Hotărârea nr. 408/2018

Aprobarea acoperirii partiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat din municipiul Galati, pentru perioada ianuarie 2017- martie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 408

din 26.07.2018

privind aprobarea acoperirii parțiale a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, pentru perioada ianuarie 2017- martie 2018

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 442/17.07.2018

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 26.07.2018;

Având în vedere expunerea de motive nr. 59656/13.07.2018, a inițiatorului-Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 59658/13.07.2018, al Direcției Servicii Comunitarede Utilități Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresele nr. 1663/06.03.2018 și nr. 2909/25.04.2018, ale societății Calorgal S.A., înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 22425/07.03.2018, respectiv nr. 40031/25.04.2018;

Având în vedere dispozițiile art. 5^2 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 1121/2014 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinului nr. 1075/2014 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din municipiul Galați, în sumă de 9.024.572,89 lei, pentru perioada ianuarie 2017 - martie 2018, în vederea recuperării avansului acordat în perioada ianuarie 2017 - martie 2018.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Galați,