Hotărârea nr. 440/2018

Asocierea Municipiului Galati cu Federatia Romana de Modelism pentru realizarea evenimentului, Campionatul Mondial de Navomodele clasa "C"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 440

din 30.08.2018

pentru asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Modelism pentru realizarea evenimentului, Campionatul Mondial de Navomodele clasa „C”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 473/07.08.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66522/07.08.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 66524/07.08.2018, al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere solicitarea Federației Române de Modelism, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 30343/27.03.2018;

Având în vedere dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, lit. „e”, alin. 6 lit. „a”, pct. 6, alin. (7), lit. „a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 45, alin. (2), lit. f din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării și desfășurării evenimentului, Campionatul Mondial de Navomodele clasa ”C”, în perioada 01-09 septembrie 2018, la Galați.

(2) Contractul de asociere este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Anexa la HCL 440/30.08.2018

CONTRACT NR. _________/_________2018

de asociere între Municipiul Galați și Federația Română de Modelism

Art. 1 PĂRȚILE

Municipiul Galați, cu sediul în municipiul Galați, str.Domnească nr.54, cod fiscal 3814810, cont curent RO49TREZ30624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Galați, reprezentat prin Primar

și

Federația Română de Modelism, cu sediul în București, Str.Vasile Conta nr.16, cod fiscal.......................,  cont nr. RO..................................... deschis  la Banca

..................., reprezentata prin -.........................................

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Sprijinirea Federației Române de Modelism în vederea organizării, în parteneriat, a evenimentului Campionatul Mondial de Navomodele clasa “C”, în perioada 01-09 septembrie 2018, la Galați.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți și își încetează valabilitatea la finalizarea acțiunii.

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Secțiunea 1: Obligațiile Federației Române de Modelism

Federația Română de Modelism, în vederea susținerii proiectului, se obligă:

 • a. Să foloseasca suma acordată de la bugetul local în baza HCL nr...............

/..............2018 exclusiv pentru cheltuieli cu organizarea și desfășurarea

evenimentului Campionatul Mondial de Navomodele clasa “C”, în perioada 01-09 septembrie 2018, conform prevederilor HG nr.1447/2007, cu modificările și completările ulterioare;

 • b. Să prezinte în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii evenimentului, documentele legale de justificare a cheltuielilor efectuate în vederea decontării acestora (copii de pe facturi, ordine de plată, chitanțe, contracte, etc.), în limita sumei alocate de la bugetul local. Documentele vor fi prezentate în copie cu mențiunea «conform cu originalul » ;

 • c. Să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului pe parcursul evenimentului, potrivit prezentului contract și să asigure un climat civilizat ;

 • d. Să transmită un raport de activitate cu privire la desfășurarea evenimentului sportiv menționat, după finalizarea acestuia;

 • e. Să anunțe pe parcursul evenimentului, sprijinul acordat de municipiul Galați în vederea desfășurării acestuia;

 • f. Să promoveze sigla și logo-ul municipiului Galați pe materialele publicitare aferente evenimentului;

 • g. Să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția parteneră, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la eveniment;

 • h. Să promoveze competiția în mass-media locală, regională și națională;

 • i. Să acorde acreditările reprezentanților mass-media;

 • j.  Să obțină toate autorizațiile necesare desfășurării în bune condiții a evenimentului;

 • k. Să suporte, în calitate de organizator, toate riscurile și să achite reparațiile necesare în cazul provocării unor pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Galați, precum și terțelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activitățile cuprinse în competițiile din cadrul Campionatului ;

 • l.  Să respecte legislația în domeniul sportului astfel încât să nu atragă răspunderea materială, civilă, penală, contravențională a organizatorilor și a partenerilor, după caz.

 • m. Să organizeze evenimentul în condițiile impuse de legislația în vigoare; Secțiunea 2: Obligațiile Municipiului Galați

 • n. Municipiul Galați are, în raport cu obiectul prezentului contract, obligația de a asigura suma de 21.000 lei din bugetul local, cap. 67.02, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului Campionatul Mondial de Navomodele clasa “C”, în perioada 01-09 septembrie 2018, la Galați.

Art. 5. COMUNICĂRI

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Comunicările dintre părți se pot face prin telefon, telegramă sau fax, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 6. LITIGII

Părțile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi în legătură cu îndeplinirea contractului. În cazul nesoluționării divergențelor, părțile se vor adresa instanțelor române competente.

Art. 7. CLAUZA DE FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea, în mod necorespunzător (totală sau parțială), a oricărei obligații care îi revine pe baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră așa cum este definită de lege.

Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........................, în 2 exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte contractantă.

MUNICIPIUL GALAȚI                    Federația Română de Modelism

Primar Reprezentant Legal Direcția Financiar Contabilitate

Control Financiar Preventiv

Direcția Relații Publice și

Managementul Documentelor

Serviciul Învățământ, Cultură, Turism,

Sport, Culte, Sănătate și Evenimente

Serviciul Juridic și Legalitate

Președinte de ședință,