Hotărârea nr. 442/2018

Anularea creantelor fiscale pana la limita sumei de 20 lei, aflate in sold la 31.12.2017

ROMANIA JUDETUL GALATI MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 442

din 30.08.2018

privind anularea creanțelor fiscale până la limita sumei de 20 lei, aflate în sold la 31.12.2017

Inițiator: Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 401/26.06.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 54396/26.06.2018, a inițiatorului -Viceprimarul Municipiului Galați, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 54398/26.06.2018, al Direcției Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 22, art. 266, alin (1), alin. (5), alin. (6), alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă anularea creanțelor fiscale, aflate în sold la data de 31.12.2017, până la limita sumei de 20 lei, pe fiecare rol nominal unic, doar pentru rolurile care nu mai au bunuri impozabile înregistrate în evidența fiscală la data de 31.12.2017.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,