Hotărârea nr. 429/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 1, str. Arcasilor, nr. 52N

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 429 din 30.08.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor, nr. 52N

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 460/02.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 65334/02.08.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65336/02.08.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 59404/13.07.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor, nr. 52N (T43, P38, P39, Lot 11/2/1/1/1/1/1), individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Arcașilor, nr. 52N (T43, P38, P39, Lot 11/2/1/1/1/1/1), în vederea realizării unor construcții cu funcțiunea de locuință, anexă, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Zahariea Ștefana și Zahariea Vasile, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT SEF BIROU PLANIFICARE URBANA, COMPARTIMENT PLANURI DE URBANISM

Tel: +40 0236 307,708 Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

NR.

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, întocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. LOCUINȚĂ (P+M), ANEXĂ SI ÎMPREJMUIRE”, STR. ARCAȘILOR, NR. 52N (T43, P38, P39, LOT 11/2/1/1/1/1/1), GALAȚI BENEFICIARI: ZAHARIEA ȘTEFANA SI ZAHARIEA VASILE

Elaborator: urb. Atanasia Mândru (Stoica), S.C. Machbar Atelier S.R.L., Galați, str. Dr. Răutu, nr. 11, Bl. A4, Ap. 8/12, telefon: 0755173128, str. Tecuci, nr.3, Tel: 748158275, e-mail: atanasia.mandru@qmail.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat exclusiv prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat vecinii directi al parcelei: SC Duninvest Company S.A, Blându Costică, Avram Daniela Mihâela.

Panâ la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT ȘEF, Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU

Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et. 1, Galați, România www.primariagalati.ro


SEPTAGON


PROIECT


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


PROJECT FURI O S.R.L.


u.


urbanisti.ro


PLAN URBANISTIC DE


DETALIU


LOCUINȚĂ PERSONALĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

Mun. Galați, Str. Arcașilor 52N


beneficiar : ZAHARIEA VASILE și ZAHARIEA ȘTEFANIA


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

A


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

FOAIE DE GARDĂ

investiție :

LOCUINȚĂ PERSONALĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

J                                                                  ’                                      J

localizare :

MUN. GALAȚI, STR. ARCAȘILOR 52N

J ’                                                         J

proiect nr :

011 / 2018

faza :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

beneficiar :

ZAHARIEA VASILE și ZAHARIEA ȘTEFANIA

J                                                                       J

proiectant de arhitectura :

SEPTAGON PROIECT S.R.L.

proiectant de urbanism :

MACHBAR ATELIER S.R.L.

consultant de specialitate urbanism :

PROJECT FURIO S.R.L.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :

PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


TABEL RESPONSABILITĂȚI

______________________________________________________________________________________________________?


șef proiect (urbanism) :

drd. master urbanist Atanasia MÂNDRU (STOICA)

proiectant (urbanism) :

urbanist Andra Elena GRECU urbanist Andrei Ștefan SĂBĂU

desenator :

urbanist Andrei Ștefan SĂBĂU


BORDEROU


PIESE SCRISE

PIESE DESENATE

foaie de gardă tabel responsabilități borderou memoriu justificativ anexe


U0 : încadrare în teritoriu

U1a - U1b : situație existentă

U2 : reglementări urbanistice

U3 : reglementări edilitare

U4 : obiective de utilitate publică

U5 : posibilități de mobilare urbanistică


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

 • 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

  investiție :

  LOCUINȚĂ PERSONALĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

  J                                                        ’                                 J

  localizare :

  MUN. GALAȚI, STR. ARCAȘILOR 52N

  J ’                                             J

  proiect nr :

  011 / 2018

  faza :

  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  beneficiar :

  ZAHARIEA VASILE și ZAHARIEA ȘTEFANIA

  J                                                            >

  proiectant de arhitectură :

  SEPTAGON PROIECT S.R.L.

  proiectant de urbanism :

  MACHBAR ATELIER S.R.L.

  drd. m. urb. Atanasia MANDRU (STOICA)

  PROJECT FURIO S.R.L.

  consultant de specialitate urbanism :

  urb. Andra Elena GRECU urb. Andrei Ștefan SĂBĂU

  data reviziei :

  mai 2018

^SEPTAGON

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


1.2.

OBIECTUL LUCRĂRII

Obiectul prezentei lucrări constă în realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul propus -LOCUINȚĂ PERSONALĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN - solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 302 din 07.03.2018.

În conformitate cu Legea Nr.190 din 26.06.2013 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, prin P.U.D. se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

După aprobarea P.U.D. se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire.

2. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE

 • a. situarea obiectivului în cadrul localității cu prezentarea caracteristicilor zonei / subzonei în care acesta este inclus

Obiectivul este situat în zona de nord a Municipiului Galați, în zona central-nordică a cartierului Traian Nord, la est față de axul nord-sud creat de Str. Arcașilor și la vest față de axul nord - sud creat de Str. Traian. Investiția se va realiza în intravilanul Mun. Galați, Str. Arcașilor 52N.

Zona se află în plin proces de transformare și consolidare și are un caracter preponderent rezidențial, cu clădiri cu regim mic de înălțime, respectiv P (parter) - P+2E. Construcțiile sunt dispuse în regim izolat sau cuplat, în general retrase față de aliniament. Fondul construit de pe Str. Arcașilor prezintă grad mediu de ocupare a terenului și coeficient mic de utilizare a terenului.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

Conform P.U.Z. TRAIAN NORD, zona rezervată locuirii este ocupată de un țesut rezidențial dezvoltat fie spontan, fie pe baza unui plan prestabilit, cu construcții de înălțime mică și medie, destinate locuirii individuale, dar și colective. Locuirea colectivă ocupă o suprafață mică în cartierul Traian Nord și este caracterizată de construcții de înălțime medie.

Funcțiunea dominantă a zonei :

rezidențială - locuire individuală / colectivă

Funcțiuni complementare :

 • ■  servicii și echipamente tehnico -edilitare specifice locuirii

 • ■  comerț de proximitate cu suprafață redusă (maxim 25% din suprafața desfășurată totală a construcțiilor de pe teren)

 • b. concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona / subzona / ansamblul care include obiectivul studiat

Studii de fundamentare :

 • ■  studiu geotehnic

 • ■  plan topografic

Concluzii extrase din studiul geotehnic :

 • ■  se recomandă fundarea directă a construcției, sub limita adâncimii de îngheț, la adâncimea de minimum 1,50m (fundații exterioare)

 • ■  sub cota săpăturii, stratele de umpluturi neconsolidate interceptate vor fi decapate în totalitate și înlocuite cu loess compactat pe strate subțiri

 • ■  presiunea convențională maxim admisă : pconv = 120 kPa

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • ■  se vor prevedea măsuri eficiente pentru evitarea pierderilor de apă din rețele, colectarea și îndepărtarea apelor pluviale în afara amplasamentului construcțiilor prin lucrări de sistematizare verticală

 • ■  structura de rezistenta va fi rigidizată, adaptată sa poată prelua eventuale tasări diferențiate

Concluzii extrase din planul topografic :

 • ■  terenul prezintă înclinație orientată aproximativ dinspre nord înspre sud și dinspre vest înspre est

 • ■  cotele de nivel ale terenului sunt cuprinse în intervalul 77,02 m - 77,23 m (Sistem Cote Marea Neagră)

 • c. prescripțiile și reglementările din documentațiile de urbanism elaborate / aprobate anterior

Conform prevederilor P.U.Z. TRAIAN NORD, situl este inclus în L - zona de locuințe, subzona L1 - locuire individuală și colectivă de tip urban cu clădiri de înălțime mică. În această subzonă predomină locuirea pe parcelă, în construcții cu regim de înălțime mic.

Utilizări admise :

 • ■  Locuințe individuale și colective cu regim maxim de înălțime P+2E+M

 • ■  Spații plantate, locuri de joacă pentru copii

 • ■  Grădinițe

 • ■  Parcaje la sol și subterane

 • ■  Construcții aferente echipării tehnico-edilitare dimensionate pentru deservirea zonelor de locuințe

Amplasarea clădirilor față de aliniament :

 • ■  În parcelările existente, se va prelua alinierea actuală a parcelării

 • ■  În cazul în care există o aliniere similară a clădirilor durabile cu destinația de locuință pe parcelele învecinate, aceasta se va prelua, cu condiția să nu contravină prevederilor alineatului următor

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

Amplasarea clădirilor față de aliniamentul existent al parcelei sau față de cel propus în cazul parcelelor aflate în bordura arterelor nou propuse sau a lărgirii celor existente se va realiza respectând următoarele condiții :

Categoria străzii

Distanța minimă față de

J                                                     >

aliniament

Distanța minimă față de

J                                                     >

axul propus al străzii

Strazi cu profil transversal tip

IV

3,0 m

6,0-7,0 m

În zona non aedificandi dintre aliniament și linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor

Staționarea autovehiculelor :

 • ■  Staționarea autovehiculelor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se un minim de 1 loc de parcare / locuință (apartament) sub 100mp suprafața utilă, 2 locuri de parcare/ locuință (apartament) peste 100mp suprafața utilă

 • ■  Staționarea autovehiculelor necesare altor activități se va asigura în interiorul parcelelor, asigurându-se spațiul necesar numărului de locuri de parcare conform legislației în vigoare

Înălțimea maximă a clădirilor :

 • ■  Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de maxim 45 grade

 • ■  Înălțimea maximă a construcțiilor va fi de 10,0m la cornișă, echivalentul a maxim 3 (trei) niveluri supraterane P+2E+M

 • ■  Pentru clădirile noi poate fi adăugat suplimentar maxim 1(unu) nivel, cu o retragere de la aliniere egală cu plusul de înălțime, dar nu mai puțin de 3,0m ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de mansardarea prevăzuta la alineatul următor

 • ■  Se admite mansardarea clădirilor noi cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de maxim 45 grade ; nu se pot prevala de prevederile acestui articol construcțiile care beneficiază de nivelul suplimentar prevăzut la alineatul anterior

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • ■  Înălțimea maximă admisibilă a construcțiilor, măsurată în planul fațadei acestora, nu va depăși distanța dintre ele și alinierea construcțiilor situate pe partea opusă a străzii

 • ■  În cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat se admit depășiri de 1,0 - 2,0m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate

 • ■  În situația în care construcția este alipită pe limita de proprietate unei construcții viabile, realizată din materiale durabile sau cu valoare arhitectural urbanistică, cu un regim de înălțime mai mic, se va prelua înălțimea acestei clădiri pe o lungime de minim 3,0m ; dacă diferența este mai mare de două niveluri racordarea se va realiza în trepte

Spații libere și spații plantate :

 • ■  Spațiile libere vizibile din circulațiile publice se tratează ca grădini de fațadă

 • ■  Spațiile neconstruite și neocupate de accese, trotuare de gardă, alei, platforme etc. se înierbează și se plantează

 • ■  Procentul minim obligatoriu de spațiu verde plantat în interiorul parcelei este de 20%

 • ■  Pentru siguranța clădirii, arborii se plantează la o distanță de cel puțin 3,0m de aceasta

 • ■  Suprafețele mineralizate vor fi concepute astfel încât să se evite sigilarea solului pe suprafețe mari și să se permită scurgerea dirijată a apelor meteorice

Împrejmuiri :

 • ■  Împrejmuirea construită pe limita de proprietate către vecini va respecta prevederile Codului Civil cu privire la zidul comun

 • ■  Se interzice realizarea de împrejmuiri opace către domeniul public ; se recomandă împrejmuiri transparente sau semi-transparente, cu înălțimi mai mici de 2,00 m

 • ■  Se interzice folosirea sârmei ghimpate, precum și a suprafețelor din policarbonat, PVC și alte materiale plastice sau care imită materiale naturale

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) admis al zonei :

 • ■  P.O.T. maxim = 55 % (pentru construcții înșiruite)

 • ■  P.O.T. maxim = 45 % (pentru construcții cuplate)

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER S.R.L.

sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :

PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


 • ■  P.O.T. maxim = 40 % (pentru construcții izolate) Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) admis al zonei :

Pentru P+1+M (etaj retras):

 • ■  C.U.T. maxim = 1,4 (pentru construcții înșiruite)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,1 (pentru construcții cuplate)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,0 (pentru construcții izolate)

Pentru P+2+M (etaj retras):

 • ■  C.U.T. maxim = 2,0 (pentru construcții înșiruite)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,6 (pentru construcții cuplate)

 • ■  C.U.T. maxim = 1,4 (pentru construcții izolate)


2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Nu este cazul.SEPTAGON


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018


cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :


PROJECT FURI O S.R.L.


■ urbanisti.ro


sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012


contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


office@urbanisti.ro


SITUAȚIA EXISTENTĂ

3.1. ACCESIBILITATEA LA CĂILE DE COMUNICAȚII

Str. Arcașilor asigură accesul spre următoarele artere de circulație : Str. Cetățeanul Ioan, Aleea Platanilor, Aleea Stejarilor, Aleea Anemonelor, Aleea Arinilor, Str. Paul Bujor, Aleea Teilor, Aleea Cedrilor, Aleea Magnoliei, Aleea Plopilor, Aleea Mălinilor, Aleea Zimbrului, Aleea Salcâmilor, Aleea Liliacului, Aleea Iordan Chimet, Aleea Meteo, Aleea Aurel Manolache, Str. Agericola Cardas, Str. Dumbrava Roșie și Str. Ștefan Cel Mare. Acestea asigură la rândul lor accesibilitatea către Str. Traian și Bd. George Coșbuc, artere de referință la nivelul Mun. Galați, ce traversează orașul pe axul nord - sud.

Accesul în sit se face prin partea de sud a lotului, printr-o alee de acces comună cu drept de servitute, cu o lățime de 5m, care se conecteză la Str. Arcașilor.

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI J                                                ’                               1                                              1

Suprafața ocupată de imobilul ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  Steren = 430,00 mp

Limitele maximale ale imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  nord : 15,00 m (cumulat)

 • ■  est : 28,78 m

 • ■  sud : 15,01 m

 • ■  vest : 28,58 m

Vecinătățile directe ale imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  la nord : domeniu privat - Duninvest Company S.A.

 • ■  la est : domeniu privat - propr. BLÎNDU Costică, NRC. 126040

 • ■  la sud : domeniu privat - alee de acces comună cu drept de servitute

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

la vest : propr. AVRAM Daniela Mihaela, NRC. 122431

3.3. SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE ȘI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

J                                                                                                                               f                                                      f

În cadrul imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. se identifică următoarele suprafețe :

 • ■  Suprafața de teren construită : 0,00 mp

 • ■  Suprafața de teren liberă : 430,00 mp

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona ce include obiectivul studiat prezintă caracter rezidențial, cu locuințe unifamiliale, procent de ocupare a terenului (P.O.T.) mediu și coeficient de utilizare a terenului (C.U.T.) scăzut.

Țesutul urban este alcătuit din parcele regulate sau cvasi - regulate, de dimensiune medie. Deschiderea la stradă (frontul loturilor) variază între aproximativ 8,00m - 35,00m, iar adâncimea acestora este de aproximativ 30,00m.

Frontul pe aleea de acces este discontinuu, alcătuit din clădiri cu structură durabilă, cu regim de înălțime P -P+2E dispuse în regim izolat. Acestea se află în stare fizică bună și foarte bună.

În zona obiectivului studiat, regimul de aliniere al clădirilor situate pe aleea de acces variază între 13,00m și 15,00m. Clădirile sunt în general dispuse către posteriorul lotului, curtea construcției desfășurându-se către calea de acces.

Clădirile existente pe aleea de acces sunt caracterizate de volumetrie compusă, cu decroșuri atât în plan orizontal, cât și în plan vertical. Construcțiile prezintă lucarne, balcoane și / sau logii. Frontul prezintă grad mediu - scăzut de transparență.

Datorită geometriei loturilor, clădirile sunt în general dispuse cu latura scurtă spre calea de circulație și cu latura lungă spre lateralul lotului. Fațadele orientate către aleea de acces sunt fațade principale, cu goluri de dimensiune medie pentru ferestre și uși.

Modul de acoperire al construcțiilor în zonă este în general în șarpantă, cu două sau mai multe ape, însă regăsim și excepții, cu clădiri cu mod de acoperire în terasă (în special clădirile nou - construite). Gama cromatică a

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

învelitorilor cuprinde în general nuanțe calde (roșu, cărămiziu, maro). Textura finisajelor învelitorilor este în general fină, cu finisaj mat.

Fațadele clădirilor prezintă în general deschideri de dimensiune medie sau mare pentru ferestre și uși, majoritatea clădirilor fiind nou-construite. Fațadele sunt realizate în general cu decorații simple (brâie sau ancadramente), concepute în general din culoare și joc de finisaje și texturi. Gama cromatică a fațadelor include culori calde (nuanțe de galben, cărămiziu) și colori reci (nuanțe de gri). Textura finisajelor fațadelor este fie fină, fie grunjoasă, cu finisaj mat. Geamurile ferestrelor prezintă în general reflexii discrete, ce nu degradează imaginea urbană.

Împrejmuirile la stradă ale loturilor din zonă sunt caracterizate de varietate. Acestea sunt realizate din fier forjat, din plasă metalică, din tablă, din beton sau din lemn. Împrejmuirile la stradă ale loturilor prezintă grad mediu de transparență, fiind în general semi-transparente sau opace. Acestea au înălțimea medie de aproximativ 2,00m. Gama cromatică a împrejmuirilor include culori calde (nuanțe de galben, roșu) și nuanțe reci (gri, argintiu, verde).Textura finisajelor împrejmuirilor la stradă este fie fină, fie grunjoasă, cu finisaj mat.

Aleea perpendiculara pe Str Arcasilor ce bordeaza limita sudica a terenului ce face obiectul PUD nu are îmbrăcăminte rutieră rigidă, iar firele de circulație carosabilă nu sunt separate de cele pietonale. Profilul stradal este de 5,00m. Artera de circulatie este echipată cu următoarele rețele edilitare: rețea de apă potabilă, rețea de canalizare, rețea de alimentare cu energie electrică. Calea de circulație se află în stare fizică medie-rea.

3.5. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

În prezent, imobilul ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. nu este ocupat de clădiri.

Amplasamentul prezintă împrejmuire provizorie (gard metalic cu parapet de beton la sud, gard din lemn la est și vest, gard de beton la nord).

Construcțiile din vecinătatea imobilului ce face obiectul P.U.D. au destinația de locuințe și anexe și depozitare.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

3.6.  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

În cadrul zonei studiate, delimitată conform pieselor desenate, se regăsesc următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor :

 • ■   Terenul aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice și juridice : 430,00 mp (teren aflat în totalitate în proprietatea beneficiarilor ZAHARIEA VASILE și ZAHARIEA ȘTEFANIA)

 • ■   Terenul aparținând domeniului privat, proprietate a persoanelor fizice și juridice : 75,45 mp (alee de acces comună cu drept de servitute)

Imobilul ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. este proprietatea beneficiarilor ZAHARIEA VASILE și ZAHARIEA ȘTEFANIA, conform Contractului de Vânzare - Cumpărare autentificat cu nr. 1082/14.07.2017 și este identificat prin nr. cadastral 124987.

3.7. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Succesiunea litologică a terenului :

 • ■  -0,60 /-0,80 m : strat de pământ vegetal negru-cafeniu

 • ■  -0,80 m + -4,00 /-6,00 m: orizont eolian loessoid alcătuit din loess galben macroscopic senibil la umezire, de grupa B, cu calcar precipitat pe alocuri, uscat, local cu zone sub formă de straturi subțiri sau intercalații ușor mai argiloase galbene-cafenii la partea superioară și inferioară a orizontului

Indici geotehnici :

 • ■  Umiditatea naturală : 10,2% < w < 13,4%

 • ■  Tasare specifică suplimentară la umezire : 2,5% < cm/m < 6,5%

 • ■  Indicele de consistență : 0,88 < Ic < 1,00

 • ■  Modul de deformație edometric : -7000 < M200-300 kPa < 8000


  SEPTAGON


  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER


  sediu social

  MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

  SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

  cod unic de inregistrare

  38720882

  nr. ordine in registrul comertului

  J17/68/19.01.2018


  cont bancar

  ING BANK | RO17INGB0000999907576693

  capital social

  200 RON

  contact

  +40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


  consultant de specialitate urbanism :


  PROJECT FURIO S.R.L.


  sediu social

  MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

  30141516

  nr. ordine in registrul comertului

  J17/523/2012


  ■ urbanisti.ro


  contact

  +40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


  office@urbanisti.ro


 • ■  Coeficient de compresibilitate : -1200x10-4 < av200-300 < 16O0X1O-4

 • ■  Densitate în stare umedă : -1500 < g/cm3 < 1650

 • ■  Densitate în stare uscată : -13oo < g/cm3 < 14oo

 • ■  Porozitate : -45 < n(%) < 50

 • ■  Indice pori : -0,85 < e < 1

 • ■  Grad de umiditate -0,4 < Sr < 0,45

 • ■  Unghi de frecare interioară : -200 < $ < 220

 • ■  Coeziunea : -30 < c (kPa) < 40

Condiții de fundare și recomandări:

 • ■  Se recomandă fundarea directă a construcției, până la adâncimea impusă constructiv și cu respectarea adâncimii limită de îngheț (- 1,00m)

 • ■  Adâncimea minimă de fundare va fi de -1,50m pentru fundațiile exterioare și -1,00 m pentru fundațiile interioare

 • ■  Presiunea convențională de calcul maximă admisă : 120 kPa

 • ■  La proiectare, execuție și exploatare se vor prevedea măsuri pentru evitarea umezirii terenului de fundare din jurul construcției sau de sub aceasta cu ape infiltrate provenite din precipitații sau pierderi din rețele și conductele hidro-edilitare, purtătoare de apă și canalizare

 • ■  Sistematizarea pe verticală și în plan a terenului adiacent construcției proiectare se va executa la cote superioare celor ale terenului adiacent, astfel încât să asigure îndepărtarea rapidă a apelor pluviale, prin realizarea de trotuare de protecție, pante, rigole și șanțuri de garda dalate, verificate periodic și menținute în funcțiune


  MACHBAR ATELIERsediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693 capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :


PROJECT FURIO S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012


contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


3.8. ACCIDENTE DE TEREN (UMPLUTURI) CU PRECIZAREA POZIȚIEI ACESTORA

Amplasamentul nu prezintă accidente de teren.

Conform studiului geotehnic, zonele în care grosimile stratului de pâmânt negru vor fi mai mari decât cota de fundare sau dacă la adâncimea de fundare impusă constructiv vor fi depistate zone cu umpluturi eterogene cu resturi de cărămizi, moloz etc. sau zone cu umidități excesive, mai mari decât a celor din jur, acestea vor fi considerate accidente subterane, se vor elimina în totalitate, iar golul rezultat va fi completa până la cota de fundare cu pământ galben, curat, cu umiditate optimă de compactare (w % = 12,00% - 16,00 %), compactat în strate elementare subțiri cu grosimea de cca 10 -15 cm, cu mijloace de tasare semi-mecanice.

3.9. ADÂNCIMEA APEI SUBTERANE

Zona amplasamentului se caracterizează prin prezența la adâncimi mai mari de 15,00 m a unei pânze de apă subterană cu nivel hidrostatic variabil pe verticală, sezonier.

3.10. PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI (ZONA, GRAD KS, TC)

Seismic, zona studiată este situată în aria de hazard seismic pentru proiectare cu valoarea accelerației orizontale ag=0,30g (accelerația terenului pentru proiectare), determinată pentru intervalul mediu de recurență/referință (IMR) corespunzător stării limită ultime. Valoarea perioadei de control (colț) al spectrului de răspuns este Tc=1,0 sec (cf.

Cod de proiectare seismică P100-1/2013). Imobilul cercetat se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate macroseismică, situându-se în apropierea liniei de fractură tectonică majoră Focșani - Nămoloasa - Galați. Datorită acestui fapt în zona Municipiului Galați se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru în zona Vrancea.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

3.11. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURĂ, STARE ETC.)

Analiza fondului construit existent în vecinătatea imobilului ce a generat necesitatea elaborării P.U.D. :

 • ■  Înălțime : preponderent P+2E+M

 • ■  Structură : durabilă

 • ■  Stare fizică : bună și medie

3.12. ECHIPAREA EXISTENTĂ

În zona de studiu a prezentei documentații P.U.D. situația echipării edilitare se prezintă după cum urmează,

conform avizelor de specialitate solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 302 din 07.03.2018 :

Alimentare apă canal :

Conform avizului nr. 10930 / 12.04.2018 emis de APA CANAL SA, în zona obiectivului propus, pe aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul

P.U.D. există o conductă de apă potabilă PEHD De 75mm și o conductă de canalizare PVC-KG

Dn 250mm

Alimentare cu energie electrică :

Conform avizului nr. 30501819434 / 30.03.2018 emis de SDEE Muntenia Nord SA, în zona obiectivului propus, pe aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D. există rețele de alimentare cu energie electrică tip LEA 0,4 kV

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


Gaze naturale :

 • ■  Conform avizului nr. 312.491.765 / 02.04.2018 emis de DISTRIGAZ SUD REȚELE (ENGIE), în

zona obiectivului propus, pe aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D. nu există rețele de gaze naturale

 • ■  Str. Arcașilor este echipată cu rețea de gaze naturale

4.   REGLEMENTĂRI

4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Tema program propusă de beneficiar este realizarea obiectivului LOCUINȚĂ PERSONALĂ, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN.

 • a)  Compartimentare :

 • ■  Construcția proiectată (C1) cu destinația de bucătărie de vară cu regim de înălțime parter cameră, oficiu, grup sanitar

 • ■  Construcția proiectată (C2) cu destinația de locuință cu regim de înălțime P+M :

 • -  parter : living, bucătărie, dormitor, 2 băi, dormitor, 2 holuri, dressing, terasă neacoperită

 • -  mansardă : 2 dormitoare, 1 baie, 2 dressing-uri, birou, casa scării + hol, 2 balcoane

 • b)  Racorduri edilitare, rețele de incintă propuse :

 • ■  Branșament subteran rețea de energie electrică

 • ■  Extindere rețea de gaze naturale și branșament

 • ■  Branșament rețea de apă

 • ■  Racord rețea de canalizare  consultant de specialitate urbanism :
sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • c) Amenajări de incintă :

 • ■  Circulații interioare : 178,00 mp (41,40% din suprafața totală a terenului)

 • ■  Spații de parcare : 31,00 mp (7,21 % din suprafața totală a terenului)

 • ■  Spații verzi plantate : 89,14 mp (20,73% din suprafața totală a terenului)

 • d) Împrejmuiri :

 • ■  împrejmuirea provizorie existentă se va dezafecta; aceasta se va înlocui cu gard de înălțime maximă de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m și parte superioară transparentă, realizată din fier forjat sau plasă metalică

 • ■  împrejmuirea se va armoniza cu finisajul construcțiilor propuse

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

>                                           ’                                                 >                                                                                             J

 • a) Funcțiune propusă :

- Funcțiunea propusă se află în concordanță cu utilizările admise în zonă și coincide cu funcțiunea dominantă, respectiv locuire

 • b) Amplasarea construcțiilor :

 • ■  regim de construire :

 • -  construcțiile C1 și C2 sunt izolate

 • ■  poziționare :

 • -  construcție C1 amplasată către zona din față a lotului, de-a lungul limitelor de sud și est

 • -  construcție C2 amplasată către zona posterioară a lotului, de-a lungul limitelor de nord și de vest

 • -  curtea se dezvoltă în zonele de sud - vest și nord - est ale parcelei

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • ■  amplasare față de limita cu calea de circulație :

 • -  construcțiile C1 si C2 sunt retrase față de limita de sud a parcelei

 • ■  amplasare față de limitele laterale și posterioară ale parcelei :

 • -  construcțiile C1 si C2 sunt retrase față de limitele laterale și posterioară ale parcelei

 • c) Conformarea construcțiilor :

 • ■  regim de înălțime :

 • -  înălțimea construcției propuse C1 (P, Hcornișă = 2,45m, Hmax coamă = 4,00m - înălțimea măsurată de la cota ±0.00) se încadrează în limitele maxime impuse de P.U.Z. TRAIAN NORD

 • -  înălțimea construcției propuse C2 (P+M, Hcornișă = 3,30m, HMAX coamă = 7,95m - înălțimea măsurată de la cota ±0.00) se încadrează în limitele maxime impuse de P.U.Z. TRAIAN NORD

 • -  regimul de înălțime propus se încadrează în regimul de înălțime dominant al zonei

 • ■  retragerea față de axul străzii :

 • -  construcție C1 retrasă față de axul străzii la 6,00m, în conformitate cu caracterul zonei și cu prescripțiile P.U.Z. TRAIAN NORD (minim 6,00m față de axul propus al străzii)

 • -  construcție C2 retrasă față de axul străzii la 16,00 m

 • ■  alinierea construcțiilor :

 • -  retragerea construcției C1 respectă retragerea față de axul drumului, iar retragerea față de limita de sud este de 3,50m

 • -  retragerea construcției C2 urmărește retragerea construcțiilor din zonă, conform analizei de la punctul 3.4, iar retragerea față de limita de sud este de 13,50m


  SEPTAGON


  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER


  sediu social

  MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

  SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

  cod unic de inregistrare

  38720882

  nr. ordine in registrul comertului

  J17/68/19.01.2018


  cont bancar

  ING BANK | RO17INGB0000999907576693

  capital social

  200 RON

  contact

  +40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


  consultant de specialitate urbanism :


  PROJECT FURIO S.R.L.


  sediu social

  MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

  30141516

  nr. ordine in registrul comertului

  J17/523/2012


  ■ urbanisti.ro


  contact

  +40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


  office@urbanisti.ro


retragerea față de limitele laterale și posterioară ale parcelei - respectarea prevederilor Codului Civil:

 • -  construcția propusă C1 :

 • *  se află la distanță mai mare de 0,60m (1,50 m) față de limita de est, iar fațada respectivă nu are goluri sau deschideri

 • *  se află la distanță mai mare de 2,00m (8,50 m) față de limita de vest, iar fațada respectivă are ferestre de vedere și ușa de acces

 • *  se află la distanță mai mare de 0,60m (18,70 m) față de limita de nord, iar fațada respectivă nu are goluri sau deschideri

 • -  construcția propusă C2

 • *  se află la distanță mai mare de 2,00m (4,80 m) față de limita de est, iar fațada respectivă are ferestre de vedere ; terasa neacoperita se afla la distanta de cel putin 2,00m fata de oricare din limitele laterale sau posterioara ale terenului

 • *  se află la distanță mai mare de 0,60m (0,80 m) față de limita de vest, iar fațada respectivă are ferestre de lumină, atat la nivelul parterului, cat si la nivelul mansardei

 • *  se află la distanță mai mare de 2,00m (3,00 m) față de limita de nord, iar fațada respectivă are ferestre de lumina (la nivelul mansardei) și ușa de acces (la nivelul parterului)

volumetrie :

 • -  se propune realizarea a două volume relativ simple, cu regim mic de înălțime, respectiv P (C1) și P+M (C2)

 • -  volumele propuse sunt adecvate scării impuse de țesutul învecinat

 • -  volumele propuse capătă interes datorită etajului de la construcția C2 și a balcoanelor de pe fațadele de sud și est

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURIO

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • ■  arhitectura fațadelor :

 • -  construcția propusă C1 :

 • *  fațada de vest este tratată ca fațadă principală

 • *  construcția prezintă goluri de mici dimensiuni pentru ușă și ferestre pentru fațada principală și cea de sud, în timp ce fațadele secundare sunt opace

 • -  construcția propusă C2 :

 • *  fațada de sud este tratată ca fațadă principală

 • *  construcția prezintă goluri de dimensiune mare pentru uși și ferestre pentru fațada principală și cea de est, în timp ce fațadele secundare prezintă goluri de dimensiune mică

 • -   acoperirea construcțiilor se va realiza în șarpantă din lemn tratat, cu învelitoare din țiglă metalică

 • ■   finisaje :

 • -   finisajele clădirilor propuse sunt similare cu cele ale construcțiilor învecinate

 • -  împrejmuirea pe aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D., va folosi aceleași finisaje ca fațadele construcției propuse

 • -   fațadele clădirilor vor avea finisaj mat, cu tencuială decorativă

 • ■  gama cromatică :

 • -   se respecta ambianța cromatică a aleeii perpendiculare pe Str. Arcașilor : clădirile propuse se vor finisa cu nuanțe de alb / crem / gri

 • d) Conformarea imprejmuirilor :

- Imprejmuirea provizorie existenta se va dezafecta ; aceasta se va inlocui cu gard de înălțime maxima de 2,00 m, din care soclu opac de 0,60 m si parte superioara transparenta, realizata din fier forjat sau plasa metalica

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • -   împrejmuirea se va armoniza cu finisajul construcției propuse

 • -   Pe limitele laterale gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea maxima de 2,00 m

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ

’                                        J                                    J

În conformitate cu Legea Nr. 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, anexa 2, indicatorii urbanistici sunt instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc și se calculează după cum urmează:

coeficient de utilizare a terenului (C.U.T) - raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință

- nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate:

 • *  suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m

 • *  suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor

 • *  spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile

 • * suprafața balcoanelor

 • *  suprafața logiilor

 • *  suprafața teraselor deschise și neacoperite

 • *  suprafața teraselor și copertinelor necirculabile

 • * suprafața podurilor neamenajabile

 • *  aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • *  scările exterioare

 • *  trotuarele de protecție

^^SEPTAGON

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

A


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.


■ urbanisti.ro


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • ■  procent de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei

 • - suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces

 • - proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită

S-au exclus din calculul ariilor construite și desfășurate următoarele :

 • - Aleile de acces pietonal / carosabil din incintă

 • - Trotuarele de protecție

 • - Terasele neacoperite

 • - Scările exterioare

ARIA CONSTRUITĂ folosită pentru calculul P.O.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările și completările ulterioare :

 • ■  Ac = 131,86 mp

NOTA : s-au luat in calcul urmatoarele suprafete :

 • - AC1 = 30,00 mp (inclusiv terasa acoperita)

 • - AC2 = 101,86 mp

ARIA DESFĂȘURATĂ folosită pentru calculul C.U.T., conform Legii Nr. 350 / 2001, cu modificările și completările ulterioare :

 • ■  Ad = 192,65 mp

NOTA : s-au luat in calcul urmatoarele suprafete :

 • - AD1 = 30,00 mp (inclusiv terasa acoperita)

 • - AD2 = 162,56 mp (s-a exclus din calcul suprafata balcoanelor de la nivelul mansardei)


SEPTAGON


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018


cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :


PROJECT FURIO S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012


contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


office@urbanisti.ro


Dimensiuni maximale în plan :

 • ■  6,30 m x 5,20 m (C1)

 • ■  12,00 m x 10,80 m (C2)

 • 4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI (DISTANȚE FAȚĂ DE

CONSTRUCȚIILE EXISTENTE, ACCESE PIETONALE ȘI AUTO, ACCESE PENTRU UTILAJELE DE

1 ’ 1 ’

STINGERE A INCENDIILOR ETC.)

Distanțele minime între obiectivele propuse și limitele de proprietate:

 • ■  Constructia propusa C1 :

 • -   față de limita nordică : 18,70 m

 • -   față de limita estică : 1,50 m

 • -   față de limita sudică : 3,50 m

 • -   față de limita vestică : 8,50 m

 • ■  Constructia propusa C2 :

 • -   față de limita nordică : 3,00 m

 • -   față de limita estică : 4,80 m

 • -  față de limita sudică : 13,50 m

 • -   față de limita vestică : 0,80 m

Distanțele obiectivului propus față de construcțiile existente și menținute pe teren :

 • ■  nu este cazul

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.


  sediu social

  MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

  SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

  cod unic de inregistrare

  38720882

  nr. ordine in registrul comertului

  J17/68/19.01.2018

  cont bancar

  ING BANK | RO17INGB0000999907576693

  capital social

  200 RON

  contact

  +40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURI O

  S.R.L.  sediu social

  MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

  30141516

  nr. ordine in registrul comertului J17/523/2012

  contact

  +40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


Distanța dintre construcțiile propuse :

distanța între cele două construcții va fi mai mare decât înălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele (Hcomișă C1 = 2,45m, Hcomișă C2 = 3,30m - măsurate de la cota ±0.00), respectiv 3,60m

Accesuri :

 • ■  acces pietonal : latura de sud a lotului, direct din aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

 • ■  acces carosabil : latura de sud a lotului, direct din aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

 • ■  acces utilaje pentru stingerea incendiilor : latura de sud a lotului, direct din aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

4.5. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE

J                                                                                                                                                                                    f                f

MENȚINUTE

I

Construcțiile propuse sunt în concordanță cu permisivitatile Regulamentului Local de Urbanism din cadrul P.U.Z. TRAIAN NORD, iar arhitectura propusă a clădirilor mimează volumetria și finisajele clădirilor învecinate.

Construcția principală C2 preia alinierea construcțiilor deja edificate pe latura nordică a căii de acces, prin păstrarea retragerii de aproximativ 15,00m (la nivelul planului vertical al fatadei) și dispunerea clădirii către zona de nord a parcelei, in timp ce constructia secundara C1 se retrage conform cu prevederile PUZ Traian Nord aferente profilului transversal tip IV.

Pe teren nu există construcții edificate, cu care sa se armonizeze construcțiile nou propuse (C1-anexă, C2-locuință).


SEPTAGON


proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018


cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


consultant de specialitate urbanism :


PROJECT FURIO S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012


contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


office@urbanisti.ro


4.6. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE

Se propun următoarele :

 • ■   Supralărgirea arterei de circulație perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D., la ampriza de 8,00m, în conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat în P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : circulație carosabilă cu o bandă de circulație (3,50m) ; circulație pietonală de o parte și de alta a părții carosabile (1,50m, respectiv 0,50m) ; zonă destinată parcării de 2,50m

 • ■   Artera de circulație va avea sens unic de la vest către est

În sit, circulația auto este limitată la porțiunea de alee pavată situată în sudul terenului. Circulația pietonală se desfășoară pe aleile pavate proiectate.

 • 4.7. PRINCIPII ȘI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE 111     f

ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasamentul necesită intervenții ușoare de sistematizare verticală pentru uniformizarea terenului, așa cum este prezentat la punctul 4.13 - Lucrări necesare de sistematizare pe verticală al prezentei documentații. Amplasarea clădirii C1 de-a lungul laturilor de sud - est și C2 de-a lungul laturilor de nord - vest ale terenului asigură deschidere suficientă a curții către zonele de sud - vest și de nord - est ale lotului pentru dezvoltarea spațiilor verzi și însorirea adecvată a acestora.

4.8. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ȘI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE

>                                                                                                                                                                                                                                                                                           f                                           f

ACEASTA

Nu este cazul.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • 4.9. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

Nu este cazul.

4.10. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

Se propun următoarele :

 • ■   Supralărgirea arterei de circulație perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D., la ampriza de 8,00m, în conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat în P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : circulație carosabilă cu o bandă de circulație (3,50m) ; circulație pietonală de o parte și de alta a părții carosabile (1,50m, respectiv 0,50m) ; zonă destinată parcării de 2,50m ; artera de circulație va avea sens unic de la vest către est

 • ■   Extindere rețea de gaze naturale pe calea de circulație situată la sudul terenului ce face obiectul P.U.D.

4.11. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI J                                                                                                                              f                                                                                                     f

În incintă se propune plantarea spațiului liber rezultat în urma propunerii. Spațiile verzi plantate vor ocupa 89,14 mp, respectiv 20,73% din suprafața terenului. Se depaseste astfel procentul minim de 20% impus ptrin PUZ Traian Nord.

4.12. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Cotele de nivel actuale ale amplasamentului sunt cuprinse în intervalul 77,02 m - 77,23 m (Sistem Cote Marea Neagră) și prezintă înclinație orientată aproximativ dinspre nord înspre sud și dinspre vest înspre est.

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

4.13. LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ

Se propune menținerea înclinației terenului natural și asigurarea unei pante de minim 1% pentru evacuarea apelor pluviale către aleea perpendiculară pe Str. Arcașilor situată la sudul terenului ce face obiectul P.U.D., astfel :

 • ■  limita de sud se va nivela la cota de 77,15 m (Sistem Cote Marea Neagră)

 • ■  limita de nord se va încărca până la 77,45 m (Sistem Cote Marea Neagră)

În jurul construcției propuse vor fi prevăzute trotuare de protecție și rigole pentru preluarea și dirijarea apelor pluviale.

4.14. REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA ȘI ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

Alinierea construcțiilor:

 • ■  distanța față de limita de sud : 3,50m (C1)

 • ■  distanța față de limita de sud : 13,50m a construcției (C2)

Înălțimea construcțiilor:

 • ■  regim de înălțime P (C1), respectiv P+M (C2)

 • ■  C1 : P, Hcornișă = 2,45m, Hmaxcoamă = 4,00m — înălțimea măsurată de la cota ±0.00

 • ■  C2 : P+M, Hcornișă = 3,30m, HMAX coamă = 7,60m - înălțimea măsurată de la cota ±0.00

Procentul de ocupare a terenului :

P.O.T .REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 30,70%

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURIO

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15

cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

4.15. COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

C.U.T. REZULTAT IN URMA PROPUNERII = 0,44

4.16. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR (SURSE,REȚELE, RACORDURI)

Alimentare apă canal:

 • ■  Se propune realizarea unui branșament la rețeaua de apă existentă pe aleea perpendiculară pe Str.

Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

 • ■  Se propune realizarea unui racord la rețeaua de canalizare existentă pe aleea perpendiculară pe Str.

Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

Alimentare cu energie electrica:

 • ■  Se propune realizarea unui branșament subteran la rețeaua existentă pe aleea perpendiculară pe Str.

Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D.

Gaze naturale:

 • ■  Se propune extinderea rețelei de gaze naturale existente pe Str. Arcașilor, pe aleea perpendiculară pe Str.

Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D. și realizarea unui branșament

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

A


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

 • 4.17. BILANȚ TERITORIAL ÎN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT (EXISTENT ȘI PROPUS)

POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE

A TERENURILOR CONFORM P.U.Z. TRAIAN NORD

REGIM DE CONSTRUIRE

POT

CUT

P+1+M (etaj retras)

P+2+M (etaj retras)

ÎNȘIRUIT

55%

1.4

2.0

CUPLAT

45%

1.1

1.6

IZOLAT

40%

1.0

1.4

BILANȚ TERITORIAL ZONA DE STUDIU PUD

______________________f___

ELEMENTE DE BILANȚ

J

SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

SITUAȚIA PROPUSĂ

J

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

CIRCULAȚII CAROSABILE

J

75.45

14.93%

75.45

14.93%

CURTI CONSTRUCTII

430.00

85.07%

430.00

85.03%

Suprafata construita

0.00

0.00%

131.66

26.05%

Suprafa desfasurata totală

0.00

-

192.65

-

Suprafata desfasurata C1

0.00

-

30.00

-

Suprafata desfasurata C2

0.00

-

162.65

-

Teren neamenajat

430.00

85.07%

0.00

0.00%

Amenajari de incinta

0.00

0.00%

298.14

58.99%

SUPRAFATA TOTALA ZONA DE STUDIU PUD

505.45

100.00%

505.45

100.00%

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

A


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

BILANȚ TERITORIAL TEREN CE FACE OBIECTUL PUD

ELEMENTE DE BILANȚ

J

SITUAȚIA EXISTENTĂ

J

SITUAȚIA PROPUSĂ

J

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA (mp)

PROCENT

(%)

SUPRAFAȚA CONSTRUITA

0.00

0.00%

131.86

30.7%

Suprafața construită C1

0.00

0.00%

30.00

6.98%

Suprafața construită C2

0.00

0.00%

101.86

23.69%

SUPRAFAȚA DESFASURATA

0.00

0.00%

192.65

-

Suprafața desfășurată C1

0.00

0.00%

30.00

-

Suprafața desfășurată C2

0.00

0.00%

162.65

-

TEREN NEAMENAJAT

430.00

100.00%

0.00

0.00%

AMENAJARI DE INCINTA

0.00

0.00%

298.14

69.33%

Circulatii de incintă

0.00

0.00%

178.00

41.40%

Spatii de parcare

0.00

0.00%

31.00

7.21%

Spatii verzi

0.00

0.00%

89.14

20.73%

SUPRAFATA TOTALA TEREN

430.00

100%

430.00

100.0%

INDICATORI URBANISTICI

P.O.T. Existent = C

1,00%

P.O.T. Realizat = 30,7%

C.U.T. Existent = 0

1,00%

C.U.T. Realizat = 0,44

^^SEPTAGON

proiectant de urbanism :


MACHBAR ATELIER

S.R.L.

A


sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com


5.


consultant de specialitate urbanism : PROJECT

FURI O

S.R.L.CONCLUZII


sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro


 • 5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROPUSE

J

Realizarea investiției propuse creează un spațiu de locuit și o anexă a acestuia. Realizarea obiectivelor de utilitate publică propus vor crește calitatea locuirii în zonă și coerența spațiului construit.

5.2. MĂSURI CE DECURG ÎN CONTINUAREA P.U.D.

Obiective de utilitate publică :

 • ■   Supralărgirea arterei de circulație perpendiculară pe Str. Arcașilor, ce bordează limita sudică a terenului ce face obiectul P.U.D., la ampriza de 8,00m, în conformitate cu profilul transversal de tip IV prezentat în P.U.Z. - TRAIAN NORD, astfel : circulație carosabilă cu o bandă de circulație (3,50m) ; circulație pietonală de o parte și de alta a părții carosabile (1,50m, respectiv 0,50m) ; zonă destinată parcării de 2,50m ; artera de circulație va avea sens unic de la vest către est

 • ■   Extindere rețea de gaze naturale pe calea de circulație situată la sudul terenului ce face obiectul P.U.D.

Obiective a căror realizare se află în sarcina beneficiarului :

 • ■  Construire locuință + anexă

 • ■  Realizarea branșamentelor către obiectivele propuse

 • ■  Platforme și trotuare în incintă

 • ■  Acces carosabil

 • ■  Spații verzi, amenajări exterioare

  proiectant de urbanism :


  MACHBAR ATELIER

  S.R.L.

  A


  consultant de specialitate urbanism : PROJECT

  FURI O

  S.R.L.sediu social

MUN. GALATI, STR. TECUCI NR.3 COLT CU PIATA CENTRALA, BL.V3B, TRONSON 1-2, SC.1, PARTER,

SPATIU COMERCIAL NR.1, JUD. GALATI

cod unic de inregistrare

38720882

nr. ordine in registrul comertului

J17/68/19.01.2018

cont bancar

ING BANK | RO17INGB0000999907576693

capital social

200 RON

contact

+40 (748) 158 275 | machbar.atelier@gmail.com

sediu social

MUN. GALATI, STR. DUNĂREA NR. 9, BL. I1, AP.15 cod unic de inregistrare

30141516

nr. ordine in registrul comertului

J17/523/2012

contact

+40 (721) 108 117 | office@urbanisti.ro

5.3. PUNCTUL DE VEDERE AL ELABORATORULUI ASUPRA SOLUȚIEI j

Considerăm ca propunerile făcute de beneficiari sunt în concordanță cu caracterul zonei și cu reglementările impuse de documentațiile de urbanism aprobate. Amplasarea construcțiilor s-a făcut cu sensibilitate față de vecinătățile imediate și față de forma și dimensiunile lotului, iar mobilarea urbanistică a urmărit dezvoltarea spațiilor verzi.

6. ANEXE

Conform cu Certificatul de Urbanism Nr. 302 din 07.03.2018, la prezenta documentație P.U.D. se vor anexa următoarele documente, în copie :

 • ■  Certificat de Urbanism

- Aviz C.T.A.T.U.

 • ■  Dovada achitării taxei R.U.R.

 • ■  Titlu de proprietate asupra imobilului

 • ■  Extras de carte funciară

 • ■  Aviz alimentare apă canal

 • ■  Aviz alimentare cu energie electrică

Șef proiect,

drd. master urbanist

Atanasia MÂNDRU (STOICA)


 • ■  Aviz gaze naturale

 • ■  Aviz salubritate

 • ■  Punctul de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

 • ■  Studiu geotehnic

 • ■  Plan topografic vizat O.C.P.I.

Întocmit,

urbanist Andra Elena GRECU


urbanist Andrei Ștefan SĂBĂU

J

LEGENDA


Circulație carosabila


C1 • Anexa C2 • Locuința


Circulații de incinta


Spații de parcare

Spatii verzi


POBCILHATl MAXKE DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR CONFORM P UZ TRAIAN NCRO

REGIM OE

CON5TRUKE

-----ăn-----

POT

P*1»M («talrwwi

P«2*M («turme)

ÎNȘIRUIT

59%

14

20

CUPLAT IZOLAT

46%

40%

1.1

10

IjB

14


u

1

1

1 f

ci        I r

l 1 1

p          i      1

| |

Wuxco*"*’4*”"|  ||

| |

OU cotoi®.»®» 1 II

1 1 -■ |1


NRC. 126041
BLANT TERTTORiAL ZONA DE STUCIU PUD

ELEMENTE DE BILANȚ

S7TUAȚ1A EXISTENT A

SUPRAFAJA (mp)' PROCENT (%j

SnUATIA PROPUSA     1

1' SUPRAFAȚA (rrp) PROCENT (%) |

CIRCULAT» CAROSABILE

CURȚI CONSTRUCȚII

7845

4X00

14.93%

85.07%

7846

4X00

1493%

8503%

SițtraMa con«*jta

000

000%

13188

280S%

Sudate de4nxato total»

000

19285

SupraM» totaanto C1

000

3000

SupraMta deitou-ata C2

ox

16266

1 eren nearxro al

4X00

8507%

000

000%

Amenaf» de norii

000

000%

29814

58»%

SUPRAFAȚA TOTALA ZONA DE STUOU PUD

505.46

10000%

50545

10000%


BILANȚ TERITORIAL TEREN CE FACE OBIECTUL PUD

SITUAȚIA EXISTENTA

SITUAȚIA PROPUSA

ELEMENTE OE BLANT

SUPRAFAȚA (mp)l PROCENT (%)

SUPRAFAȚA Imp) 1 PROCENT (%)


SUPRAFAȚA CONSTRUITA

Suprstate comtu45 C1

Supratata cnn’trjiA C2

0.00

000

000

0.00%

000%

000%

13186

3000

10188

X7% 6«% 2369%

SUPRAf A'A DESFASLRATA

0.00

000%

19265

SupratMB dnttgiralâ C i

000

000%

3000

SuprNato dwttț(ratoC 2

000

000%

16285

TEREN NEAMENAJAT

4X00

10000%

000

000%

AMENAJARI DE INCINTA

000

000%

298 14

69 33%

CneUti de nonu

000

000%

17800

41 40%

Spot > de parcare

000

000%

3100

721%

Speti «era

000

000%

8914

20 73%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN

4X.00

100%

4X00

1X.«%

POT Enefrnt

>000%_______IPX

)T RMtizit-X

C.U.T. Eiefc-ri

■ 0.00%         Ici


«c SIPTAGON PROIECT >iu. U   *             ututiJi’ ui» mu

X  ■         W

f            » Dr   V tl

LOCUINȚA PERSONALA. anexa și Împrejmuire teren

m/M/u.ii.me •• <’«•> IM *n

= /A

STRADA ARCAȘILOR, NR. 52N

MMMi

FTOJHCT    1  1                     ***•

ILRIO     1  1

S.R.L.              ■ (TtMnliti.ro        «***» f u~>

ZAHAREA VÂSLE Șl ZAHAREA ȘTEFANA

1:200

REGLEMENTARI URBANISTICE

M MM «w- «AMU

IULE2018

011/2018    P.U.D       U2

«iMMMaUMLEGENDA


LIMITE


 • — — — Limita zonei de studiu P.U.D.

Limita parcelei ce a generat P.U.D.

 • — Limita construcții propuse

 • — — — - Limita proiecție balcon etaj superior

------- Limita amenajari propuse


REȚELE EDILITARE


— - ■ Rețea de canalizare existenta / Racord propus • ■ Rețea de apa existenta / Branșament propus> ■ Rețea de alimentare cu energie electrica tip LEA 0,4 kV / Branșament subteran propus Extindere rețea de gaze naturale Branșament gaze naturale propus


NRC. 126041
1 200

IULIE 2018


ZAHARItA VASILE Șl ZAH ARlEA ȘTEFANA