Hotărârea nr. 427/2018

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare Centrul de Permanenta, Cartier Mazepa, str. Ovidiu nr. 10"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 427

din 30.08.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare Centrul de Permanență, Cartier Mazepa, str. Ovidiu nr. 10”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 458/01.08.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64978/01.08.2018, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64980/01.08.2018, al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției de Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Modernizare Centrul de Permanență, Cartier Mazepa, str. Ovidiu nr. 10”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicarea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,

ANEXA LA H.C.L. NR. 427/30.08.2018

Modernizare Centrul de Permanență, Cartier Mazepa, str. Ovidiu nr. 10

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

- separarea utilităților, gaz, apă, energie electrică, prin noi branșamente;

- realizarea unei intrări separate de intrarea principală în clădire, prin crearea unui gol de ușă în spatele clădirii;

- amenajarea unei toalete pentru persoane cu dizabilități;

- realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilități.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 183.890,949 lei

din care C+M:               91.036,511 lei

Durata de realizare a investiției: 2 luni

Sursa de finanțare: Primăria Municipiului Galați

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Anexa      1A

MODERNIZARE CENTRUL DE PERMANENTA

Faza         D.A.L.l.

PnNr. < 115/2018

Beneficiar: MUNICIPIUL GALAȚI

Revizia ;     0

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

MODERNIZARE CENTRUL DE PERMANENTA

Nr.

p     Denumirca capitolelor subcapitolelor de cheltuieli .

/Valoarea (ara T'v

TVA /’

; Valoarea cu TVA

; Ort.

{........

/ ■ . lei .

H . tei. ■

/"       lei/

/.        ///i

_

PARTEA 1

: I

I CAP.1 Cheltuieli pentrii dbținerpa și amenajarea terenului    -</                 '■'■.//j,

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

1,2

Amenajarea terenului

0,000

0,000

0,000

1,3

Amenajări pentru protecția mediului sl aducerea terenului la starea Inițiala

0,000

0,000

0,000

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectla utilităților

0,000

o.ooo

o.ooo

TOTAL CAPITOL                1

0,000

0,000

0,000

Icap,ș

I Chelt. Pt. asigura rea utilităților n ecesareobiectivului ■   '

//‘///'.'p

2,1

Utliltati

145100,000

2755,000

17255,000

2,1,1

Cheltuieli pentru racord gaze naturale

2000,000

380,000

2380,000

2,1,3

Cheltuieli pentru spor de energie electrica

12000,000

2280,000

14280,000

TOTAL CAPITOL                               2

14.500,000

2.755,000

17.255,000

jCAP.3

■/'/■'/ '//////j

3,1

Studii de teren topo, geo sl hidro

4000,000

760,000

4760,000

3,2

Documentat! i-suport sl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizat!!

882,000

167,580

1049,580

3.3

Expertize tehnice

0,000

6,000

0,000

3,4

Certificarea performantei energetice si audltuJ energetic al clădirilor

1500,000

285,000

1785,000

3,5

Proiectare sl Inginerie;

11974,021

2275,064

14249,085

3,5,1

Tema de proiectare

0,000

0,000

0,000

3.5,2

Studiu de prefezabilitate

0,000

0,000

0,000

3.5,3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10000,000

1900,000

11900,000

3.5,4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurîlor/autorizatillor

85,827

16,307

102,134

3.5,5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

171,654

32,614

204,268

3.5,6

Proiect tehnic si detalii de execuție

1716,540

326,143

2042,683

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,000

0,000

0,000

3,7

Consultanță

0,000

0,000

0,000

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,000.

3.7.2.

Auditul financiar

0,000

0,000

0,000

3,8

Asistență tehnică

743,834

141,328

885,162

3.8.1.

Asistenta tehnica proiectant

171,654

32,614

204,268

3,8,1,1

pe perioada de execuție a lucrărilor

120,158

22,830

142,988

3,8,1,2

pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

51,496

9,784

61.280

3,8.2

Diriginti

|     572,180

|   108,714

|     680,894

TOTAL CAPITOL                                 3

|   19.099,855

| 3.343,972

1 20.943,827

Construcții șl instalații

57218,000

10871,420

68089,420

4.1.1

Lucrări de construire

28850,000

6481,500

34331,500

4.1.1.1

Arhitectura

8180,000

1554,200

9734,200

4.1.1.2

Structura

20670,000

3927,300

24597,300

4.1.2

Instalații

22242,000

4225,980

26467,980

4.1.2.2

Instalații sanitare

16955,000

3221,450

20176,450

4.1.2.3

Instalații electrice

5287,000

1004,530

6291,530

4.1.3

Rețele

6126,000

1163,940

7289,940

4.1.3.1

Rețele de apa-canal

6126,000

1163,940

7289,940

4,1,5

08.5 LUCRĂRI CONEXE

0,000

0,000

0,000

4.1.5.1

Lucrări conexe

0,000

0,000

0,000

4,2

Montaj utilaj tehnologic

3925,000

745,750

4670,750

4,3

Utilaje, echipam tehnologice șl funcționale cu montaj

39142,000

: 7436,980

46578,980

4,4

Utilaje fără montaj șl echipamente de transport

0,000

0,000

0,000

4,5

Dotări

0,000

0,000

0,000

4,6

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL                               4

100285,000

19054,15

119339,150

’cap.j

sște sl predare be

in etici ar -

5,1

Organizare de șantier

858,270

. 163,071

1021,341

5.1.1

Lucrări de construcții si Instalații

858,270

163,071

1021,341

5.1.2

Lucrări conexe organizării de șantier

0,000

0,000

0,000

5,2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

1606,527

0,000

1606,527

5.2.1

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,000

0,000

0,000

5.2.2

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

382,506

0,000

382,506

5.2.4

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

76,501

0,000

76,501

5.2.5

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

382,506

0,000

382,506

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiinta

765,013

0,000

765,013

5,3

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

10273,258

1951,919

12225,176

5,4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

8403,300

1596,627

9999,927

TOTAL CAPITOL                               5

21.141,354

3711,617

24.852,971

iCAP.C

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000 .

. 0,000

0,000

6.1.1.

Pregătirea pers, de exploatare

0,000

6,000

0,000

6,2

Probe tehnologice

0,000

0,000

0,000

6.2.1.

Probe tehnologice apa

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL                               6

0,000

0,000

0,000

28.864,74;


BENEFICIAR.