Hotărârea nr. 426/2018

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati pe anul 2018 - trimestrul II

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 426 din 30.08.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2018 - trimestrul II

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 457/31.07.2018

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 30.08.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 64260/31.07.2018 a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 64262/31.07.2018 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. 12 si alin 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „a”, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2018 - trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați pe anul 2018 -trimestrul II, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor externe pe anul 2018 - trimestrul II, conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul municipiului Galati,

Anexa 1 la HCL 426/30.08.2018

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare La data de : 30.06.2018

ANEXA 1

Capitol

Denumire

Prevederi bug.

inițiale            bi

2018

Prevederi ig. definitive

2018

Incasari

realizate

30 06 2018

Pr. real

03.02.18

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

1,245,000.00

755,000.00

149,440.00

19.79

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

129,280,000.00      1(

1,500,000.00

75,683,562.00

74.57

04.02.04

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

1,000,000.00

500,000.00

550,184.00

110.04

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

0.00

0.00

100.00

07.02.01.01

impozit si taxa pe clădiri pf

22,682,000.00

4,239,000.00

12,013,672.00

84.37

07.02.01.02

Impozit si taxa clădiri pj

45,987,000.00       :

10,670,400.00

23,486,085.00

76.58

07.02.02.01

Impozit pe teren persoane fizice

6,600,000.00

5,445,000.00

3,594,622.00

66.02

07.02.02.02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

9,100,000.00

6,398,000.00

5,173,369.00

80.86

07.02.02.03

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,348,000.00

1,011,000.00

969,022.00

95.85

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

3,107,000.00

2,327,000.00

2,973,282.00

127.77

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

0.00

0.00

363.00

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru încălzirea loc cu lemne

48,684,000.00       C

■1,872,000.00

31,436,000.00

98.63

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

42,136,000.00       :

■1,068,000.00

31,068,000.00

100.00

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

2,137,000.00

1,064,000.00

879,000.00

82.61

12.02.07

Taxe hoteliere

227,000.00

114,000.00

79,150.00

69.43

15.02.01

Impozit pe spectacole

125,000.00

64,000.00

117,679.00

183.87

16.02.02.01

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

11,812,000.00

9,359,000.00

7,551,024.00

80.68

16.02.02.02

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

5,522,000.00

4,132,000.00

3,972,068.00

96.13

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3,495,000.00

2,621,000.00

1,919,369.00

73.23

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

670,000.00

474,000.00

328,798.00

69.37

18.02.50

Alte impozite si taxe

2,000.00

2,000.00

314.00

15.70

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

0.00

0.00

79,942.00

30.02.05.30

Venituri din concesiuni si inchirleri de către instituțiile publice

16,214,000.00

2,114,000.00

9,249,475.00

76.35

30.02.08.02

Venituri din dividente de la alti plătitori                                                          ;

267,000.00

140,000.00

0.00

0.00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

282,000.00

142,000.00

140,098.00

98.66

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

160,000.00

80,000.00

57,142.00

71.43

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1,301,000.00

975,000.00

705,856.00

72.40

33.02.13

Contribuția persoanelor asistate

1,826,000.00

1,810,000.00

990,608.00

54.73

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

9,000.00

6,000.00

9,154.00

152.57

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

115,000.00

58,000.00

8,780.00

15.14

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

0.00

0.00

-150.00

35.02.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

10,352,000.00

7,764,000.00

5,566,137.00

71.69

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției

62,000.00

32,000.00

5,839.00

18.25

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

0.00

0.00

490,423.00

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare La data de : 30.06.2018

ANEXA 1

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2018

b(

Prevederi

ig. definitive

2018

Incasari

realizate

30 06 2018

Pr. real

36.02.14

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

215,000.00

125,000.00

101,199.00

80.96

36.02.50

Alte venituri

12,350,000.00

9,250,000.00

3,671,584.00

39.69

37.02.01

Donații si sponsorizări

45,000.00

45,000.00

133,487.00

296.64

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-36,745,000.00

-1

4,992,000.00

-9,334,000.00

62.26

40.02.18

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiuni de funcționare

0.00

0.00

3,205,440.00

42.02.34

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

150,000.00

38,000.00

7,205.00

18.96

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

2,400,000.00

1,200,000.00

511,487.00

42.62

42.02.41

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

10,617,000.00

5,300,000.00

4,127,781.00

77.88

Total:

376,310,000.00

21

:5,852,400.00

233,476,099.00

Președinte de ședință.

) > > *

Anexa 2 la HCL 426/30.08.2018

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

2

La data de : 30.06.2018

ANEXA

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti

realizate

Pr. real

2018

2018

30.06.2018

5110

Autoritati publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

34,600,000.00

21,089,000.00

19,229,602.00

91.18

5120

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

7,213,000.00

6,150,000.00

5,050,183.00

82.12

5159

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

297,000.00

170,000.00

117,800.00

69.29

5181

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

6,250,000.00

6,250,000.00

6,250,000.00 100.00

5185

Autoritati publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-51,000.00

-51,000.00

-211,196.00 414.11

5410

Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3,500,000.00

2,534,000.00

2,046,580.00

80.76

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

125,000.00

118,000.00

82,503.00

69.92

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

2,385,000.00

0.00

0.00

5459

Alte servicii publice generale TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

25,000.00

20,000.00

9,500.00

47.50

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

375,000.00

285,000.00

203,926.00

71.55

5530

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

9,275,000.00

6,110,000.00

5,563,794.00

91.06

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

545,000.00

440,000.00

332,576.00

75.59

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL li. BUNURI SI SERVICII

600,000.00

397,000.00

197,862.00

49.84

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

17,600,000.00

11,508,000.00

10,826,373.00

94.08

......

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

23,789,000.00

21,523,000:00

17,675,971.00

82.13

• •

6555

Invatamant TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

2,141,000.00

1,068,000.00

789,042.00

73.88

6557

Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,656,000.00

1,562,000.00

947,784.00

60.68

6559

Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

1,400,000.00

1,400,000.00

1,321,060.00

94.36

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-71,742.00

3610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10,800,000.00

5,369,000.00

4,383,934.00

81.65

3620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

323,000.00

248,000.00

186,639.00

75.26

3651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

8,397,000.00

5,752,000.00

3,632,394,00

63.15

3659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

77,000.00

40,000.00

31,255.00

78.14

3685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-134.00

5720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,430,000.00

9,667,000.00

8,409,278.00

86.99

5751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

16,700,000.00

13,721,000.00

10,103,677.00

73.64

5759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

7,070,000.00

6,250,000.00

4,706,748.00

75.31

5785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-386.00

5810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

30,600,000.00

19,415,200.00

16,829,648.00

86.68

5820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IE. BUNURI SI SERVICII

7,653,000.00

6,066,000.00

4,837,133.00

79.74

5851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI

9,344,000.00

6,020,000.00

1,088,946.00

18.09

CHELTUIELI - Contul de execuție al .bugetului local - Funcționare

La data de : 30.06.2018

ANEXA

2

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

Prevederi bug. definitive

Plăti realizate

Pr. real

2018

2018

30.06.2018

PUBLICE

6857

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

17,116,000.00

11,290,000.00

10,802,329.00

95.68

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

3,057,000.00

1,771,200.00

1,476,726.00

83.37

6885

Asigurări si asistenta sociala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-108,277.00

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

228,000.00

174,000.00

126,460.00

72.68

7AOH l 1^!!    ^1 ix.„-1-1-r-i 1 11 ii d -7 nnn      firi d        aaa hh d >4 "7^n od7 nn 7d 07

srueivutiaie puuuua 11 [ lul ii.

BUNURI SI SERVICII

1 / ,zou,vuu.uu

IV,HO 1 .UUU.UU

! 1 , f                     f

i I .u /

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

3,000,000.00

3,000,000.00

2,360,577.00

78.69

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-41,000.00

-41,000.00

-171,938.00 419.36

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

28,000,000.00

18,042,000.00

15,011,052.00

83.20

7451

Protecția mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,500,000.00

775,000.00

0.00

0.00

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

1,200,000.00

1,200,000.00

790,000.00

65.83

7481

Protecția mediului TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

3,839,000.00

3,173,000.00

2,737,528.00

86.28

7485

Protecția mediului PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-900.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,500,000.00

750,000.00

259,646.00

34.62

8140

Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENȚII

15,400,000.00

15,400,000.00

15,300,000.00

99.35

8157

Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

2,100,000.00

2,100,000.00

1,473,872.00

70.18

8181

Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

400,000.00

396,611.00

99.15

8185

Combustibili si energie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-47,990.00

B420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

22,700,000.00

17,717,000.00

14,536,606.00

82.05

3440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

27,300,000.00

27,300,000.00

19,812,819.00

72.57

3481

Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

14,814,000.00

12,460,000.00

11,412,327.00

91.59

3751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,404,000.00

739,000.00

584,590.00

79.11

fotal:

376,310,000.00

285,852,400.00

233,085,615.00

Președinte de ședință,

Anexa 3 la HCL 426/30.08.2018

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare La data de : 30.06.2018

ANEXA 3

Capitol

Denumire

Prevederi bug.

inițiale            bi

Prevederi ig. definitive

Incasari realizate

Pr. real

2018

2018

30 06.2018

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

1,285,000.00

1,037,000.00

218,590.00

21.08

37.02.04

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

36,745,000.00

4,992,000.00

9,334,000.00

62.26

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

34,000.00

34,000.00

206,431.00

607.15

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

241,000.00

220,000.00

359,164.00

163.26

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

0.00

0.00

392,477.00

39.02.10

Rate loc.Ord.19

55,000.00

55,000.00

72,566.00

131.94

42.02.65

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

12,518,000.00

2,518,000.00

4,590,926.00

36.67

42.02.69

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

824,600.00

824,600.00

3,833.00

0.46

48.02.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

3,670,400.00

3,670,400.00

1,617.00

0.04

48.02.01.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

9,425.00

48.02.02.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

425,000.00

425,000.00

0.00

0.00

48.02.02.02

FSE-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

59,680.00

Total:

55,798,000.00

13,776,000.00

15,248,709.00

i

Președinte de ședință,

Anexa 4 la HCL 426/30.08.2018

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

ANEXA 4


La data de : 30.06.2018

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2018

Prevederi bug. definitive

2018

Plăti realizate

30.06.2018

Pr. real

5171

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINAN61ARE

2,716,000.00

1,656,000.00

886,443.00

53.53

5471

Alte servicii publice generale TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

18,000.00

18,000.00

17,671.00

98.17

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

6171

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

1,359,000.00

726,000.00

523,838.00

72.15

6558

Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri OYtprnei npramhi irgahil^ afananta radrnlni finanriar

1,551,500.00

1,550,000.00

5,871.00

0.38

2014-2020

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFÎNANCIARE

7,422,500.00

5,171,000.00

2,379,736.00

46.02

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-12,893.00

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,354,000.00

1,354,000.00

323,726.00

23.91

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

484,000.00

249,000.00

5,257.00

2.11

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

1,120,000.00

1,120,000.00

78,938.00

7.05

6758

Cultura, recreere si religie TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

36,000.00

36,000.00

0.00

0.00

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2,607,000.00

1,704,000.00

516,382.00

30.30

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI, TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

196,000.00

196,000.00

20,230.00

10.32

6858

Asigurări si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1,627,000.00

1,627,000.00

0.00

0.00

6871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

1,444,000.00

1,042,000.00

92,907.00

8.92

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

400,000.00

400,000.00

310,764.00

77.69

7058

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1,334,000.00

1,334,000.00

1,800.00

0.13

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,822,000.00

3,401,000.00

1,475,521.00

43.38

7072

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

685,000.00

685,000.00

365,000.00

53.28

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-11,703.00

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

6,011,000.00

2,045,000.00

645,787.00

31.58

8171

Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

210,000.00

210,000.00

85,677.00

40.80

8458

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

373,000.00

373,000.00

82,053.00

22.00

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

19,007,000.00

8,858,000.00

7,395,263.00

83.49

8485

Transporturi PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-567.00

8751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

18,000.00

18,000.00

0.00

0.00

Total:

55,798,000.00

33,776,000.00

15,187,701.00

Pag.1/1

Președinte de ședință,

HUNI

s

2TPI.UL GALAȚI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii - VENITURI

ecli unea Funcționare                                               ia data 30.06.2 Oi s

Anexa 5 la HCL 426/30.08.2018

ANEXA 5

Dcnuniirca iridicători lor

Cod

Prevederi inițiale

Prevederi definitive

Incastiri

realizate,-

Procent realizat

A

B

1

3)

■4

TOTAL 5i

ENITURI (cod 00.02+00,15+00.17+45.10}

au, oi.

210,805,000

143,049,000

119,087,374

83-25

I. VEE

ITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

100.02

121,010,000

87,763,000

70,597,085

80.44

;'C.    VE

NITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

o a. 12

121,010,000

87,763,000

70,597,085

80.44

CI. VE

NITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

347,000

259,000

189,236

73.06

: Venituri dh

îproțriiefeite (coSSO 3 OL5+3010:09+303030)

30.10

347,000

259,000

189,236.

' 73,06.

Venituri, dii

concesiuni;a, închirieri

30.10.05

347,000;

259.000

Iț8?,23£

73:06

Alttvenitu

i din concesiuni si inchiri eri

3O30';QțL3.O:

347,000

759,000

189,236

73.06

. 02. V2

N3ARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00-14

120,663,000

87,504,000

70,407,849

80 <46

: Venituri dir

33.10.05+3

prestări de servicii s alte activitali(cod

5.10.08—33.10.13—33.10.ld+33.10.16+3330.17+33.10.19—33.10.21+33.10.30 In33.10.32+33+0.50)

3330

125(339,000

97,206,000

70.939,261

76.94

Taxe si alte

venituri in invalamant

33.10.05

3,407,000

2468,000

1,935,767'

mi

Venituri: dir

:pri+t?ri de servicii

33.10.08

56448,000

50.430,000

37,592 £61

"7,4.54

Contributia

de întreținere a persoanelor asistate-

334043;

2,146,000

1,191,000

199,953

16.79

Contribuția

el evil or â dudenti 1 or pentru intentate, camine s cantine

3330.14

4,074,000

1-288,000

1320,7-33

87:01

Veriiturii'dit

: v «lori ficarea produsei ar obținute din activi tatea proprie sau ane xn

3340116

•56,0(30

28,000

26£3’8;

93.71

Venituridii

.eoniiaclei e incheiatecu caseledeasigur ari soci al e de sanalate

33.10.21

50,767;t>00

19320,000

'23341,762',

78-39 ■

Venituri dii

i contractele încheiate cu direcțiile de sanatatc-publica din sume alocate dc la bugetul de stat

33.10.30

7c832;000

5;815,(J00

'3J36,89S.’

(64.26-'

Venituri dii

i contractele încheiat e cu direcțiile de sănătate publica din sume alo cate dinveni turile pr oprii al e Mini steiului Sanatatii

33.10.31

1,876,000

14'40(000

2564,945

225:00;

Alte .veriitu

i din prestări de servicii si alte activi ta ti

33.10.50

933,000

526,000

581,007

110.46:

Amenzi, pe

lalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

44,000

-24,000

16,794

69:98

Alte .amcnz

penalități si: confiscări

3&4g:5O'-

•44,000

24(000

16,794;

69.98

Diverse vet

i tu ti (cod.36.10,50)

36.10:

.12,000

6,000

41,819

696:98

Alteveuilu.

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ■

•36-.ier.5U

12400p.

6,000

41,819'

696518

Transteriiri

voluntare, altele decât subveiitiile(cod37.10.01-37.10.03+37.10.04+37.10.50)

3740

-4432,00(1

-4,732,000

-590.025

12.47'

Donații si s

>GOsdfizarî

37.10.01

O

0

8-;i57:

0:00

. Varsaminte

din secțiunea de nilictionare pentru finanțarea secțiunii' de dezvoltate a bugetului local

37;10-(Q3'

-4,732,000-

3,732,000

+598,1'82'

' 12.64

IY- S.t

1BVENTII (cod 00.18)                ........ .......

00.17

89,795,000

55,286,000

48,4-90,, 28,9

87.71

MINI

C’TPIUL GALAȚI

IVFT!TTTt3nr

•S

ectiunea Funcționare                                               la

an tate integra 1 d iii veni

lăta 30.06.2018

turi proprii - VJK

Prevederi            Prevederi

Denumirea indicatorilor                                                                                  Cod              inițiale             definitive

încasări

realizate

Procent realizat

A                Bl   2

3

4

SUBVEN'

■II .RE. LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43

10) 00.18

89,795,000

55,286,000

48,490,289-

87.71

EXCEDE1

TUL ANULOI ANTERIOR

40. IEI

0

C

'8.6;,8-33

.0.00

Excedentul

anului anterior                                                                                                                40.10.15                         0                        (

86,833:

O.QP

Excedentul

anului anterior functionarc                                                                                                     10.10.15.01                      0                        I

86,833               0.00

Sume din e

<ce<leiitul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa                                                                 41.10                            o                        c

■3^40.42/.

0.00

Sume din c

rccdeiitul anului precedent peutru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0?

C

3^.40„4^.               0.00

SURVENI

43.10.(

’ll DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

>9+43.10,10+43.10.14+43.10.15+43,10.16+43.10.17)

43.10

89,795,000 '

55,286,000

44,463,034

80 > 42

Subveniup

eijtru instituții ;publi ce

43.10.09

48/*4fe/)0D'

33,963,00C

23,105,073              68.03

■Subvenții c

inbugetelelocale pentru finanțarea cheltuielii or curente cin domeniul ^nalații

43.10.10

5^97,000'

4.552,006

-3/30,907'

68.78

Subvcutii din bugetul Fondului unic de s?n?tate                                                                                     43.10.33              34,^50,0'30             16,771,001

18/27,054             108.68

Președinte de ședință,

> > > *

Anexa 6 la HCL 426/30.08.2018

MUNICIPIUL' GALAȚI


ANEXA 6

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Funcționare                         |g

lata30.06.2018

-lei ■

Ordonalor/Den urnire. î n di câtor

Cod

Credite: Tțftal

? ug c t ar c Trimestre

Plăti'efectuate

Pr, rcaliz.

Total cheltuieli

50.10

212,770,000

149,058,000

114,829,270

77.34

0RDINE; PUBLICA, SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

17,610,000

11,512,000

10,798,342

93.-80

■01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,610,0.00

11,512,000

.10/22,139.

94.01

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.

16,225,000

10.645/00

10/91,197

94.80

TITLUL H. BUNURI SI SERVICII

20

1,385,000

867,000

-730/42

84,31

; TITLULXIX..PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI ; RECUPERATE I^ ANUL CURENT'

84'

0

0:

-23,797

0.-00

PLĂȚI EFEC IU ATU IN ANII PRECEDENT! ST RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

b

0

-23,797

0/0

INVATAMAN.T

.65.10

5,749,000

<3,760,000

3,4HJ2.,334

75.8.5

.01, CHELTUIELI CURENTE

01

5,749,000

3,760,000.

■   ' 3,002,334

79,8'5

TITLUL. CHELTUIELI DE.PERSONAL

10

30,000

22,000

4/81

22/4

TITLUL IL BUNURI SI SERVICII

'.20'

5,719,000

3/38/00

2/97/53

■80.19

■ Sanatate

66.10

107,606,000

62,770., 000.

52,574,324

83.76

61'. CHELTUIELI CURENTE

OI

107/06,000

62:770,000

52/15,93 8

83/2

TITLU:!.. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

82,34 2,000

47,660,000

42,342/81

88.84

TITLUL n. BUNURI SI SERVICII

20.

24/35/00

■ 14/33/00

9/20/12.

67.79

' TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

5.9:

■829,000

477/00

353,145

74,0,3

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT          ......

84

:0

0

-41/14

0.00

pi. ATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! ST RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

:0

0.

-41/14

o/o

Cuituraz reereefe si religie

67.10

17,445,000

14,162,000

10,551,532

74.51

01. CHELTUIELI CURENTE

01

17,445,000

14,162/00

10,551,532

7451

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL                    .....

10'

10/0'5/0/

8,20:2/00.

5/16/07'

72.13

TITLUL LI. BUNURI SI SERVICII

,20

4,517,000

^812/Qff

2.539/54

66/1

TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

59-:

2,023,000

2,148/00'

2,095/71

97.515

Asigurări si asistenta sociala

■68; 10.

11,446,000

7,049,000

1,33.0-., 52/

18.88

'01. CHELTUIELI CURENTE        “

oi

11,446,000

7/49,000

1/30,526:

18/8

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,800,000

4/00/00

871,719

20.76

' TITLUL.H. BUNURI SI SER VICII

20-

4/78,000

2/07/00

■446/70

15.92

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

..59*

68,000

42/00

11,837

28.18

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70*10.

2,861,000

2,354,000

662,839

■28.16

01. CHELTUIELI CURENTE

Oi

2/61,000

2,354/00

662,839

2816

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

ia-

1,22.1,000

735/00

2.74,769

.37/8

TITLUL 11. BUNURI SI SERVICII

1,640,000

1/19/00

388/70

■23.97

Protecția mediului

74-IO’

38,644,000

33,414,000

.25 -,.029./339

'74-./1

01 CHELTUIELTCURENTE.

01

38,644,000

33,414/00

25,029/39

74/1

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,039,000

8,903/00

6/67,132

68-15

TITLUL U. BUNURI SI SERVICE

■-20

24/65,C00

•24/61/00

18,916/17

77.65

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI                    ~

59.

■24o,:ooo

150/00

45/00,

30-40

Transporturi

84.10

9,174,000

12,343,000

9,770,236

79.16

01. CHELTUIELI CURENTE

01

9,174,000

12/43/00.'

9,770,236

7916

TITLU J. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

<816,000.

485/00;

269,584

55.58

MUNICIPIUL GALAȚI.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Funct ion are                          |g data 3 0 . Q g , 2 018

___________________________________________________________________________________________________________________________________ Cred i t c b u get ar c                              pr.

Crdortator/Denumireinciicator                                                  Cbd                 ^ota' Trimestre            Platiefectnate       rcaJiz,

TITT.UI. II. BUNURI SI SERV1CI l

8,358,000        11,858,000           9,500,652

80,12

Alte acțiuni economice

S7 ,;l"0

2,235,000

1/ 694,00 0.

1,109,798

65.52

01. CHELTUIELI CURENTE

0.1.

2,235,000

1,694,000

.1,109,798.

65.51

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL                                  10                  2,026,000        1,015,000           912,202    «9-87

TITLUL UtBUNURI.'SrSERVICII

10

.‘209)000

679,000

197)596

.29.10

Președinte de ședință.

HUNI-

■S

ZJIPTUL 'GALAȚI

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate

ictiunea Dezvoltare                                                la data

Anexa 7 la HCL 426/30.08.2018

integral din venituri proprii - VENITURI

30.06.2018

ANEXA 7

Denumirea indicatorilor

Cod

Prevederi

inițiale

Prevederi definitive

încasări                     ,, ...........

.Procent

realizate               realizat

A                                                                         B             1               2

3'                   4

TOTAL V

ENITURI (cod 00.02+00.15+00.ÎJ+AS.10)

00.01

7,423,000

7,423,000

1,178,756

15.88

I - VEI

ITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

4,732,000

4,732,000

598,182-

12 - .64

c. v+

NITURI NEETSCALE ț. cod. 00.. £3+00,. 14)

00.12

4,732,000

4,732,000

598,182-        12.64

C2. VF

N2ARIDE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14-

4,732,000-

4,732,00C

598,182,

12.64

■ Transferuri

voluntare,altele decât subvențiile..(cod37110.01 +3.7L10i03+37:lU04+3tlft50)

37.10

4,732,000

•1,732,000

59S,182

1164

Varsamirite

diu secțiunea de furictiuniirc

37.10.0+

4,732,000;

4,732,000

598,182.                12.J54

II. VEI

ITURI DTN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0'

0

303

0.00

Venituri dit

. v alorificarea unor buowi (cod 39.10.01139.10.50)

39.10'

a

0

303               0.00

: Venituri dit

; valori licăre a unor burniri ale insfi tulii tor publice

39.10.0J,

Ol

0

303.

0.0t]

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2,691,000

2,691,000

580,271

21.56

SUBVENt

11 DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00,18

2,691,000

2,691,000

580,271

21.56

Excedentul

anului anterior dezvoltare                                                                                                     40.10.15.02                      0                       .0

157,377               0.00

SUBVENl

43.10.(

11 DE .LA ALTE ADMINISTRAT!I (cod

|9+43.10.10+43.10.14+43,10.15+43,10,. 16+43.10.17)

43. 10

2,691,000

691,000

422,894

15 -7?

Subveutii din bugetele Localepentru finanțarea cheltuielilor de rapitâl^                                                        43.10,14              l ^S^QOO :            1^3^000

323,72$

23.91

Subvenții pentru iri+itutii publice destinatesecțiunii de dezvoltare                                                                    43.10.19.....1^37.000              1437,000

99,16»               7.42

Anexa 8 la HCL 426/30.08.2018

TONICIEIUL GALAȚI-                                                                                          ANEXA- 8

contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri p

Secțiunea Dezvoltare                         |g dața 3Q .06.2018

-lei -

Ordoiiutqr/Dcriumii'eâridicator

Cod

Gr edLt-e TOtal

buge tare Trimestre

Plăti efectuate

Total cheltuieli

50.10

7,564/000

7,567,000

1,021,046

13.49

Sana.ta.te

66.10

4/2010,000

4,20A,000.:

323,726

7.71

CHELTUIELI DE CAPITAL                                            70                   4,200,000        4.200,000           .323,726     7.71

1ITLULXEI. ACTIVE NEFINANCIARE                                71                  4,200,000        4,200,000           323,726     7,71

Cultura, recreere si religie

57,10

1,1'20,,000

1,120,000

78,908

7-. 05

CHELTUIELI DE .CAPITAL

70

1,120,000

1,12.0,000.

78,908

7.05

TITLUL XIII. ACTTVE NEFINANCIARE

•71

1,120,000

1,120,000

78,908

7.05

Asigurări si asistenta sociala

68.10

226,000

226,OCO

20,230

8.-95

' cheltuieli de Capital

7.0

,226,0.00

226.000,

--20f23'0

8,95

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

■ ■ U ■      ■

,226,000.

226IOOO

20.230

8#

P r u t e c ti a mediului

74,10:

2,000,000

2-, 000,000--

598,182

29.91

. CHELTUIELI DE CAPITAL....................

70

2,000,000

2,000,000

......598,182

.29.91

TITLUL XIII. ACHVE NHITNANCIARE

------ ------------------- 71 ...............

2,000,000

..... 2,000,000

598,182

29.91

Alte acțiuni economice

87.10

18,000

18,000

0

0,0'0

CHELTUIELLDE CAPITAL

70

1.8,000

18,000

0

OLOO

Titlul xni. active nefinanciare.

71

îB.odb

18; 00'0

0

0;00

Anexa 9 la HCL 426/30.08.2018

MUNIGIP-IUL GALAȚI.


ANEXA 9

la data 30.06.2018

-lei -

Orciortator/DenuTnireindicator

Cod

C reditebuge tare Total      Trimestre

Plati.efectuate

Pi. reaîiZ;

Total cheltuieli

S0.02

75,000,000

76,500,000

39,452,276

51.57

INVATAMKNT

65.07

14y254,0.00

14,254,000

10,147,787

71/19

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,254,000

13,603,000

.lOJ-47,787

74.60

TULUL XIII. ACTIVE NE1-LNANC1ARE

71,

14,254,000

13,603,000

10,147,787

74.60

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

67.07

■11/202,000

5,202,000

1,344,122

.25.84

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

.11,2.02,000

5,202,000

1,344,122

25.84

TITLUL XHL. ACTIVE NEFINANCI ARE

7b

11,202,000

5,202,000

1,3.44; 122.

25.84

LOCUINȚE, SERVICII. SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.. 07

9,815,000

9,815,000

2,136,36-1.

21.7 7

01. CHELTUIELI.CUKENTE

01.

1,500,000

1.700,000

5,076=

0.30

TITLUL X. Proiecte cu finanțare dinfonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar-201-4-2020:

-.58-

1,500,000

1,700,000

5,0.7$:

U.30

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8,315,000

8,115,000

2,131,285

.26,26

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71.

8,313,000

8;i.l5,OO0

2/131,285

26.26

TRANSPORTURI

84.06

o.

25,000,000

.24,510,288

98,04

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

25,000;000

24,510,288

■98.Q4

-TITLUL NHL ACTIVE NEITNANC1ARE.

71

.0

25^000,000

■24,510,288

98.04

TRANSPORTURI

34.07

39,729,00.0

22,229,000

1,313,718

5,91

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

39,729,000

22,229,000

1,313,718

5.91

TITLUL XU1. ACTIVE NEFINANCI ARE

7-L'

39,729,*000

22,229,000

1,313,718

5.91

Președinte de ședință.