Hotărârea nr. 449/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 10B

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 449

din 30.08.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 10B

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 480/13.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 68076/13.08.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 68078/13.08.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 59392/13.07.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 10B, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Dr. Petru Groza, nr. 10B, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, pe teren proprietate, beneficiari Bârlădeanu Irina - Alina si Bârlădeanu Bogdan-Florin, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BACALU D. MIHAI PUIU

GALAȚI, STRADA BRĂILEI NR.1, BLOC I, SCARA 5, APART. 2

MEMORIU DE PREZENTARE

Prezentul proiect s-a elaborat ca urmare a comenzii beneficiarului, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare și executare pe parcela pentru locuință cu regim de înălțime S+P+1.

Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică și s-a elaborat conform condiționărilor din Certificatul de Urbanism nr. 228 din 21.02.2018 emis de Primăria Municipiului Galați pentru a facilita realizarea proiectului investiției, pornind cu elaborarea documentației pentru autorizația de construire.

În realizarea acestei documentații s-au respectat prevederile privind condițiile igienico-sanitare din OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

1.INTRODUCERE

1.1. Date generale

Denumirea proiectului:

LOCUINȚĂ

J

Amplasamentul:

MUNICIPIUL GALAȚI, STR. DR. PETRU GROZA Nr. 10 B

Beneficiarul:

BARLADEANU BOGDAN FLORIN SI BARLADEANU IRINA ALINA

Proiectantul:

B.I.A. BACALU D. MIHAI PUIU

Șef proiect:

ARH. MIHAI BACALU

Identificare:

4/2018

Faza de proiectare:

P.U.D. (plan urbanistic de detaliu)

 • 1.2. Obiectul lucrării constă în rezolvarea amplasării funcționale, tehnice și estetice în zonă a obiectivului mai sus - menționat.

Beneficiarii, BARLADEANU BOGDAN FLORIN SI BARLADEANU IRINA ALINA,

doresc realizarea unei locuințe cu regim de înălțime subsol+parter+1 etaj, pe terenul situat în intravilanul mun. Galați, str. pictor Octav Bancila nr. 9A, proprietate particulară, conform act de proprietate nr. 4219 din 18 aug. 2016.

Terenul are o suprafață de 700,00 mp și categoria de folosință: curți-construcții. În acest sens, beneficiarul a solicitat și obținut Certificatul de urbanism nr. 228 din 21.02.2018.

Pentru obiectivul mai sus menționat, prin Certificatul de urbanism se solicită realizarea unei documentații de urbanism de tip PUD, pentru a fi analizată, detaliată și aprobată derogarea de la prevederile P.U.G mun Galați, privind retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

În PUG mun Galați, zona studiată este situată în UTR 35 - ZONĂ LOCUINȚE

COLECTIVE - CARTIER MICRO 17. ZONA PENTRU LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE:

- UTR 35;

- regim de construire: discontinuu (cuplat sau izolat);

 • - funcțiuni predominante: locuințe individuale și colective mici, cu max P+2 niveluri;

 • - H max = 9m la coama/atic;

 • - POT max = 45%;

- CUT max = 1

 • - retragerea minimă față de aliniament = 5,00 m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = min. 3,00 m, cu obligativitatea asigurarii pe cealalta latura a

unui acces auto de min. 3,00 m ;

- retrageri minime față de limitele posterioare = min. 3,00 m;

Prevederi Cod Civil

 • -  amplasarea clădirii se poate realiza la 60 cm față de limita de proprietate atunci când pe acea parte a clădirii nu sunt ferestre, conform noului Cod Civil.

 • -  este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul îngrădit sau neîngradit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

Față de cele prezentate mai sus, beneficiarul solicită următoarele prevederi prin prezentul PUD, cu respectarea prevederilor Codului Civil, și anume:

- retrageri minime față de limitele laterale, astfel:

•      min. 1,00 m față de limita de la nord și min 1,00 față de limita de vest;

După aprobarea documentației PUD prin HCL, împreună cu documentele solicitate în CU nr. 1909 din 19.12.2017, la punctul 5, beneficiarul poate înainta Primăriei mun. Galați cererea de emitere a autorizației de construire a unei locuințe cu regim de înălțime subsol+parter+etaj, în str. Octav Bancila nr. 9A.

1.3. Surse de documentare

Fundamentarea propunerilor din cadrul prezentei documentații s-a realizat pe baza:

studiilor de fundamentare

-ridicare topografică,

-studiu geotehnic,

proiecte elaborate anterior

-P.U.G. Municipiul Galați

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Cf. CU nr. 228 din 21.02.2018, terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Galați, are o suprafață de 700,00 mp aferentă parcelei, cu acces din strada dr. Petru Groza.

Zona in care se afla acest teren este reglementata prin PUG Municipiul Galați și face parte din UTR 35 - ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE - CARTIER MICRO 17. ZONA ’PENTRU

LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Aspecte generale - Zona propusă prin studiul PUD are o suprafață de 700,00 mp (de formă poligonala neregulata) și este proprietate particulară a beneficiarilor.

3.1 Accesibilitatea la căile de comunicație

9

În prezent accesul pe teren se realizează din str. dr. Petru Groza - arteră carosabilă de categoria a - III - a.

Strada dr. Petru Groza se regăsește în partea de est a terenului ce a generat PUD si are lățimea părții carosabile, in portiunea aferenta lotului studiat de cca. 3,50 m, exclusiv trotuarele. Pana in zona studiata, strada are un carosabil de 7,00 m.

3.2. Suprafața ocupata, limite si vecinătăți

Suprafața terenului ce a generat PUD este de 700,00 mp, proprietate privată în exclusivitate.

Vecinătățile parcelei ce a generat PUD - se prezintă astfel:

-la nord- Saigau

-la sud - nr. cad. 113998 si 113999

-la est - str. dr. Petru Groza

-la vest - Liziera

3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Suprafata de teren construita: 0.00 mp.

Suprafata de teren libera: 503,00 mp.

3.4 Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic, destinația clădirilor. Analiza fondului construit existent.

Caracterul zonei, d.p.d.v. urbanistic, este dat de către clădiri realizate cu funcțiunea de locuințe individuale. Zona studiată și învecinată se caracterizează prin țesut rezultat din evoluția localității în timp, spontan, apărut în urma unor planuri de sistematizare, creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localității pe terenuri agricole (prin operațiuni simple de topometrie sau prin operațiuni urbanistice.

Cea mai mare parte a fondului construit existent se încadrează într-un palier de înălțime scăzut P - P+1-2. Clădirile sunt dispuse dezordonat, fara a se putea stabili o limita de aliniere.

Acoperisul clădirilor din zonă este în general în șarpantă și împrejmuirile loturilor sunt realizate în general din beton sau lemn.

3.5.Tipul de proprietate asupra terenurilor cu precizarea suprafețelor de teren ocupate.

Terenul aflat în studiu pentru parcelă se află în proprietatea privată a beneficiarIlor, conform act de proprietate.

 • 3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare /accidente de teren /adâncimea apei subterane/parametrii seismici caracteristici zonei.

.CERCETAREA TERENULUI

Pentru determinarea stratificației terenului de fundare, a caracteristicilor fizice ale acestuia, pe amplasamentul indicat s-au executat 2 foraje cu sondeza de 02”, duse până la adâncimi de -4,50 - -6,50 m, față de cota terenului, amplasate conform planului de situație anexat.

Din forajele executate, rezultă că stratificația terenului se prezintă astfel:

■ ■ În suprafață se întâlnește un strat de sol vegetal negru de 1,00 m grosime.

îs Urmează până la adâncimea de -6,50 m, unde s-au oprit forajele executate, un strat de loess galben macroporic, sensibil la umezire grupa „B” (conform normativ NP 1252010), cu umidități de w = 10,5 - 13,0 %.

Din forajele de adâncime executate anterior în zonă, rezultă că baza loessului sensibil la umezire se găsește la adâncimi de circa -17,00 m, față de cota terenului, de unde începe un strat de praf argilos loessoid cafeniu, vârtos - consistent.

Din determinările de laborator executate anterior în zonă, rezultă că tasarea specifică la umezire este de im3 = 3,2 - 9,2 cm/m, cu o medie de im3 = 5,0 cm/m, de care se va ține seama.

Apa subterană n-a fost interceptată în forajele executate, nivelul hidrostatic fiind situat la adâncimi de peste -25,00 m față de cota terenului (din forajele de adâncime din zonă).

CONDIȚII DE FUNDARE ȘI RECOMANDĂRI

Față de condițiile geologo-tehnice existente și ținând seama de prescripțiile normativului NP 125-2010, rezultă că fundarea viitoarei locuințe (subsol + parter + 1 etaj) se va face direct pe stratul de loess galben sensibil la umezire, ținând seama de adâncimea impusă constructiv (h = -0,80 m față de cota pardoselii subsolului, conform NP 125-2010).

 • □  Stratul de sol vegetal negru, care depășește adâncimea de fundare, va fi excavat până la stratul de loess galben și înlocuit cu loess galben curat, de carieră, compactat în strate subțiri de 15 - 20 cm grosime.

 • □  Presiunea convențională ce se va lua în calcul va fi de Pconv = 100 kPa la grupări fundamentale, pentru care se va ține seama de tasări probabile la umezire de ordinul a 5 cm/m de loess neconsolidat sub cota de fundare.

 • □  Deoarece sub cota de fundare rămâne un strat de loess neconsolidat, se va alege o structură de rezistență capabilă să preia tasările diferențiate și neuniforme ce vor apărea în timp.

■■ Ultimul strat al săpăturii de fundații de 30 - 40 cm (afectat de precipitații), va fi înlăturat în ziua turnării betoanelor în fundații, iar fundul săpăturii se va amenaja prin compactare manuală.

 • □  Conform indicațiilor normativului NP 125-2010, la fundarea directă pe pământuri sensibile la umezire nu sunt indicate fundații izolate.

 • □  La proiectare, execuție și exploatare se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare cu ape provenite din rețelele purtătoare de apă sau apele de precipitații. Conform NP 125-2010, rețelele purtătoare de apă se vor introduce în canale de protecție, pozarea lor făcându-se sub adâncimea de îngheț de -1,00 m pentru Galați (conform STAS 6054/1977).

 • □ UMPLUTURILE DE PĂMÂNT DIN JURUL FUNDAȚIILOR SE VOR REALIZA DIN LOESS GALBEN, CURAT, BINE COMPACTAT ÎN STRATE SUBȚIRI DE 15 * 20 CM GROSIME.

 • □  Se va face o sistematizare verticală corespunzătoare, astfel încât apele de precipitații să nu staționeze în imediata vecinătate a construcției.

 • □ ÎN JURUL CLĂDIRII SE VOR EXECUTA TROTUARE CORESPUNZĂTOARE, PREVĂZÂNDU-SE ȘI HIDROIZOLAȚII ÎMPOTRIVA INFILTRAȚIILOR APELOR PLUVIALE ÎN ZONA FUNDAȚIILOR.

I. LA PROIECTARE, EXECUȚIE ȘI EXPLOATARE SE VA ȚINE SEAMA DE:

 • ►  NORMATIV NP 125-2010 ȘI NORMATIV NP 074/2014, PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA CONSTRUCȚIILOR FUNDATE PE TERENURI SENSIBILE LA UMEZIRE GRUPA „B", CONSIDERATE PĂMÂNTURI DIFICILE.

 • ►  NORMATIV NP 112-2004, PRIVIND PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE FUNDAȚII DIRECTE LA CONSTRUCȚII.

 • ►  NORMATIV C 169-1988, PRIVIND EXECUTAREA SĂPĂTURILOR ȘI RECEPȚIO-NAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU FUNDAREA CONSTRUCȚIILOR CIVILE.

 • ►  STAS 6054/1977 PRIVIND ADÂNCIMEA LIMITĂ DE ÎNGHEȚ DE -1,00 M PENTRU GALAȚI.

♦ STAS 11100/1/1993, PRIVIND GRADUL VIII MSK ȘI „COD DE PROIECTARE SEISMICĂ - PARTEA I - PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI” INDICATIV P 100-1/2013 (CU TC = 1,0 SEC ȘI AG = 0,30 G DIN FIG. 3.1 ȘI 3.2).

II.   ORICE NEPOTRIVIRE ÎNTRE STUDIU ȘI TEREN VA FI SOLUȚIONATĂ DE

CĂTRE PROIECTANTUL DE SPECIALITATE.

3.7. Echiparea edilitară

Zona studiată beneficiază de sisteme de alimentare cu apa, conform aviz apa-canal În ceea ce privește terenul studiat, prin certificatul de urbanism s-au solicitat si s-au obținut următoarele avize ce privesc echiparea edilitară:

-alimentare cu apă -

- Aviz nr. 8946 din 03.03.2018 de la Apă-Canal Galați: pe str. dr. Petru Groza există conducta publica de distributie apa potabila, PEHD De 225 mm si o conducta de canalizare Premo Dn 500 mm Amplasamentul propus este liber de constructie si are la limita acestuia camine de apa si canalizare.

-alimentare cu energie electrică

- Aviz de la Electrica Distribuție Muntenia NORD SA - Sucursala de Distribuție Galați; exista LEA de 0,4 kv.

-alimentare cu gaze naturale -

-Aviz nr.312.465.812/23.03.2018 de la Distrigaz Sud Rețele; pe terenul pe care urmează a se amplasa construcția, societatea Distrigaz Sud Rețele nu deține rețele sau alte instalații de distribuție a gazelor naturale. Lucrarile propuse nu afectează conductele de distribuție gaze naturale.

 • - aviz ecosal -nr. 2729/01.03.2018

 • - aviz electrocentrale - nr. 1863/23-03-2018 - nu exista retele de apa fierbinte in

zona.

 • - aviz calorgal - nr.1598/09/03/2018 - nu exista retele de apa calda de consum in

zona.

3.8. Necesități și opțiuni

Beneficiarul a solicitat realizarea acestei investiții care să rezolve funcțional problema locuirii. Prin abordarea acestei construcții nu se va aduce nici un prejudiciu dezvoltării în zonă, nici mediului.

 • 4. REGLEMENTĂRI

4.1. Obiective noi solicitate prin tema program

Elementele de temă preliminară au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul, urmărind creșterea gradului de funcționalitate a spațiului, folosirea materialelor noi, realizarea unei arhitecturi specifice legate de o zonă care în viitor se va dezvolta atât ca locuințe cât și ca servicii.

Obiectivul acestui studiu este construirea unei locuințe cu regim înălțime P+1, care să beneficieze de echipare tehnico-edilitară.

4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Din punct de vedere al funcționalității, se prevede realizarea unei construcții care va cuprinde o LOCUINȚĂ cu regim S+P+1. Organizarea spațiilor interioare se propune a se realiza în conformitate cu programele de locuință. Dimensiunile planimetrice și calibrul clădirilor vor asigura durata minimă de însorire de 1 % h la solstițiul de iarna conform O.G. 537. Însorirea spațiilor propuse se va realiza dinspre est și sud.

Amplasarea propusă s-a rezolvat în concordanță cu prevederile HGR 525 /1995 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Codului Civil, conform cu planșele anexate.

4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Suprafața construită la sol: propus: locuință: 156,00 mp.

Suprafața desfășurată; locuință: 424,80 mp..

În conformitate cu L350/2001, actualizată, nu s-au luat în calcul suprafețele construite: terasele, trotuarele, aleile de acces, platformele, ci numai construcția aferentă locuinței.

4.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Conform planului de mobilare urbanistică, construcția propusă va avea amplasarea în partea centrala si nordica a amplasamentului.

Accesul pietonal cât și cel auto se fac de pe latura de est a proprietății, din str. dr. petru Groza.

Construcția propusă se poate realiza cu o structură din cadre din beton. Fundațiile -tălpi continue, iar pardoseala la parter se poate realiza din beton armat. Închiderile perimetrale se propun din tâmplărie PVC culoare maro. Finisajele interioare pot cuprinde zugrăveli cu var lavabil culoare albă, respectiv gresie și faianță în baie și bucătărie.

4.5. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale în interiorul perimetrului privat

Accesul carosabil se face pe latura de est a proprietății, din str. dr. petru Groza. Spațiul de parcare se va realiza respectând prevederile art. 33 si anexa 5 din H.G. nr. 525 din 27 iunie 1996, republicata. Accesul pietonal se realizează tot prin partea de est a incintei.

4.6. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Soluția de organizare în incintă concordă cu relieful zonei. Spațiul plantat minim este de 20%. Arborii se vor planta la o distanța de cel puțin 3,0 m față de cladire.

4.7. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Se va avea în vedere amenajarea spațiului plantat rezultat în urma amplasării construcției cu vegetație joasă și medie, precum și cu arbori. Nu este cazul de poluare în zona.

4.8. Profiluri transversale caracteristice - Str. dr. petru Groza are lățimea carosabila, in dreptul proprietatii, de cca. 3,50 m și o latime pana in zona studiata de cca. 7,00 m -carosabil, urmand ca in etapele urmatoare, latimea strazii la nivelul carosabilului sa fie de 7,00 m, pentru o strada de cat. III.

4.9. Regimul de construire

Alinierea pe terenul studiat se propune la cca. 51,30 m față de aliniamentul la strada dr. Petru Groza.

Distanta minima laterală de amplasare constructie ; spre nord, la cca. 1,00 m, caz in care ferestrele de pe aceasta fatada vor fi ferestre de lumina, spre vest la cca. 1,00 m, caz in care ferestrele de pe aceasta fatada vor fi ferestre de lumina, iar la sud 7,35 m, respectandu-se prevederile codului civil.

Regimul de înălțime - propus S+P+1 pentru locuință .

Înălțimea maximă a construcției: propus max. + 8,72m (pentru locuință)

P.O.T. Max. 45%, realizat prin proiect 22,28%;

C.U.T. Max. 1.0, realizat prin proiect 0,61;

S-au prevăzut rigole pentru scurgerea apelor pluviale pe laturile de vest, nord si est.

 • 4.10. Asigurarea utilităților

Alimentarea cu apă

-se propune realizarea racordului de apa potabila direct din rețeaua prezentă în zonă, de pe str. dr. Petru Groza.

Canalizare

-se propune racordarea la reteaua urbana.

Alimentare cu energie electrica

-realizarea racordului de energie electrica direct la rețeaua prezenta în zona, LEA 0,4 kv

Încălzirea și apa caldă menajeră se pot realiza prin utilizarea unei centrale termice proprii.

Se vor respecta condițiile impuse prin avizele obținute de beneficiar de la deținătorii de utilități.

S-au solicitat si s-au obținut următoarele avize ce privesc echiparea edilitara: obținut următoarele avize ce privesc echiparea edilitară:

-alimentare cu apă -

- Aviz nr. 8946 din 03.03.2018 de la Apă-Canal Galați: pe str. dr. Petru Groza există conducta publica de distributie apa potabila, PEHD De 225 mm si o conducta de canalizare Premo Dn 500 mm Amplasamentul propus este liber de constructie si are la limita acestuia camine de apa si canalizare.

-alimentare cu energie electrică

- Aviz de la Electrica Distribuție Muntenia NORD SA - Sucursala de Distribuție Galați; exista LEA de 0,4 kv.

-alimentare cu gaze naturale -

-Aviz nr.312.465.812/23.03.2018 de la Distrigaz Sud Rețele; pe terenul pe care urmează a se amplasa construcția, societatea Distrigaz Sud Rețele nu deține rețele sau alte instalații de distribuție a gazelor naturale. Lucrarile propuse nu afectează conductele de distribuție gaze naturale.

 • - aviz ecosal -nr. 2729/01.03.2018

 • - aviz electrocentrale - nr. 1863/23-03-2018 - nu exista retele de apa fierbinte in zona.

- aviz calorgal - nr.1598/09/03/2018 - nu exista retele de apa calda de consum in zona.

 • 4.11. Împrejmuirea terenului nu va depasi 2,00 m inaltime, iar configuratia acesteia va respecta prevederile certificatului de urbanism.

4.12. Bilanțul propus al suprafețelor pentru zona studiată

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (parcela) ce a generat PUD

700,00 mp

700,00 mp

Regim de înălțime

-

S+P+1

H maxim la cornișă (streașină)

-

6,80 m

H maxim la coamă

-

8,72 m

Suprafață construită locuință

-

156,00 mp

Suprafață desfășurată locuință

-

424,80 mp

Suprafață spatii plantate în incintă

-

288,40 mp

Suprafață trotuar, terase, alei în incintă, rigole

-

255,60 mp

Sc pentru calcul POT = 156,00 mp

POT existent = 0,00%

POT maxim = 45% (POT rezultat în urma propunerii = 22,28%)

CUT existent = 0,00

CUT maxim = 1,0 (CUT rezultat în urma propunerii = 0,61)

5. CONCLUZII

Planul urbanistic de detaliu s-a întocmit în conformitate cu “Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu” elaborat de URBANPROIECT- București și avizat de M.L.P.A.T cu nr. 50/ 30.03.2000.

De asemenea, s-au respectat prevederile P.U.G. Mun. Galați aprobat, cele din Codul Civil, R.L.U., O.M.S. 536/1997, H.G.R. 525 /1996 precum și legislația și normativele tehnice în vigoare.

Din punct de vedere al sistematizării urbane, s-a urmărit folosirea optimă a terenului, în limitele H.G.R. 525 /1996, asigurându-se orientarea corespunzătoare, precum și accesul lesnicios corespunzător funcțiunii.

Măsuri în continuare: se propune racordarea la utilitățile existente în zonă. Considerăm că intervenția urbanistică propusă prin acest pud poate conduce la rezolvarea optimă a funcțiunii propuse.

Intocmit,

Arh. M. Bacalu


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307.708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului" a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”,

STR. DR. PETRU GROZA, NR. 108, GALAȚI

BENEFICIARI: BĂRLADEANU BOGDAN FLORIN Șl BÂRLĂDEANU IRINA ALINA

Elaborator d-nul arh. Bacalu Mihai Puiu, Birou Individual de Arhitectură , Galați, str. Brăilei nr. 1, bl. I, ap. 2, tel. 0749061898.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat P.U.D.: Șaigău Lazăr, Pruteanu Sorin, Hodorogea Costică, Pâslaru Adrian, Sucioaia Antoneta, Radu Ionel.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU


1 «1

1                                                                                   M/l

col

pl

«1

Pl

Pl

r-

F*»|

1                                       n

1                                        n

1                                         n

1                                         n

1                                   n


|     ‘ (n? dĂ’registrare/data)

I Sing. SORIN

|      SEMNÂT


CâNTEMIR


cca. 0,70

ti


7,00 m


1,00 ropr. Saiqau ••


100

1/----


PROFIL TRANSVERSAL IN ZONA IMOBILULUI

34.61 m


SAIGAU LAZAR

2 49.62


33.07m


49.68


70


limite

\

\

\ \

X-

\ \

6 \\ -

minime amplasare constructie


propr. Paslaru

aliniament existentTfrTsm 1399‘retea apa


limita zona studiata S=700,00 mp ,

,                                                                  I

drumuri de acces (strazi, alei)


locuința


trotuar public


spatii plantate


SUCIOIA ANTOANETA


retea canalizare


retea gaze


VERIFICATOR/ EXPERT


NUME


alei, platforme,'terase-7-pa-FGa.R


nsament electric


branșament apa


bTansament canalizare


ansament gaze


SEMNATURA CERINTA


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU

C.I.F. 20265746 - GALATI - O.A.R. 791


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

INTOCMIT

arh. M. BACALU

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DESENAT

arh. M. BACALU

SCARA:

DATA:

08 / 2018


1/200


C1-P+M


llllllllll i

>

n

i      i

o

r

i

ii i

î

325 ț

t

L—--- 75C


wESTuldocu


VIABIL ÎNSOȚIT DE PȘ


REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA


BENEFICIAR:

BARLADEANU BOGDAN FLORIN

BARLADEANU IRINA ALINA


TITLU PROIECT:

LOCUINTA


GALATI, STRADA DR.PETRU GROZA NR. 10B


TITLUL PLANSEI:


REGLEMENTARI EDILITARE


PROIECT NR.

4/2018


FAZA:

P.U.D.


PLANSABILANȚUL SUPRAFEȚELOR

Existent

PROPUS

Suprafața teren (parcela) ce a generat PUD

700,00 mp

700,00 mp

Regim de înălțime

S+P+1

H maxim la cornișă (streașină)

6,80 m

H maxim la coamă

8,72 m

Suprafață construită locuință

156,00 mp

Suprafață desfășurată locuință

424,80 mp

Suprafață spatii plantate în incintă

288,40 mp

Suprafață trotuar, terase, alei în incintă, rigole

255,60 mp

Sc pentru calcul POT = 156,00 mp

POT existent = 0,00%

POT maxim = 45% (POT rezultat în urma propunerii = 22,28%)

CUT existent = 0,00

CUT maxim = 1,0 (CUT rezultat în urma propunerii = 0,61)


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

INTOCMIT

arh. M. BACALU

PROIECTAT

arh. M. BACALU

DESENAT

arh. M. BACALU

08 / 2018


4“

UI“H+M           î

REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA