Hotărârea nr. 41/2018

Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate in cadrul serviciului public de interes local GeoTopoCad Expert Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 41 din 25.01.2018

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul serviciului public de interes local GeoTopoCad Expert Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 41/18.01.2018

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 4994/18.01.2018, a inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 4996/18.01.2018 al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Biroului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea — cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (2), lit. „a”, alin. (3), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) - Se stabilesc salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul Serviciului Public GeoTopoCad Expert Galați, începând cu luna ianuarie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) - Drepturile salariate ale conducătorului Serviciului Public GeoTopoCad Expert Galați se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Municipiului Galați.

  • (3) - Drepturile salariate ale personalului din cadrul Serviciului Public GeoTopoCad Expert Galați se stabilesc prin decizie a conducătorului acestuia.

Art. 2 - H.C.L. nr. 592/26.10.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul serviciului public de interes local GeoTopoCad Expert Galați își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați și Directorul general al Serviciului Public GeoTopoCad Expert Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Stela Ivan


Contrasemnează, Secretarul municipiului Galați Radu Octatâăn Kovacs

SALARIILE DE BAZA PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE "ADMINISTRAȚIE", UTILIZATE IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC "GEOTOPOCAD EXPERT" GALAȚI

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului Public GEOTOPOCAD EXPERT, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Galați, stabilit conform Legii nr, 153/2017, anexa IX

15200

Nr. crt.

Funcția

Gradul

Nivelul studiilor

Salariu de baza*

1

Director general

n

S

13547

2

Director

n

s

10638

3

Sef birou

n

s

8270

*Salariile de baza cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim

Nr. crt.

Funcția

Gradul

Nivelul studiilor

Salariu de baza

Gradația 0**

1

Consilier juridic

IA

S

5635

I

s

4796

II

s

3597

debutant

s

3357

2

Expert (inginer topograf autorizat ANCPI)

IA

s

5635

I

s

5036

II

s

4197

debutant

s

3357

3

Expert (evaluator ANEVAR)

IA

s

5635

I

s

5036

II

s

4197

debutant

s

3357

4

Consilier (manager resurse umane)

IA

s

5635

I

s

4796

II

s

3597

debutant

s

3357

5

Consilier (cu atribuții gestiune)

IA

s

4916

I

s

3957

II

s

3357

debutant

s

2998

6

Referent de specialitate (inginer topograf/geolog)

IA

s

4197

I

s

3957

II

s

3837

debutant

s

2998

7

Inspector (Inspector SSM)

IA

M

3358

I

M

3117

II

M

2758

debutant

M

2278

8

Referent (Tehnician topometrist/hidrometru)

IA

M

3358

I

M

3117

II

M

2758

debutant

M

2278

9

Muncitor calificat (topograf)

IA

M

3237

I

M

2996

II

M

2638

debutant [     M

2158

**SalariiIe de baza sunt pentru gradația zero. Pentru salafjjleilăi'gfadațHle 1-5 se aplica dispozițiile art, 10 din Legea 153/2017 Personalul care exercita activitatea de control financiar preyențiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10% (art.15 din Legea 153/2017)                                         ‘

___$ J^eșe^l^â^ședuiță;'_________ șÂn^l^tSkjlvan-. J