Hotărârea nr. 448/2018

Atribuirea numarului de autorizatii taxi si a numerelor de ordine ale acestora pentru desfasurarea transportului de persoane in regim taxi in municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 448 din 30.08.2018

privind atribuirea numărului de autorizații taxi și a numerelor de ordine ale acestora pentru desfășurarea transportului de persoane în regim taxi în municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 479/09.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66562/08.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 66564/08.08.2018, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere dispozițiile art. 17 lit. „a” din Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 356/29.11.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea a 13 autorizații taxi cu numerele de ordine stabilite în Registrul Special de atribuire a autorizațiilor taxi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 448/30.08.2018

Nr. Crt.

Transportatori

cărora li s-au retras autorizațiile taxi

Nr. autorizație taxi

Motivul disponibilizării numărului de ordine

Transportatori din lista de așteptare cărora li se vor atribui autorizații taxi

1.

TANASE

NECULAI

081

Retragere autorizație nevizata

TAXI ALBEST SRL

2.

SIMION

ALEXANDRU

095

Retragere autorizație nevizata

MIRTAXRO SRL

3.

HINCU

GHEORGHE

096

Retragere autorizație nevizata

SIAP TRANSPORT SRL

4.

LETCAE

GHEORGHE

143

Retragere autorizație nevizata

STELEA

LAURENTIU PFA

5.

PAMANT VALENTIN

156

Retragere la cerere

MARSOB STAR SRL

6.

IGESCU VIOREL

248

Retragere autorizație nevizata

SANDU DANIEL GABRIEL II

7.

ERIKAGEOTAX

SRL

266

Neprezentat pentru ridicare autorizație taxi

MIRIANA BERTINA SRL

8.

AFLOAREI CLAUDIU

362

Retragere autorizație nevizata

PEK CAR LOGISTIC SRL

9.

PRITAX SRL

407

Retragere autorizație nevizata

LEF VMM TRANS

SRL

10.

PRITAX SRL

577

Retragere autorizație nevizata

CABA CRISSAND SRL

11.

SOFIMAR TAX SRL

690

Retragere autorizație nevizata

PEK CAR LOGISTIC SRL

12.

REGATA SRL

751

Retragere autorizație transport nevizata

TISIRON TRANS 22 SRL

13.

VEMED TAX SRL

801

Retragere la cerere

HELIN MIHTRANS SRL

Președinte de ședință,