Hotărârea nr. 451/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 25, str. Spatarului, nr. 11

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 451 din 30.08.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Spătarului, nr. 11

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 482/13.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68072/13.08.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68074/13.08.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 59402/13.07.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Spătarului, nr. 11, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Spătarului, nr. 11, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe teren proprietate, beneficiari Rugină Nicu și Rugină Mariana, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

MEMORIU JUSTIFICATIV

 • 1. INTRODUCERE

  • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea proiectului: Locuință Sp+P+M str.Spătarului nr.l 1.

Investitor : Rugină Nicu si Rugină Mariana.

Proiectant: B.I.A. arh.Durbacă Liviu.

Data elaborării : iunie 2018.

Proiect nr.254/2018.

 • 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Planul urbanistic de detaliu este documentația care asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Documentația are caracter de reglementare specifică și se elaborează pentru aprofundarea prevederilor din „Actualizare Plan Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați” aprobat cu Hotărârea nr.62/2015, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism nr.1911/19.12.2017, eliberat de Primăria Municipiului Galați.

Documentația are drept scop realizarea investiției propuse prin temă, respectiv LOCUINȚĂ Sp+P+M corelarea intereselor generale ale colectivității locale cu interesele particulare prin valorificarea terenurilor și facilitarea unor proiecte ulterioare de investiții.

Obiectivul documentației este de a asigura dezvoltarea și funcționalitatea zonei rezidențiale, integrarea și armonizarea propunerilor cu fondul construit existent și cel propus în vecinătate.

Reglementările abordate cuprind :

 • -  Regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • -  Compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor și amenajărilor;

 • -  Relații funcționale si estetice cu vecinătatea;

9                     9                       9                                                                             7

 • -  Asigurarea accesibilității și racordarea la rețelele edilitare.

2. ÎNCADRAREA în zonă

2.1. Situarea obiectivului în cadrul localității, cu prezentarea caracteristicilor zonei în care acesta este inclus.

Terenul pe care se va amplasa locuința este situat în intravilanul municipiului Galați, în zona de sud-est a acestuia, pe str.Spătarului nr.l 1.

Terenul are următoarele vecinătăți:

Nord : str.Spătarului.

Sud : terenuri si locuințe particulare parter.

Est: terenuri si locuințe particulare parter.

Vest: terenuri si locuințe particulare parter.

Imobilul (teren si construcții) se afla situat în intravilanul municipiului Galați si este proprietatea beneficiarilor conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.390/27.04.2015, de BIN Cilliota Lidia - Otilia, conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat la cererea nr.88917/07.11.2017 de O.C.P.I. Galați.

Regimul economic :

Folosința actuala : teren curți construcții (construcții cu destinația de locuință CI si anexe C2, C3).

Terenul studiat se afla în U.T.R. 25 - Zona locuințe individuale.

Reglementari fiscale stabilite : conform legislației in vigoare.

Se propune locuință Sp+P+M.

Prin prezentul proiect in faza P.U.D. se solicita o derogare de la Regulamentul Local de Urbanism al zonei si anume :

 • - Nerespectarea amplasării locuinței pe parcela studiata fata de aliniament si retragerile laterale si posterioare.

 • 2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona

Studiul geotehnic întocmit de ing.Forțu Marius arata stratificația terenului de amplasare indicând ca fundarea construcției propuse sa se facă la minimum 1,5 m pentru fundațiile exterioare si la 1,0 m pentru fundațiile interioare cu o presiune convențională admisa de 100 KPa.

Ridicarea topo a fost realizata de P.F.A. ing.Apostu Francisc si arata situația existenta a terenului de amplasare cat si zonele adiacente acestuia.

 • 2.3. Concluzii din documentații elaborate in faza P.U.D.

In zona adiacenta amplasamentului s-au elaborat documentații in faza P.U.D. pentru realizarea de locuințe.

 • 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 • a. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesul la amplasamentul studiat se face din str.Spătarului, care are o lățime intre limitele de proprietate de cca. 10,00 m.

Strada se afla in stare buna de funcționare cu un carosabil de 6,00 m si trotuare laterale de 2,00 m.

 • b. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

Terenul are o suprafață de 296,00 mp iar vecinătățile sunt următoarele :

Nord : str.Spătarului.

Sud : terenuri si locuințe particulare parter.

Est: terenuri si locuințe particulare parter.

Vest: terenuri si locuințe particulare parter.

 • c. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenul a fost eliberat de o serie de construcții existente in vaza Autorizației de Desființare nr. 187/14.03.2018 cu excepția unei anexe ce va primi funcțiunea de bucătărie de vara.

Terenul are o suprafață de 296,00 mp si următorii indici de folosire ai terenului :

P.O.T. = 0,06% C.U.T. = 6,08%

 • d. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Zona înconjurătoare este ocupata de locuințe fond vechi, cu regim de înălțime parter.

 • e. Destinația clădirilor

Toate clădirile din zona adiacenta au destinația de locuințe.

 • f. Regimul juridic al terenurilor.

Imobilul (teren si construcții) se afla situat în intravilanul municipiului Galați si este proprietatea beneficiarilor conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.390/27.04.2015, de BIN Cilliota Lidia - Otilia, conform extrasului de carte funciara pentru informare eliberat la cererea nr.88917/07.11.2017 de O.C.P.I. Galați.

 • g. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Terenul de fundare are următoarea stratificație :

 • -  la suprafață un strat de pământ vegetal în grosime medie de 1,00

m.

 • -  urmează un strat de loess sensibil la umezire în grosime de cea. 8,0 m.

Fundarea se va face pe stratul de loess la adâncimea de îngheț cu Pconv. = 100 KPa.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat face parte din zona de racord dintre terasa medie si inferioară a Șiretului, care se termină la sud cu faleza Dunării.

Din punct de vedere geologic, orașul Galați este așezat pe partea de sud a platformei în zona în care ia contact cu platforma de tip nord dobrogeană.

Din punct de vedere tectonic, municipiul Galați este situat la linia de fractură tectonică Focșani-Nămoloasa-Galați, zonă în care se fac resimțite seismele produse în zona Vrancea și a căror ritmicitate este de aproximativ

A

30 de ani, intensitate 8 pe scara Mercalli. In zonele cu teren aluvionar și nivel hidrostatic ridicat, coeficientul dinamic al construcțiilor se mărește, iar forțele seismice cu care se încarcă structura cresc până la nivelul gradului 8,5 pe scara Mercalli.

 • h. Accidente de teren (beciuri, hrube și umpluturi) cu precizarea poziției acestora

Conform forajelor executate pe amplasament, nu există accidente subterane majore.

 • i. Adâncimea apei subterane

Apa freatică este cantonată la cca.12,0 m de suprafața terenului cu nivel variabil.

 • j. Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad, Ks, Tc)

Grad 8 de intensitate seismică (STAS 11100/1/1977), Tc = 1,0 sec, ag = 0,24 g.

 • k. Analiza fondului construit existent (înălțime, structură, stare) Terenul este liber cu excepția anexei existente care are regim de înălțime parter.

 • l. Echipare existentă

Str.Spătarului este echipata cu următoarele rețele edilitare (conform cu avizelor obținute de la deținătorii de rețele stradale :

9                                            9                                          9

 • -  Apa - canal - rețele existente apa si canalizare cu racorduri la amplasament.

 • -  Alimentare cu energie electrica - de rețeaua stradala aeriana cu racord la amplasament.

 • - Alimentare cu gaze naturale - se face din rețeaua existenta stradala care are si branșament BMP la amplasament.

 • 4. REGLEMENTĂRI

 • a. Obiectivele noi solicitate prin tema program

în elaborarea proiectului s-au avut în vedere necesitățile și exigențele formulate prin tema de proiectare, întocmită de beneficiar și însușită de proiectant.

Parcela studiata se află încadrata în U.T.R. 25 - Zona locuințe individuale.

Regimul de înălțime al locuinței va fi de Sp+P+M cu acoperiș șarpantă.

 • b. Funcționalitatea, amplasarea si conformarea construcțiilor

Se propune realizarea unei locuințe cu regim de Sp+P+M.

Locuința cuprinde : la subsol - spatii de depozitare, la parter - un living cu bucătărie, un dormitor, un grup sanitar si doua dressing-uri; la mansarda - 1 dormitor, 1 birou, 2 grupuri sanitare si un dressing.

Trebuie menționat ca zona de amplasare are o „țesătura urbana” destul de complexa realizata din locuințe fond vechi, dar si câteva locuințe noi cu regim de înălțime P+M + P+1E.

In aceasta „țesătură urbana” se înscrie si amplasamentul locuinței studiate. Locuința propusa nu are „vedere” la str.Spătarului fiind adiacent unei locuințe existente (amplasata la limita de proprietate către str.Spătarului) si cu doua fațade orientate către interiorul parcelei.

 • c. Capacitatea, suprafața desfășurată

Locuința va avea o capacitate de 4 camere locuibile si o suprafață desfășurată de 189,00 mp.

 • d. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Regimul de înălțime al locuinței va fi de Sp+P+M (cu acoperiș șarpantă si învelitoare din tabla Lindab).

Finisajele interioare vor fi adaptate funcțiunilor - pardoseli din parchet și gresie, zugrăveli lavabile si faianță in bucătărie si grupurile sanitare.

Finisajele exterioare vor fi realizate din materiale durabile : tencuieli decorative si placaje de piatra naturala, trepte placate cu gresie antiderapantă, balustrade din inox, tâmplărie din p.v.c. cu geam tip termopan. etc.

Clădirea propusă se va amplasa conform planului de situație pe suport topografic anexat prezentei documentații.

Obiectivul se încadrează astfel:

o Categoria de importanță „D”

o Clasa de importanță IV

o Grad de rezistentă la foc III conform NP118/1999

o Regim de înălțime Sp+P+M.

 • e. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente menținute

*

Locuința propusa se înscrie in „țesutul urban” existent.

 • f. Principii de intervenție asupra construcțiilor existente

Nu este cazul.

 • g. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Accesul carosabil si pietonal se face din str.Spătarului, care are o lățime intre limitele de proprietate de 10,00 m cu carosabil de 6,00 m si trotuare laterale de 2,00m.

 • h. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Terenul este liber si are o înclinație ușoară pe direcția est-vest si nu ridica probleme de adaptare la relieful zonei.

Cadrul natural înconjurător este ocupat, in mare majoritate, de construcții de locuințe fond vechi cu regim de înălțime parter.

 • i. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Nu este cazul.

 • j. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Nu este cazul.

 • k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului

Nu este cazul.

 • l. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

După executarea locuinței se vor face spațiile verzi prevăzute in cadrul documentației si care trebuie respectate si in cadrul documentației faza D.T.A.C. ce va sta la baza eliberării autorizației de construcții.

9                                                9

 • m. Profiluri transversale caracteristice

Accesul carosabil si pietonal se face din str.Spătarului, care are o lățime intre limitele de proprietate de 10,00 m, cu carosabil de 6,00 m si trotuare laterale de 2,00m.

 • n. Lucrări necesare de sistematizare verticală

A

In cadrul incintei se vor realiza lucrări de sistematizare verticală, trotuare în jurul locuinței și care sa permită evacuarea apelor meteorice către str.Spătarului.

 • o. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor)

Trebuie menționat ca zona de amplasare are o „țesătura urbana” destul de complexa realizata din locuințe fond vechi, dar si câteva locuințe noi cu regim de înălțime P+M P+1E.

In aceasta „țesătură urbana” se înscrie si amplasamentul locuinței propuse. Locuința propusa nu are vedere la str.Spătarului fiind adiacent unei locuințe existente (amplasata la limita de proprietate către str.Spătarului) si cu doua fațade orientate către interiorul parcelei.

Regimul de înălțime este Sp+P+M, P.O.T. = 29,73%, C.U.T. = 0,69.

 • p. Asigurarea utilităților

Str.Spătarului este echipata cu următoarele rețele edilitare (conform cu avizelor obținute de la deținătorii de rețele stradale :

9                                            9                                          9

 • -  Apa - canal - rețele existente apa si canalizare cu racorduri la amplasament.

 • -  Alimentare cu energie electrica - de rețeaua stradala aeriana cu racord la amplasament.

 • - Alimentare cu gaze naturale - se face din rețeaua existenta stradala care are si branșament BMP la amplasament.

 • q. Bilanț teritorial la limita amplasamentului studiat

BILANȚ TERITORIAL

Nr. crt.

Categoria de referință

9

Existent

Propus

Procent % din suprafața studiata

1.

Suprafață teren

296,00 mp

296,00 mp

100%

2.

Suprafață construita

18,00 mp

88,00 mp

29,73%

3.

Suprafață desfășurată

18,00 mp

207,00 mp

-

4.

Trotuare, alei, parcaje

-

103,00 mp

34,80%

5.

Spatii verzi

-

105,00 mp

35,47%

6.

P.O.T.

6,08%

29,73%

-

7.

C.U.T.

0,06

0,69

-

8.

A

înălțimea la comisă

9                                           9

-

+ 4,60 m

-

9.

A

înălțimea totala

9

-

+ 7,80 m

-

9~


 • 5. CONCLUZII

La baza întocmirii documentației s-au aflat: tema de proiectare întocmită de beneficiar, Certificatul de Urbanism nr. 1911/19.12.2017, planul de situație pe suport topografic, vizat de O.C.P.I. Galați, cat si a „Metodologiei privind conținutul - cadru al documentațiilor de urbanism - in concordanta cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul”.

Terenul este proprietatea beneficiarilor conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat cu nr.390/27.04.2015 de BIN Cilliota Lidia- Otilia.

Prezenta documentație in faza P.U.D. s-a întocmit ca urmare a faptului ca in condițiile concrete ale amplasamentului nu se pot respecta reglementările precizate in Certificatul de Urbanism nr. 1911/19.12.2017 preluate din Regulamentul Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare Spațială a Municipiului Galați, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local Galați nr.62 referitoare la amplasarea clădirilor fata de aliniament si fata de limitele laterale ale parcelelor.

Anexa existentă din partea de sud a parcelei are înălțimea la cornișă de 2,30 m si nu afectează însorirea ferestrelor locuinței propuse, înscriindu-se in prevederile legale privind însorirea camerelor de locuit ale locuinței.

Distanta de la locuința propusa fata de aliniamentul din partea de nord este de 13,70 m, iar distanta laterala fata de limita de proprietate din partea de vest este de 7,50 m. Menționăm ca locuința propusa va fi amplasata pe limita de proprietate pe latura de nord si est, având in acest sens acordul notarial al vecinului in cauza.

Regimul de înălțime propus este Sp+P+M.

Are asigurat accesul carosabil din drumul de acces din partea de nord a incintei.

Locuința se amplasează conform planului de situație din planșa -Reglementări Urbanistice.

Documentația s-a elaborat pentru asigurarea condițiilor de dimensionare, conformare și servire edilitară, în limita zonei studiate, în corelare cu funcțiunea


ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA

801


Liviu-Cezar DURBACĂ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI


INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460Email: arhitectsef@primariagalati.ro

RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.......

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului" a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Sp+P+M”

STR. SPĂTARULUI, NR.11, GALAȚI, BENEFICIARI: RUGINĂ NICU Șl RUGINĂ MARIANA

Elaborator d-nul arh. Durbaca Liviu Cezar, S.C. Arhitect Durbaca S.R.L., Galați, str. Armata Poporului, bl. L5, ap. 2, tel. 0733184438, e-mail: durbaca.liviu@vahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului care a prezentat notificările vecinilor directi ai parcelei: Dantu Romica, Ciobanu Gabriel, Nedelcu Anastase, Lupu Emil (acord notarial).

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU


1/

10100

1/

2,00    b

3,00

1/

3,00

k 2,00

4             4

4

1

1

4                '


O $

77'170

14 31.25

„    176

/

v' 31.18

o

.V.

CJ

£

c186 v

31.20 v-


Categoria de referinta

EXISTENT

PROPUS

Procent % din suprafata studiata

Suprafață teren

296,00 mp

296,00 mp

100,00%

Suprafață construită

18,00 mp

88,00 mp

29,73%

Suprafață desfășurată

18,00 mp

207,00 mp

-

Trotuare, alei, parcaj

-

103,00 mp

34,80%

Spații verzi

-

105,00 mp

35,47%

P.O.T.

6,08%

29,73%

-

C.U.T.

0,06

0,69

-

Inaltimea la cornisa

-

+4,60

-

Inaltimea totala

-

+7,80

-


Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referatnr./Data

BIROU DE ARHITECTURA ARH.DURBACA LIVIU CEZAR

NR.130/2005

Beneficiar:

RUGINA NICU SI

RUGINA MARIANA

Proiect nr.

254 / 2018

Specificati

e

Nume

Semnatura

Scara

1 : 200

Titlu proiect:

LOCUINTA Sp+P+M

STR.SPATARULUI NR.11

Faza

P.U.D.

Sef proiec

arh.DURBACA Liviu

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Data

Titlu plansa :

Plansa nr.

A 3

Design

sing.Sirbu Gabi

06 . 2018

REGLEMENTARI URBANISTICEo

170

14 31.25

„    176

<

v- 31.18

o

.V.

CJ

o 186    v

31.20 -v-


PLANSA 3 - Reglementari edilitare

Limita zonei studiate.


O CV1 - 3


CC

CA


LEGENDĂ

-----Conducta canalizare stradala existenta cu racord la amplasament existent.

Conducta racord canalizare propusa. Camine racord canalizare.

Conducta apa stradala existenta.

Conducta racord apa propusa. Camin concesie.

Camin apometru.

Conducta gaze stradala existenta.

PRM


Conducta racord gaze propusa. Post reglare masurare.

Retea electrica existenta.

Racord electric propus. Firida bransament.

Verificator

Nume

Semnatura

Cerinta

Referatnr./Data

BIROU DE ARHITECTURA ARH.DURBACA LIVIU CEZAR

NR.130/2005

Beneficiar:

RUGINA NICU SI

RUGINA MARIANA

Proiect nr.

254 / 2018

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara

1 : 200

Titlu proiect:

LOCUINTA Sp+P+M

STR.SPATARULUI NR.11

Faza

P.U.D.

Sef proiect

arh.DURBACA Liviu

Proiectat

arh.DURBACA Liviu

Data

Titlu plansa :

Plansa nr.

A 4

Design

sing.Sirbu Gabi

06 . 2018

REGLEMENTARI EDILITARE