Hotărârea nr. 443/2018

Aprobarea Procedurii de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al municipiului Galati

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 443

din 30.08.2018

privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al municipiului Galați

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 410/26.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 54470/26.06.2018, a inițiatorului -Viceprimarul municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54472/26.06.2018, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având in vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Procedura de acordare a eșalonărilor la plată pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al Municipiului Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Anexa la HCL 443/30.08.2018

Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local al mun. Galati

ARTICOLUL 1

Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile de plata restante administrate de Directia Generala Impozite, taxe si alte venituri locale Galati

 • 1. Pentru obligatiile de plata restante datorate bugetului local al Municipiului Galati, administrate de organul fiscal din cadrul D.I.T.V.L. Galati, la cererea temeinic justificata a contribuabilului, se acorda esalonari la plata a obligatiilor fiscale restante, reprezentand creante principale si accesorii. Sunt asimilate obligatiilor fiscale amenzile de orice fel administrate de organul fiscal cat si creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

 • 2. Esalonarea la plata se acorda pe o perioada de cel mult 5 ani;

ARTICOLUL 2

Beneficiarii esalonarii

 • 1. Prezenta Hotarare de Consiliu Local se aplica contribuabililor persoane fizice/juridice sau alte entitati care constituie subiecte ale raporturilor juridice fiscale si care inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetul local al Municipiului Galati;

 • 2. Asocierile fără personalitate juridică care, potrivit legii, au calitatea de debitor sunt asimilate persoanelor juridice.

ARTICOLUL 3

Obiectul esalonarii

 • 1. Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile de plata restante, asa cum sunt detaliate la art. 1, pct. (1) din prezenta procedura, administrate de Directia Generala Impozite,, taxe si alte venituri locale Galati, inscrise in certificatul de atestare fiscala, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta procedura.

 • 2. Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

 • a) Obligatiile de plata restante in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 3000 lei in cazul persoanelor juridice;

 • b) Obligatiile de plata restante administrate de D.I.T.V.L. Galati, exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

 • c) Obligatiile de plata restante care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in limita sumei de compensat/de restituit de la buget;

 • d) Obligatiile de plata restante de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii.

 • e) Obligatiile de plata restante stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ fiscal inceteaza dupa data comunicarii deciziei de esalonare, debitorul poate solicita includerea in esalonare a obligatiilor fiscale ce au facut obiectul suspendarii, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente. In acest scop, organul fiscal comunica debitorului o instiintare de plata precum si deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii aferente.

 • 3. Perioada de esalonare la plata va fi stabilita

astfel: In cazul persoanelor fizice:

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 500 - 3000 lei perioada de eșalonare este de pana la 1 an

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 3001-6000 lei perioada de esalonare este de pana la 2 ani

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 6001-9000 lei perioada de esalonare este de pana la 3 ani

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 9001-12000 lei perioada de esalonare este de pana la 4 ani

- pentru sume(debit principal si accesorii) peste 12001 lei lei perioada de esalonare este de pana la 5 ani

In cazul persoanelor juridice:

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 3000-12000 lei perioada de esalonare este de pana la 1 an

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 12001-24000 lei perioada de esalonare este de pana la 2 ani

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 24001-36000 lei perioada de esalonare este de pana la 3 ani

-pentru sume(debit principal si accesorii) cuprinse intre 36001-48000 lei perioada de esalonare este de pana la 4 ani

-pentru sume(debit principal si accesorii) peste 48001 lei perioada de esalonare este de pana la 5 ani.

 • 4. Atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice se admit si perioade de esalonare mai mici decat transele stabilite la art. 3 pct. (3) din prezenta procedura.

ARTICOLUL 4

Conditii de acordare

 • 1. Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor de plata restante, contribuabilii -persoane fizice/juridice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii, dupa caz:

 • a) situatia fiscala a contribuabilului sa corespunda cu realitatea, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

 • b) sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare; aceasta situatie se apreciaza de organul fiscal pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;

 • c)  sa aiba constituita garantia potrivit art. 8 din prezenta procedura;

 • d) sa nu se afle in procedura de insolventa/faliment/dizolvare/lichidare potrivit legislatiei in vigoare;

 • e) sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

 • f)  sa aiba depuse toate declaratiile fiscale la data eliberarii certificatului de atestare fiscala ARTICOLUL 5

Cererea de acordare

 • 1.  Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata, denumita in continuare cerere, se depune la registratura Primariei mun. Galati sau se transmite prin posta cu confirmare de primire;

 • 2. Odata cu depunerea cererii, debitorul trebuie sa constituie si garantiile prevazute la art. 8 din prezenta procedura;

 • 3. Cererea se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia in evidenta compartimentului de specialitate de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante, dupa caz, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1-2.

 • 4. La cerere se anexeaza urmatoarele documente:

 • a) declaratia pe proprie raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei/falimentului/dizolvarii/lichidarii potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea potrivit prevederilor art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

 • b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii (angajament de plata, garantii, etc);

 • c) declaratia pe proprie raspundere ca nu mai detin in proprietate/administrare alte bunuri mobile impozabile sau imobile fata de cele cu care figureaza in evidenta fiscala;

 • d) imputernicire, copie carte identitate imputernicit/administrator.

 • 5. In cazul persoanelor juridice, la cerere se anexeaza si urmatoarele documente:

 • a) copia ultimei situatii financiare anuale;

 • b) ultima balanta de verificare intocmita, lista mijloacelor fixe, dupa caz; programul de

redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare

 • c) alte documente relevante pentru organul fiscal: solvabilitate (total active/total datorii), situatia soldurilor din conturile bancare pentru ultima luna inchisa, lichiditate globala (active circulante/datorii totale sub 1 an), situatia conturilor 409, 232, 234, 462, 455, 542 pentru ultima luna inchisa etc.

 • 6. In cazul persoanelor fizice autorizate, la cerere se anexeaza si urmatoarele documente:

 • a) Registrul-jurnal de incasari si plati sau dupa caz, actele prin care dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii;

 • b) Programul de redresare financiara sau orice alt document similar care contine argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.

 • c) Alte documente sau informatii relevante in sustinerea cererii (angajament de plata, garantii etc.).

ARTICOLUL 6

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

 • 1. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului.

 • 2. Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, (formular Model 2016 ITL 013/ITL 011) si cuprinde creanțe bugetare de plata scadente catre bugetul local, conform evidențelor existente la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii.

 • 3. Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, se procedeaza la punerea de acord a acestora.

 • 4. Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica:

 • a) Daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 5;

 • b) Daca au fost depuse toate declaratiile fiscale si declaratia pe proprie raspundere ca nu mai detin in proprietate/administrare alte bunuri mobile impozabile sau imobile fata de cele cu care figureaza in evidenta fiscala;

 • c) Existenta unor sume de rambursat/de restituit de la bugetul local;

 • d) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (4) lit a)-c), organul fiscal indruma contribuabilii in privinta drepturilor si obligatiilor ce le revin in cursul procedurii de acordare a inlesnirilor la plata;

 • e) In cazul alin (4) lit. c), organul fiscal efectueaza compensarea potrivit art. 167 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala;

 • f) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in 2 exemplare: unul se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul inlesnirilor;

 • g) In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal intocmeste procesul-verbal de punere de acord in doua exemplare (anexa 3), pe care il comunica contribuabilului odata cu noul certificat de atestare fiscala);

 • h) Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial. Termenul prevazut la art. 6 pct. (2) se prelungeste in mod corespunzator.

ARTICOLUL 7

Modul de solutionare a cererii

 • 1. Cererea contribuabilului se analizeaza de serviciul de specialitate din cadrul D.I.T.V.L. Galati si se procedeaza la emiterea unei decizii de esalonare la plata sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata, dupa caz.

 • 2. Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de esalonare la plata;

 • 3. Cererea se solutioneaza prin decizie de respingere in oricare din urmatoarele situatii:

 • a) In cazul cererilor depuse pentru obligatiile prevazute la art. 3 pct. (2);

 • b) Nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 4;

 • c) Contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;

 • 4. Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala si, dupa caz, punerea de acord a sumelor potrivit art. 6 pct. (4), organul fiscal competent verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei proceduri si comunica contribuabilului decizia de esalonare la plata/respingere, dupa caz.

 • 5. Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante:

Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala, organul fiscal verifica:

 • a) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 lit. a), b), d) si e) din prezenta procedura;

 • b) Daca in cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante sunt inscrise obligatiile de plata prevazute la art. 3 pct. (2) din prezenta procedura;

 • c) Daca cererea este insotita de garantiile corespunzatoare conform art. 8 din prezenta procedura;

 • d) Indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din prezenta procedura, se analizeaza si se stabileste de organul fiscal pe baza documentelor depuse de contribuabil, a programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii relevante prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal;

 • e) Dupa verificarea conditiilor prevazute la lit. a), in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala, se intocmeste un referat (anexa 4), insotit de documentele justificative prevazute la art. 4 din prezenta procedura, precum si de certificatul de atestare fiscala;

 • f) Concomitent cu referatul prezentat la lit. e), se intocmeste decizia de esalonare la plata, sau dupa caz, decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante;

 • g) In situatia in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, decizia de esalonare la plata se emite in 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.

 • h) Ratele de esalonare prevazute in graficul de esalonare sunt egale; termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare deciziei de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante.

 • i) Odata cu emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante.

 • j) In decizia de esalonare la plata, se stabileste perioada de esalonare cu mentionarea sumelor esalonate la plata, accesoriilor datorate pe perioada de esalonare la plata (majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau fractiune de luna reprezentand echivalentul prejudiciului). Majorarea de intarziere de 0,5% se calculeaza pe perioada esalonarii la plata, de la data emiterii deciziei de esalonare la plata, pentru obligatiile principale esalonate, ramase de plata; diferenta de majorare de 0,5% reprezentand componenta de penalitate, se amana la plata.

 • k) In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate, conform graficului de esalonare, majorarile de intarziere amanate la plata, se anuleaza.

 • l)  În cazul pierderii valabilității eșalonării la plată, pentru sumele rămase de plată din eșalonarea la plată acordată de organul fiscal local, reprezentând obligații fiscale principale eșalonate la plată, se datorează majorari de intarziere de 1%;

 • m) Se emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante in urmatoarele situatii:

 • - Pentru obligatiile prevazute la art. 3 pct. (2) din prezenta procedura, ori de cate ori in cerere sunt inscrise si astfel de sume;

 • - Nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute la art. 4 lit. a), b), d) si e) din prezenta procedura;

 • - Contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii

 • n) Prevederile de la lit. (m) se aplica si in situatia in care contribuabilul nu depune garantiile. In acest caz, organul fiscal nu mai procedeaza la verificarea celorlalte conditii prevazute la art. 4 din prezenta procedura.

 • o) Decizia de respingere a cererii se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se

comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii;

 • p) Inaintea emiterii deciziei de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante, se efectueaza audierea contribuabilului potrivit art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. In acest caz se va intocmi un proces-verbal de audiere.

 • 6. In cazul contribabilului persoana juridica, acordarea inlesnirilor la plata prevazuta de prezenta Procedura se realizeaza cu respecarea regulilor in domeniul ajutorului de stat.

ARTICOLUL 8

Garantii

 • 1.  Odata cu depunerea cererii de aprobare a esalonarii la plata, contribuabilii - persoane fizice/juridice trebuie sa constituie garantii, astfel:

 • 2.  In cazul persoanelor fizice, o suma egala cu doua rate medii din esalonare reprezentand obligatii fiscale locale esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata.

 • 3.  In cazul persoanelor juridice garantia trebuie sa acopere totalul obligatiilor fiscale esalonate la plata, si poate fi:

 • a)  Mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

 • b) Scrisoare de garantie bancara;

 • c)  Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile proprietate a contribuabilului, libere de orice sarcini;

 • d) Incheierea unui contract de ipoteca in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor de plata restante ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini;

 • e) Incheierea unui contract de ipoteca in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor de plata restante ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a debitorului, libere de orice sarcini.

 • 4.  Bunurile oferite drept garantie se evalueaza de un expert evaluator independent, care intocmeste un raport de evaluare; in cazul bunurilor a caror valoare stabilita de raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare. In acest caz termenul de solutionare a cererii se prelungeste cu perioada cuprinsa intre

data depunerii raportului de evaluare si data efectuarii noii evaluari.

 • 5. In cazul bunurilor mobile, pot forma obiect al garantiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata;

 • 6. Garantiile constituite sub formele prevazute la pct (3) in cazul persoanelor juridice, trebuie sa acopere 100% din totalul obligatiei de plata restante pentru care s-a acordat esalonarea.

 • 7. In cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

 • a) Denumirea bancii emitente;

 • b) Data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia. In acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;

 • c) Valoarea scrisorii de garantie bancara;

 • d) Obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

 • e) Semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

 • f) Angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal;

 • 8. In cazul in care contribuabilul ofera bunuri potrivit art. 8 pct. (3) lit. c), d) si e) din prezenta procedura, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:

 • a) Actul de proprietate asupra bunului;

 • b) Extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

 • c) Extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;

 • d) Fisa mijloacelor fixe

 • 9. D.I.T.V.L. Galati elibereaza garantiile in cel mult 15 zile de la data comunicarii deciziei de finalizare a esalonarii la plata;

 • 10. In situatia in care se pierde facilitatea de esalonare la plata, se achita partea de majorari de intarziere amanate la plata.

ARTICOLUL 9

Conditii de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata

 • 1. Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile de plata restante isi mentine valabilitatea daca sunt respectate urmatoarele conditii:

 • a) Sa se declare si sa se achite, in termenul legal, obligatiile de plata administrate de organul fiscal din cadrul D.I.T.V.L. Galati cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate la termenele de plata prevazute de lege, inclusiv sau pana la finalizarea esalonarii la plata, in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor de plata restante, esalonate la plata;

 • b) Sa se achite, potrivit legii, obligatiile de plata restante stabilite de organul fiscal prin decizie, cu termen de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 45 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea perioadei de esalonare la plata in situatia in care termenul de 45 de zile se implineste dupa aceasta data;

 • c) sa se achite diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative, in termen de cel mult 45 de zile de la data comunicarii deciziei sau pana la finalizarea perioadei de esalonare la plata in situatia in care termenul de 45 de zile se implineste dupa aceasta data;

 • d) Sa se respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata de esalonare este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare;

 • e) Sa se achite obligatiile fiscale administrate de D.I.T.V.L. Galati, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii acestei decizii;

 • f) Sa se achite, in termen de cel mult 45 de zile de la data comunicarii obligatiior fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile Legii 544/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata;

 • g) Sa se achite sumele pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor Legii 85/2016 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor Legii 207/2015 privind codul de procedura fiscala, in cel mult 45 zile de la data stabilirii raspunderii;

 • h) Sa nu intre sub incidența uneia dintre situațiile prevăzute la art. 4 lit. d) - insolventa/faliment /lichidare/dizolvare;

 • 2. In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la pct. (1), organul fiscal comunica contribuabilului decizia de finalizare a esalonarii la plata (Anexa 5);

ARTICOLUL 10

Majorari de intarziere; amanarea la plata a majorarilor de intarziere

 • 1.  Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile de plata restante principale esalonate la plata, se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau fractiune de luna, reprezentand echivalentul prejudiciului;

 • 2.  Pe perioada esalonarii la plata, un procent de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor de plata restante esalonate la plata, se amana la plata, prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de esalonare la plata;

 • 3.  In situatia in care esalonarea la plata se finalizeaza (sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate, conform graficului de esalonare), procentul de 50% din majorarile de intarziere amanate la plata, se anuleaza prin decizie care se comunica debitorului odata cu decizia de finalizare a esalonarii la plata;

 • 4.  Majorarile de intarziere se datoreaza la fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu

data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la data achitarii ratei, pentru soldul creantei principale esalonate, ramase de plata;Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage pierderea valabilitatii amanarii la plata a 50 % din majorarile de intarziere. In acest caz, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata se comunica debitorului;

 • 5.  In situatia in care esalonarea la plata isi pierde valabilitatea, garantiile se executa si pentru suma ce reprezinta procentul de 50 % din majorarile de intarziere amanate la plata;

ARTICOLUL 11

Suspendarea executarii silite

 • 1.  Odata cu comunicarea deciziei de esalonare la plata catre contribuabil, organul fiscal nu

incepe sau suspenda procedura de executare silita, pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata;

 • 2.  Concomitent cu comunicarea deciziei de esalonare la plata, se comunica in scris bancilor sau tertilor popriti suspendarea executarii silite prin poprire; totodata masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea contribuabilului se suspenda de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata.

 • 3.  Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a popririi raman indisponibilizate, debitorul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:

 • a)  Achitarii obligatiilor de plata restante administrate de organul fiscal local, de care depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;

 • b) Achitarii drepturilor salariale.

ARTICOLUL 12

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia

 • 1. Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea la data la care nu sunt intrunite conditiile art. 9 pct. (1) din prezenta procedura. Se emite o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, care se comunica contribuabilului (Anexa nr. 6);

 • 2. Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.

 • 3. In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru obligatiile de plata restante principale ramase de plata din esalonarea la plata acordata, se datoreaza de la data emiterii deciziei de esalonare la plata, majorari de intarziere de 1%, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv

ARTICOLUL 13

Dispozitii finale

1. Termenele stabilite prin prezenta procedura, cu exceptia celui prevazut la art. 6 pct. (2), se calculeaza pe zile calendaristice incepand cu ziua imediat urmatoare acestor termene si expira la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor;

 • 2. In situatia in care termenele prevazute la alin. (1) sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se vor prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare;

 • 3. Contribuabilul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata. In acest caz, contribuabilul notifica organului fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume.

 • 4. In situatia in care ulterior emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal emite o decizie de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante (Anexa nr. 7);

 • 5. Dispozitiile prezentei proceduri se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Președinte de ședință,

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele si prenumele


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele si prenumele


Sediul social/Punct de lucru

Domiciliul fiscal


CNP


Codul de identificare fiscala

In temeiul prevederilor art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si ale HCLM Galati nr. ......./.......... privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata,

avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ................din data de .................., inregistrata la

D.I.T.V.L. Galati sub nr. ................... din data de .............., precum si Certificatul de atestare fiscala

nr. ................... din data de ................,

se emite urmatoarea decizie:

Se acorda esalonarea la plata pe o perioada de ..................... luni a obligatiilor de plata

restante exigibile, existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de.................................., reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligatiei de plata restanta

Obligatia de plata restanta

Total, din care:

Obligatie de plata restanta principala

Obligatii accesorii

Majorari de intarziere

0

1

2=3+4

3

4

1.

2.

3.

Total general

Pe perioada eșalonării la plată pentru obligațiile de plata restante principale eșalonate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului. Un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor principale de plata restante eșalonate, se amână la plată. În situația în care sumele eșalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin graficul de esalonare care face parte integranta din prezenta decizie.

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general,

Sef serviciu,


ec..........................


ec.....................................

Sef birou, ec............................

Intocmit,

ec..........................

DECIZIE

de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele si prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele si prenumele

Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscala

CNP


In temeiul prevederilor art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si ale HCLM Galati nr. /.......... privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata,

avand in vedere Cererea dumneavoastra nr. ................din data de .................., inregistrata la

DGITVL Galati sub nr. ................... din data de .............., precum si Certificatul de atestare fiscala

nr. ................... din data de ................,

luand in considerare ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute in HCLM Galati nr. ............./.............,

se respinge cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor de plata restante:

Temeiul de drept:

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv, ec. ...................................

Sef serviciu, ec. .........................


Sef birou,

ec. ...........................

Intocmit,

ec. .........................

PROCES VERBAL DE PUNERE DE ACORD

Incheiat astazi


la sediul D.I.T.V.L. GALATI

Subsemnatul(a)........................................, avand funcția de.................................in cadrul......................

..............................., am procedat la clarificarea neconcordantelor existente intre sumele inscrise in Cererea de acordare a esalonarilor la plata nr........................din data de ....................., inregistrata la organul fiscal sub nr....................................

din data de ........................, depusa de contribuabilul ................................. si sumele inscrise in Certificatul de atestare

fiscala nr. ......................., din data de ....................Drept urmare, am constatat ca ..........................*) figureaza in evidenta

fiscala cu urmatoarele obligatii fiscale cuprinse in Certificatul de atestare fiscala nr. ........................ din data de

............................**) care vor face obiectul inlesnirilor la plata.

*) Se mentioneaza denumirea/numele si prenumele contribuabilului

**) Se mentioneaza numarul si data certificatului de atestare fiscala eliberat dupa punerea de acord a sumelor

Nr. crt.

Denumirea obligatiei de plata restanta

Obligatia de plata restanta

Total, din care:

Obligatie  de plata

restanta principala

Obligatii accesorii

Majorari de intarziere

0

1

2=3+4

3

4

1.

2.

3.

Total general

Alte mentiuni:

Obiectiile contribuabilului:

Contribuabil,


Director general/ ec. ...........................

Sef serviciu,

ec. ..........................

Intocmit

ec............................

Aprobat,

Director general,

REFERAT

Subsemnatul (a), ................................................, avand functia de........................

......................... in cadrul Serviciului ............................ , ca urmare a Cererii nr. .............. ...................... din data de ......................., depusa de........................................................ adresa......................................., CUI/CNP ..................................., inregistrata la organul fiscal sub nr.

......................... din data ................................., precum si Certificatul de atestare fiscala nr. ............................. din data de ..........................., am procedat la verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr. ........../.............. si am constatat urmatoarele:

Secțiunea A - Condiții de acordare a înlesnirilor la plata

Condiții de acordare a inlesnirilor la plața

Modul de respecțare a condițiilor

a) Sițuația fiscala a conțribuabilului corespunde cu realițațea

[ ] Da

[ ] Nu

b) Are capacițațe financiara de plața pe perioada de esalonare

[ ] Da

[ ] Nu

c) Nu se afla in procedura de insolvența/falimenț/dizolvare/lichidare

[ ] Da

[ ] Nu

d)   Nu s-a sțabiliț raspunderea in țemeiul arț. 169 din Legea 85/2014 privind

procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvența si/sau rapsunderea solidara, poțriviț prevederilor arț. 25 si 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

[ ] Da

[ ] Nu

e) Au fosț depuse documențele jusțificațive necesare soluționarii cererii

[ ] Da

[ ] Nu

f) Cererea de acordare a esalonarilor la plața nu conține obligațiile fiscale prevazuțe la arț. 3 pcț (2) din procedura de acordare a esalonarilor la plața pențru obligațiile de plața resțanțe la bugețul local aprobața prin H.C.L.M. GALATI nr.........../..............,

[ ] Da

[ ] Nu

g) Cererea esțe insoțița de garanțiile corespunzațoare prevazuțe la arț. 8 din procedura de acordare a esalonarilor la plața pențru obligațiile de plața resțanțe la bugețul local aprobața prin H.C.L.M. GALATI nr.

/

[ ] Da

[ ] Nu

Secțiunea B - Date de analiza

Se menționeaza in ce consța dificulțațea generața de lipsa țemporara de disponibilițați banesți a conțribuabilului si capacițațea financiara de plața a acesțuia pe perioada de esalonare

Secțiunea C - Alțe mențiunI

Secțiunea D - Concluzii

 • a) se propune respingerea pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la sectiunea A lit. ............:

 • b) se propune respingerea potrivit art. 3 pct. (2) lit. ................. din procedura de acordare a

esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr. ........../..............,    pentru     urmatoarele     obligatii:

 • c) se propune aprobarea esalonarii la plata pe o perioada de ......................... luni, pentru

urmatoarele obligatii fiscale administrate de D.I.T.V.L. Galati:

Nr. crt.

Denumirea obligatiei de plata restanta

Obligatia de plata restanta

Total, din care:

Obligatie  de plata

restanta principala

Obligatii accesorii

Majorari de intarziere

0

1

2=3+4

3

4

1.

2.

3.

Total general

Pe perioada eșalonării la plată pentru obligațiile de plata restante principale eșalonate la plată, se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului. Un procent de 50% din majorările de întârziere reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligațiilor principale de plata restante eșalonate, se amână la plată. În situația în care sumele eșalonate au fost stinse în totalitate, majorările de întârziere amânate la plată se anulează.

De asemenea, anexam la prezentul referat documentele doveditoare ale indeplinirii/neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 4 din procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr.........../.............. cat si graficul de esalonare.

Intocmit,


Avizat,

Sef serviciu,

Datele de identificare a contribuabilului P.J.              Datele de identificare a contribuabilului P.F.

Denumirea/Numele si prenumele                     Denumirea/Numele si prenumele

Sediul social/Punct de lucru                                Domiciliul fiscal

Codul de identificare fiscala                                   CNP

In temeiul prevederilor art. 9 pct. (2) din Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr.

va comunicam faptul ca eșalonarea la plata, aprobata prin Decizia de eșalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ................. din data de ................. a fost finalizata la data de ................, intrucat

șumele eșalonate la plata au foșt știnșe in totalitate și au foșt reșpectate conditiile de mentinere a valabilitatii eșalonarii la plata prevazute la art. 9 pct. (1) din Procedura de acordare a eșalonarilor la plata pentru obligatiile de plata reștante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr.

........../...............

Conșecintele finalizarii eșalonarii la plata a obligatiilor fișcale: știngerea obligatii de plata reștante..............................................

anulare acceșorii .............................................................................

alte mentiuni ..............................................................................

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

Impotriva prezentei decizii șe poate formula conteștatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fișcala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, șub șanctiunea decaderii. Conteștatia șe depune la organul fișcal emitent al deciziei.

Director general/

Sef șerviciu,


Intocmit,

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele si prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele si prenumele

Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscala

CNP


In temeiul prevederilor art. 12 pct. (1) din Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr. ........../.............., va comunicam faptul ca esalonarea la plata, aprobata prin Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ............. din data de ............. , si-a pierdut valabilitatea, incepand cu

data de ............ .

Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor de plata restante:

Temeiul de drept:

Consecintele pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor de plata restante:

Mentiuni privind audierea contribuabilului:

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general/executiv,

Sef serviciu,


Intocmit,

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele si prenumele

Sediul social/Punct de lucru


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele si prenumele

Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscala

CNP


In temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) din Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile de plata restante la bugetul local aprobata prin H.C.L.M. GALATI nr. ........../.............., va comunicam ca Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. ................. din data de

............... se modifica dupa cum urmeaza:

1. Se acorda esalonarea la plata pe o perioada de ..................... luni a obligatiilor de plata restante

exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de ................................., reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata restanta

Obligatia de plata restanta

Total, din care:

Obligatie  de plata

restanta principala

Obligatii accesorii

Majorari de intarziere

0

1

2=3+4

3

4

1.

2.

3.

Total general

Graficul de esalonare la plata care face parte integranta din Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. .............. din data de ................... se inlocuieste cu noul grafic prevazut in anexa

la prezenta decizie.

2. Restul prevederilor din Decizia de esalonare la plata a obligatiilor de plata restante nr. ..............din

data de .................. raman neschimbate.

3. Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din

Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Director general,


Sef serviciu, ec. .........................

Intocmit, ec. .....................

DECIZIE

de anulare accesorii

Datele de identificare a contribuabilului P.J. Denumirea/Numele si prenumele


Datele de identificare a contribuabilului P.F. Denumirea/Numele si prenumele


Sediul social/Punct de lucru


Domiciliul fiscal


Codul de identificare fiscala


CNP


In temeiul prevederilor art. 185 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si ale HCLM Galati nr. ......./.......... privind Procedura de acordare a esalonarilor la plata pentru obligatiile

de plata restante la bugetul local,

avand in vedere Decizia de finalizare esalonare nr. ................din data de ..................,

se emite urmatoarea decizie:

Se anuleaza accesorii in suma de ...................., reprezentand componenta de penalitate din

total accesorii aferente obligatiilor de plata principale restante esalonate, cuprinse in decizia de esalonare nr. ........ din data ........:

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie, in conditiile Titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii. Contestatia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


Director general/executiv,


Sef serviciu,


Intocmit,


Nr. /

PROCES-VERBAL DE AUDIERE

Încheiat astăzi .... luna


20... ora ......


Subsemnații ................................., având funcția de

.......................... în cadrul D.I.T.V.L. Galati, în baza

titlului VII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu legitimația de serviciu nr. .................. am efectuat audierea

, avand în vedere din data ........cu

social în ROMÂNIA/..................

codul poștal/CUI ................,

...................... satul/sectorul bl. .


contribuabilului .........................SA/SRL

respingerea cererii de esalonare nr. domiciliul fiscal/sediul județul ................,

municipiul/orașul/comuna ................., str. ...


, nr.


..., sc.


...., et. ...., ap .....

Audierea s-a desfășurat la sediul D.I.T.V.L. Galati, str.

Basarabiei nr. 55, bl. A16 - parter

Contribuabilul este reprezentat de............, în calitate de

Urmare audierii contribuabilului, au rezultat următoarele: (constatări, consecințe, responsabilități, măsuri dispuse):

 • 1. Descrierea faptei

 • 2. Conditii privind esalolnarea încălcate:

 • 3. Consecințe:

 • 4. Alte mențiuni considerate relevante:

 • 5. Măsuri dispuse: emiterea deciziei de respingere esalonare........................

La finalizarea audierii a fost comunicata decizia de respingere esalonare nr. .......... din data .........

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ....... exemplare, din

care un exemplar a fost lăsat contribuabilului, iar un exemplar a fost arhivat la dosarul de esalonare.

Contribuabil,


Director general/ ec. .............................

Sef serviciu, ec...........................

Intocmit

ec............................

ANEXA 10

Nr. /

Catre:


 • □  prevederile art. 185 din Legea 207/2015 - Codul de procedura fiscala, cu modificările si completarile ulterioare, privind posibilitatea acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local;

 • □  H.C.L.M. nr.........../2018;

□ adresa de infiintare a popririi nr.................../

Va notificam suspendarea temporara a executarii silite prin poprire, pentru adresa de infiintare a popririi nr......../ inregistrata la D.I.T.V.L. GALATI sub nr................./....., asupra conturilor bancare

ale debitorului.

Suspendarea executarii silite prin poprire este valabila pana la finalizarea esalonarii obligatiilor de plata restante la bugetul local, data la care organul fiscal local va emite o notificare in acest sens.

Sef serviciu,


Director general ec...............................

Intocmit,

Stema unității administrativ-teritoriale


Model 2016 ITL 011


ROMÂNIA

Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local

Nr........../data elib....../2.


Codul de identificare fiscală: ...............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax, e-mail

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE

PRIVIND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei...............................nr:......../data..........cu domiciliul în str......................nr....., bl..., sc.,

..., ap....., sector ..., loc......................., legitimată prin B.I./C.I./A.I./Pașaport/ seria nr............., cu CNP ...............................................,

având calitatea de proprietar/coproprietar/mandatar1)/executor2)/moștenitor3) și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic .............................se atestă următoarele:

Prenumele și numele ..............................................................................................domiciliul

..............................................................................................................................................................................4).....................................

......................5).

La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, I I figurează/ nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu următoarele creanțe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea creanței bugetare

Curent

Rămășiță

Majorări de întârzire

Total

0

1

2

3

4

5

Total

În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele înregistrate până la data decesului6), iar notarul are obligația înscrierii în certificatul de moștenitor a debitelor ce revin moștenitorilor și comunicarea către organul fiscal a unei copii de pe certificatul de moștenitor.


Prezentul certificat s-a eliberat pentru: .........................................................................................................................................

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

Coducătorul organului fiscal local

(prenume, nume și ștampilă)

Întocmit azi data ..........................,

(funcția, prenume și nume)

 • 1) Spre exemplu notarul public conform delegării date de către contribuabil.

 • 2) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari.

 • 3) Moștenitorii trebuie să facă dovada decesului titularului cu copia actului de deces.

 • 4) Contribuabilul figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri.... proprietate-folosință din data...../alte situații.

 • 5) În cazul în care informațiile nu au loc în această secțiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certific atul de atest are fiscală, făcând mențiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet și va purta semnăturile și ștampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoțită de certificat.

 • 6) Debitele înregistrate până la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele înregistrate după data decesului reprezint ă de drept sarcina fiscală a moștenitorilor.

*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în format electronic.

Stema unității administrativ--teritoriale


Model 2016 ITL 013


ROMÂNIA

Comuna/Orașul/Municipiul/sectorul

Denumirea organului fiscal local


Nr........../data elib.............


Codul de identificare fiscală: ...............

Adresă/Cont IBAN/tel/fax, e-mail

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE

PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL*

Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ...........nr: ......../data ..........cu domiciliul în str......................nr....., bl..., sc.,

..., ap....., sector ..., loc......................., legitimată prin B.I./C.I./A.I./Pașaport/ seria nr............., cu CNP ...............................................,

având calitatea de acționar unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar1)/executor1)/lichidator1) și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de rol nominal unic .............................se

atestă                                                                                     următoarele:

Denumire......................................................................................................................................................

cu sediul........................................................................................................................................................

2)...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................3)

Ladatadeîntâia luniiurmătoare eliberăriiprezentuluicertificatdeatestarefiscală, , fi gureaza/, nufigureazăîn evidențele compartimentului fiscal cu următoarele creanțe bugetare de plata scadente catre bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea cre anței bugetare

Curent

Ramașița

Majorari de întârziere

Total

0

1

2

3

4

5

Total

În cazul utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. În documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: ..........................................................................................................................................

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această calitate.

Alte mențiuni ale organului fiscal local:

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii

Coducătorul organului fiscal local

(prenume, nume și ștampilă)

Întocmit azi data ..........................

(funcția, prenume și nume)

 • 1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari, lichidatori, notari.

 • 2) Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri.. proprietate-folosință din data.../alte situații

 • 3) În cazul în care informațiile nu au loc în această secțiune, organul fiscal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând mențiune asupra acestui aspect. Anexa la certificatul de atestare fiscală va avea antet și va purta semnăturile și ștampila organului fiscal local. Anexa este valabilă doar însoțită de certificat.

*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în format electronic.