Hotărârea nr. 439/2018

Modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile specifice desfasurate de catre Societatea Gospodarire Urbana S.R.L. Galati, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 439

din 30.08.2018

pentru: modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 472/07.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66364/07.08.2018, a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 66366/07.08.2018 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările Societății Gospodărire Urbană S.R.L. nr. 13749/19.07.2018 și nr. 14816/07.08.2018 ale, înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 70575/19.07.2018 și nr. 77203/07.08.2018;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. 303/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii pentru serviciul de organizare și exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (1), lit. „i”, lit. „m”, art. 28, lit. „j”, art. 39, alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 22, alin. (1), alin. (2) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 19 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa Bl din H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa B1

CENTRALIZATOR

TARIFE CIMITIRE

Nr. Crt.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT (lei/mp/an )

Cimitir Eternitatea

1

Concesiune 7 ani

4

2

Concesiune 25 ani

4

Cimitir Stefan cel Mare

3

Concesiune 7 ani

4

4

Concesiune 25 ani

4

Cimitir Sfantul Lazar

5

Concesiune 7 ani

4

6

Concesiune 25 ani

4

Nr. Crt.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT ( lei )

7

Tarif inchiriere Camera Mortuara

47,00 lei/24 h

8

înhumare groapa simpla 2 m in pamant

388,50

9

fohumare groapa dubla 2,50 m in pamant

480,50

10

înhumare in lucrare funerara “bolta”

151,00

11

înhumare in lucrare funerara “cavou”

124,00

12

Deshumare dependenta pamant

47,00

13

Deshumare dependenta “ bolta”

57,00

14

Deshumare dependenta “cavou”

114,50

15

Deshumare independenta pamant

169,00

16

Deshumare independenta “bolta”

147,00

17

Deshumare independenta “cavou”

147,00

18

Amenajat si tamaiat timp de 40 zile dupa inhumare

94,00

19

întocmit act concesiune

60,00

20

întocmit act de concesiune in regim de “urgenta” (7 zile calendaristice)

131,00

21

întocmit si eliberat adeverinta pt. uz notarial

43,00

22

întocmit si eliberat adeverinta pt. uz notarial in regim de “urgenta”

94,00

23

întocmit duplicat de pe actele de concesiune

48,00

24

întocmit schita releveu pt. lucrarea funerara

31,00

25

Verificare arhiva

12,50

26

Verificare teren

12,50

27

Redactat schita - releveu

6,00

28

Acces autoturisme (luni - vineri)

4,00

29

Acces autoturisme (sambata, duminica, sarbatori legale si religioase)

7,00

30

Acces vehicule pana la 2 tone

7,00

31

Formular inhumare

1,50

32

Tarif pt. lucrari de intretinere la cimitire

27 lei/loc de înhumare/an

7,20 lei/mp/an

33

Tarif confectionare si montare pod de lemn

165,00

34

Tarif confectionare si montare pod dale beton

400,00

35

Tarif montare pod lemn/dale beton

45,00

Art. II - Anexa B2 din H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru

activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa B2

TARIFE CIMITIRE

NR. CRT.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT (LEI/MP/AN)

1

CONCESIUNE 7 ANI - CIMITIR "ETERNITATEA”

4

2

CONCESIUNE 25 ANI - CIMITIR ”ETERNITATEA”

4

3

CONCESIUNE 7 ANI - CIMITIR ”ȘTEFAN CEL MARE”

4

4

CONCESIUNE 25 ANI - CIMITIR ” ȘTEFAN CEL MARE”

4

5

CONCESIUNE 7 ANI - CIMITIR ”SF. LAZĂR”

4

6

CONCESIUNE 25 ANI - CIMITIR ” SF. LAZĂR”

4

NR. CRT.

DENUMIRE TARIF

TARIF APROBAT (LEI)

7

TARIF ÎNCHIRIERE CAMERĂ MORTUARĂ

47,00 LEI/24h

8

ÎNHUMARE GROAPĂ

SIMPLĂ

2 m ÎN PĂMÂNT

HCL 306/18.12.2008

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

ÎNHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (SĂPAT GROAPĂ, LĂSAT SICRIUL ÎN GROAPĂ, ASTUPAT GROAPA)

356,00

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

388,50

9

ÎNHUMARE GROAPĂ

DUBLĂ

2,50 m ÎN PĂMÂNT

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

ÎNHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (SĂPAT GROAPĂ, LĂSAT SICRIUL ÎN GROAPĂ, ASTUPAT GROAPA)

448,00

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

480,50

10

DESHUMARE

DEPENDENTĂ PĂMÂNT

STRÂNS OSEMINTE

47,00

11

ÎNHUMARE ÎN

LUCRARE FUNERARĂ

”BOLTĂ”

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

ÎNHUMAREA PROPRIU-ZISĂ(RIDICAT CAPAC BOLTĂ, LĂSAT SICRIUL ÎN GROAPĂ, AȘEZAT PLĂCUȚELE DELIMITATOARE ȘI PLACA PE BORDURĂ)

118,50

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

151,00

12

DESHUMARE

DEPENDENTĂ ”BOLTĂ”

DESHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (STRÂNS OSEMINTE)

57,00

13

ÎNHUMARE ÎN

LUCRARE FUNERARĂ

”CAVOU”

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

ÎNHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (AȘEZAT SICRIUL PE PAT)

91,50

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

124,00

14

DESHUMARE

DEPENDENTĂ ”CAVOU”

DESHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (SPART ZID ȘI ELIMINAT RESTURI , STRÂNS OSEMINTE)

114,50

15

DESHUMARE

INDEPENDENTĂ

PĂMÂNT

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

DESHUMAREA PROPRIU-ZISĂ (SĂPAT GROAPA, STRÂNS OSEMINTE, ASTUPAT GROAPA)

136,50

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

169,00

16

DESHUMARE INDEPENDENTĂ

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

”BOLTĂ”

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

DESHUMAREA PROPRIU-ZISĂ ( RIDICAT CAPAC BOLTĂ, STRÂNS OSEMINTE, AȘEZAT PLĂCUȚELE DELIMITATOARE ȘI PLACA PE BORDURĂ)

114,50

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

147,00

17

DESHUMARE INDEPENDENTĂ ”CAVOU”

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

DESHUMAREA PROPRIU--ZISĂ (SPART ZID ȘI ELIMINAT RESTURI, STRÂNS OSEMINTE)

114,50

FORMULAR XEROX

1,50

TOTAL:

147,00

18

AMENAJAT ȘI TĂMÂIAT MORMÂNT TIMP DE 40 ZILE DUPĂ ÎNHUMARE

94,00

19

ÎNTOCMIT ACT DE

CONCESIUNE

REDACTAT ACT DE CONCESIUNE

29,00

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

60,00

20

ÎNTOCMIT ACT DE CONCESIUNE ÎN REGIM DE ”URGENȚĂ”

(7 ZILE CALENDARISTICE)

REDACTAT ACT DE CONCESIUNE

ÎN REGIM DE ”URGENȚĂ”

100,00

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

131,00

21

ÎNTOCMIT ȘI ELIBERAT ADEVERINȚĂ PENTRU uz notariAl

REDACTAT ADEVERINȚĂ

12,00

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

43,00

22

ÎNTOCMIT ȘI ELIBERAT ADEVERINȚĂ PENTRU uz notariAl în REGIM DE "URGENȚĂ"

REDACTAT ADEVERINȚĂ ÎN REGIM DE ”URGENȚĂ”

63,00

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

94,00

23

ÎNTOCMIT DUPLICAT DE PE ACTELE DE

REDACTAT DUPLICAT

17,00

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

CONCESIUNE

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

48,00

24

ÎNTOCMIT SCHIȚA-

RELEVEU PENTRU

LUCRARE FUNERARĂ

VERIFICARE ARHIVĂ

12,50

VERIFICARE TEREN

12,50

REDACTAT SCHIȚA-RELEVEU

6,00

TOTAL:

31,00

25

VERIFICARE ARHIVĂ

VERIFICARE REGISTRU MORȚI

12,50

VERIFICARE DOSAR CU FIȘE

ÎNHUMARE

VERIFICARE DOSAR CU COPII ACTE DE CONCESIUNE

VERIFICARE REGISTRU DE CONCESIUNI

26

VERIFICARE TEREN

DEPLASARE ÎN TEREN LA LOCUL DE ÎNHUMARE

12,50

MĂSURAREA SUPRAFEȚEI CONCESIONATE

NOTAREA LUCRĂRII FUNERARE/ÎNSEMNULUI FUNERAR EXISTENT PE LOCUL DE ÎNHUMARE

NOTAREA NUMELOR PERSOANELOR DECEDATE ȘI ÎNHUMATE PE LOCUL CE FACE OBIECTUL VERIFICĂRII, PRECUM ȘI ANUL DECESULUI ACESTORA

NOTAREA LUCRĂRILOR FUNERARE/ÎNSEMNELOR FUNERARE EXISTENTE PE LOCURILE DE ÎNHUMARE ADIACENTE

27

REDACTAT SCHIȚA -RELEVEU

REDACTAREA SCHIȚEI -RELEVEU CARE SĂ CUPRINDĂ:

6,00

- LUCRAREA

FUNERARĂ/ÎNSEMNUL FUNERAR EXISTENT PE LOCUL DE ÎNHUMARE;

- LUCRĂRILE FUNERARE/ÎNSEMNELE FUNERAE EXISTENTE PE LOCURILE DE ÎNHUMARE

ADIACENTE;

- NUMELE PERSOANELOR DECEDATE ȘI ÎNHUMATE PE LOCUL RESPECTIV, PRECUM ȘI ANUL DECESULUI ACESTORA

29

ACCES AUTOTURISME

(SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ, SĂRBĂTORI LEGALE ȘI

RELIGIOASE)

7,00

30

ACCES VEHICULE PÂNĂ LA 2 TONE

7,00

31

FORMULAR ÎNHUMARE

1,50

32

TARIF PENTRU LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A CIMITIRELOR ”ETERNITATEA”, ”SF. LAZĂR” ȘI ”ȘTEFAN CEL MARE”

27,00 LEI/ LOC DE ÎNHUMARE/AN 7,20 LEI/MP/AN

33

TARIF CONFECȚIONARE ȘI MONTARE POD DE LEMN

165,00

34

TARIF CONFECȚIONARE SUPORT ȘI MONTARE POD DALE BETON

400,00

35

TARIF MONTARE POD DE LEMN/DALE BETON

45,00

Art. III - Anexa K din H.C.L. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru

activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu

modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Anexa K

Nr. Crt.

Denumire Activitate

Tarif propus

inclusiv T.V.A.

1

Bilet parcare

1,50 lei/oră

2

Tichet parcare

1,50 lei/oră

3

Plată prin SMS

0,42 euro/oră

4

Abonament parcare persoane juridice, lunar

137,40 lei/loc parcare

5

Abonament parcare persoane juridice, semestrial

778,77 lei/loc parcare

6

Abonament parcare persoane juridice, anual

1.478,67 lei/loc parcare

7

Permis parcare persoane fizice, lunar

93,65 lei/loc parcare

8

Permis parcare persoane fizice, semestrial

532,33 lei/loc parcare

9

Permis parcare persoane fizice, anual

1.010,43 lei/loc parcare

10

Permis parcare persoane fizice pe locație, lunar

35 lei/loc parcare

11

Utilizare parcare în baza contractului de rezervare către persoane juridice, lunar

203,56 lei loc parcare

12

Blocare/ Deblocare autovehicule ( luni - sâmbătă, între orele 800 -

2200)

200 lei

13

Deblocare autovehicule în afara programului stabilit

300 lei

14

Tarif suplimentar pentru imobilizarea dispozitivului

100 lei

Art. IV - Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galati,