Hotărârea nr. 409/2018

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 14, str. Tecuci nr. 147

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 409

din 26.07.2018

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14str. Tecuci, nr. 147

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 443/17.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 60446/17.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 60448/17.07.2018, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, alin. (2) și alin. (3) din Anexa 1 la H.C.L nr. 328/25.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a Procedurii privind avizarea și aprobarea documentațiilor de urbanism pentru Municipiul Galați, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin H.C.L. nr. 317/27.08.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. 5, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului, înregistrat sub nr. 51556/15.06.2018, al documentației Plan Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Tecuci, nr. 147, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14', str. Tecuci, nr. 147, în vederea realizării unei construcții cu funcțiunea de locuință, precum și a împrejmuirii terenului proprietate, beneficiari, Vasilache Îonuț și Vasilache Marilena, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4 - Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu este de doi ani. Valabilitatea prevederilor din documentația de urbanism se extinde de drept pentru acele investiții care au început în timpul perioadei de valabilitate, pâna la finalizarea acestora.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretarul Municipiului Galați,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

INSTITUȚIA ARHITECT ȘEF

SERVICIUL STRATEGIE Șl DEZVOLTARE URBANĂ

Tel: +40 0236 307.708 Fax: +40 0236 461.460

Email: arhitectsef@primariagalati.ro


RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Conform Legii 350/2001 - art. 48 - privind amenajarea teritoriului si urbanismul, planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele invecinate. Planul de urbanism reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural - volumetrica, modul de ocupare a terenului si nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 10 din Regulamentul Local aprobat prin H.C.L. nr. 238/26.05.2011 si Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010, intocmim prezentul “raport al informării si consultării publicului” a documentației Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție:

“P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Șl ÎMPREJMUIRE”, STR. TECUCI, NR.147, GALAȚI

BENEFICIARI: VASILACHE IONUT SI VASILACHE MARILENA

9 f

Elaborator d-na arh. Cătălină Chiculita, S.C. KM Proiect S.R.L., Galați, str. Melodiei, nr. 14, bl. C11, parter, telefon: 0744704907, e-mail: catalina_chiculita@yahoo.com.

Implicarea publicului în etapa pregătitoare a P.U.D s-a realizat atât prin grija beneficiarului, care a prezentat notificările vecinilor direcți ai parcelei care a generat PUD: Ștefârță Bogdan și Ștefârță Daniela, Mirea Marian și Mirea Natalia, precum și prin grija Instituției Arhitect Șef, care a notificat Direcția de Evidență și Gestiune a Patrimoniului din cadrul P.M.G.

Pană la data întocmirii prezentului raport nu s-au înregistrat observații sau sugestii.

Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D. se va realiza prin afișarea automată pe pagina web a P.M.G. a listei documentațiilor aflate în curs de avizare și aprobare.

Având în vedere cele prezentate, se propune: analizarea, deliberarea și însușirea acestui raport de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și Consiliul Local Galați

ARHITECT SEF,

Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU

Raportul informării si consultării publicului cf. H.C.L. nr. 238 / 2011, cu modificările si completările ulterioare

Str. Domnească, Nr.54, Cam. 103, Et.1, Galați, România www. primariagalati. ro

Beneficiari:  VASILACHE IONUȚ și VASILACHE MARILENA

Proiect nr.:  156 / 2017

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

STRADA TECUCI, NR. 147, MUN. GALAȚI


FOAIE DE PREZENTARE


Denumirea lucrarii:


CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN


Amplasament:


STRADA TECUCI, NR. 147, MUN. GALAȚI


Beneficiari:


VASILACHE IONUȚ și

VASILACHE MARILENA


Proiect nr.:

156/2017


BORDEROU GENERAL

PROTOCOL

- Certificat de Urbanism nr. 1742, din 23.11.2017;

 • - Avize și acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • - Contract de Vânzare - Cumpărare, nr. 1989 / 05.07.2017;

 • - Documentație cadastrală;

 • - Documentație topografică;

 • - Studiul geotehnic.

PIESE SCRISE

MEMORIU JUSTIFICATIV P.U.D.

PIESE DESENATE

A 01 - Plan încadrare în oraș

1: 20.000


1: 1.000; 2.000


A 02 - Plan încadrare în zonă

03 - Situație existentă

1:

200

04 - Reglementări urbanistice

1 :

200

05 - Reglementări edilitare

1 :

200

06 - Obiective de utilitate publică

1 :

200

07 - Documentar fotografic

1 :

%

08 - Posibilități de mobilare urbanistică

1 :

200, %

Întocmit,

arh. Cătălina Chiculiță

MEMORIU JUSTIFICATIV - P.U.D.

I. PREZENTARE GENERALĂ

Terenul aflat este în proprietatea beneficiarilor are suprafața totală de 210,00mp, conform Contract de Vânzare-Cumpărare, nr. 1989 / 05.07.2017.

Proprietarii intenționează să construiască pe acest teren un spațiu comercial cu regim de înălțime parter, adresându-se în acest sens Primăriei Mun. Galați.

Prezenta documentație vine să răspundă acestei cerințe a Primăriei Municipiului Galați și este întocmită în conformitate cu Metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.D. aprobată cu Ordinul M.L.P.A.T. indicativ GM 009 - 2000, corelate cu condiționările din

Certificatul de Urbanism nr. 1742, din 23.11.2017.

II. DATE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

Denumirea lucrării:

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

STRADA TECUCI, NR. 147,’ MUN. GALAȚI

Nr. proiect:

156 / 2017

Faza:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Titularii lucrării:      VASILACHE IONUȚ și VASILACHE MARILENA

III. OBIECTIVUL LUCRĂRII

Se urmărește rezolvarea amplasării funcționale, tehnice și estetice în zona mai sus menționată.

IV. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

În conformitate cu prevederile P.U.G. Municipiul Galați suprafața descrisă se încadrează în UTR 14, POL URBAN PRINCIPAL - Coșbuc / Basarabiei.

V. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Aspecte generale: Terenul se află în intravilanul municipiului Galați, în zona lucrării există acces direct din strada Tecuci, situată în partea de nord a sitului ce a generat prezentul

P.U.D.

În prezent terenul este liber construcții.

Delimitări față de vecinătăți:

- la nord, strada Tecuci;

 • - la est, propr. Mirea Marin și Natalia, imobil str. Tecuci, nr. 145;

 • - la sud, proprietate mun. Galați, nr. cad. 113116 și Ștefârță Bogdan și Ștefârță Daniela;

 • - la vest, proprietate mun. Galați, nr. cad. 113116 și Ștefârță Bogdan și Ștefârță Daniela.

Funcțiunea dominantă în această zonă este de locuire.

Analiza morfologică a țesutului urban existent

Caracterul zonei, aspectul arhitectural

 • a) Funcțional

 • -   Caracterul locuințelor: individuale.

 • -   Servicii: regim de înălțime parter, parter și un etaj, clădiri isolate sau cuplate la calcan.

 • -  Caracterul țesutului urban: omogen rezidențial cu echipamente publice aferente, mixat în proporții mici cu diferite funcțiuni - comerciale, servicii.

Densitatea construcțiilor este medie.

 • b) Morfologic

 • -  Tipul parcelarului:

o rezultat din evoluția localității în timp, spontan;

o rezultând un țesut urban cu loturi de forme neregulate.

 • -  Configurația în raport cu spațiul stradal

o diferențiată sau nu în raport cu distanța față de stradă a clădirilor de pe o parcelă (construcții principale - construcții secundare - anexe), majoritatea imobilelor vechi sunt construcții aliniate la o distanță mică față de aliniament sau amplasate la aliniament, iar cele mai noi sunt retrase față de aliniament. o atitudine de tip urban ( parcele înguste și foarte adânci rezultate din diviziunea unor proprietăți, permițând numai construcția locuințelor tip vagon, dispuse la limită de nord);

 • -  Volumetria regim de construire discontinuu, înălțime mică (P - P+1 nivel), mod de terminare al volumelor cu acoperiș de tip șarpantă.

 • -  Arhitectura fațadelor nu există în zona studiată nici o clădire cu valoare ambientală sau arhitecturală.

 • -  Spațiul liber: continuu sau discontinuu.

 • c)  Vechime: exprimând atât capacitatea locuințelor de a satisface necesitățile actuale de locuire, cât și starea de viabilitate (uzura fizică a clădirilor de peste 50 ani, foarte puține sunt noi), imobilele construite în jurul perioadei 1945-1975 (sau mai vechi).

 • d) Calitatea construcției: definită prin arhitectura clasică și căteva imobile cu arhitectură modernă, realizate din materiale durabile, respectiv cărămidă, iar anexele din elemente structurale din lemn și metalice, dar și clădiri realizate din chirpici. Clădirile construite după anii 1990 sunt realizate din cadre de beton armat și zidărie din cărămidă.

TIPOLOGIA URBANĂ - care descifrează anumite ansambluri de tipuri și de relații în cadrul elementelor componente ale orașului prin care se pot descifra, clasifica și prelua elementele de perenitate (continuitate).

Tipul de proprietate asupra terenului.

Terenul aflat exclusiv în proprietatea beneficiarilor are suprafață de 400,00mp, conform Contract de Vânzare-Cumpărare, nr. 1989 / 05.07.2017.

Echiparea edilitară existentă

În zona studiată există rețea de electricitate, canalizare, apă și gaze naturale.

VI. REȚELE TEHNICO EDILITARE

Au fost solicitate prin Certificatul de Urbanism următoarele avize și acorduri:

 • •  Alimentare apă canal;

 • •  alimentare cu energie electrică;

 • •  gaze naturale;

 • •  salubritate;

 • •  PUD aprobat prin HCL;

 • Punct de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

VII. REGLEMENTĂRI

OBIECTIVUL NOU SOLICITAT PRIN TEMA PROGRAM

Tema program pentru P.U.D., are ca obiectiv construirea unei locuințe unifamiliale cu regim de înălțime parter si un etaj, dar și împrejmuirea terenului cu materiale de bună calitate.

Elementele de temă preliminară au fost stabilite de comun acord între beneficiarii lucrării: VASILACHE IONUȚ și VASILACHE MARILENA și arh. CĂTĂLINA CHICULIȚĂ, proiectant al prezentului P.U.D., realizându-se astfel o arhitectură care se integrează în zonă.

Spațiile funcționale realizate în partiul de arhitectură respectă condițiile menționate în normativele în vigoare referitoare la siguranța la foc a construcțiilor și la siguranța în exploatare.

Prezentul P.U.D. va face derogare de la P.U.G.-ul aflat în vigoare la această dată, la următoarele solicitări:

Amplasarea față de limitele de proprietate:

 • -      de est, la 0,60m față de limita de proprietate;

 • -      la nord la minim 6,00m față de aliniament;

 • -      la vest la minim 1,00m față de limita de proprietate

 • -      la sud la minim 5,00m față de limita de proprietate.

FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIEI ȘI REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Imobilul propus va avea un regim de înălțime parter și un etaj, respectând regimul stabilit în zonă.

Funcțiunile spațiilor propuse sunt la parter:

 • - vestibul, living, bucătărie, debara, baie cameră;

la etaj:

 • - trei dormitoare, dressing, două băi și casa scării.

Imobilul propus va avea structura de rezistență din beton armat și închideri perimetrale din zidărie de cărămidă , învelitoarea va fi din țiglă din tablă profilată cu șarpantă din lemn.

Spațiile vor fi realizate conform legislației aflate în vigoare.

Se va avea în vedere protejarea săpăturilor în vederea neafectării în nici un fel a construcțiilor vecine. Acest lucru se va propune în proiectul de execuție de structuri de rezistență, care va fi verificat conform normelor aflate în vigoare, de un verificator atestat M.L.P.A.T.

Se va respecta toate prevederile din Codul Civil, în ceea ce privește picătura streșinii se va face pe proprietatea beneficiarilor.

Ferestrele dispuse pe fațada de nord, sud și est vor fi cu geam sablat sau ornament, fiind proiectate ca ferestre de lumină, cu un parapet înalt, astfel încât sa împiedice vederea spre fondul învecinat.

EXTRAS DIN CODUL CIVIL, PICATURA STREȘINII:

Art. 611. Picatura streșinii - Proprietarul este obligat sa isi faca streasina casei sale astfel incat apele provenind de la ploi sa nu se scurga pe fondul proprietarului vecin.

Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii

Art. 612. Distanta minima in constructii - Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de linia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic.

Art. 613. Distanta minima pentru arbori - In lipsa unor dispozitii cuprinse in lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie saditi la o distanta de cel putin 2 metri de linia de hotar, cu exceptia acelora mai mici de 2 metri, a plantatiilor si a gardurilor vii.

Art. 614. Vedere asupra proprietatii vecinului. Fereastra sau deschidere in zidul comun.

Nu este peris sa se faca fereastra sau deschidere in zidul comun decat cu acordul proprietarilor.

VEDEREA DIRECTA:

ART. 615. Distanța minima pentru fereastra de vedere - Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

ART. 616. Fereastra de lumină - Dispozițiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-și deschide, fără limită de distanță, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite , încât să împiedice vederea spre fondul învecinat.

Acoperirea se va face astfel încât să nu afecteze în nici un fel proprietățile vecine din partea de vest și est a terenului studiat în prezentul P.U.D.

Accesul auto și pietonal se va realiza din strada Tecuci situată în partea de nord . Se va amenaja un loc de parcare pe terenul beneficiarilor.

Spațiile verzi vor fi amenajate în incintă, conform R.G.U., respectiv minim 2-5% din suprafața totală a terenului. Se vor amplasa rigole de colectare a apelor pluviale în incintă.

Imobilul propus se va racorda la rețeaua de gaze naturale și energie electrică din zonă, fiind racordat la apă și canalizare.

BILANȚUL SUPRAFEȚELOR

Existent

Propus

Supr. (mp)

%

Supr. (mp)

%

Suprafața teren (parcela) prin PUD

491,15

100

491,15

100

Suprafața teren (parcela) ce a generat PUD

400,00

100

400,00

100

Front la strada

N-11,49 ml

-

N-11,49 ml

-

Regim de înălțime

-

-

P+1E

-

H maxim

-

-

8,50 m

-

Suprafață construită

-

-

155,00 mp

38,75

Suprafață desfășurată

-

-

275,00 mp

-

Suprafață spatii verzi create în incintă, min 2-5% din S teren

-

-

125,00mp

31,25

Suprafață platforme, parcare

-

-

120,00 mp

30,00

Locuri de parcare

-

-

1 loc

-

P.O.T. maxim admis

45,00%

45,00%

C.U.T. maxim admis

2,5

2,5

P.O.T.

23,81%

38,75 %

C.U.T.

0,24

0,69

VIII. CONCLUZII

Destinația construcției propuse este de locuință.

Intervenția urbanistică propusă va duce la ridicarea nivelului de confort urban în sit-ul studiat.

În urma analizării realizate în prezenta documentație se propune branșarea la rețele de gaze natrale și electrice existente în zonă.

Prin P.U.D.-ul întocmit rezultă că această investiție se pliază pe funcțiunile existente în zonă și este în concordanță cu normele în vigoare.

Noua construcție nu va produce factori nocivi în zonă, drept pentru care este oportună realizarea acestor investiție.

Întocmit,

arh. Cătălina Chiculiță


rr 96    55.89 ""

1 A2 |

1

55.96

II

55. 17

55.98

55.90       56.29

O

55.90

55. <

55.99

56.02

55'.<5 ■

56.02


£3s

EXECUTANT:

S.C ADRICARD PROJET S.R.L.

RIPATIR

NUME

SEMNATURA

,r MASURAT

S.C. ADRICARD PROJET S.R.L.

DESENAT

S.C. ADRICARD PROJET S.R.L.

VERIFICAT

P.F.A. Cvitenco Alexandru

APROBAT


LEGENDA!

semn

Semn—__

Gard de be

Lampad

Post Tra

©

Canaliza

G

Gaz

n~n

Geiger

convențional

Spațiu Ver

1

Copac

Zona placi
cuci


B1P.U.D


PLAN URBANISTIC DE DETALIU STRADA TECUCI, NR. 147, Mun. GALATI


A.04. REGLEMENTARI URBANISTICE


ELEMENTE DE BILANT

EXISTENT__________PROPUS


LEGENDA

LIMITE:


FERESTRE DE AERISIRE SI LUMINA56.06

56.11


• •

55.85

Nr. cadastral 113116, Proprietar Municipiul G;


FERESTRE DE AERISIRE SI LUMINA


),60

S teren studiat prin PUD

491,15mp

491,15mp

S teren zona ce a generat PUD

400,00mp

400,00mp

Front la strada

N-11.49ml

N=11.49ml

Regim de inaltime

-

P+1E

H maxim

-

8,50m

S construita

-

155,00mp

S desfasurata

-

275,00mp

S spatii verzi create in incinta

-

125,00mp

minim 2-5% din S teren

S platforme, alei create in incinta

-

120,00mp

Locuri de parcare

-

1 loc

P.O.T. maxim admis

45,00%

45,00%

C.U.T. maxim admis

2,5

2,5

P.O.T.

0,00%

38,75%

C.U.T.

0,00

0,69


EXTRAS DIN CODUL CIVIL

’ICATURA STRESINII:

Art. 611. Picătura streșinii - Proprietarul este obligat sa isi faca streasina casei sale astfel ncat apele provenind de la ploi sa nu se scurga pe fondul proprietarului vecin.

Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii Art. 612. Distanta minima in constructii - Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm fata de inia de hotar, daca nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel ncat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat printr-un inscris autentic.

Art. 613. Distanta minima pentru arbori - In lipsa unor dispozitii cuprinse in lege, ■egulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie saditi la o distanta de cel putin 2 metri de linia de hotar, cu exceptia acelora mai mici de 2 metri, a plantatiilor si a gardurilor vii.

Art. 614. Vedere asupra proprietarii vecinului. Fereastra sau deschidere in zidul comun.

Nu este peris sa se faca fereastra sau deschidere in zidul comun decat cu acordul proprietarilor.

VEDEREA DIRECTA:

ART. 615. Distanța minima pentru fereastra de vedere - Este obligatorie păstrarea une: distanțe de cel puțin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

ART. 616. Fereastra de lumină - Dispozițiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-și deschide, fără limită de distanță, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să piedice vederea spre fondul învecinat.


v N7        | f

1    |1,00       5,11

5,11       1,00    1 1,69

14,91


profil strada existenta si propusa, 1/200 categoria II


Suprafața studiata=400 mp

Imobil inscris in cartea funciara numarul 113058, cu nr. cadastral 113058

SCARA

1 : 200


DATA: Octombrie 2017


OFICIUL DECADASTRU Șt FWLOAie na I rARfl , GA LAT!

Dei


( nr. fsire^ții a's I dala }

SfRmiQME

Ing. SUVîa 3VMIT


LEGENDA!

/

semn

Semn .

Gard de beton

z

Lampadar

Post Trafo

©

Canalizare

G

Gaz

n~n

Geiger

: conventional::

Spatiu Verde

ț

Copac

Zona placi beton


w W LIMITA ZONEI STUDIATE , S = 491,15mp

W • LIMITA ZONEI CE A GENERAT P.U.D., S = 400,00mp

CONF. CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE ,

nr. 1989/ 05.07.2017


ZONIFICARE FUNCTIOANARA:REGIM DE INALTIME IN ZONA:


STAREA FIZICA FONDULUI


CONSTRUIT:


DURABILITATEA FONDULUI


CONSTRUIT:


- PERETI CARAMIDA + PLANSEE DIN B.A.


- PERETI CARAMIDA + PLANSEE DIN LEMN


- PERETI DIN LEMN + PLANSEE DIN LEMN


- PERETI PAMANT + PLANSEE DIN LEMN


ELEMENTE DE REGULAMENT:


ALINIERE


LIMITA DE CONSTRUIBILITATE / EDIFICABIL


PLATFORME - ALEI - TERASE


SE VA RESPECTA CODUL CIVIL: art. 611-616.


S.C. KM PROIECT S.R.L.,

Galati, Str. Melodiei, nr.14, Bl.C11, parter

J17/318/2007, C.I.F. 21180273


S.C. KM PROIECT t—.       Galati, Str. Melodiei,

I, .   2   J17/318/2007, C.I.F. :


BENEFICIARI:


VASILACHE IONUT si VASILACHE MARILENA


BENEFICIAR:

Vasilache Ionut si Marilena


TITLU PLANȘĂ:

Plan topografic


ADRESA IMOBILULUI:

Municipiul Galati, Strada Tecucinr.147, Jud. Gal


DENUMIRE PROIECT:

CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN

STRADA TECUCI, NR. 147, Mun. GALATI


DENUMIRE PLANSA:

REGLEMENTARI URBANISTICE


PROIECTAT:

arh. Catalina CHICULITA


DESENAT:

ing. Marian CHICULITA


FAZA:

P.U.D.


SCARA:

1: 200
NR. PROIECT:

156 / 2017


DATA:

06.2018


NR. PLANSA:

A 04