fi insotita de tabel nominal cu proprietarii care au susținut financiar lucrările si de hotararea adunării generale a proprietarilor prin care se hotărăște efectuarea lucrărilor, extras de carte funciara, actualizat;

Acte necesare:

-copie după Autorizația de Construire;

-copie după raportul de audit energetic cu masurile recomandate de auditor;

-copie după contractul de lucrări;

-copie după certificatul energetic emis după execuția lucrărilor;

-copie după certificatul de garanție a lucrărilor executate;

-copie după documentele de plata: facturi, chitanțe.

Procesul verbal de recepție a lucrărilor încheiat între Asociația de proprietari și Primăria Municipiului Galați (Serviciul Reparații)

In cazul înstrăinării clădirii, scutirea de la plata impozitului pe clădiri nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Direcția Generala de Dezvoltare va înainta Serviciului impozite, taxe si alte venituri locale persoane fizice, dosarul complet in termen de 15 zile de la data înregistrării cererii la Primăria municipiului Galați.

2. Regulamentul de aplicare a facilităților fiscale conform art 456 al.2 lit n

In conformitate cu dispozițiile art.456 alin.2 lit n. din Legea 227/2015 -privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Pentru contribuabilii proprietari de imobile, ce se încadrează in prevederile art 456 alin 2 lit.n din Legea 227/2015 -privind Codul fiscal, cu completările si modificările ulterioare, facilitatea fiscala consta in scutirea de la plata impozitului pe clădiri.

Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri (art 456 alin.2 lit.n)

De scutirea impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii care dețin în Municipiului Galați clădiri la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Pentru a beneficia de această facilitate, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • - să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.;

 • - din procesul -verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare;

 • - pe durata derulării înlesnirii, beneficiarul acesteia să achite la scadență toate obligațiile față de bugetul local pentru care nu beneficiază de înlesnire;

 • - proprietarul imobilului să achite integral toate obligațiile față de bugetul local, calculate până la data depunerii cererii de înlesnire.

 • - sa prezinte tabelul nominal cu acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor si tabelul nominal cu proprietarii care au susținut financiar lucrările.

In cazul Asociațiilor de proprietari sau a clădirilor cu mai multi proprietari, lucrările privind masuri de creștere a calitatii arhitectural-ambientale a clădirii, vor fi executate in totalitate si nu parțial.

Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare pe baza unui dosar depus Direcția DILP, alcătuit din:

-cererea contribuabilului persoana fizica . In cazul asociațiilor de proprietari cererea va fi insotita de tabel nominal cu proprietarii care au susținut financiar lucrările si de hotararea adunării generale a proprietarilor prin care se hotărăște efectuarea lucrărilor.

Acte necesare:

-extras de carte funciara;

-copie după Autorizația de Construire sau Aviz Tehnic emis de instituția Arhitect Sef, după caz; -copie după contractul de lucrări

-copie după certificatul de garanție a lucrărilor executate;

-copie după documentele de plata: facturi, chitanțe.

Procesul verbal de recepție a lucrărilor încheiat între beneficiarii lucrărilor (persoane fizice sau prin asociațiile de proprietari) și Primăria Municipiului Galați (Serviciul Reparații)

In cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar.

Direcția Dezvoltare Infrastructura si lucrări publice va înainta Serviciului impozite, taxe si alte venituri locale persoane fizice, dosarul complet in termen de 15 zile de la data înregistrării cererii la Primăria municipiului Galați.

Președinte de ședință,