Hotărârea nr. 445/2018

Schimbarea destinatiei unui spatiu aflat in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Colegiului Tehnic de Alimentatie si Turism "Dumitru Motoc" Galati in vederea inchirierii acestuia prin licitatie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 445 din 30.08.2018

privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați în vederea închirierii acestuia prin licitație publică

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 476/07.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66236/07.08.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 66238/07.08.2018 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor;

Văzând solicitarea nr. 2604/19.07.2018, a Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 70347/19.07.2018;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35 din 02 martie 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 258/28.06.2011 privind aprobarea Regulamentului privind închirierea și schimbarea destinației spațiilor și mijloacelor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 108, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 112 alin. (1), alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 14, art. 15 și art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și lit. ”d”, alin. (5), lit.”a”, alin. (6), lit. ”a”, pct.1 și ale art. 123, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă schimbarea destinației unui spațiu - teren, în suprafață de 13 mp, aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Tehnic de Alimentație și Turism “Dumitru Moțoc” Galați, situat pe strada Milcov, nr. 15, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de învățământ în spațiu pentru amplasarea unei construcții ușoare tip container, în condițiile legii.

(2) Spațiul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă închirierea prin licitație a spațiului identificat la art. 1, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 258/2011.

Art. 3 - Tariful minim pentru închiriere este stabilit conform anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 258/2011, indexat cu indicele prețurilor de consum la data organizării licitatiei.

Art. 4 - Contractul de închiriere se va încheia pe perioade mai mici sau egale cu un an, cu posibilitatea de prelungire, până la data maximă de emitere a avizului conform al ministrului educației și cercetării științifice, prin încheierea unor acte adiționale, conform anexei nr. 1 la Regulament aprobată prin H.C.L. nr. 258/2011.

Art. 5 - Dispozițiile prezentei hotărâri intră în vigoare după emiterea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și își încetează aplicabilitatea odată cu termenul limită prevăzut în avizului conform al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar spațiul în suprafață de 13 mp va primi destinația inițială - spațiu de învățământ.

Art. 6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL nr. 445/30.08.2018

PLAI »E AMPLASAMENT SI DELIMITARE A E< ULUI IMC'bii.

SCARA 1 1000

Județul Galați.

Teritoriu administrativ Galați. Cod SIRUTA 17-75105 ADRESA

Str. Milcov, nr 15

Gnjp Școlar Alimentar

"Dumitru Motoc”

Numele si prenumele proprietarului CONSILIUL LOCAL GALAȚI ADRESA

Strada Domneasca nr 3?

Localitatea: Galab

Județul Gaia*'

N< cadastra1 /^Z3


Nr avi?         /Z? /o4/200^
44120(1
STTUATIE SVPR \FFTF


Suprafața incinta (Cnrtt-C onslnidii) ■ !2677.09 mp

Total suprafața construita la «ol (CI*. -HI5)   4563.08 mp

repartizatafa astfel

Suprafața corp CI (Cămin) “ 726,58 mp

Suprafața corp C’2 (Cănim) = 731 <43 mp

Suprafața corp C3 (Maoazic)3 11.99 mp

Suprafața corp C4 (Magazie) = 153.86 mp

Suprafața corp C5 (Magazie) = 69.00 mp

Suprafața corp C'6 (Rampa auto) - 21.13 mp

Suprafața corp C7 (Ateliere) “ 633-39 mp

Suprafața corp C8 (Magazie) = >0.21 mp

Suprafața corp C9 (Teren sport) - 1237.07 mp

Suprafața corp C10 (Sera) = 93,98 mp

Suprafața corp C11 (Beci) - 4.22 mp

Suprafața cotp C12 (Magazie) « 21 *43 mp

Suprafața corp C13 (Săli de clasa) « 817.66 mp

Suprafața corp C 14 (Cabina jMtflar) - 133*1 mp

Suprafața corp C15 (Chioșc) « 18.64 mp

Suprafața libera (teren liber) - XI 13.11 mp

Procent de ocupare la sol • 36.00 %


Instrument: Stafie Totala SOKKIA SET 3BF1

echipata cu SDR24


g

,  443200

Q-——Președinte de ședință,