Hotărârea nr. 44/2018

Insusirea inventarului actualizat al bunurilor imobile inscrise in cartea funciara si care apartin domeniului public al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 44 din 25.01.2018

privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 51/22.01.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 5726/22.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 5728/22.01.2018, al Direcției Financiar Contabilitate, Direcției de Evidență, Gestiune și Administrare a Patrimoniului, Instituției Arhitect Șef și Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4) și ale art. 21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

-HeE^rr^-4/2018

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se însușește inventarul actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al municipiului Galați, cu modificările prevăzute în Anexa 1 și completările prevăzute în Anexa 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați, Radu Octavian Kovacs

HGL-nr—44-/2018

LISTA

Bunuri imobile înscrise în cartea fundară și care modifică inventarul domeniului public al municipiului Galați

Eiunuri imobile -

Nr crt.

c

i

Cod' de lasificare

i

Dem bu

mi rea nulul

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică

actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1

i

i

7

I

I ■

Teren ir

îtravilan

Municipiul Galați, județul Galați- zona castrul roman 1.262 m2

1991

35.082

HCL nr. 105/31.03.2016 modificată cu

HCL nr. 123/20.10.2016

poz. 92

CFnr. 123760.

2

7

I

Teren ir

itravilan

Munidpiul Galați, , județul Galați -zona castrul roman 2.072 m2

1991

57.600

HCL nr. 105/31.03.2016 modificată cu

HCL nr. 123/20.10.2016

poz. 93

CF nr. 123801

LISTA

Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al municipiului Galați

E >unuri imobile -

Nr crt.

c

c la

i

3d de tificare

Den» bu

imirea nului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică

actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1

7

Teren ir

c ni îc l— 4-ț

Municipiul Galați, județul Galați-zona castrul roman 26.593 m2

1991

739.264

Ordin Prefect nr. 296/11.08.2005

CF nr. 122636

Președinte de ședință,