Hotărârea nr. 438/2018

Dezmembrarea in 2 loturi a unui teren, proprietate publica a municipiului Galati, in suprafata de 93750mp, situat in Galati, Soseaua de Centura

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 438

din 30.08.2018

privind dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 93750 mp mp, situat în Galați, Șoseaua de Centură

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 471/07.08.2018

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 66474/07.08.2018 a inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 66476/07.08.2018 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Referatul de admitere dezmembrare imobil nr. 53103/03.08.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în 2 loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 93750 mp, situat în Galați, Șoseaua de Centură, zona Coreea, zona 1, după cum urmează:

-Lot 1- cu suprafața măsurată de 81761 mp, având numărul cadastral 127194,

-Lot 2- cu suprafața măsurată de 11989 mp, având numărul cadastral 127195;

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

Plan de amplasament și ddlmifcareOmobiiuîui                    anexa nr. i.36 ia regulament

cu propunerea de dezlipire

scara 113000    .| (^.cadastral?

Suprafața măsurată a imobilul uî(mp)

Adresa Imobilului

[ 113426

93750

Galați, șcseua tfâ centură, zona Coreea, zona 1


Nr. Carte Funciari

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

11342$

Galați

Staația actuală (înainte de d«Jlpira)


SltuațiavStoare (dupădezHplrej.«idiuhrfmfGÎ CLASAS


(GKEJ

S


î Cwiftnn Introducerea Imobiluluiîn twxa dsdate’trttețjfatS țl atrtbulrea / J1J, ■ - sf atribuirea numărului cadastral ;r'"                        z

IFli ■                                        i,.--Plan de amplasamentul deilrnltaȘi Imobilului scara 1:3900


738170                                                                                                                                                                        738170 j 739173


44446081761

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriali (UATJ

Galați


445260


444460


A. D8te referitoare lateran

Pir. parcela

Categorie de folosință

Suprafețe (mp)

Mențiuni

1

Hb

12137

Imobil cu limite nematertatot»

2

«P

69624

Tetei

61761

8. Date raferittereJă construcții. ,

Mențiuni


$ cer«- . y beau OWgt.B; u Serie RO B-J.Hj.tltlT


s «*a

U $0Wi<W X^fiFCTGP 4
t i coreși» ^Semnătură


: Suprafețelttelăm&6uratOlnwbOji »i81/îl mp s Suprafe a din act rno , '   .țnspețțek rsș

Confirm Introducerea (mobilului Ijt '^sțide'date^teflrâțăjțț.ețrfMi numKruluiteti^țtre^y'”-’-..1^'’"

Semnătura șl parafe


-2-


ANEXA NR. 1,35 la regulament

Pian de amplasament șl delimitare a ImpbHului scara 1:1500

[ Nr.cadastral

§uprafața măsurată a imobilului(rnp)

Adresa Imobilului

J

L.

[1Î9B9 ““            1

Galați, Șoseaua de centură, zona Coreea, zon

a 1, LOT 2

Nr, Carte Fundară .

Unitatea Administrativ Teritorială (UÂT)

GalațiConfl core coresp


Np


Suprafața construită ia sol


măsurată a imobtluluî «s iisfe mp


I Sorfă GL Nn 2


jjlffirm Introducerea Imobilului în baza de date Integrată și atribuirea

!ft;                                                    ' ' '                                           ' v‘ ■’


- 3 -         Președinte de ședință,