Hotărârea nr. 441/2018

Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a cotizatiei pentru Asociatia "Centrul Universitar de Medicina Dentara a Municipiului Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 441 din 30.08.2018

privind: aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a cotizației pentru Asociația „Centrul Universitar de Medicină Dentară a Municipiului Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 474/07.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66526/07.08.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68646/14.08.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relația cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere solicitarea Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați” nr. 1/13.07.2018, înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galați sub nr. 68053/13.07. 2018;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local nr. 83/13.02.2018 privind înființarea Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”;

Având în vedere dispozițiile art. 30 din Statutul Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin (2) lit. „d", alin (6) lit. „a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă cotizația pentru Asociația „Centrul Universitar de Medicină Dentară al Municipiului Galați”, în sumă de 376.219 lei, pentru perioada 01 septembrie -31 decembrie 2018.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galati,

Anexa la HCL nr. 441/30.08.2018

REGULAMENTUL de ORGANIZARE și FUNCȚIONARE a CENTRULUI UNIVERSITAR DE MEDICINA DENTARĂ

Capitolul I. Dispoziții generale

Art. 1. Definiție

 • (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al Centrului Universitar de

Medicina Dentară al Municipiului Galați, aprobat prin hotărârea Senatului Universității din .................... și prin decizia nr........................... a Rectorului Universității Dunărea de Jos din Galați și prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Galati nr. 83/15.02.2018, în vederea asigurării funcționării, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la acordarea serviciilor medicale stomatologice, identificarea beneficiarilor serviciilor de medicină dentară în cadrul centrului, a drepturilor și obligațiilor acestora, precum și resursele necesare pentru funcționare a Centrului Universitar de Medicina Dentară.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru furnizorii de servicii de medicină dentară.

Art. 2. Identificarea serviciului

Centrul Universitar de Medicina Dentară (acronim CUMD) este înființat și administrat de Asociația „Centrul Universitar de Medicina Dentară al Municipiului Galați”, cu sediul în municipiul Galați, strada Al. I. Cuza 49, bloc Cristal, pentru sediul din municipiul Galați, str. Eroilor nr. 32.

Art. 3. Scopul serviciului

 • (1) Scopul Centrului Universitar de Medicina Dentară este de a asigura servicii medicale stomatologice persoanelor care fac parte din categoriile sociale menționate în Anexa 1 de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • (2) Desfășurarea de stagii clinice cu medicii rezidenți și studenții Facultatii de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati.

 • (3) Desfășurarea de activității de cercetare sjiințjfica cu medicii-doctoranzii și cadrele didactice universitare. În cadrul Centrului Universitar de Medicina Dentară se pot desfășura activități de cercetare științifică medicală, sub îndrumarea personalului didactic care este integrat. Activitățile de învățământ și cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale.

Capitolul II - Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

Art. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Centrul Universitar de Medicina Dentară funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare, reglementat de Legea nr. 46/2003, privind drepturile pacientului, Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Legea nr. 1/2011, a educației naționale, respectiv Ord. Nr. 482/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și Ord. Nr. 1515/2007, pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical.

 • (2) Centrul Universitar de Medicină Dentară este înființat prin hotărârea Senatului Universității

din .................... și prin decizia nr........................... a Rectorului Universității Dunărea de Jos din

Galați și prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Galati nr. 83/15.02.2018.

 • (3) Furnizorii de servicii de medicină dentară sunt cadre didactice, medici rezidenți, doctoranzi, cercetători științifici, cercetători științifici post-doc, masteranzi, precum si personal medical specializat din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. În cadrul Centrului Universitar de Medicină Dentară pot lucra și cercetatori stiintifici din alte centre de cercetare din tara sj din strainatate pe baza unor contracte pe perioada determinată și cu atribuții menționate în fișa postului.

 • (5) Centrul Universitar de Medicina Dentară are în structură dotarea necesară realizarii obiectivelor sale de activitate centrate pe direcțiile de activitate specifice.

 • (6) Dotarea necesară realizarii în bune condiții a obiectivelor sale de activitate centrate pe direcțiile de activitate specifice prin furnizarea de servicii medicale stomatologice este asigurată din bugetul local al municipiului Galați, conform Anexelor 2,3,4.

 • (7) Se vor încheia contracte de colaborare cu terți în vederea unei bune desfășurări a activității didactice (laboratoare de tehnică dentară, firme de asigurare a mentenanței aparaturii de profil, etc.), care vor fi actualizate periodic în funcție de necesități.

Art. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului

(1) Centrul Universitar de Medicina Dentară se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență medicală, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor de medicină dentară în cadrul Centrului Universitar de Medicina Dentară sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • e) preocuparea permanentă pentru asigurarea unor servicii medicale de medicină dentară de calitate;

k) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • l) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

m) colaborarea Centrului Universitar de Medicina Dentară cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galati;

n) asigurarea condițiilor necesare pentru realizarea cercetării în domeniul medical dentar, bazate pe activitate clinică și coroborate cu nevoile reale si actuale ale pacienților din municipiul Galați;

o) colaborarea cu structurile interne ale universitatii pentru îndeplinerea obiectivelor științifice propuse;

p) extinderea relațiilor de colaborare cu alte centre de cercetare din cadrul Universității sj din afara

acesteia;

q) inițiază sau sprijină activitatea de depunere a proiectelor sj contractelor de cercetare stiintifica în

cadrul competitjilor natjonale sj internatjonale;

r) sprijinirea demersurilor privind derularea activitatjlor administrative pentru realizarea proiectelor/

contractelor de cercetare.

Art. 6. Beneficiarii serviciilor

(1) a) Beneficiarii serviciilor de medicină dentară acordate sunt persoanele care fac parte din categoriile sociale menționate în Anexa 1 de pe raza administrativă a municipiului Galați.

 • b) Nu pot beneficia de serviciile oferite persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor, aflate în episod psihotic, precum și persoanele care au beneficiat de servicii de asistență de medicină dentară în cadrul centrului, dar fara finalizarea nejustificată prin acte doveditoare a tratamentului

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) Încadrarea beneficiarilor în criteriile de eligibilitate stabilite de Direcția de Asistență Socială Municipiului Galati, și în baza listei de așteptare.

 • b) Acte necesare

 • -   carte de identitate - cu domiciliul în municipiul Galați

 • -  acte doveditoare ale statutului de persoană socială : mandat cupon de ajutor social, mandat cupon de ajutor pentru susținerea familiei, adeverință eliberată de Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice Galati, adeverință eliberată de responsabilul de centru în care pacientul se află în plasament

 • c) La înregistrarea în Centrul Universitar de Medicină Dentară beneficiarilor le sunt prezentate Regulamentul de Ordine Interioară și obligativitatea respectării prevederilor acestora, sunt identificați și luați în evidență, parcurg obligatoriu procedura de înregistrare prin completarea Anexelor 5a-5d, în vederea acordării de asistență medicală dentară primară.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor

Constituie motiv de încetare a serviciilor următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de a completa și semna formularele prezentate la art.6 alin. 2 pct.

 • c) exprimat în mod direct;

 • b) săvârșirea a unui număr de două abateri de la Regulamentul de Ordine Interioară a Centrul Universitar de Medicină Dentară de către beneficiarul de servicii de medicină dentară;

 • c) absentarea nemotivată a beneficiarului de la ședințele de tratament ce pot pe de o parte prejudicia planul de tratament și in același timp pot genera costuri ce nu sunt eligibile pentru decontarea cheltuielilor incluse în planul de tratament inițial și nefinalizat;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii de medicină dentară;

 • e) acordul părților privind încetarea contractului;

 • f) forță majoră, dacă este invocată.

Capitolul III - Drepturi și obligații

Art. 7 Drepturile și obligațiile beneficiarilor și furnizorilor de servicii de medicină dentară

(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de servicii de medicină dentară

a) Drepturile beneficiarilor de servicii de medicină dentară

 • -  să aleagă furnizorul de servicii medicale;

 • -  să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;

 • -  să efectueze controale profilactice;

 • -  să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

 • -  să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

 • -  să beneficieze de servicii medicale de urgență;

 • -  să beneficieze de servicii de asistență stomatologică;

 • -  să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;

 • -  să aibă dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;

 • -  pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;

- pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

- pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic;

- pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica;

- informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;

- pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;

- rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, dar numai cu acordul pacientului;

- pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca , un rezumat scris al investigatiilor diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate;

 • -  pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa - consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;

 • -  când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;

 • -  în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul

reprezentantului legal nu mai este necesar;

 • -  în cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înțelegere;

 • -  în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;

 • -  comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienții internați în spitale și din doi medici pentru pacienții din ambulatoriul de specialitate;

 • -  consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu. care acesta este de acord;

 • -  consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale ca subiect în învățământul medical clinic și cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal, și dacă cercetarea este facută și în interesul pacientului;

 • -  pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul sau, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare dignosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale;

 • -  toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidențiale, chiar și după decesul acestuia.

 • -  informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres;

 • -  în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului este obligatorie;

 • -  pacientul are acces la datele medicale personale;

 • -  orice amestec în viața privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului;

 • -  sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sanătatea publică;

 • -  în cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și se aduc la cunoștința publicului. Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat corespunzator. Se exceptează de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgența apărute în situații extreme;

 • -  pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, va fi creat mediul de îngrijire și tratament cât mai aproape de cel familial;

 • -  personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementarile de plată legale din cadrul unității respective;

 • -  pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii;

 • -  pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sanatate sau până la vindecare;

 • -  continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferite unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat;

 • -  pacientul are dreptul sa beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

b) Obligațiile beneficiarilor de servicii de medicină dentară

 • -  să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;

 • -  să aibă o conduită civilizată față de personalul medico-sanitar;

 • -  să acorde încredere deplină în tratamentul și îngrijirile recomandate;

 • -  sa respecte regulile de igienă personală zilnică;

 • -  să-și exprime acordul cerut de personalul medical în situațiile prevazute prin legislație;

 • -  să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale și a tratamentului;

 • -  să respecte riguros ordinea interioară a unității de tratament;

 • -  să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare;

 • -  să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obișnuit în familie;

 • -  să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);

 • -  dacă dorește încheierea tratamentului înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere și sub semnatură;

 • -  să nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neînțelegerea unor termeni și să solicite informații doar personalului calificat;

- fumatul este strict interzis;

 • -  să păstreze curățenia în unitatea de tratament, integritatea echipamentului, curățenia în grupurile sanitare și să nu degradeze instalațiile, să nu arunce pansamente, vată și alte obiecte sau resturi alimentare;

 • -  să umble în ținută vestimentară îngrijită, decenta când iese pe coridoare;

 • -  sa respecte circuitele unității de tratament și să nu circule prin locurile interzise pacienților în vederea protecției proprii împotriva unor agenți patogeni sau noxe;

 • -  să nu provoace neîntelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți;

 • -  în situația în care există nemulțumiri, pacientul poate să facă reclamație scrisă sau se poate adresa medicului șef de secție sau conducerii unității de tratament;

(2) Drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii de medicină dentară

 • a) Drepturile furnizorilor de servicii de medicină dentară

 • -  medicul dentist are libertatea alegerii investigatiilor, manoperelor de diagnostic si tratament si a prescriptiilor medicale pe care urmeaza sa le aplice pacientului.

 • -  medicul dentist are dreptul de a comunica cu Directia de Asistenta Sociala si Servicii Publice Galati, în interesul beneficiarilor de sevicii de asistență stomatologică

 • -  medicul dentist are dreptul să discute diagnosticul, atitudinea terapeutică cu o echipă interdisciplinară de medici în interesul beneficiarilor de sevicii de asistență stomatologică

 • -  medicul dentist are dreptul să interogheze pacientul în privința stilului de viață și a altor aspecte ce pot ajuta la stabilirea diagnosticului și a planului de tratament

 • -  medicul dentist are dreptul să întrerup să tratamentul în condițiile nerespectării recomandărilor medicale, a programărilor stabilite pentru realizarea planului terapeutic, respectiv în cazul unui conflict de interese etic, profesional sau de altă natură.

 • -  medicul dentist are dreptul de a colaborara cu structurile interne ale universitătii pentru îndeplinerea obiectivelor științifice propuse;

 • -  medicul dentist are dreptul sa extindă relațiile de colaborare cu alte centre de cercetare din cadrul Universității și din afara acesteia;

 • b) Obligațiile furnizorilor de servicii de medicină dentară

 • -  medicul dentist are obligația de a apăra drepturile fundamentale ale profesiei și prestigiul acesteia;

 • -  medicul dentist trebuie să își perfecționeze cunoștințele profesionale prin forme de educație medicală continuă pe tot parcursul activității sale profesionale;

 • -  medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei in conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului.

- medicul dentist angajat în una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie să accepte un contract care prevede retribuirea bazată exclusiv pe norme de productivitate sau alte dispoziții, care au drept consecință afectarea calității actului medical;

- medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente și/sau să formuleze prescripții medicale în domenii care depășesc competența sa profesională;

- medicul dentist are datoria de a-și trata pacienții după normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentiști din Romania și incluse în ghidurile de practică medicală sau în tratatele de specialitate recunoscute de societățile științifice de profil;

- pentru investigatiile paraclinice și planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimțământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia (Anexa 8);

- medicul dentist trateaza fara discriminare pacientii si are o atitudine corecta fata de aceștia;

- cu excepția cazurilor de urgență, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din motive profesionale sau personale;

- se considera urgență medico-dentară situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sângerarii;

- este indicat ca medicul dentist să prezinte pacientului în prealabil un deviz estimativ;

- medicul dentist poate acorda și îngrijiri medicale gratuite;

- în situația în care se impune o consultare interdisciplinară între medicul dentist curant și alt medic, sunt admisibile tarife distincte;

- în situația în care este imposibil să obțină consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate sa acorde numai îngrijirile medico-dentare de urgență;

- medicul dentist va respecta secretul profesional;

- garantarea directa sau indirecta a unui act medical este interzisă;

- medicul dentist care participă la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca studiul să nu lezeze încrederea pacientului și să nu afecteze continuitatea tratamentului;

- medicul dentist trebuie să întocmească pentru fiecare pacient documente de evidență primară;

- documentele trebuie pastrate în arhivă timp de 5 ani. O copie a acestor documente se poate elibera conform prevederilor legale în vigoare;

- medicul dentist nu trebuie sa expună pacientul unui risc nejustificat în investigațiile sau actele terapeutice efectuate;

- medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui coleg, decât dacă sănătatea pacientului este pusă în pericol, cu excepțiă medicului expert, în situațiile prevazute de lege;

- deturnarea pacienților sau tentativa este interzisă;

- când mai mulți medici dentiști colaborează la examinarea sau tratamentul unui pacient,

aceștia trebuie să se informeze reciproc;

- fiecare medic dentist își asumă responsabilitatea manoperelor medicale efectuate;

- medicul dentist trebuie să își încurajeze și să își susțină colegii mai tineri;

- să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale dentare furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- să informeze pacientul cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale și ale beneficiarului de servicii de medicină dentară;

- să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la persoanele beneficiar, precum și intimitatea și demnitatea acestora;

- să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;

- să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului de servicii medicale;

- să asigure acordarea asistenței medicale în caz de urgență medico-chirurgicală, ori de câte ori se solicită în timpul programului de lucru, în limita competenței și a dotărilor existente;

- să asigure acordarea serviciilor medicale de medicină dentară fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

- să acorde cu prioritate asistență medicală femeilor gravide și sugarilor;

- să întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dacă este cazul;

Capitolul IV. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 8. Resursele financiare sunt asigurate din bugetul local al municipiului Galați.

Art. 9. Pentru temele de cercetare din cadrul proiectelor cu finanțări diferite: contracte cu terți, finanțări din programele naționale și internaționale etc. cheltuielile aferente sunt suportate din bugetul acestor proiecte.

Art. 10. Achizitiile, pe baza necesarului elaborat de Comisia Tehnică de Propunere a Achizitiilor, vor fi efectuate de către Comisia de Achiziții formată din 3 membri:

- membru reprezentant desemnat de Primăria Municipiului Galați

-membru desemnat de Colegiul Medicilor Dentiști Galați

-membru desemnat de Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Capitolul V. Dispoziții finale

Art. 11. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Universitar de Medicină Dentară va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile diverselor acte normative, la data promulgării acestora, cu aprobarea Consiliului Facultății, a Senatului Universității și a Consiliului Local al municipiului Galați.

Art. 12. Aprobarea Regulamentului se va face în cadrul Consiliului Facultății de Medicină și Farmacie, a Senatului Universității ”Dunărea de Jos” din Galați și a Consiliului Local al municipiului Galați. Acesta va intra în vigoare de la data în care va fi aprobat în Senat și în Consiliul Local.

Art. 13. Finanțarea Centrului de Urgență

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor medicale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • 1. bugetul local al municipiului Galați, respectiv al Direcției de Asistență Socială și Medicală;

 • 2. contribuția persoanelor beneficiare, după caz;

 • 3. fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • 4. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • 5. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Președinte de ședință,

5                                  5               5    5

ANEXE

ANEXA 1

CENTRALIZATOR CU BENEFICIARII DE SERVICII SOCIALE DIN CADRUL INSTITUȚIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ AFLATE SUB AUTORITATEA ȘI ÎN PARTENERIAT CU MUN. GALAȚI

Nr.

Crt.

INSTITUTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Tipul serviciilor acordate

Beneficiari cu varsta pana la

18 ani

Beneficiari cu varsta cuprinsa intre 18 ani-65 ani

Beneficiari cu varsta peste 65 ani

Ocupatia beneficiarilor

1

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

venit minim garantat

502

581

86

Elevi si persoane fara venit

2

ASOCIATIA FILANTROPICA CRESTIN-ORTODOXA „SF. VASILE CEL MARE”

Centrul rezidential de fete “Sf. Vasile cel Mare” - servicii de asistenta sociala

28

elevi

3

ASOCIATIA FILANTROPICA CRESTIN-ORTODOXA „SF. VASILE CEL MARE

Centrul Multifunctional de servicii Sociale Speranta

50

elevi

4

FUNDATIA „FAMILIA” GALATI

Centru de zi pentru copii aflati in dificultate

50

elevi

5

FUNDATIA „FAMILIA” GALATI

Centru de recuperare pentru victimele violentei domestice

10

fara venit

6

ASOCIATIA FILANTRO-PICA

SF.ANTONIE CEL MARE

Asociatia Filantropica Sf. Antonie cel Mare

50

elevi

7

FUNDATIA CUVANT INTRUPAT

Centrul Comunitar „La Vale”

40

Elevi

Nr.

Crt.

INSTITUTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Tipul serviciilor acordate

Beneficiari cu varsta pana la

18 ani

Beneficiari cu varsta cuprinsa intre 18 ani-65 ani

Beneficiari cu varsta peste 65 ani

Ocupația

beneficiarilor

8

ASOCIATIA PERSOANELOR CU

HANDICAP „SPORTING CLUB”

Centrul de zi si sanatate „ACCES pentru TOTI” -recuperare,       reabilitare,

incluziune sociala si ingrijire la     domiciliu      pentru

persoanele cu dizabilitati fizice si asociate din Municipiul Galati”

100

persoane cu grad de handicap

9

FUNDATIA IMPREUNA

Clubul Seniorilor

30

-pensionari

10

AGENTIA DE SERVICII SOCIALE

COMUNITARE „ALTERNATIVA”

• Centrul de zi copii cu dizabilitati

55

elevi

•Centru  de zi “Prietenii

Scolii”

38

elevi

•Centrul de zi vârstnici

39

pensionari

•Servicii de Ingrijire la domiciliu varstnici

45

pensionari

11

ALIANTA ROMILOR DIN

JUD.GALATI

Centrul de sprijin social pentru romi

40

elevi

Nr.

Crt.

INSTITUTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Tipul serviciilor acordate

Beneficiari cu varsta pana la

18 ani

Beneficiari cu varsta cuprinsa intre 18 ani-65 ani

Beneficiari cu varsta peste 65 ani

Ocupatia beneficiarilor

12

FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR

„Centrul de ingrijiri persoane varstnice la domiciliu'

18

88

-6 beneficiari,persoane cu handicap;

- 4beneficiari, persoane fara venit;

-90 beneficiari, pensionari

13

FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR

Centrul de zi Speranta pt.persoane varstnice cu dizabilitati

20

pensionari

14

FUNDAȚIA INIMA DE COPIL

Centrul de zi pentru copii din familii in dificultate

30

elevi

15

PAROHIA „SF.DUH”

Centrul multifunctional de servicii sociale „Sperante pt varsta a III a”

60

pensionari

16

ASOCIATIA MULTIFUNCTIONALA

FILANȚROPICA „SF.SPIRIDON”

Centrul de zi copii

,,Sfantul Spiridon''

70

Elevi

17

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE „STEFAN CEL MARE SI SFANT”

14

70

-59 beneficiari, pensionari;

 • - 7 beneficiari persoane cu handicap;

 • - 18 beneficiari de ajutor social

Nr.

Crt.

INSTITUTIA DE ASISTENTA SOCIALA

Tipul serviciilor acordate

Beneficiari cu varsta pana la

18 ani

Beneficiari cu varsta cuprinsa intre 18 ani-65 ani

Beneficiari cu varsta peste 65 ani

Ocupatia beneficiarilor

18

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE „SF.SPIRIDON”

14

132

-144 beneficiari -pensionari; -1beneficiar-fara venit; -1beneficiar -persoana cu handicap

19

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIO-MEDICALE

40

73

-40 beneficiari, persoane cu handicap;

-14 beneficiari, persoane fara venit;

-59 beneficiari, pensionari

20

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

318

60

-58-persoane cu handicap; -2-persoane fara venit;( fara beneficiarii de vmg)

21

Total

1271

837

643

ANEXA 2

BAREM MINIM PENTRU DOTAREA UNUI CABINET DE MEDICINĂ DENTARĂ / PER UNIT DENTAR

I. INSTRUMENTAR MEDICAL

Nr.crt

Denumire produs

Cant / unit dentar

1.

Seringă Uniject

3

2.

Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject

100

3.

Seringi de unică folosintă (5 ml)

100

4.

Mânere de bisturiu

3

5.

Lame sterile pentru bisturiu drept si curb

50

6.

Bisturiu de unică folosintă

5

7.

Clesti pentru extractie maxilar superior

9

8.

Clesti pentru extractie maxilar inferior

9

9.

Cleste crampon

1

10.

Elevatoare drepte

4

11.

Elevatoare curbe

6 (3 perechi)

12.

Mânere pentru oglindă dentară

15

13.

Oglinzi dentare

15

14.

Pense dentare

15

15.

Sonde dentare

15

16.

Spatule dentare

15

17.

Canule pentru aspirarea salivei (unică folosintă)

200

18.

Pense drepte instrumentar

15

19.

Tăvite renale mici

2

20.

Tăvite renale mari

2

21.

Casolete (14 cm si/sau 19 cm)

2

22.

Cutii instrumentar

4

23.

Truse pentru detartraj

6

24.

Perii pentru periaj dentar profesional

50

25.

Pensă Pean

2

26.

Truse de consultatie de unică folosintă pentru pacientii cu antecedente de hepatită acută B si C

10

27.

Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară(inclusiv recipient dezinfectare instrumentar rotativ)

3 (un set)

28.

Excavatoare duble

15

29.

Fuloare dentare

15

30.

Chiurete alveolare

4

31.

Foarfecă chirurgicală

2

32.

Linguri standard pentru amprentă

5 perechi

33.

Matrice circulară/ alt sistem de matrici dentare

5

34.

Portmatrice

5

35.

Cutit pentru ceară

1

36.

Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare

3

37.

Bol de cauciuc

3

38.

Lampă de spirt

1

39.

Freze din otel pentru piesă dreaptă (adaptat proteze mobile acrilat)

25

40.

Freze diamantate sau din otel pentru piesă unghi (sferice, cilindrice)

200

41.

Freze din otel pentru turbină

100

42.

Freze diamantate pentru turbină

100

43.

Freze Beutelrock

5 cutii

44.

Ace manuale de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom, Lentullo,Tirre-nerves)

5 buc./ tip ac

45.

Freze pentru lustruit

15

46.

Matrice metalică

5

47.

Matrice din celuloid

2 cutii

48.

Ace chirurgicale de sutură de unică folosință

15

49.

Instrumentar si materiale pentru finisarea obturatiilor coronare

3

50.

Set anse detartraj

2 seturi/ unit dentar

51.

Fuloare/ spatula modelat compozit

10 buc

52.

Freze din otel pentru piesă unghi (sferice cu gat lung pentru instrumentare in oglinda)

25 buc.

53.

Freze Gates asortate

10 cutii

54.

Ace manuale de tratament endodontic Kerr File( 06,08,10, 15)

10 cutii/ tip ac

55.

Ace manuale de tratament endodontic Kerr File (20,25,30,35,40)

10 cutii/ tip ac

56.

Ace manuale de tratament endodontic Kerr File (asortate 45-80)

3 cutii

57.

Ace manuale de tratament endodontic Kerr File (asortate 90-140)

2 cutii

61.

Ace rotative de tratament endodontic

20 cutii

62.

Set Diga(Clești, cleme, folii, rame, mijloace auxiliare de fixare a foliei de digă)

5 set-uri

63.

Hand Plugger

5 buc./ unit

64.

Finger spreader

3 cut./ unit

65.

Depărtatoare bucale

5 set-uri/ unit

66.

Clește Tweed torque

2 buc./ cabinet

67.

Clește Tweed de bucle

1 buc./ cabinet

68.

Clește Bird Beak

1 buc./ cabinet

69.

Clește De la Rosa

1 buc./ cabinet

70.

Clește cutter

1 buc./ cabinet

71.

Clește Weingart

1 buc./ cabinet

72.

Clește - Distal End Cutter

1 buc./ cabinet

73.

Clește pentru aplicarea inelelor de separatie

1 buc./ cabinet

74.

Clește de scos inele

1 buc./ cabinet

75

Clește de convertit tubi

1 buc./ cabinet

76.

Clește - cutter de ligaturi

1 buc./ cabinet

77.

Clește How

1 buc./ cabinet

78.

Clește de indepartat arcul din brakets autoligaturanti

1 buc./ cabinet

79.

Clește Aderer

1 buc./ cabinet

80.

Clește optic

1 buc./ cabinet

81.

Instrument de indepartat braket cu 2 capete metalice

1 buc./ cabinet

82.

Instrument de aplicat braket in zona anerioara

1 buc./ cabinet

83.

Instrument de aplicat braket in zone posterioare

1 buc./ cabinet

84.

Instrument pentru aplicat inele si tubi

1 buc./ cabinet

85.

Instrument de aplicat ligaturi

1 buc./ cabinet

86.

Instrumente de îndepărtat ligaturi

1 buc./ cabinet

87.

Instrumente de aplicat module

1 buc./ cabinet

88.

Instrument de introdus arcul in brakets autoligaturanti

1 buc./ cabinet

89.

Instrument de indoit arcul distal

1 buc./ cabinet

90.

Joja

1 buc./ cabinet

91.

Tureta

1 buc./ cabinet

92.

Band pusher

1 buc./ cabinet

93.

Chiurete Gracey

1 set/ unit

94.

Alte materiale/consumabile pentru fiecare stagiu: articulatoare, materiale realizare proteze totale, ghips, instrumentar/ consumabile stagiu ortodontie etc.

Cantitate la solicitarea titularilor de stagiu

II. MATERIALE CONSUMABILE STOMATOLOGICE

Nr.crt

Denumire produs

Cant / unit dentar

1.

Dentocalmin

5 flacoane

2.

Eugenol

5 flacoane

3.

Oxid de zinc

500g

4.

lodoform

1 cutie

5.

Pastă pe bază de hidroxid de calciu

10 tuburi/ seringi

6.

Material de obturatie provizorie

10 flacoane/

cutii

7.

Ciment fosfat de zinc

2 cutii

8.

Pastă devitalizantă

3 flacoane

9.

Pastă mumifiantă

3 flacoane

10.

Clorură de zinc

3 flacoane

11.

Conuri de gutapercă accesorii

10 buc.

12.

Șervețele dozator albe

20 cutii

13.

Solutii pentru antiseptizarea canalelor radiculare

4 flacoane

14.

Capsule Ag + Hg

1 cutie

15.

Ciment tip ionimer de sticlă

10 cutii

16.

Materiale compozite pentru obturatii definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant)

3 cutii

17.

Materiale pentru obturatii definitive radiculare (pe baza de rasini epoxidice)

12 cutii

18.

Materiale de profilaxie dentară

1 set

19.

Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip alginat si de tip siliconic în două consistente)

10 cutii/ tip

20.

Material de inregistrat ocluzia

2buc.

21.

Gelaspon

5 buc

22.

Antibiotic pentru alveolite postextractionale

3 flacoane

23.

Pastă pentru periaj profesional

3 buc.

24.

Conuri din gutapercă(15-40,25,40-80)

20 cutii

25.

Conuri din hârtie(15-40,25,40-80)

20 cutii

26.

Anestezic în capsule pentru seringă Uniject

100 buc.

27.

Lidocaină spray

2 flacoane

28.

Mănusi de consultatie

10 cutii

29.

Măsti de protectie

50

30.

Rulouri de vată

10 pungi

31.

Fesi tifon 10/10

30 buc.

32.

Comprese sterile

30 de pachete

33.

Alcool sanitar/alb

1 litru

34.

Vată

2.000 g

35.

Produse pentru dezinfectia instrumentarului stomatologic

10 litri

36.

Produse pentru dezinfectia mâinilor

5 litri

37.

Dezinfectant pentru turbină si piese de mână

5 flacoane

38.

Lubrifiant pentru turbină si piese de mână

2 flacoane

39.

Hârtie prosop

8 role

40.

Halat de protectie

2 buc./ persoană

41.

Pahare de unică folosintă

500 buc.

42.

Câmpuri de hârtie pentru truse individuale

30 pachete

43.

Bavete de unică folosintă

4 pachete

44.

Lant pentru bavete de unică folosintă

3 buc.

45.

Perhidrol

250 ml

46.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor de lucru

10 litri

47.

Produse pentru dezinfectarea suprafetelor mari

5 litri

48.

Soluție pentru sterilizare la rece

10 litri

49.

Saci galbeni pentru deseuri cu risc infectocontagios

6 role

50.

Saci negri pentru deseuri menajere

6 role

51.

Cutii de carton pentru deseuri cu risc infectocontagios

40 buc.

52.

Cutii din PVC pentru deseuri tăietoare înțepătoare cu risc infectocontagios

10 buc.

A. APARATURĂ MEDICALĂ

Nr.crt

Denumire produs

Cantitate

1.

Amalgamator

1 buc./ cabinet

2.

Piese de schimb si materiale de întretinere pentru echipamente si aparatură stomatologică (filtru apa, bec lampa, etc.)

1 set/ unit

3.

Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na

1 buc./ unit

4.

Dulap pentru instrumente și/sau medicamente

1 buc./ /cabinet

5.

Măsuță pentru instrumente și/sau medicamente

1 buc. /cabinet

6.

Aparat de sigilat pungi autoclav

4 buc./ cabinet sterilizare

7.

Aparat pentru apa distilata

4 buc./ cabinet sterilizare

8.

Piese de mână pentru unit-ul dentar (turbină, piesă unghi, piesă dreaptă, piesă detartraj)

2 set-uri/ unit

9.

Aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale

1 buc./ cabinet

10.

Stetoscop

1 buc./ cabinet

11.

Microscop endodontic

1buc./ 4 cabinete

12.

Aparat de obturare prin condensare verticală la cald

1 buc./ cabinet

13.

Apex locator

1 buc./ cabinet

14.

Sistem de prelucrare a lucrărilor protetice si amprentare dentară computerizată CAD-CAM

1 buc./ centru

15.

Arc facial

1 buc. / cabinet

16.

Plăcuțe de înregistrare-arc facial

1 buc. / cabinet

17.

Sursă de căldură fără flacăra

1 buc. / cabinet

18.

Material de inregistrat ocluzia

2buc. / cabinet

19.

Sistem de translatare a pozitiei maxilarului pe articulator 1buc/articulator

1 buc.

20.

Aparat de fotografie dentară mirorless cu obiectiv macro

1 buc./ cabinet

21.

Oglinzi, Contrastori pentru fotografie dentară

1 set/ cabinet

22.

Sistem PC all-in-one

1 buc./ cabinet

23.

Soft de managment a cabinetului de medicină dentară (înregistrare pacient, elaborare plan de tratament, evidență computerizată a datelor/ pacienților)

1 buc./ cabinet

24.

Soft de analiza și interpretare statistică a datelor clinice înregistrate (cercetare biomedicală)

1 buc./ cabinet

ANEXA 3

MEDICAMENTE OBLIGATORII CONFORM DECIZIEI

COLEGIULUI MEDICILOR NR. 10/2007 PRIVIND CONȚINUTUL MINIM AL TRUSEI DE URGENTĂ PENTRU CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt.

DCI

Forma farmaceutică

Cantitate

1.

Nitroglicerină (Nitroglicerina) sau Nitroglicerină (Maycornitro spray, Nitromint)

capsule 0,5 mg sau 0,65 mg sau aerosol 0,4 mg/doză

1 flacon (40 de capsule)

1 flacon (10 g)

2.

Nifedipină (Adalat, Corinfar, Nifedipin, Nifadil)

tablete sau capsule

10 mg

10 buc.

3.

Acid acetilsalicilic (Aspirină)

capsule 500 mg

10 buc.

4.

Furosemid (Furorese, Lasix)

fiole 20 mg/2 ml

10 buc.

5.

Adrenalină

fiole 1 mg/1 ml

5 buc.

6.

Efedrina

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

7.

Atropină

fiole 10 mg/1 ml

5 buc.

8.

Hidrocortizon Hemisuccinat (Flebocortid, Hidrocortizone)

flacoane 100 mg, fiole 25 mg

2g (20x 100 mg sau 80 x 25mg)

9.

Clemastinum (Tavegyl)sau Prometazină (Romergan)

fiole 2 mg/1 ml fiole

50 mg/2 ml

10 buc. 10 buc.

10.

Cimetidină (Histodil) sau Ranitidină (Zantac)

fiole 200 mg/2 ml fiole 50 mg/2 ml

5 buc. 5 buc.

11.

Aminofilină (Miofilin)

fiole 240 mg/10 ml

2 buc.

12.

Clorură de sodiu 9%o Clorură de sodiu 9%o

fiole 10 ml    pungi

500 ml

5 buc. 2 buc.

13.

Glucoza 10%

pungi 500 ml

1 buc.

14.

Calciu gluconic

fiole 500 mg/5 ml

3 buc.

15.

Ketorolac (Ketorol, Ketrodol, Toradol) sau Metamizol (Algocalmin, Analgin, Novalgin)

fiole 30 mg/1 ml fiole 500 mg/2 ml

5 buc. 10 buc.

16.

Drotavertin (NO-SPA)

10 buc.

17.

Amoxicilină (Ospamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen)

capsule 500 mg

5 buc.

18.

Clindamicină (Dalacin C, Clindamicin, Klindan, Lanacine)

capsule 150 mg sau

300 mg

4 buc.

ANEXA 4

NECESAR MATERIALE PENTRU FIECARE ETAPĂ NECESARĂ LA

REALIZAREA LUCRĂRILOR PROTETICE. CABINET-LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ

PROTEZA TOTALĂ ACRILICĂ

 • 1.Amprenta preliminară:

-linguri standard 2buc (sup.,inf.)

-Alginat/mat.chitos

 • 2.Modelele preliminare:

-ghips clasa a II/III 100gr/amprentă

-ghips de modelaj 100gr/amprentă pentru soclu model

-1 cuțit de ghips/500 modele

 • 3.Linguri individuale:

-placa baza tip foto 1buc/model preliminar

Sau

-placa bază 1 buc /model prelminar

-1 freză prelucrat acrilat 1buc/100buc

-forfecuta

-para aer

 • 4.Amprenta funcțională

- silikon de aditie 20gr/amprentă

-ceară bucoplastică 1 baton /amprentă

-freză de acrilat 1 buc/200buc

 • 5.Model funcțional

9

-ghips clasa III/IV 100gr/amprentă

-ghips clasa II soclu 100gr/amprentă

-placa de bază 1buc/model

-bordura ceara 1 buc/model

6.Inregistrarea RC

-arc facial/cabinet

-placute inregistrare 1buc/pacient

-ceara termoplastica

-sursa de caldură fara flacara 1buc/cabinet

-material de inregistrat ocluzia

 • 7.Montare ocluzor/articulator

-ghips clasa a II/III-a 150gr/model

-sistem de translatare a pozitiei maxilarului pe articulator 1buc/articulator

 • 8.Realizarea machetei de ceara cu dinti -placa de ceara 1buc/model -dinti 1 garnitura x14 dinti/model -freză extradură 1buc/50 proteze -creion chimic 1 buc/100 proteze -para aer 1buc/500 proteza -spatula ceară

 • 9.Transformarea machetei de ceară -ceara roz 1placa/proteza -ipsos de modelaj clasa a II-a (tipar) 800gr/proteză -acrilat termopolimerizabil 18gr/proteza

-alcool sanitar 30ml/proteza -izolator 1ml/dinte proteza -chiuvetă de transformare (bronz) 1buc/proteza -freze de acrilat(diferite forme) 1buc/50 proteze -pasta de lustruit grosier 1 buc/50 proteze -perie lustru 1 buc/25 proteze -filt lustru 1 buc/25 proteze

-puf bumbac 1buc/25 proteze -pasta lustru final 1buc/150 proteze

 • 10.Adaptarea finală

-freze acrilat 1buc/150 proteze (diferite marimi)

PROTEZA PARTIALĂ ACRILICĂ

 • 1.Amprenta preliminară: -linguri standard 2buc (sup.,inf.) -Alginat/mat.chitos

 • 2.Modelele preliminare: -ghips clasa a II/III 100gr/amprentă

-ghips de modelaj 100gr/amprentă pentru soclu model -1 cuțit de ghips/500 modele

 • 3.Linguri individuale:

-placa baza tip foto 1buc/model preliminar Sau

-placa bază 1 buc /model prelminar -1 freză prelucrat acrilat 1buc/100buc -forfecuta

-para aer

 • 4.Amprenta funcțională

- silikon de aditie 20gr/amprentă -ceară bucoplastică 1 baton /amprentă -freză de acrilat 1 buc/200buc

 • 5.Model funcțional

9

-ghips clasa III/IV 100gr/amprentă -ghips clasa II soclu 100gr/amprentă -placa de bază 1buc/model -bordura ceara 1 buc/model

6.Inregistrarea RC -arc facial/cabinet -placute inregistrare 1buc/pacient -ceara termoplastica -sursa de caldură fara flacara 1buc/cabinet -material de inregistrat ocluzia

 • 7.Montare ocluzor/articulator -ghips clasa a II/III-a 150gr/model -sistem de translatare a pozitiei maxilarului pe articulator 1buc/articulator

 • 8.Realizarea machetei de ceara cu dinti -placa de ceara 1buc/model -dinti 1 garnitura x14 dinti/model -sârma de wipla 0,8mm 50mm/croset -freză extradură 1buc/50 proteze -creion chimic 1 buc/100 proteze -para aer 1buc/500 proteza -spatula ceară

 • 9.Transformarea machetei de ceară -ceara roz 1placa/proteza -ipsos de modelaj clasa a II-a (tipar) 800gr/proteză -acrilat termopolimerizabil 18gr/proteza -alcool sanitar 30ml/proteza -izolator 1ml/dinte proteza

-chiuvetă de transformare (bronz) 1buc/proteza -freze de acrilat(diferite forme) 1buc/50 proteze -pasta de lustruit grosier 1 buc/50 proteze -perie lustru 1 buc/25 proteze -filt lustru 1 buc/25 proteze -puf bumbac 1buc/25 proteze -pasta lustru final 1buc/150 proteze

 • 10.Adaptarea finală

-freze acrilat 1buc/150 proteze (diferite marimi)

PROTEZĂ SCHELETATĂ

 • 1.Amprenta preliminară: -linguri standard 2buc (sup.,inf.) -Alginat/mat.chitos

 • 2.Modelele preliminare:

-ghips clasa a II/III 100gr/amprentă

-ghips de modelaj 100gr/amprentă pentru soclu model

-1 cuțit de ghips/500 modele

 • 3.Linguri individuale:

-placa baza tip foto 1buc/model preliminar

Sau

-placa bază 1 buc /model prelminar

-1 freză prelucrat acrilat 1buc/100buc

-forfecuta

-para aer

 • 4.Amprenta funcțională

- silikon de aditie 20gr/amprentă

-ceară bucoplastică 1 baton /amprentă

-freză de acrilat 1 buc/200buc

 • 5.Model funcțional

9

-ghips clasa III/IV 100gr/amprentă

-ghips clasa II soclu 100gr/amprentă

-placa de bază 1buc/model

-bordura ceara 1 buc/model

6.Inregistrarea RC

-arc facial/cabinet

-placute inregistrare 1buc/pacient

-ceara termoplastica

-sursa de caldură fara flacara 1buc/cabinet

-material de inregistrat ocluzia

 • 7.Montare ocluzor/articulator

-ghips clasa a II/III-a 150gr/model

-sistem de translatare a pozitiei maxilarului pe articulator 1buc/articulator

 • 8.Realizarea modelului duplicat

-ceara de derentivizare

-ceara pentru foliere

-silikon de duplicare 300gr./model -masa refractara 400gr/model -conditionare model 1 spray/100 modele

 • 9.Realizarea machetei scheletului metalic -ceara profilată pentru scheletata 10gr/model -ceară profilată pentru crosete 1buc/croset -ceara pentru bara linguală 1buc/model inferior -ceară retentie acrilat 1 buc/bresa edentata -ceara de lipit componente 10gr/model -elemente speciale minim 2buc/model

 • 10.Turnarea scheletului metalic -masa refractara de ambalat 450gr/model -aliaj de Cr-Co 70 gr/model

 • 11.Prelucrarea si adaptarea scheletului metalic -nisip de sablare 250 microni 1kg/schelet -freze extradure de prelucrat metal (diferite forme)1buc/5 schelete -polipant de finisare 1buc/schelet -perie lustru metal 1buc/25 schelete -pasta lustru metal 1buc/50schelete

-filț de lustruit 1buc/25 schelete -puf bumbac 1buc/25 schelete -pastă de lustruit finala 1buc/100 schelete

 • 8.Realizarea machetei de ceara cu dinti -placa de ceara 1buc/model -dinti 1 garnitura x dinti/bresa edentata -freză extradură 1buc/50 proteze -creion chimic 1 buc/100 proteze -para aer 1buc/500 proteza -spatula ceară

 • 9.Transformarea machetei de ceară -ceara roz 1placa/proteza

-ipsos de modelaj clasa a II-a (tipar) 800gr/proteză -acrilat termopolimerizabil 1,5gr/dinte proteza -alcool sanitar 30ml/proteza -izolator 1ml/dinte proteza

-chiuvetă de transformare (bronz) 1buc/proteza -freze de acrilat(diferite forme) 1buc/50 proteze -pasta de lustruit grosier 1 buc/50 proteze -perie lustru 1 buc/25 proteze -filt lustru 1 buc/25 proteze -puf bumbac 1buc/25 proteze

-pasta lustru final 1buc/150 proteze

 • 10.Adaptarea finală

-freze acrilat 1buc/150 proteze (diferite marimi)

PROTEZA DENTARA FIXA METALICĂ

 • 1.Șlefuirea dinților și amprentare

-freze diamantate(diverse granulații si forme) 1buc/5dinți -șnur de evicțiune (diferite grosimi) 1,5cm/dinte -material de amprentă doi timpi 50gr/dinte -material de izolare

 • 2.Turnarea modelului funcțional

9

-ghips clasa a IV/V-a 15gr/dinte

-pini dubli 1buc/bont

-pini simpli 1buc /2 dinti arcada -izolator ghips-ghips 1ml/dinte -ghips clasa a IV-a 50gr/model

-freza extradură ghips 1buc/25 modele -soluție lipit pini 1ml/pin

-disc secționat modele 1buc/50 modele

-freza evidențiat colet 1buc/50 bonturi

 • 3.Realizarea machetei de ceară -conditionare bont 1ml/bont mobil -spacer bont 1ml/bont mobil

-izolator ceara ghips 1ml/bont/intermediar -ceara baie 2gr./bont

-ceara cervicală 0,5gr./bont

-ceară intermediari 2gr./element

-ceară de lipit 1gr/lipitură -retenții mecanice 0,25gr/dinte

- tije de turnare 1buc/element -canal unic turnare 1buc/lucrare

 • 4.Ambalare și turnare schelet metalic

9

-masa de ambalat refractară 40gr/dinte

-cuvetă de turnare 1buc/lucrare

-hârtie pentru expansiune masă refractară 10cm/cuvetă

-metal turnare 5gr/element

 • 5.Dezambalare , prelucrare si finisare schelet metalic -nisip de sablare 250 microni 100gr/element

-freze extradure de prelucrat metal (diferite forme)1buc/5 elemente -polipant de finisare 1buc/5 elemente

-perie lustru metal 1buc/25elemente

-pasta lustru metal 1buc/50elemente

-filț de lustruit 1buc/25 elemente -puf bumbac 1buc/50 elemente -pastă de lustruit finala 1buc/100 elemente

Element metalo-acrilic

Toate punctele de la proteza dentara metalica (la care se adaugă)

 • 6.Componenta acrilică

-nisip de sablare 125 microni 50gr/dinte

-opack 0,5ml/dinte

-ceară de modelat 2gr/fatetă dinte

-ghips pentru tipar clasa a II/III-a 300gr/tipar

-rășină acrilică 0,75 gr/fațetă

-freze de acrilat(diferite forme) 1buc/50fațete

-pasta de lustruit grosier 1 buc/50 fațete

-perie lustru 1 buc/25 fațete

-filt lustru 1 buc/25 fațete

-puf bumbac 1buc/25 fațete

-pasta lustru final 1buc/150 fațete

Element metalo-compozit

Toate punctele de la proteza dentara metalica (la care se adaugă)

 • 6.Componenta compozit

-compozit 1gr/ dinte

-opack 0,5ml/dinte -conditioner metal 0,25ml/dinte -nisip de sablare 125 microni 50gr/dinte

-freze de compozit(diferite forme) 1buc/50dinte

-pasta de lustruit grosier 1 buc/50dinte

-perie lustru 1 buc/25dinte

-filt lustru 1 buc/25dinte

-puf bumbac 1buc/25dinte

-pasta lustru final 1buc/150dinte

Element metalo-ceramică

Toate punctele de la proteza dentara metalica (la care se adaugă)

 • 6.Componenta ceramică

-ceramică 1gr/dinte

-opack 0,5ml/dinte

-nisip sablare 125 microni 50 gr/dinte

-freze de ceramică (diferite forme) 1buc/50dinte -pensule ceramică(diferite marimi) 1 buc/50 dinti

-pasta de glazură 0,5ml/dinte

ANEXA 5a

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

1. Datele pacientului

Numele și prenumele:

Domiciliul/reședința:

2. Reprezentantul legal al pacientului*)

Numele și prenumele:

Domiciliul/Reședința:

Calitatea:

3. Actul medical (descriere):

4. Au fost furnizate pacientului următoarele informații în legătură cu actul medical:

Da

Nu

Date despre starea de sănătate

Diagnostic

Prognostic

Natura și scopul actului medical propus

Intervențiile și strategia terapeutică propuse

Beneficiile și consecințele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Riscurile potențiale ale actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Alternative viabile de tratament și riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor:

Riscurile neefectuării tratamentului

Riscurile nerespectării recomandărilor medicale

5. Consimțământ pentru recoltare

Pacientul este de acord cu recoltarea, păstrarea și folosirea produselor biologice.

6. Alte informații care au fost furnizate pacientului

Informații despre serviciile medicale disponibile

Informații despre identitatea și statutul profesional al personalului care îl va trata**)

Informații despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte

Pacientul a fost încunoștințat că are dreptul la o a doua opinie medicală.

7. Pacientul dorește să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate.

*) Se utilizează în cazul minorilor și majorilor fără discernământ (pentru art. 8 alin. (3)-(5) din normele metodologice).

**) Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijește pacientul.

I) Subsemnatul, .......................................................................................... (numele și prenumele pacientului /

reprezentantului legal) ..........................................................................................................., declar că am

înțeles toate informațiile furnizate de către .................................................................................... (numele și

prenumele medicului / asistentului medical) ..................................................................................... și

enumerate mai sus, că am prezentat medicului/asistentului medical doar informații adevărate și îmi exprim acordul informat pentru efectuarea actului medical.

........................................ Data: ......./......./............... Ora: ..................

Semnătura pacientului/reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului medical

II) Subsemnatul pacient / Reprezentant legal, ........................................................................................ declar că

am înțeles toate informațiile furnizate de către ........................................................................ (numele și

prenumele medicului / asistentului medical care a informat pacientul) ................................................................

și enumerate mai sus, că mi s-au explicat consecințele refuzului actului medical și îmi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical.

........................................ Data: ......./......./............. Ora: .................

Semnătura pacientului/reprezentantului legal care refuză efectuarea actului medical

Tabel cu personalul medical care îngrijește pacientul..................................................................

(numele și prenumele pacientului)

Nr. crt.

Numele și prenumele

Statutul profesional

1

2

3

4

5

ANEXA 5b

ACORDUL PACIENTULUI/REPREZENTANTULUI LEGAL PRIVIND PARTICIPAREA LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL MEDICAL

Subsemnatul,............................................................................., (numele și prenumele pacientului)cod

numeric personal ........................., îmi exprim acordul dea participa la învățământul medical și pentru ca informațiile despecialitate despre starea mea de sănătate să fie folosite în procesul de învățământ, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.

Subsemnatul,.............................................................................. (numele și        prenumele

reprezentantului legal) cod numeric personal ..................., în calitate de reprezentantlegal al

pacientului*)............................., îmiexprim acordul pentru participarea acestuia la învățământul

medical și pentru ca informațiile de specialitate despre starea sa de sănătate să fie folosite în procesul de învățământ, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.

*) Se completează în cazul minorilor sau majorilor fără discernământ, precum și în cazul majorilor cu pierdere temporară a capacității de exercițiu.

.........................Data ........../......../......... (semnătura pacientului care își exprimă acordul pentru pentru participarea la învățământul medical)

Acest document a fost emis, încheiat și semnat în temeiul prevederilor următoarelor reglementări legale:

 • -  Legea nr. 95-2006 privind reforma în domeniul sănătății, conform modificărilor, art. 649 și următoarele.

 • -  Legea nr. 46-2003 a drepturilor pacientului

 • -  Ord. Nr. 482-2007 al ministerului sănătății publice- ” privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”

 • -  Ord. nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ANEXA 5c

ACORDUL PACIENTULUI PRIVIND FILMAREA/FOTOGRAFIEREA ÎN

INCINTA UNITĂȚII SANITARE

Subsemnatul,............................................................................., (numele și prenumele pacientului)

cod numeric personal ................................., îmi exprim acordul de a fi filmat/fotografiat în incinta unității medicale în scopuri care le exclud pe cele medicale, aceasta fiind dorința mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoștință de cauză.

........................Data ........../......../

(semnătura pacientului care își exprimă acordul pentru filmare/fotografiere) |

Subsemnatul, ............................................, medicul în grija căruia se află pacientul, sunt de acord ca

acesta să fie filmat/fotografiat în incinta unității medicale, acest fapt nefiind de natură a dăuna pacientului.

Data ........../......../

(semnătura medicului care îngrijește pacientul)

Acest document a fost emis, încheiat și semnat în temeiul prevederilor următoareleor reglementări legale:

 • -  Legea nr. 95-2006 privind reforma în domeniul sănătății, conform modificărilor, art. 649 și următoarele.

 • -  Legea nr. 46-2003 a drepturilor pacientului, art. 20.

 • -  Ord. Nr. 482/2007 al ministerului sănătății publice- ” privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”

 • -  Ord. nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

MODEL FIȘĂ DE TRATAMENT STOMATOLOGIC

9

imm ■ ■■■ ■ i ■■■ ■ ii■■ ■■ (ian ■ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■■■

ii■■ ■ ■■■ ■ i ■■■ ■■■■ ■■ ii■■ ■ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■■■

mu ■ ■■■ ■ I ■■■ ■■■■ ■■ mu ■ ■■■■ ■ ■■■ ■ ■■■

FIȘA DE TRATAMENT STOMATOLOGIC WL.........

Numele și prenu md e.._................................................................a.n............

Dom ciliul......................................... _..tel......................

ProfesiE......................................................loc dE munca..............................

C.N.R..............................................................................B.I.............................

AniECEdeniE neredo-colateia le...............................................................

AniECEdeniE personale...............................................................................

T'atarrEnte urmate..............................................................................

Examen dento-paradontal/oglinda de ntară/diagnostic schematizat

IE 17 16 15 14 13 12 11 * 21 22  23 24 25 26 27

55 54 53 52 51 * 61 62 63 64

85 84 83 82 81 * 71 72 73 74

48 47 46 45 ±4 43 42 41 “ 31 32 33 34 35 36

Examenul mucoasEi oiale...........................................................................

D agnostic....................................................................................................

ANEXA 6

FIȘA POSTULUI

ASISTENT MEDICAL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Numele și prenumele angajatului :.....................................................

Denumirea postului :......................................................................

Compartiment :.............................................................................

Cerințe privind ocuparea postului :

 • □ Pregătire școlară de specialitate - posesor al diplomei de asistent medical eliberată de instituțiile de învățământ acreditate din România.

 • □ Posesor al adeverinței de liberă practică eliberată de Ordinul Asistenților Medicali și vizată anual.

 • □ Posesor al numărului de credite EMC conform legislației în vigoare.

 • □ Abilitățile, calitățile și aptitudinile necesare : capacitate de comunicare și înțelegere față de persoanele cu care vine în contact, indiferent de sfera relațională de care aparțin.

Atribuții și responsabilități :

 • □ Pregătirea materialelor necesare tratamentelor dentare conform instrucțiunilor medicului stomatolog.

 • □ Pregătirea instrumentelor stomatologice și punerea la dispoziția medicului stomatolog conform instrucțiunilor acestuia.

 • □ Dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor stomatologice conform instrucțiunilor medicului (presterilizarea instrumentarului și curățarea mecanică).

 • □ Pregătirea soluțiilor necesare dezinfecției instrumentarului conform instrucțiunilor medicului.

 • □ Trimiterea spre sterilizare a instrumentelor stomatologice dezinfectate, corect ambalate și aducerea de la sterilizare în cabinet a instrumentarului stomatologic sterilizat.

 • □ Verificarea datei și orei de pe etichetele cutiilor sterilizate.

 • □ Dezinfecția chimică după fiecare pacient a pieselor de mână, sprayului de aer-apă, aspiratorului de salivă și completarea caietului de sterilizare chimică a pieselor de mână din cabinet.

 • □ Pregătirea injecțiilor pentru anestezia locală conform instrucțiunilor medicului.

 • □ Pregătirea materialelor pentru luarea amprentelor dentare.

 • □ Programarea pacienților.

 • □ Transmiterea amprentelor tehnicianului dentar.

 • □ Îndrumarea pacienților privind igiena dentară conform instrucțiunilor medicului stomatolog.

 • □ Pregătirea cabinetului stomatologic pentru desfășurarea optimă a actului medical.

 • □ Dezinfectarea suprafețelor de lucru din cabinetul dentar și a unitului dentar.

 • □ Pregătirea injecțiilor i.m și i.v conform instrucțiunilor medicului stomatolog și efectuarea injecțiilor în caz de urgență medicală.

 • □ Consemnarea în fișele pacienților, registrul de consultații a manoperelor efectuate de medicul stomatolog.

 • □ Păstrarea secretului profesional și asigurarea că nici o persoană din anturajul său să nu aducă prejudicii secretului profesional.

 • □ Respectarea programului de lucru al cabinetului.

 • □ Utilizarea și întreținerea corectă a aparaturii existente în cabinet (unit dentar, piese micromotor, piesa dreaptă, piesa contraunghi, turbine, aparat detartraj, ultrasonic, lampă fotopolimerizare).

 • □ Închiderea unitului dentar și a circuitului de apă la terminarea programului.

Sfera relațională :

 • □ Subordonat față de medicul stomatolog, tehnicianul dentar.

 • □ Superior față de femeia de serviciu.

Întocmit de :

Numele și prenumele :...................................................

Semnătura :

Ștampila :

Luat la cunoștință de ocupantul postului

Numele și prenumele :...................................................

Semnătura :

Data :...../...../...........

ANEXA 7

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI INGRJITOR CURĂȚENIE ATRIBUȚII

Postul. INGRJITOR CURATENIE ( FEMEIE DE SERVICIU )

Numele si prenumele

Compartimentul: ADMINISTRATIV

Cerințe:

 • a) studii: MEDII

 • b) studii speciflce postului...

Relatii: a) de subordonare: administrator, conducerea scolii;

b) de colaborare : personalul de intretinere,

Domnul / doamna ... posesor al contractului individual de munca, înregistrat sub nr. .. din in registrul general de evidenta a salariatilor,

 • I. Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand.norma de baza, stabilite la data de

 • 1.  Se prezinta la serviciu cu 15 minute inainte de inceperea serviciului, odihnit, apt pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu ,semneaza condica de prezenta si se prezinta la administratorul scolii pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate si a prioritatii acestora.In cazul in care administratorul, conducerea scolii constata ca muncitorul nu este apt ( este : obosit, sub influenta bauturilor alcoolice/ stupefiante ),acesta/aceasta va lua masurile corespunzatoare legislatiei in vigoare.

 • 2.      Gestioneaza bunurile:

 • - preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spatii sanitare si raspunde de

pastrarea si folosirea lor in conditii normale;

 • - preia periodic materialele pentru curatenie, pe care le foloseste conform destinatiei acestora si in

dozajul corespunzator.Administratorul verifica aceste aspecte.

 • - raspunde de bunurile personale ale elevilor aflate in salile de clasa pe perioada cat acestia sunt la

alte activitati sau/si a celor pe care elevii le lasa/uita, in sala de clasa dupa orele de program.

 • 3.      Efectueaza lucrari de ingrijire a sectorului:

 • - maturat, spalat, stergerea prafului;

 • - spalarea dupa fiecare pauza a bailor ,dupa pauza mare, a holurilar si rade guma de mestecat;

 • - scuturarea presurilor (unde este cazul);

 • - spalatul usilor, geamurilor, chiuvetelor, faiantei, mozaicurilor;

 • - pastreaza instalatiile sanitare in conditii normale de functionare;

 • - executa lucrari de vopsire (cand este cazul);

 • - curatenia salilor de clasa (zilnic) ;

 • - Aspira praful in salile : informatica, contabilitate, secretariat, cancelarie, directiune si alte spatii in care este necesar acest lucru ;

 • 4.      Conserva bunurile:

 • - controleaza zilnic usile, geamurile, mobilierul, robinetele si semnaleaza defectiunile constatate

administratorului .

 • 5.     In perioada vacantelor scolare ingrijitorul poate primi si urmatoarele sarcini :

 • •  Executarea unor lucrari de : peisagistica , zugraveli, vopsitorie, amenajari interioare si exterioare, acoperirea unor portiuni cu beton, varuirea pomilor/a bordurelor aleilor, plantarea pomilor fructiferi si a pomilor ornamentali,etc. ;

 • •  Pregatirea lemnelor pentru alimentarea centralei termice, curatenia podului scolii, taierea ierbii de pe terenul de sport si a zonelor vezi etc ;

 • 6.     In timpul serviciului ingrijitorul are si sarcina de a supraveghea si informa administratorul /conducerea scolii de prezenta persoanelor straine in spatiile apartinand scolii precum si informarea conducerii scolii de unele aspecte privind comportamentul violent/distructiv al elevilor pe timpul pauzelor .Aceasta sarcina revine ingrijitorului , profesorului de

serviciu,elevului de serviciu deoarece intre orele 600 -2200;

Programul zilnic(Schimbul I) (orientativ): 6-14 cu 1/2 de ora pauza de masa, dupa cum urmeaza:

 • - 6-8.30, curatenia in scoala; curatenie in internat

 • - 8.30-11.00, curatenia in scoala si in jurul cladirii;

-11.00-11.30, pauza de masa;

-11.30-12.30, continuarea curateniei in restul spatiilor;

-12.30-14, curatenie generala.

Schimbul II :

14-16 Curatenia in salile de clasa, internat, cabinete, laboratoare, secretariat, directiune, cancelarie ;

16 -17 Curatenia spatiilor exterioare cladirilor scolii ;

17-1730 Pauza de masa ;

1730-20 Curatenia bailor,coridoarelor.

 • 20- 21. Curatenia birouri

 • 21- 2145 Ștergerea prafului in salile de clasa si pe coridoare, internat ,verificarea geamurilor, a bailor ,inchiderea salilor;

2145-22 Predarea scolii paznicului de noapte ;

In functie de nevoile specifice ale unitatii, salariatul se obliga sa indeplineasca si alte sarcini repartizate de conducerea unitatii in conditiile legii.

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fisa postului, atrage dupa sine sanctionarea legala.

III.Dezvoltarea profesionala

Nr.

Crt.

Elemente de competenta

Indicatori de performanta

1.

Identifica nevoile proprii de dezvoltare

Obiectivitatea în autoevaluare si identificarea necesarului de autoinstruire, în functie de dinamica informatei în domeniu.

2.

Dezvolta cunostinte proprii

Identificarea surselor de informare, programarea studiului individual, astfel încât sa acopere nevoile de dezvoltare,personale si ale sistemului. Manifesta interes pentru nou si consecventa în procesul de autoinstruire.

3.

Dezvolta deprinderi proprii

Exersarea deprinderilor în vederea desfasurarii activitatii la nivelul de calitate propus.

Criterii de evaluare: sunt precizate în fisa de evaluare conform sarcinilor specificate in fisa postului.

Răspunderea disciplinara. Se face conform legislației in vigoare

Am luat la cunostinta

Semnatura.......................Data.........................

Anexa 8

CONSIMȚĂMÂNT

9

Declarația de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale I. Între

Subsemnatul............................................, legitimat cu CI seria......, nr......................, eliberat de

către SPCLEP.......................la data de, în calitate de persoană vizată și numit în continuare subiect și

Asociația Centrul Universitar de Medicină Dentară a Municipiului Galați, cu sediul în Galați, strada Al. Ioan Cuza nr. 47, bloc Cristal, sc. 1, etaj 2, ap. 2, jud. Galați, telefon............................., e-mail:

........................................., CIF 39381776, reprezentată prin președinte, dr. Iulia Chiscop, în calitate de beneficiar a intervenit următoarea declarație de consimțământ:

 • II. Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către beneficiar a datelor personale ale subiectului

 • III. Datele colectate

Datele colectate de la subiect sunt următoarele:

 • -  Adresa de e-mail - pentru transmiterea de comunicări, informații

 • -  Nr. de telefon - pentru transmiterea de comunicări, oferte, informări

 • -  Nume, prenume - pentru adresare și contact

 • -  Adresă domiciliu - pentru corespondență, transmiterea de comunicări, informații, oferte, contract, facturi

 • IV. Scopul în care va fi utilizat consimțământul

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:

 • -   prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare si include datele de identificare ale persoanei, diagnosticul și completarea istoricului medical al pacientului, orice referințe medicale ulterioare, efectuarea unor rapoarte statistice, studii de cercetare didactica, raportate, după caz la Casa de Asigurari de Sănătate locală sau Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens sau imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite. Pentru a oferi servicii medicale de specialitate, pentru a executa interventiile necesare conform diagnosticului si a planului de tratament sau reabilitare agreat, datele dumneavoastra personale pot fi transmise catre medici colaboratori externi, tehnicieni dentari, laboratoare de analize medicale colaboratoare, autoritati publice sau altor persoane abilitate de lege sa ceara aceste date, asigurandu-ne insa intotdeauna ca instituim garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra ( pe baza unor clauze contractuale standard,etc).

 • -   transmiterea de către beneficiar a imaginilor subiectului către terți: autoritatile publice locale

 • -  transmiterea prin SMS de notificări

 • -   efectuarea de apeluri pentru buna desfasurare a tratamentului

 • -   publicare în panoul portofoliu de clienți aflat in incinta asociației

 • -   menționarea în videoclipurile, imaginile si cataloagele tipărite ale asociației

 • V. Drepturile subiectului

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 poate interveni când dorește și poate solicita

- informare și consultarea informațiilor vizate

- actualizarea informațiilor vizate

- ștergerea informațiilor vizate

- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate

 • VI. Valabilitate

Prezentul consimțământ este valabil pentru o perioadă de ...........sau până la retragerea sa.

 • VII. Declarație:

Subiectul își exprimă consimțământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea (neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus. Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menționați este strict interzisă.

Locație


Data


Numele în clar și semnătura subiectului